Բաժնի պետ – ԳՏ, ՎԿՁևՈՒՎ Վարկերի ուղեկցման և գրավների ձևակերպումների բաժին