200-400 միլիոն ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կազմակերպություններին | ardshinbank

200-400 միլիոն ՀՀ դրամ տարեկան բանկային շրջանառություն ապահովող կազմակերպություններին

Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռք բերում 
Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) 5 000 000
Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) **** 180 000 000
Ժամկետ առավելագույնը 36 ամիս
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում նույնանուն արժույթի ապահովվածությամբ`  անսահմանափակ
տարանուն արժույթի ապահովվածությամբ`  մինչև 12 ամիս
պարտատոմսերի դեպքում`  ոչ ավելի քան դրա ժամկետը
Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
0-12 ամիս նվազագույնը (ԼՏ + 7%) 11%-17% 10%-16%
12-36 ամիս նվազագույնը (ԼՏ + 7.2%) 11.25%-17% 10.5%-16%
36 ամսից ավելի նվազագույնը (ԼՏ + 7.5%) 11.5%-17% 10.75%-16%
  ՌԴ դեպքում՝ որոշվում է Բանկի կոլեգիալ մարմնի կողմից
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  մինչև 3 ամիս  3-9 ամիս 9-12 ամիս 12 ամսից ավել
նույնանուն արժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 3%
տարանուն արժույթ`  վարկը ՀՀ դրամ, գրավը արտարժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 20% (ոչ ավել քան վարկի ձևակերպման պահին Բանկային տոկոսի կրկնապատիկը) _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը ՀՀ դրամ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 1.0% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2.0% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2.5% _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը արտարժույթ որոշվում է Բանկի կոլեգիալ մարմնի կողմից
* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 
(գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար, ընդ որում՝ 15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ վարկի դեպքում՝ տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն)
1-300.0մլն ՀՀ դրամ հայտեր - 0.03%, min   15 000 ՀՀ դրամ             
300 000 001-1.0 մլրդ դրամ հայտեր 0.025%, min 100 000 ՀՀ դրամ  
1.0 մլրդ-ից ավելի հայտեր 0.02%, min 200 000 ՀՀ դրամ max՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ        
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`  15 000 ՀՀ դրամ
* Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ պայմանագրային (մայր) գումարի 0.35% միանվագ` min 50,000 ՀՀ դրամը, max 600,000 ՀՀ դրամը 
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  չի գանձվում
Տոկոսագումարների մարումներ ամսական    
վարկը ձևակերպելու պահին 
վարկավորման ժամկետի ավարտին` միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում
Մայր գումարի մարումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից, ընդ որում ժամկետի վերջին մարումը` միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում
Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ նվազագույնը՝ վերջին 6 ամսում
** Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք 2%
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Օգտագործման եղանակ անկանխիկ/ կանխիկ (Բանկի որոշմամբ մինչև 50%)
Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, ֆիզիկական անձինք     
Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային 

Լիզինգի դեպքում գործում են վարկ, վարկային գծի համար ընդունված պայմանները:

* Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:  

** Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի դեպքում` չի կիրառվում

 

 

Նպատակ շրջանառու միջոցների համալրում և ընթացիկ վճարումների իրականացում
Արժույթ ՀՀ դրամ,  ԱՄՆ դոլար,  Եվրո,  ՌԴ ռուբլի
Ժամկետ առավելագույնը 12 ամիս
* Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) ՀՀ դրամ՝ նվազագույնը (ԼՏ + 7%)
ԱՄՆ դոլար՝ 11% - 17%
Եվրո՝ 10% - 16%
ՌԴ դեպքում՝ որոշվում է Բանկի կոլեգիալ մարմնի կողմից
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  մինչև 3 ամիս  3-9 ամիս 9-12 ամիս 12 ամսից ավել
նույնանուն արժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 3%
տարանուն արժույթ`  վարկը ՀՀ դրամ, գրավը արտարժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 20% (ոչ ավել քան վարկի ձևակերպման պահին Բանկային տոկոսի կրկնապատիկը ) _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը ՀՀ դրամ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) +1% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2.5% _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը արտարժույթ որոշվում Բանկի կոլլեգիալ մարմնի կողմից
Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 
(գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար, ընդ որում՝ 15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն)
1-300.0 մլն ՀՀ դրամ հայտեր - 0.03%, min   15 000 ՀՀ դրամ       
300 000 001 -1.0 մլրդ դրամ հայտեր - 0.025%, min 100 000 ՀՀ դրամ   
1.0 մլրդ-ից ավելի հայտեր - 0.02%, min 200 000 ՀՀ դրամ max՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ        
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`  15 000 ՀՀ դրամ
Տրամադրման միջնորդավճար՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ պայմանագրային (մայր) գումարի 0.35% միանվագ` min 50,000 ՀՀ դրամ, max 600,000 ՀՀ դրամ 
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  չի գանձվում
Տոկոսագումարների մարումներ մինչև 30 օր առավելագույն պարբերականությամբ, սակայն բանկային հաշվում միջոցների առկայության դեպքում`  յուրաքանչյուր օրվա ավարտին, ընդ որում` մայր գումարի մարումից առաջնահերթ
Մայր գումարի մարումներ մինչև 30 օր առավելագույն պարբերականությամբ,սակայն բանկային հաշվում միջոցների առկայության դեպքում` յուրաքանչյուր օրվա ավարտին ,փաստացի կուտակված տոկոսագումարների մարումից հետո
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Օգտագործման եղանակ անկանխիկ/ կանխիկ (Բանկի որոշմամբ մինչև 30%)
Նվազագույն գումար չի սահմանվում
Առավելագույն գումար չի սահմանվում
Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ`  իրավաբանական անձինք,  անհատ ձեռնարկատերեր,  ֆիզիկական անձինք     
Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային 

* Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:

 

Նպատակ հիմնական միջոցների ձեռք բերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) 5 000 000
Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) **** 200 000 000
Ժամկետ առավելագույնը 84 ամիս
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում նույնանուն արժույթի ապահովվածությամբ`  անսահմանափակ
տարանուն արժույթի ապահովվածությամբ`  մինչև 12 ամիս
պարտատոմսերի դեպքում`  ոչ ավելի քան դրա ժամկետը
Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
0-12 ամիս նվազագույնը (ԼՏ + 7%) 11%-17% 10%-16%
12-36 ամիս նվազագույնը (ԼՏ + 7.2%) 11.25%-17% 10.5%-16%
36 ամսից ավելի նվազագույնը (ԼՏ + 7.5%) 11.5%-17% 10.75%-16%
  ՌԴ դեպքում՝ որոշվում է Բանկի կոլեգիալ մարմնի կողմից
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  մինչև 3 ամիս  3-9 ամիս 9-12 ամիս 12 ամսից ավել
նույնանուն արժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 3%
տարանուն արժույթ`  վարկը ՀՀ դրամ, գրավը արտարժույթ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 20% (ոչ ավել քան վարկի ձևակերպման պահին Բանկային տոկոսի կրկնապատիկը) _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը ՀՀ դրամ ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 1.0% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2.0% ավանդի տոկոս (այդ թվում պարտատոմսի եկամտաբերության տոկոս) + 2.5% _
տարանուն արժույթ՝ վարկը՝ արտարժույթ, գրավը արտարժույթ որոշվում է Բանկի կոլեգիալ մարմնի կողմից
* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 
(գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար, ընդ որում՝ 15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ վարկի դեպքում՝ տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն)
1-300.0մլն ՀՀ դրամ հայտեր - 0.03%, min   15 000 ՀՀ դրամ             
300 000 001-1.0 մլրդ դրամ հայտեր 0.025%, min 100 000 ՀՀ դրամ  
1.0 մլրդ-ից ավելի հայտեր 0.02%, min 200 000 ՀՀ դրամ max՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ        
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`  15 000 ՀՀ դրամ
* Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ պայմանագրային (մայր) գումարի 0.35% միանվագ` min 50,000 ՀՀ դրամը, max 600,000 ՀՀ դրամը 
ընդ որում` միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`  չի գանձվում
Տոկոսագումարների մարումներ ամսական    
վարկը ձևակերպելու պահին 
վարկավորման ժամկետի ավարտին` միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում
Մայր գումարի մարումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից, ընդ որում ժամկետի վերջին մարումը` միայն դրամական միջոցների և Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում
Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ նվազագույնը՝ սկսած վարկի մարման 3-րդ տարվանից
** Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք 2%
Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
Օգտագործման եղանակ անկանխիկ/ կանխիկ (Բանկի որոշմամբ մինչև 50%)
Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր, ֆիզիկական անձինք     
Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային 

Լիզինգի դեպքում գործում են վարկ, վարկային գծի համար ընդունված պայմանները:

* Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:  

** Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի դեպքում` չի կիրառվում

 

 

 •      Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման դեպքում Վարկառուին տրամադրվող լրացուցիչ արտոնություններ
  1 անվճար «Բանկ-Հաճախորդ » համակարգի տրամադրում
  2 վարկառու կազմակերպության տնօրենին և սեփականատերին/երին Master Gold քարտի տրամադրում՝առաջին տարվա սպասարկում անվճար
  3 փաստաթղթային ակրեդիտիվների և միջազգային երաշխիքների թողարկում տարեկան` 5% տոկոսադրույքով 
  4 Բանկը իր վրա է կրում գրավի գնահատման և ձևակերպման ծախսերը
   


    Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման դեպքում Վարկառուին տրամադրվող լրացուցիչ արտոնություններ
  1 անվճար «Բանկ-Հաճախորդ » համակարգի տրամադրում
  2 վարկառու կազմակերպության տնօրենին և սեփականատերին/երին Master Gold քարտի տրամադրում՝առաջին տարվա սպասարկում անվճար
  3 փաստաթղթային ակրեդիտիվների և միջազգային երաշխիքների թողարկում տարեկան` 5% տոկոսադրույքով 
  4 Բանկը իր վրա է կրում գրավի գնահատման և ձևակերպման ծախսերը
   

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2018-02-06 10:14
Developed by Studio One