Փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (ՓՀԷԿ) կառուցման և/կամ վերազինման նպատակով ընկերություններին
Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար/ֆակտորինգի դեպքում` պարգևավճար
Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող են սահմանվել վարկի սպասարկման լրացուցիչ պարբերական վճարներ` վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածի համար,   սակայն ոչ ավել,   քան տարեկան 4 000 000 ՀՀ դրամը:   Վարկային պայմանագրում/համաձայնագրում ամրագրվում է դրույթ առ այն,   որ գանձված վարկի սպասարկման վճարները վերադարձման ենթակա չեն,   անկախ վարկի ժամկետից շուտ մարման հանգամանքից
Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետ   
84 ամիս 
Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար
50 000 ՀՀ դրամ
Բավարարված հայտի պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար
25 000 ՀՀ դրամ
Նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար
30 000 ՀՀ դրամ
Գործող վարկային գործիքի վերանայման համար հայտի ուսումնասիրության վճար (բացառությամբ ակրեդիտիվների պայմանագրային պայմանների (բացառությամբ  գրավի պայմանագրի)
70 000 ՀՀ դրամ
ընդ որում միայն առաջնակարգ գրավով ապահովված վարկային գործիքի (բացառությամբ ակրեդիտիվների) դեպքում
20 000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից,   ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար
30 000 ՀՀ դրամ 
Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար
30 000 ՀՀ դրամ +  թողարկման վճարը`ավելացված մասով
երաշխիքի նամակի բովանդակության/տեքստի փոփոխության վճար (երբ չի պահանջվում վարկային կոմիտեի որոշման փոփոխություն կամ նոր որոշման կայացում)
չի գանձվում
Ապահովվածության միջոցի մեկ այլ միջոցով փոխարինման վճար (չի կիրառվում այն դեպքերում երբ ապահովվածության միջոցը փոխարինվում է ` 
յուրաքանչյուր պայմանագրի համար` 50 000 ՀՀ դրամ 
 - դրամական միջոցներով (այդ թվում ժամկետային և ցպահանջ ավանդ)
 - ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթերով,  
 - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերով
 - Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսորով
 - Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով
Հաջորդող գրավի համաձայնության ստացման վճար
յուրաքանչյուր պայմանագրի համար`500 000 ՀՀ դրամ
Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից)
100 000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկայի ապահովագրություն
Բանկի պահանջով
Հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է այն ընդունվելու օրվանից 30 բանկային օր