Arca-МИР Classic | ardshinbank

Arca-МИР Classic

Քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:
Քարտային հաշիվը կարող է բացվել ՀՀ դրամով և ՌԴ ռուբլով:

Վճարային քարտը գործում է Հայաստանի Հանրապետությունում, Ռուսաստանի Դաշնությունում  և բոլոր այն երկրների տարածքում, որտեղ սպասարկվում են МИР վճարային համակարգի քարտերը:

Քարտը կարող է օգտագործվել բոլոր տեսակի վճարումների իրականացման և կանխիկի ստացման համար:





Հ/Հ Arca – МИР Classic AMD RUR
1.     Հիմնական միջնորդավճարներ  
1.1   Քարտի տրամադրում (թողարկում) անվճար անվճար
1.2   Քարտի սպասարկման վարձ 300 ՀՀ դրամ ամսական 300 ՀՀ դրամ ամսական
1.3   Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ  - -
1.4   Կից քարտի սպասարկման վարձ 150 ՀՀ դրամ ամսական 150 ՀՀ դրամ ամսական
1.5   Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ    
    Բանկի և ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բանկոմատներում 0.30% 0.30%
  -         Բանկի կանխիկացման կետերում 1.00% 1.00%
  -         «ԱրՔա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում  1.00% 1.00%
  -         ”МИР”համակարգի բանկերի բանկոմատներում 1,2%  1,2% 
  -         Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)  Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների
  -       Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար անվճար
1.6   Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ    
  -         Մինչև 100000 ՀՀ դրամ կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից*  0.5% min 100 ՀՀ դրամ 0.5% min 100 ՀՀ դրամ
  -         100000 ՀՀ դրամից ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում  անվճար անվճար
  -         Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ անվճար անվճար
  -         Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» համակարգի բանկերի բանկոմատներում (Cash-in) 1% 1%
  -         Քարտային հաշվի համալրում “МИР” համակարգի բանկերի բանկոմատներում (Cash-in) 1,5% 1,5%
1.7   Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք**    
  -         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000  ՀՀ դրամից 2% 2%
  -         Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000  ՀՀ դրամից 0% 0%
1.8   Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար  0% 0%
2.    Կորուստ, վերաթողարկում և փակում  
2.1            Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում անվճար անվճար
2.2           Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում Ծառայությունը հասանելի չէ Ծառայությունը հասանելի չէ
2.3           Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի 1500 ՀՀ դրամ 1500 ՀՀ դրամ
2.4           Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում Ծառայությունը հասանելի չէ Ծառայությունը հասանելի չէ
2.5           Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում Ծառայությունը հասանելի չէ Ծառայությունը հասանելի չէ
2.6           PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում  1000 ՀՀ դրամ 1000 ՀՀ դրամ
2.7           Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում անվճար անվճար
3.    Տույժեր և տուգանքներ  
3.1           Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ 48 % տարեկան 48 % տարեկան
4.    Փոխանցումներ  
4.1            Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին «Արքա» համակարգի շրջանակներում 0.30% 0.30%
4.2           Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին «Արքա» համակարգի շրջանակներում 0.50% 0.50%
4.3           Քարտային հաշվից փոխանցում  Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում անվճար)

Հ/Հ

Arca Classic

AMD

RUR

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1  

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

անվճար

անվճար

1.2  

Քարտի սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը ավել է 60000 դրամից

անվճար

անվճար

1.3  

Քարտի  սպասարկման վճար, եթե վերջին օրացույցային ամսվա ընթացքում հաշվի միջին օրական մնացորդը պակաս է 60000 դրամից*

400 ՀՀ դրամ ամսական

400 ՀՀ դրամ ամսական

1.4  

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

-

-

1.5  

Կից քարտի սպասարկման վարձ

200 ՀՀ դրամ ամսական

200 ՀՀ դրամ ամսական

1.6  

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ***

 

1.6.1

 • Բանկի և ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.3% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 0.3% օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

1.6.2

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1.0%

1.0%

1.6.3

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

0% մինչև օրական 100000 դրամ գործարքների դիմաց և 1,0 % օրական 100000 դրամ սահմանաչափը գերազանցող գործարքի և դրան հաջորդող գործարքների դիմաց

1.6.4

 • Այլ բանկերի կանխիկացման կետերում

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1,5% min 1500 ՀՀ դրամ

1.6.5

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում

0%

0%

1.6.6

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

Համաձայն ֆիզիկական անձանց համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

1.6.7

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

1.7  

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 • Մինչև 100000 ՀՀ դրամ (կամ համարժեք արտարժույթ) կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից**

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

0.5% min 100 ՀՀ դրամ

 

 • 100000 ՀՀ դրամից (կամ համարժեք արտարժույթից) ավել կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

անվճար

անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում  «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող  բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1.8  

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք*

 

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 1,000,000  ՀՀ դրամից

2%

2%

 

 • Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 1,000,000  ՀՀ դրամից

0%

0%

1.9  

Վճարային տերմինալներում քարտերի միջոցով ապրանքների և ծառայությունների դիմաց անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1 

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

անվճար

անվճար

2.2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.3

Քարտի վերաթողարկում` համաձայն հաճախորդի դիմումի

1500 ՀՀ դրամ

1500 ՀՀ դրամ

2.4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի շտապ տրամադրում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր շտապ վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

2.6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2.7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

անվճար

անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ
 1.  

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

48% տարեկան

48% տարեկան

 1. Փոխանցումներ

4.1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.30%

0.30%

4.2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.50%

0.50%

4.3

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ չհանդիսացող այլ բանկերի քարտերին

1% min 500 դրամ

1% min 500 դրամ

4.4

Քարտային հաշվից փոխանցումներ

Համաձայն ֆիզիկական անձ հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

 

 

 

 

 1. Այլ միջնորդավճարներ

5.1

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.2

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

անվճար

անվճար

5.3

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.4

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.5

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

5.6

Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

15 ՀՀ դրամ

15 ՀՀ դրամ

5.7

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր

6.1

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.5 դեպքում****

100000  ՀՀ դրամ

15000 RUB

6.2

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

500000 ՀՀ դրամ

62500 ՌԴ ռուբլի

6.3

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.5 դեպքերում

3

3

6.4

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3 և 1.6.4 դեպքերում

5

5

6.5

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

500000 ՀՀ դրամ

500000 ՀՀ ռուբլի

6.6

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

6.7

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

6.8

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5

5

6.9

Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

1000000 ՀՀ դրամ

140000 ՌԴ ռուբլի

6.10

Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

3

3

6.11

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

5000000 ՀՀ դրամ

700000 ՌԴ ռուբլի

6.12

Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

10

10

6.13

Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

2500000 ՀՀ դրամ

350000 ՌԴ ռուբլի

6.14

Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

5

5

6.15

Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

7500000 ՀՀ դրամ

1000000 ՌԴ ռուբլի

6.16

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

20

20

6.17

Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

4000000 ՀՀ դրամ

550000 ՌԴ ռուբլի

6.18

Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ

7.1

Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է յուրաքանչյուր չափահաս ֆիզիկական անձի, ով ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

7.2

Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը կարող է տրամադրվել, որպես կից քարտ Բանկում լոկալ դասական կամ պրեմիում դեբետային (հաշվարկային) քարտ ունեցող և Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը:

7.3

Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսահամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

7.4

Վճարային քարտը տրամադրվում է 2 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

7.5

Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

7.6

Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

7.7

Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

 

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:  

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

*** Կանխիկացման նոր համակարգը աշխատում է հետևյալ տարբերակով`

Հաճախորդը կարող է օրեկան մինչև 100000 դրամ ստանալ առանց միջնորդավճար վճարելու յուրաքանչյուր բանկոմատում: 100000 դրամը գերազանցող յուրաքանչյուր գործաքի դիմաց գանձվում է միջնորդավճար, որը սահմանված է այն բանկոմատի համար որտեղ իրականացվում է գործարքը: Օրինակ` հաճախորդը հանել է 70000 դրամ ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից, որից հետո նույն օրը հանել է 50000 դրամ Արդշինբանկի բանկոմատից և նորից 30000 ԱրՔա համակարգի կողմից սպասարկվող այլ բանկի բանկոմատից: Այս դեպքում հաճախորդից կգանձվի 70000*0+50000*0.2%+30000*1%= 400 դրամ:

**** Այս սահմանաչափը ենթակա չէ փոփոխման հաճախորդի կողմից

 

 • 5.1           

  Լուսանկարի արտապատկերում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.2          

  Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

  անվճար

  անվճար

  5.3          

  Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.4          

  Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  Ծառայությունը հասանելի չէ

  5.5          

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  30 ՀՀ դրամ

  5.6          

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

   

   

  ·         Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

  անվճար

  անվճար

  5.7          

  Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում ***

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

  Համաձայն ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

   

  1. 1

  Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  62500 ՌԴ ռուբլի
  1. 2

  Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

  3

  1. 3

  Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

  500000 ՀՀ դրամ

  62500 ՌԴ ռուբլի
  1. 4

  Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

  10

  1. 5

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  350000 ՌԴ ռուբլի
  1. 6

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5

  1. 7

  Օրական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  1000000 ՀՀ դրամ

  140000 ՌԴ ռուբլի
  1. 8

  Օրական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  3

  1. 9

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  5000000 ՀՀ դրամ

  700000 ՌԴ ռուբլի
  1. 10

  Շաբաթական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  10

  1. 11

  Շաբաթական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  2500000 ՀՀ դրամ

  350000 ՌԴ ռուբլի
  1. 12

  Շաբաթական քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  5

  1. 13

  Ամսական քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  7500000 ՀՀ դրամ

  1000000 ՌԴ ռուբլի
  1. 14

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ ԱրՔա ՓԲԸ-ում թողարկված քարտերին

  20

  1. 15

  Ամսական  քարտից քարտ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  4000000 ՀՀ դրամ

  550000 ՌԴ ռուբլի
  1. 16

  Ամսական  քարտից քարտ  գործարքների քանակ  ԱրՔա ՓԲԸ-ում չթողարկված քարտերին

  10

   
 •  

  7.    Տրամադրման պայմաններ

  7.1           

  Հիմնական վճարային քարտը տրամադրվում է յուրաքանչյուր չափահաս ֆիզիկական անձի, ով ներկայացնում է Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված  պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր:

  7.2          

  Սույն սակագնային փաթեթում ներկայացված վճարային քարտը կարող է տրամադրվել, որպես կից քարտ Բանկում լոկալ դասական կամ պրեմիում դեբետային (հաշվարկային) քարտ ունեցող և Դեբետային (հաշվարկային) քարտի տրամադրման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված պատշաճ և վավեր փաստաթղթեր ներկայացրած քարտապանին:

  Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, այդ թվում հիմնական քարտի քարտապանը:

  7.3          

  Վճարային քարտը տրամադրվում է ՀՀ-ում փաստացի բնակության հասցե, էլեկտրոնային փոստի հասցե  և բջջային հեռախոսահամար ունեցող ֆիզիկական անձանց:

  7.4          

  Վճարային քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով, վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում:

  7.5          

  Վճարային քարտի հաշիվը բացվում է սակագներում առկա արժույթներից որևիցե մեկով:

  7.6          

  Միևնույն արժույթով կարող է թողարկվել միայն մեկ  նույնատեսակ վճարային քարտ:

  7.7          

  Վճարային քարտը թողարկվում է Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում և ակտիվացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

   

 • * «Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

  Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

  Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման կանոնավոր հաճախականության հետևանքով:

  Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

  Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02-ով:

  Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:  

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One