SME-FLEXI | ardshinbank

SME-FLEXI

Նոր վարկատեսակ ճկուն վարկավորմամբ:

Արդշինբանկը աջակցում է փոքր և միջին ձեռնարկություններին՝ տրամադրելով կարճաժամկետ վարկեր երկարաձգման հնարավորությամբ: 

Վարկերը կարող են օգտագործվել ներմուծման, արտահանման, կարճաժամկետ ֆինանսավորման, կրեդիտորական պարտքի մարման, մաքսազերծման, հարկային պարտավորությունների կատարման և այլ վարկերի վերաֆինանսավորման նպատակով:

Արագ, ճկուն ֆինանսավորում՝  հարմարեցված Ձեր բիզնեսի նպատակներին:

Դիմել Առցանց

 

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

KFW-MSME-REF, GAF ADB Women, WB-IBRD-SME և KFW-AGRO և այլ նոր ներգրավվող ծրագրային ռեսուրսներ

Վարկի նպատակ

Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում /կապիտալ ներդրումների իրականացում/, ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում  և կրեդիտորական պարտքի մարում/վարկերի վերաֆինանսավորում այլ բանկերից

Շրջանառու միջոցների համալրում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում/ և ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք՝

(Հաստատուն, կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար)

9% - 11.5% ՀՀ դրամ

6% - 8% ԱՄՆ դոլար

4.5% - 6% Եվրո

(համաձայն Հավելված 1.1-ի)

9% - 11.5%

(համաձայն Հավելված 1.1-ի)

Տարեկան տոկոսադրույք՝

(Հաստատուն, երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար)

12.5% - 14% ՀՀ դրամ

9% - 11% ԱՄՆ դոլար

8.5% - 10% Եվրո

(համաձայն Հավելված 1.1-ի)

12%

(համաձայն Հավելված 1.1-ի)

Վարկի նվազագույն գումար

5 100 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

5 100 000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

(Տվյալ վարկատեսակի 1 վարկառուի առավելագույն սահմանաչափը  չի կարող գերազանցել 300 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)

300 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

100 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ժամկետ**

1. Կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար՝ առավելագույնը 12 ամիս

2. Երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար՝ առավելագույնը 60 ամիս՝ հաշվարկված պայմանագրի ստորագրման օրվանից

Վարկ-գրավ առավելագույն հարաբերակցություն***

1. Բնակելի և հասարակական տարածքների համար Երևան քաղաքում՝ 80%, Երևան քաղաքից դուրս՝ 70%

2. Հողատարածքների համար՝ Երևան քաղաքում՝ 70%, Երևան քաղաքից դուրս՝ 50%

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

1. Կարճաժամկետ ժամանակահատվածի համար՝ մայր գումարը՝ ժամկետի վերջում, տոկոսագումարները՝ ամենամսյա մարումներ,

2. Երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար՝

Վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

1. 10 000 ՀՀ դրամ

2. Բավարարված հայտի, ինչպես նաև տրամադրված վարկի պայմանների փոփոխության համար՝  50 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման  միանվագ միջնորդավճար

 

(Վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ)

1. 1-6 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի համար Վարկի գումարի 0.25%,

2. 7-12 ամիս ժամկետով տրամադրվող վարկերի համար Վարկի գումարի 0.5%,

3. Երկարաժամկետ ժամանակահատվածի համար՝ կիրառելի չէ

Գրավի իրավունքի պետական գրանցման վճար

Յուրաքանչյուր գրավի գծով՝ համաձայն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի սահմանած սակագնի, վարկի տրամադրման պահին միանվագ

Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից)

50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկի սակագների

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Վարկի օգտագործման եղանակ

Անկանխիկ / կանխիկ

Բանկային հաշվի բացում

Համաձայն Բանկի սակագների

 

** Վարկի կարճաժամկետ ժամանակահատվածից Երկարաժակետի անցման ամսաթիվ է համարվում կարճաժամկետ ժամանակահատվածի վերջին օրվա ավարտը, իսկ ոչ աշխատանքային օր լինելու դեպքում՝ հաջորդ աշխատանքային օրվա ավարտը:

*** Տարատեսակ ապահովվածության տեսակները միաժամանակ գրավ հանդիսանալու դեպքում` յուրաքանչյուր տեսակը մասնակցում է իր առավելագույն վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2023-04-17 09:28
Developed by Studio One