Վերաֆինանսավորում | ardshinbank

Վերաֆինանսավորում

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Լավագույն հնարավորությունը ձեր գործող արտարժութային հիփոթեքային վարկի տոկոսադրույքը 1%-ային կետով ցածր տոկոսադրույքով "Արդշինբանկ" ՓԲԸ տեղափոխելու համար:

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր և գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

Բնակելի տան կառուցում կամ կառուցապատման շարունակում,

Բնակելի անշարժ գույքի վերանորոգում/վերակառուցում (բնակելի անշարժ գույքի արդիականացում)

Տոկոսադրույքի տեսակը

                         հաստատուն (ճշգրտվող)

հաստատուն

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

3 տարի

Վարկի առավելագույն գումար

50 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի գումարը չի կարող գերազանցել վերաֆինանսավորող վարկի մնացորդային գումարը

Տարեկան տոկոսադրույք

հաճախորդի գործող վարկի տոկոսադրույքից 0.5-2% (կախված վարկառուի վարկարժանության գնահատականից) ցածր, սակայն ոչ պակաս, քան

1. ՀՀ դրամով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 11.25%,

2. ԱՄՆ դոլարով տրամադրվող վարկերի դեպքում՝ 9.75%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

սկսած 11.8%-ից

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման  միանվագ վճար

70 000 ՀՀ դրամ, գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%

Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One