Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ