Վերաֆինանսավորում - գործում է մինչև 01.11.2021թ. | ardshinbank

Վերաֆինանսավորում - գործում է մինչև 01.11.2021թ.

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լավագույն հնարավորությունը ձեր գործող արտարժութային հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը 1%-ային կետով ցածր տոկոսադրույքով "Արդշինբանկ" ՓԲԸ տեղափոխելու համար:

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր և գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

Բնակելի տան կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում,

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

Տոկոսադրույքի տեսակը

                         հաստատուն (ճշգրտվող)

հաստատուն

Առավելագույն ժամկետ

239 ամիս

240 ամիս

Նվազագույն ժամկետ

36 ամիս

Վարկի առավելագույն գումար

50 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել վերաֆինանսավորող վարկի մնացորդային գումարը

Տարեկան տոկոսադրույք

հաճախորդի գործող վարկի տոկոսադրույքից 0.5-2% (կախված վարկառուի վարկարժանության գնահատականից) ցածր, սակայն ոչ պակաս, քան

1. ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 13.5%,

2. ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 12.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

սկսած 14.04%-ից

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման  միանվագ վճար

50 000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%

Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ

Գրավի ձևակերպման վճար*

1) Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 71,200 ՀՀ դրամ

2) Կառուցապատման ընթացքում գտնվող գույքի նկատմամբ վարկառուի գնման իրավունքի և Բանկի գնման իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 53,100 ՀՀ դրամ

3) Բանկի գնման իրավունքի գրավի կամ լրացուցիչ գույքի նկատմամբ Բանկի գրավի իրավունքի գրանցման դեպքում՝ 27,100 ՀՀ դրամ

*Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2022-01-27 17:47
Developed by Studio One