Visa Classic - chip | ardshinbank

Visa Classic - chip

Հ/Հ

Visa Classic չիպային

AMD

USD/EURO/RUR

1.     Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վարձ

500 ՀՀ դրամ ամսական

500 ՀՀ դրամ ամսական

1.3  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

0  ՀՀ դրամ

0  ՀՀ դրամ

1.4  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

300 ՀՀ դրամ ամսական

300 ՀՀ դրամ ամսական

1.5  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

-         Բանկի բանկոմատներում

0.2%

0.2%

 

-         Բանկի կանխիկացման կետերում

0.2%

0.2%

 

-         Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1% min 1500  ՀՀ դրամ

1% min 1500  ՀՀ դրամ

 

-         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

2%

2%

1.6  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

անվճար

անվճար

 

-         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

-         100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

 

-         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

1.7  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք*

 

 

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից կամ 2000 Եվրոից

3%

2%/1%/0.5%

 

-         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000 ՀՀ դրամից կամ 2000 ԱՄՆ դոլարից կամ 2000 Եվրոից

0%

0%

1.8  

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

2.    Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1           

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

2.2          

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում,

15000  ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար համար

15000 ՀՀ դրամ  2  շաբաթվա համար համար

2.3          

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

անվճար

անվճար

2.4          

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.5          

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում 

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.6          

Կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

անվճար

2.7          

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

անվճար

3.    Տույժեր և տուգանքներ

3.1          

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

4.    Փոխանցումներ

4.1           

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

4.2          

Քարտային հաշվից ներբանկային փոխանցում

0.50%

0.50%

4.3          

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ՀՀ բանկեր

0.30% max

3000 ՀՀ դրամ

0.30% max

3000 ՀՀ դրամ

4.4          

Քարտային հաշվից միջբանկային փոխանցում ոչ ՀՀ բանկեր

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

Բանկում գործող SWIFT փոխանցումների սակագների համաձայն

5.    Այլ միջնորդավճարներ

5.1           

Լուսանկարի արտապատկերում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.2          

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

5.3          

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.4          

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.5          

SMS հաղորդագրության ուղարկում

30 ՀՀ դրամ

30 ՀՀ դրամ

5.6          

Քաղվածքի տրամադրում ամեն ամիս տվյալ ամսվա համար**

անվճար

անվճար

5.7          

Քաղվածքի տրամադրում օրական կտրվածքով**

անվճար

անվճար

5.8          

Քաղվածքի տրամադրում ամփոփ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.9          

Քաղվածքի տրամադրում 1 ամսից մինչև 1 տարի կտրվածքով **

2000 ՀՀ դրամ

2000 ՀՀ դրամ

5.10        

Քաղվածքի տրամադրում 1 տարուց ավելի ժամանկահատվածի համար**

3000 ՀՀ դրամ

3000 ՀՀ դրամ

5.11         

Տեղեկանքի տրամադրում ժամկետանց վարկի գծով պարտավորության վերաբերյալ**

անվճար

անվճար

5.12        

Տեղեկանքի տրամադրում հաշվի մնացորդների վերաբերյալ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.13        

Տեղեկանքի տրամադրում պարտավորությունների վերաբերյալ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.14        

Տեղեկանքի տրամադրում պարտավորություն չունենալու վերաբերյալ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.15        

Տեղեկանքի տրամադրում հաշվի առկայության վերաբերյալ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

5.16        

Տեղեկանքի տրամադրում հաշիվ չունենալու վերաբերյալ**

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

6.    Հավաստագրման սահմանաչափեր

6.1          

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

1000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք  ՀՀ դրամ

1000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ԵՎՐՈ/ՌԴ ռուբլի

6.2          

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

2000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք  ՀՀ դրամ

2000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ԵՎՐՈ/ՌԴ ռուբլի

6.3         

Քարտից քարտ մեկ փոխանցման առավելագույն չափ

600000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթ

6.4          

Քարտից քարտ մեկ փոխանցման նվազագույն չափ

1000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթ

6.5          

Մեկ օրվա ընթացքում իրականացված քարտից քարտ փոխանցումների ընդհանուր գումարը

2500000 ՀՀ դրամ և համարժեք արտարժույթ

6.6         

Հաջորդող փոխանցումների միջեւ նվազագույն ժամանակահատվածը

2 ժամ

7.    Տրամադրման պայմաններ

7.1           

Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ, ԼՂՀ կամ այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

Այլ երկրի քաղաքացիություն ունեցող ֆիզիկական անձին վճարային քարտը տրամադրվում է միայն եթե ֆիզիկական անձը հանդիսանում է.

-       Աշխատավարձային նախագծի շրջանակներում Բանկի հետ համագործակցող կազմակերպության աշխատակից և քարտը թողարկվում է որպես աշխատավարձային,

-       Դեսպանատների և հյուպատոսարանների աշխատակից,

-       ՀՀ ԿԲ կողմից լիցենզավորված կազմակերպության աշխատակից,

-       Վերջին ժամանակահատվածի համար հրապարակված խոշոր 1000 հարկատու կազմակերպության ղեկավար,

Բանկում 1 ամիս և ավել ժամանկահատվածով ունի առնվազն 4 մլն ՀՀ դրամի կամ դրան համարժեք արտարժույթի չափով գումար

7.2          

Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը կարող է տրամադրվել, որպես կից քարտը Բանկում միջազգային դասական կամ պրեմիում դեբետային (հաշվարկային) քարտ ունեցող և Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը:

Չիպային կից քարտին չի տրամադրվում ոչ չիպային վճարային քարտ և հակառակը:

7.3          

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

7.4          

Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

7.5          

Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

7.6          

Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

7.7          

Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

* Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք, տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One