5 միլիարդ և ավել ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կամ ՀՀ առաջին 50 խոշոր հարկատու կազմակերպություններին | ardshinbank

5 միլիարդ և ավել ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կամ ՀՀ առաջին 50 խոշոր հարկատու կազմակերպություններին1 Ռեսուրս Այլ ֆինանսավորման աղբյուր EIB ֆինանսավորմամբ*******
2 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում  հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում շրջանառու միջոցների ձեռքբերում  հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
( գյուղատնտեսություն, գյուղվերամշակում, զբոսաշրջություն)
3 Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի ՀՀ դրամ
4 Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) 5 100 000 10 000 000  
5**** Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)  չի սահմանվում 2 700 000 000 
6 Ժամկետ  (միայն երաշխավորությամբ և/կամ երաշխավորությամբ և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներով ապահովվածությամբ վարկերի ժամկետը չի կարող գերազանցել 18 ամիսը) առավելագույնը 60 ամիս առավելագույնը 120 ամիս նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 36 ամիս նվազագույնը 24 ամիս, առավելագույնը 90 ամիս
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում անսահմանափակ   
պատատոմսերի դեպքում` ոչ ավելի քան դրա ժամկետը
7** Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` Պայմանագրային _
8***  Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար
Վճարման կարգը ՝անհատական 

Պայմանագրային 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`
9*** Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
10 Տոկոսագումարների մարումներ  ամսական    
 վարկը ձևակերպելու պահին 
 վարկավորման ժամկետի ավարտին ``միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում
11 Մայր գումարի մարումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից   հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից  ՝
առավելագույն արտոնյալ ժամկետ ՝ 30 ամիս
12 Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից  հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից  ՝
առավելագույն արտոնյալ ժամկետ ՝ 30 ամիս
13*** Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք Պայմանագրային
14 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
15****** Վարկառուի բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
16 Օգտագործման եղանակ անկանխիկ/ կանխիկ
17 Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
18 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
19 Վարկի,վարկային գծի վերադարձելիության ապահովվածություն տես ստորև
20 Տույժեր,տուգանքներ պայմանագրային 
21 Ապահովագրություն Բանկի պահանջով
22 Այլ դրույթներ տես ստորև

** Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է տոկոսագումարների վճարման պահին Բանկում գործող կոմերցիոն  փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին: 

*** Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար , միանվագ  սպասարկման վճար
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքը, 
Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի  հաշվեգրումը  կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքը:
 
****** Ոչ ռեզիդենտ  երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ:
 
******* Էֆֆեկտիվ տոկոսադրույքը չպետք է գերազանցի 9.5%ը և  պետք է 0.25%ով ցածր լինի բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսից
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի": Սույն պայմանները չեն տարածվում ՀԷԿ-ի վրա:
 
 
 

I Դրույթներ  5  միլիարդ և ավելի բանկային շրջանառություն կամ ՀՀ առաջին 50  խոշոր հարկատուներ
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների համալրում և ընթացիկ վճարումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
3 Ժամկետ առավելագույնը  36 ամիս
4* Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` մինչև 3 ամիս  3-9 ամիս 9-12 ամիս 12 ամսից ավել
նույնանուն արժույթ Պայմանագրային
տարանուն արժույթ ` վարկը ՀՀ դրամ, գրավը արտարժույթ
տարանուն արժույթ՝ վարկը արտարժույթ, գրավը ՀՀ դրամ
  տարանուն արժույթ՝ վարկը արտարժույթ, գրավը արտարժույթ
5** Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 
Պայմանագրային 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`
6** Տրամադրման միջնորդավճար՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
7 Տոկոսագումարների մարումներ մինչև 45 օր առավելագույն պարբերականությամբ,սակայն բանկային հաշվում միջոցների առկայության դեպքում` յուրաքանչյուր օրվա ավարտին,ընդ որում`մայր գումարի մարումից առաջնահերթ
8 Մայր գումարի մարումներ մինչև 45 օր առավելագույն պարբերականությամբ,սակայն բանկային հաշվում միջոցների առկայության դեպքում` յուրաքանչյուր օրվա ավարտին ,փաստացի կուտակված տոկոսագումարների մարումից հետո 
9 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
10*** Վարկառուի,  բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
11 Օգտագործման եղանակ անկանխիկ/ կանխիկ
12 Նվազագույն գումար 5 100 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
13 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
14 Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
15 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
16 Օվերդրաֆտի վերադարձելիության ապահովվածություն տես ստորև
17 Տույժեր,տուգանքներ պայմանագրային 
18 Ապահովագրություն Բանկի պահանջով
19 Այլ դրույթներ տես ստորև

Ֆինանսական կազմակերպությունների վարկավորումն իրականացվում է համաձայն սույն հավելվածում P2 դասի հաճախորդների համար սահմանված պայմանների 

* Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու  պահին Բանկում գործող կոմերցիոն  փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:  

** Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի և  P և  A դասի հաճախորդների  դեպքում կարող է չկիրառվել:

Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար , միանվագ  և պարբերական սպասարկման վճար
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքը, 
Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի հաշվեգրումը  կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքը:
 
 
*** Ոչ ռեզիդենտ  երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի"     
 

 • Այլ դրույթներ **
  1 Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար/ֆակտորինգի դեպքում` պարգևավճար 1.2մլրդ ՀՀ դրամ և ավել բանկային շրջանառություն ունեցող և.կամ 50 խոշոր հարկատու հանդիսացող հաճախորդների համար
  2 Պայմանագրային
  3* Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետ  240 ամիս 
  4 Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար Պայմանագրային
  5  Գործողության ժամկետը չլրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշման պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  6 Գործողության ժամկետը լրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  7 Գործող վարկային գործիքի վերանայման համար հայտի ուսումնասիրության վճար (բացառությամբ ակրեդիտիվների պայմանագրային պայմանների (բացառությամբ  գրավի պայմանագրի) Պայմանագրային
  ընդ որում միայն առաջնակարգ գրավով ապահովված վարկային գործիքի (բացառությամբ ակրեդիտիվների) դեպքում Պայմանագրային
  8 Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից, ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար 30 000 ՀՀ դրամ 
  Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար Պայմանագրային
  9 երաշխիքի նամակի բովանդակության/տեքստի փոփոխության վճար (երբ չի պահանջվում վարկային կոմիտեի որոշման փոփոխություն կամ նոր որոշման կայացում) չի գանձվում
  10 Ապահովվածության միջոցի մեկ այլ միջոցով փոխարինման վճար (չի կիրառվում այն դեպքերում երբ ապահովվածության միջոցը փոխարինվում է `  Պայմանագրային
   - դրամական միջոցներով (այդ թվում ժամկետային և ցպահանջ ավանդ)
   - ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթերով,
   - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերով
   - Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսորով
   - Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով
  11 Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից) Պայմանագրային
  Հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է այն ընդունվելու օրվանից 30 բանկային օր, 
   Տվյալ փաստաթղթի պայմաններից ավելի խիստ պայմանների կիրառումը չի համարվում տվյալ փաստաթղթով սահմանված պայմաններից շեղում 

  * ՀԷԿ-երի դեպքում գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետը հավասար է վերջինիս վարկավորման պայմաններով սահմանված առավելագույն ժամկետի:

  Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար , միանվագ  և պարբերական սպասարկման վճար
  արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող կոմերցիոն փոխարժեքը, 
  Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի հաշվեգրումը  կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Բանկում գործող կոմերցիոն փոխարժեքը:

   

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-08-18 17:07
Developed by Studio One