Վճարահաշվարկային ծառայություններ | ardshinbank

Վճարահաշվարկային ծառայություններ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ իրավաբանական անձանց համար անվճար կարող է բացել ընթացիկ հաշիվներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով և իրականացնել հաշիվների համալիր սպասարկում և հաճախորդի հանձնարարությամբ այն բոլոր հաշվարկային և դրամարկղային գործառնությունները, որոնք ՀՀ իրավական ակտերով արգելված չեն: Հաճախորդը կարող է հաշիվներով կատարել դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման գործառնություններ: Հաշիվ բացելու համար հաճախորդը դիմումը կարող է ուղարկել նաև Ֆաքսի և E-mail միջոցով, իսկ փաստաթղթերը բանկ է ներկայացնում անձամբ կամ փոստի միջոցով: Հաշիվ բացելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ պայմաններին.

 

1.1 Ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ԱՁ բանկային հաշիվներ

1.1.1 Բանկային հաշվի վարում

1.1.1.1 Բանկային հաշվի բացման միջնորդավճար

0 ՀՀ դրամ

1.1.1.2 Բանկային հաշվի տարեկան սպասարկման միջնորդավճար 1 (բացառությամբ վարկային հաշիվների)

5,000 ՀՀ դրամ

1.1.1.3 Հաճախորդի բանկային հաշվի փակման միջնորդավճար`

1.1.1.3.1 Հաճախորդի դիմումի համաձայն

0 ՀՀ դրամ

1.1.1.3.2 Առանց Հաճախորդի դիմումի 2

2,500 ՀՀ դրամ

1.1.1.4 Բանկային հաշվի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) շարժի և մնացորդի վերաբերյալ SMS ծանուցում 
(յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար)

30 ՀՀ դրամ 3

1.1.2 Բանկային հաշվի մնացորդ

1.1.2.1 Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդ

 Չի պահանջվում

1.1.2.2 Հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ4

0%

1.1.3 Տեղեկատվական ծառայություններ

1.1.3.1   մինչև 1 ամիս ժամանակահատվածի համար բանկային հաշվի քաղվածքի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) տրամադրում

0 ՀՀ դրամ 3

1.1.3.2 Հաճախորդի պահանջով բանկային հաշվի քաղվածքի տրամադրում ըստ ժամանակահատվածի` 
(ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների)

1.1.3.2.1     2-ից 12 ամիս ներառյալ ժամանակահատվածի համար 
(յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար) 

1.1.3.2.2    12 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար
(յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

 

 

2,000 ՀՀ դրամ 3 + փոստային ծախսեր
(առկայության դեպքում)
 

3,000 ՀՀ դրամ 3 + փոստային ծախսեր
(առկայության դեպքում)

1.1.3.3 Տեղեկանքների տրամադրում՝

1.1.3.3.1 Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում հայերեն/ անգլերեն լեզուներով 5 

1.1.3.3.2 Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների և համանման վճարային փաստաթղթերի  տրամադրում հայերեն/ ռուսերեն/անգլերեն լեզուներով (համաձայն հաճախորդի գրավոր դիմումի)6

2,000 ՀՀ դրամ 3 + փոստային ծախսեր
(առկայության դեպքում)
 

5,000 ՀՀ դրամ 3 + փոստային ծախսեր
(առկայության դեպքում)

1.1.3.4 Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում կազմակերպություններին

10,000 ՀՀ դրամ 3+ փոստային ծախսեր
(առկայության դեպքում)

1 Մեկից ավել դրամային կամ մեկից ավել արտարժութային հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար: Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար:

2  Հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում Բանկը գանձում է միջնորդավճար 2,500 ՀՀ դրամի չափով և փակում է Հաճախորդի հաշիվները, եթե դրանց մնացորդները զրոյական են:

2.1  Ընդ որում, նշված միջնորդավճարը գանձելու համար Հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվներին առկա մնացորդի չափով:

2.2  Եթե հաշիվներին առկա մնացորդը 2,500 ՀՀ դրամից ավել է, ապա գանձվում է 2,500 ՀՀ դրամ, իսկ 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար`  ամսական 1,000 ՀՀ դրամ:

3  Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

4  Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույքները ներառում են ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դրույքը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում):

5  Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ:

6  Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում 1.1.3.1 - 1.1.3.4.1 կետերում չնշված ձևաչափերի փաստաթղթերը:

Ուշադրություն.

Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ 

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող Ինտերնետ-բանկ համակարգ

 

Գործարքներ1

Սակագին

1.

Ինտերնետ-բանկ hամակարգի1 օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար (այդ թվում՝ փոխանցում Ֆլեշ-կրիչի միջոցով)՝

անվճար

2.  

Ինտերնետ-բանկ համակարգի յուրաքանչյուր լրացուցիչ օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար

անվճար

3.  

Ինտերնետ-բանկ hամակարգի  ուսուցման և  ողջ ընթացքում համակարգից օգտվելու  խորհրդատվության   միջնորդավճար

անվճար

4.  

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների ամսական սպասարկման  միջնորդավճար

անվճար

5.  

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների միայն դիտման հնարավորությամբ սպասարկման միջնորդավճար

անվճար

6.  

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տրամադրում

անվճար

1 Հանձնարարականների տրման և կատարման ժամկետներ` համաձայն փոխանցումների սակագների ու պայմանների

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-07-23 18:47
Developed by Studio One