MasterCard Debit | ardshinbank

MasterCard Debit

Հ/Հ

Վճարային քարտի տեսակը

MasterCard Debit

 

Վճարային քարտի արժույթը

AMD

USD

EUR

RUB

1. Հիմնական միջնորդավճարներ

 1. 1

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. 2

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 30 000 ՀՀ դրամից

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

 1. 3

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացուցային ամսվա ընացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է

30 000 ՀՀ դրամից

400 ՀՀ դրամ

400 ՀՀ դրամ

400 ՀՀ դրամ

400 ՀՀ դրամ

 1. 4

Կից քարտի տարեկան սպասարկման վճար

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

Որպես կից քարտ չի տրամադրվում

 1. 5

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 1. 5.1
 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

 1. 5.2
 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

1%

1%

 1. 5.3
 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի և այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

1% min 1500 ՀՀ դրամ

 1. 5.4
 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

 1. 5.5
 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0%

0%

0%

0%

 1. 5.6
 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 

 

 1. 6

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 

 1. 6.1
 • Մինչև 100 000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից*

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 1. 6.2
 • 100 000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1. 6.3
 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

անվճար

անվճար

 1. 6.4
 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

1%

1%

 1. 6.5
 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

 1. 7

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**

 

 

 

 

 1. 7.1
 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է

2 000 000 ՀՀ դրամից

3%

3%

3%

3%

 1. 7.2
 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 2 000 000 ՀՀ դրամից

0%

0%

0%

0%

 1. 8

Քարտային հաշվին մուտքերի դիմաց պարգևատրում***

 

 

 

 

 1. 8.1

Ավանդի տոկոսագումար` յուրաքանչյուր

30 000 ՀՀ դրամ մուտքի դիմաց

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

500 ՀՀ դրամ

 1. 8.2

Արագ փոխանցում` յուրաքանչյուր 200 000 ՀՀ դրամ մուտքի դիմաց 

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1. 8.3

Այլ անկանխիկ փոխանցում` յուրաքանչյուր 1.000 000 ՀՀ դրամ մուտքի դիմաց****

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1. 8.4

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

0%

0%

2. Կորուստ և վերաթողարկում

 1. 1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

0

0

0

0

 1. 2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

 1. 3

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1. 4

Արտասահանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 5

Արտասահանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

 1. 6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

 1. 7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում քարտապանի դիմումի համաձայն

Անվճար

Անվճար

Անվճար

Անվճար

3. Տույժեր և տուգանքներ

 1. 1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

օրական 0.30%

օրական 0.30%

օրական 0.30%

օրական 0.30%

4. Փոխանցումներ

 1. 1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

0.30%

0.30%

 1. 2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

0.50%

0.50%

 1. 3

Քարտային հաշվից փոխանցում

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

 
 

* Բանկին պատկանող ինքնասպասարկման սարքերի խափանման կամ այդ սարքերից Բանկում սպասարկվող հաշիվների և քարտերի համալրման ծառայության անսանելիության դեպքում և ընթացքում տվյալ սակագինը սահմանվում է 0 (զրո) ՀՀ դրամ:

*** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

**** Աշխատավարձի վճարում է համարվում բանկում բացված հաշվից քարտային հաշվին աշխատավարձի վճարումը:

Պարգևատրումները վճարվում են ամսական կտրվածքով, մինչև յուրաքանչյուր ամսվա 5-րդ աշխատանքային օրը:

Պարգևատրման տեսքով վերադարձվող գումարները ենթակա են հարկման "Եկամտային հարկի մասին" ՀՀ օրենքի համաձայն, որոնք վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես քարտապանի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե

***** Նշված մուտքերի շարքին չեն դասվում քարտից քարտ կատարված փոխանցումները, Բանկի ներսում այլ հաշիվներից փոխանցումները, տոկոսագումարների վճարումները և այլ մուտքերը:

****** Երկու արտարժույթի միջև փոխարկման ժամանակ արտոնությունը վերաբերվում է միայն առքի գործարքին:

 

 

 •  

  5.1.           

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2.          

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.3.          

  Priority Pass քարտի տրամադրում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4.          

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5.          

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  30 ՀՀ դրամ

  30 ՀՀ դրամ

  30 ՀՀ դրամ

  5.6.          

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

   

   

   

   

  Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  անվճար

  5.7.          

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում **

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

 • 6.1.          

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.5.1, 1.5.4 և 1.5.5 դեպքերում

  100.000 ՀՀ դրամ

  200 USD

  200 EUR

  15.000 RUB

  6.2.          

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.5.2 և 1.5.3 դեպքերում

  500.000 ՀՀ դրամ

  1000 USD

  1000 EUR

  70.000 RUB

  6.3.         

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.5.1, 1.5.4 և 1.5.5 դեպքերում

  3

  3

  3

  3

  6.4.          

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.5.2 և 1.5.3 դեպքերում

  5

  5

  5

  5

  6.5.          

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  1.500.000 ՀՀ դրամ

  3000 USD

  3000 EUR

  200.000 RUB

  6.6.         

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  30

  30

  30

  30

   

 • 7. Տրամադրման պայմաններ

  1. 1

  Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ կամ ԼՂՀ քաղաքացիություն ունեցող չափահաս ֆիզիկական անձի, որը ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  1. 2

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե և քաղաքային կամ բջջային հեռախոսամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  1. 3

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 3 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

  1. 4

  Վճարային քարտը կարող է տրամադրվել Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո առավելագույնը 10 րոպեի ընթացքում: Ընդ որում, նշված քարտերը չանհատականացված են, թողարկվում են միայն ՀՀ դրամով և վճարային քարտի ժամկետը 2 տարի է: Հակառակ  դեպքում վճարային քարտը տրամադրվում է առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում, Վճարային քարտն ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

  1. 5

  Արագ փոխանցման համակարգերով հաշվին մուտքագրվող միջոցների համար փոխարկման դեպքում սահմանվում է արտոնյալ փոխարժեք արտարժույթի առքի գործարքների համար` ԱՄՆ դոլարի և Եվրոյի համար նվազագույնը +0.50 ՀՀ դրամ, ՌԴ ռուբլու համար` նվազագույնը +0.05 ՀՀ դրամ: 

  1. 6

  Արագա վճարային համակարգերից ստացված դրամական միջոցների մուտքագրումը քարտային հաշվին կարող է իրականացվել նաև հեռախոսազանգի միջոցով` Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով

   

   

 • **«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ “Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբրերության հաշվարկում” Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2018-07-16 17:59
Developed by Studio One