Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (ՓՀԷԿ) կառուցման և/կամ վերազինման նպատակով վարկ, վարկային գիծ
Վարկի վերադարձելիության ապահովվածության տեսակ (անկախ վարկային գործիքից) Գրավադրման արժեք կամ Երաշխավորության չափ   Վարկ - գրավ առավելագույն հարաբերակցություն
Դրամական միջոցներ և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսեր Բանկային հաշվի  կամ ավանդային պայմանագրից բխող պահանջի իրավունք՝ սահմանափակման կիրառմամբ և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսեր ՀՀ դրամի գրավադրման դեպքում գրավի առարկայի անվանական արժեքը, իսկ արտարժույթի գրավադրման դեպքում՝ գրավի պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ  ՀՀ ԿԲ միջին փոխարժեքով: Վարկը և գրավը՝ նույնանուն արժույթով տոկոսների վճարումը` վարկի ստացման պահին 95%՝  նույնանուն արժույթի (պարտատոմսի) ապահովվածությամբ
տոկոսները վճարումը` յուրաքանչյուր ամիս
տոկոսները վճարումը` ժամկետի վերջում
Վարկը՝ ՀՀ դրամ, գրավը՝ արտարժույթ; 
Վարկը՝ արտարժույթ, գրավը՝ արտարժույթ 
տոկոսների վճարումը` վարկի ստացման պահին 80%՝  տարանուն արժույթի (պարտատոմսի ապահովմամբ արտարժույթային գործիք), ինչպես նաև փոխարկելի ավանդի ապահովմամբ և մինչև 6 ամիս մարման ժամկետով
տոկոսները վճարումը` յուրաքանչյուր ամիս
տոկոսները վճարումը` ժամկետի վերջում
Վարկը՝ արտարժույթ, գրավը՝ ՀՀ դրամ տոկոսների վճարումը` վարկի ստացման պահին
տոկոսները վճարումը` յուրաքանչյուր ամիս
տոկոսները վճարումը` ժամկետի վերջում 70% տարանուն արժույթի (պարտատոմսի ապահովմամբ արտարժույթային գործիք), ինչպես նաև փոխարկելի ավանդի ապահովմամբ է և 6-12 ամիս մարման ժամկետով
Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ Գրավադրվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների արժեքը՝ պայմանագրի կնքման օրվա դրությամբ  ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով արժեքի 80%
ՊԿՊ-ների և ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկած պարտատոմսեր ՊԿՊներ և ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված պարտատոմսեր ՀՀ ԿԲ կողմից հաստատված եկամտաբերության կորով գնահատված պարտատոմսեր շուկայական գնով, ընդ որում արժեկտրոնային պարտատոմսերի գրավադրման դեպքում պարտատոմսի շուկայական գնից նվազեցվում են կուտակված տոկոսները: 85%՝  եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը մինչև 1 տարի է (ներառյալ)
75%, եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը 1-ից մինչև 2 տարի է (ներառյալ)
70%, եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը 2-ից մինչև 5 տարի է (ներառյալ)
65%, եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը 5-ից մինչև 7 տարի է (ներառյալ)
60%, եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը 7-ից մինչև 10 տարի է (ներառյալ)
50%, եթե պարտատոմսի մարմանը մնացած ժամկետը 10 տարուց ավել է
Բանկային երաշխիք Բանկային երաշխիք Վարկի մայր գումար + տոկոսներ ( մարման պարբերականությամբ նախատեսված օրերի հաշվարկով) + հավանական տույժեր և տուգանքներ ( 31 օրվա հաշվարկով)  95%
Ոսկյա զարդերի (Ջարդոն) Ոսկյա զարդեր (ջարդոն) Համաձայն Բանկի գնահատման  գնահատված արժեքի 80%
ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներ Բանկային հաշվի պայմանագրից բխող պահանջի իրավունք՝ առանց սահմանափակման կիրառման  նախորդ 12 ամիսների ընթացքում Բանկում բացված հաշիվներով կատարված զուտ կրեդիտային շրջանառության մեծություն (կախված շրջանառության առանձնահատկություններից)  8%
Այլ գրավ Անշարժ գույք, շարժական գույք սարքավորումներ, բաժնեմասեր, իրավունքի գրավ, շրջանառու միջոցներ (վերջինիս տեսակարար կշիռը վերոհիշյալ ավահովվածության միջոցներից որևէ մեկի հետ համատեղության մեջ չի կարող գերազանցել գրավի ընդհանուր արժեքի 30%), երաշխավորություն`ըստ երաշխավորի դասի հասանելիք սահմանաչափի, որը հավասար է ՙԱրդշինինվեստբանկ՚ ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցների գրավադրման դեպքում վարկառուի դասին համապատասխան սահմանաչափի:Եթե երաշխավորությունը հանդիսանում է լրացուցիչ ապահովման միջոց`ապա երաշխավորների դասի վերլուծություն չի կատարվում և վարկ-գրավ հարաբերակցություն չի սահմանվում:    անշարժ, շարժական գույքի, սարքավորումների համար տրված լիկվիդային արժեքը
ԱՆՊ-ի դեպքում `հաշվեկշռային կամ ինվոյսային արժեքը: 
70%
Տարատեսակ ապահովվածության տեսակները միաժամանակ գրավ հանդիսանալու դեպքում`յուրաքանչյուր տեսակը մասնակցում է իր առավելագույն վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ ըստ հաճախորդի դասի:

* ՀՀ տարածքում գտնվող անշար գույքերի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և/կամ  Բանկի գրավի իրավունքների կադաստրային պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը  կատարվում են Բանկի հաշվին,    բացառությամբ այն դեպքերի,    երբ  հաճախորդը ցանկանում է գրանցումը իրականացնել օրենքով նախատեսված ստանդարտ ժամկետներից  արագացված կարգով:   

** միայն Արդշինինվեստբանկ ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներով ապահովվածությամբ վարկերի ժամկետը չի կարող գերազանցել 12 ամիս: