Օգտագործված գույք | ardshinbank

Օգտագործված գույք

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` Բանկ) հայտարարում է մրցույթ Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող և շահագործումից հանված տրանսպորտային միջոցի վաճառքի վերաբերյալ:

 1. Ընդհանուր տվյալներ վաճառվող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ

ԼՈՏ #

Տրանսպորտային միջոց

Արտադրության տարեթիվ

Մեկնարկային գին (ՀՀ դրամ)

Ավտոմեքենայի լուսանկար

ԼՈՏ

1

Մերսեդես-Բենց S 350 100 SL 01

Վազքը` 178.000 կմ

 

2010թ.

6.200.000 ՀՀ դրամ՝ ներառյալ հարկերը

 
 1. Մրցույթին մասնակցության պայմանները
  1. Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն:
  2. Մրցութային առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 13 հասցեով:
  3. Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է 31 հոկտեմբերի 2019 թվականը, իսկ վերջնաժամկետը` 13 նոյեմբերի 2019թ. ժամը 17:00:
  4. Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Գործերի կառավարչություն (010) 59-04-65, (093) 55-04-77 և (010) 59-05-49 հեռախոսահամարներով (Վարդան Թադևոսյանին, Հրաչյա Առաքելյանին) կամ ուղարկել հաղորդագրություն h.arakelyan@ardshinbank.am կամ v.tadevosyan@ardshinbank.am էլեկտրոնային հասցեներին:
  5. Մրցույթի մասնակիցները կարող են տեսնել և զննել տրանսպորտային միջոցները հայտի ներկայացման համար նախատեսված աշխատանքային օրերի ընթացքում:
  6. Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է   մրցույթի մասնակցության հայտ` համաձայն հավելված 1-ի և հայտի ապահովման համար Պայմանագիր` համաձայն հավելված 2-ի:
  7. Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ և կնքված (իրավաբանական անձի կնիքով/առկայության դեպքում) կամ ստորագրված (ֆիզիկական անձի կողմից) ծրարով:

Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
 • «տրանսպորտային միջոցի վաճառքի մրցույթի հայտ»,
 • հայտատուի անունը, ազգանունը,
 • հայտատուի հասցեն, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային փոստի հասցեն (առկայության դեպքում), իսկ իրավաբանական անձի դեպքում նաև կազմակերպության անվանումը և գտնվելու վայրը,
 • չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:

 

 1. Մրցույթում հաղթող անձի որոշման կարգը
  1. Տրանսպորտային միջոցի ձեռք բերման համար մասնակցի առաջարկած գինը չի կարող պակաս լինել Բանկի կողմից առաջարկվող մեկնարկային գնից:
  2. Մեկ գնման հայտի ներկայացման դեպքում գործարքը կատարվում է հայտում առաջարկվող գնով:
  3. Երկու և ավելի գնման հայտ ներկայացվելու դեպքում գործարքը կնքվում է առավել բարձր գին առաջարկած Գնորդի հետ: Եթե երկու և ավելի Գնորդներ առաջարկել են միևնույն գինը, ապա Բանկն իրեն իրավունք է վերապահում հավասար պայմաններ առաջարկող գնորդներին հրավիրել Բանկ` առաջարկի գնի վերջնական տարբերակի բանակցման համար: Գործարքը կնքում է առավել բարձր գին առաջարկող Գնորդի հետ:
  4. Մրցույթն ամփոփվելուց հետո Բանկը առավելագույնը 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում տեղեկացնում է մրցույթի հաղթողին մրցույթի արդյունքների մասին:
  5. Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 15 (տասնհինգ) աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի կողմից չտեղեկացվելու դեպքում, համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) մրցույթում հաղթող չի համարվել:
  6. Եթե մրցույթի հաղթողը հրաժարվում է ձեռք բերել ավտոմեքենան, ապա վերջինս պարտավորվում է վճարել իր կողմից ներկայացված գնի 5%-ի չափով տույժ (համաձայն Բանկի և իր միջև կնքված պայմանագրի, այսուհետ` Պայմանագիր):
  7. Մրցույթի հաղթողի կողմից ավտոմեքենան ձեռք բերելուց հրաժարվելու դեպքում հաղթող է ճանաչվում տվյալ ավտոմեքենայի ձեռք բերման համար հաջորդ առավել բարձր գին ներկայացրած մասնակիցը: Յուրաքանչյուր հաջորդ առավել բարձր գին առաջարկած մասնակցի կողմից գործարքի կնքումից հրաժարվելու դեպքում հաղթող ճանաչված անձը որոշվում է ըստ սույն կետի կանոնների: Սույն կետով սահմանված կարգով հաղթող ճանաչված յուրաքանչյուր մասնակցից, վերջինիս` գործարքի կնքումից հրաժարվելու դեպքում Բանկն իրավունք ունի պահանջելու Պայմանագրով սահմանված տուժանքի գումարը: Ընդ որում, սույն կետով սահմանված գործողությունները իրականացվում են 3.5 կետով սահմանված ժամկետում:

 

 1. Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման, գումարի վճարման կարգն ու պայմանները
 1. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի (հաղթողների) հետ կնքում է ավտոմեքենայի առուվաճառքի պայմանագիր:
  1. Գործարքի վավերացման և գրանցման հետ կապված բոլոր տեսակի ծախսերը կատարում է Գնորդը:
  2. Գումարը վճարվում է պայմանագրի կնքման պահին միանվագ` Բանկի համապատասխան հաշվին:

 

 1. Լրացուցիչ նշումներ ավտոմեքենայի տեխնիկական վիճակի մասին

 

 1. Ավտոմեքենայի ընթացային համակարգում առկա է հետևյալ աշխատանքները՝
 • Հիդրոմուֆտի փոխարինում,
 • Հետևի ցնցամեղմիչի փոխարինում,
 • Կոմպրեսոտորի վերանորոգում/փոխարինում,
 • Բեռնախցիկի փականի վերանորոգում,
 • Կենտրոնական փականի վերանորոգում

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One