Վարկերի վերակառուցում | ardshinbank

Վարկերի վերակառուցում

Հարգելի՛ հաճախորդ,

խնդրահարույց վարկերի գծով կուտակված տույժերի/տուգանքների ներման դիմելու համար խնդրում ենք մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ կամ զանգահարել շուրջօրյա կոմունիկացիոն կենտրոն

(012) 22 22 22 հեռախոսահամարով: 

   Գրավով չապահովված խնդրահարույց մանրածախ վարկերի և վարկային գծերի գծով կուտակված տույժերի/տուգանքների ներման  պայմաններ1
  1.     Հիմնական պայմաններ
    Հաճախորդի կողմից վճարման ենթակա գումար
1.1 Վարկի մայր գումարի գծով անհրաժեշտ մարում1 Ամբողջությամբ
1.2 Վարկի մայր գումարի գծով հաշվարկված տոկոսագումարների գծով մարում (այդ թվում նաև ժամկետանց տոկոսագումար) Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ ամբողջությամբ 
1.3 Ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարների գծով մարում Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ նվազագույնը 20% **
1.4 Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց հաշվարկված տույժերի գծով մարում Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ նվազագույնը 20%  **
1.5 Դեբիտորական պարտքերի մարում (այդ թվում նաև վարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն) Ամբողջությամբ
1.6 Բանկի կողմից վարկի հետստացման գործընթացին ուղղված ծախսեր՝ այդ թվում
  Արտադատական  Ամբողջությամբ
  Դատական  Ամբողջությամբ
1Սույն պայմանները տարածվում են նաև Բանկում ներկայումս և նախկինում գործող գրավով չապահովված վարկատեսակների վրա, ինչպես նաև այն գրավով ապահովված վարկատեսակների վրա, որոնց գրավը իրացվել է, բայց իրացումից ստացված գումարը չի բավարարել Բանկի հանդեպ առկա ամբողջ պարտավորության մարման համար: Գրավի իրացումից հետո մնացորդների, ինչպես նաև վարկառուի մահացած լինելու դեպքում կիրառելի է միայն 1.1 կետը:
Պայմանները կիրառելի չեն արդեն վերակառուցված/վերաֆինանսավորված վարկերի նկատմամբ:  
Պարտավորությունների ներում չի իրականացվում սնանկության վարույթում գտնվող վարկերի դեպքում:
Ներման ենթակա գումարը 5,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Բանկի կողմից կարող են կիրառվել սույն պայմաններից տարբեր պայմաններ:
** Կիրառելի չէ մինչև 31.05.2018թ. արտահաշվեկշիռ դուրս գրված վարկերի համար:

   Գրավով չապահովված խնդրահարույց վարկերի և վարկային գծերի վերակառուցման (վերաֆինանսավորման) պայմաններ
  Ընդհանուր պայմաններ1 ՀՀ ՊՆ համակարգի զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ պայմաններ4
  1.     Հիմնական պայմաններ
1.1    Արժույթ AMD2 AMD2
1.2  Հասանելի վերակառուցման տեսակներ Վերաֆինանսավորում՝ գործող ժամկետանց պարտավորությունների մարում նոր վարկի (ոչ քարտային) տրամադրմամբ, այդ թվում նաև 3-րդ անձին վարկ տրամադրելու միջոցով3 Վերաֆինանսավորում՝ գործող պարտավորությունների մարում նոր վարկի (ոչ քարտային) տրամադրմամբ
1.3 Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակ 90 օր և/կամ «ոչ ստանդարտ» և ավել ռիսկի դասով դասակարգված պարտավորություն չի սահմանվում
1.4 Ժամկետանց օրերի առավելագույն քանակ Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.5 Վերակառուցման ենթակա նվազագույն գումար (դիմումի ներկայացման պահին ընդհանուր պարտավորությունը) 100000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ5 Չի սահմանվում
1.6 Վերակառուցման ենթակա առավելագույն գումար  Չի սահմանվում Համաձայն Հավելաված 1.16
1.7 Տոկոսադրույք 1. ՀՀ դրամով վարկի վերաֆինանսավորման դեպքում  (բացառությամբ 0% տոկոսադրույքով նվազող վարկային գծերի համար)՝ անփոփոխ, առավելագույնը 22%
2. 0% տոկոսադրույքով նվազող վարկային գծերի դեպքում - 18%,
3. արտարժույթով վարկի վերաֆինանսավորման դեպքում՝ գործող վարկի դրույք +3.5%, բայց ոչ ավելի, քան 22%
12%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է 2 %-ային կետին համարժեք մասը, իսկ 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցողների համար` 3 տոկոսային կետին համարժեք մասը
1.8 Վարկի ամսական սպասարկման վճար  Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.9 Վարկի վերակառուցման միանվագ վճար Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.10 Առավելագույն Ժամկետ 60 ամիս 84 ամիս
1.11 Հաճախորդի կողմից Բանկում առկա պարտավորությունների գծով նվազագույն մարում  (որոշման կայացման պահի դրությամբ)7 1. Տոկոսագումար (ժամկետային և ժամկետանց),
2. դեբիտորական պարտքեր (այդ թվում՝ վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսերվարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն),
3. վարկի ժամկետանց մասի տոկսի և ժամկետանց տոկոսի տույժի 20%,
1. Վարկը 30 օր և ավելի ժամկետանցված լինելու դեպքում՝
1.1. Տոկոսագումարի (ժամկետային և ժամկետանց) 30%,
1.2. դեբիտորական պարտքերի (այդ թվում՝ վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսերվարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն) 30%,
1.3. վարկի ժամկետանց մասի տոկսի և ժամկետանց տոկոսի տույժի 30%, ընդ որում, 31.05.2018թ-ի դրությամբ «անհուսալի» ռիսկի դաս ունեցող վարկի դեպքում վարկի ժամկետանց մասի տոկսի և ժամկետանց տոկոսի տույժի 30%-ի վճարում չի պահանջվում
2. Վարկը 30 օրից պակաս ժամկետանցված լինելու կամ ժամկետանց չլինելու դեպքում՝
2.1. բոլոր պարտավորությունների հանրագումար՝ բացառությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի
1.12 Պարտավորությունների ներում7 1.11 կետով սահմանված նվազագույն մարումն ապահովելու դեպքում մնացած վարկի ժամկետանց մասի տոկոսները և ժամկետանց տոկոսի տույժերը ներվում են 1.11 կետով սահմանված նվազագույն մարումն ապահովելու դեպքում մնացած պարտավորությունները, բացառությամբ վարկի մայր գումարի, ներվում են
1.13 Պայմանագրային գումար Սահմանվում է Վարկառուի կողմից կատարված վճարների և ներումների արդյունքում մնացորդային պարտավորությունների չափով Սահմանվում է Վարկառուի կողմից կատարված վճարների և ներումների արդյունքում մնացորդային պարտավորությունների չափով
1.14 Վարկի և տոկոսագումարների գծով մարումների իրականացում Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)՝ 1-ին մարման ամսաթիվ` սահմանելով վարկային պայմանագրի կնքման ամսվան հաջորդող 2-րդ ամսվա նույն օրը 
1.15 Վարկի տրամադրման ձև անկանխիկ՝ ուղղվում է խնդրահարույց վարկի գծով պարտավորության մարմանը անկանխիկ՝ ուղղվում է խնդրահարույց վարկի գծով պարտավորության մարմանը
2.     Վարկառուին, նրա վարկային պատմությանը և եկամուտներին ներկայացվող պահանջներ
2.1  Հաճախորդի տարիքը Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 75 տարեկանը
2.2   Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Ժամկետանց և դասակարգված պարտավոորությունների բացակայություն3 չի սահմանվում
2.3 Առավելագույն չապահովված պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ Չի սահմանվում Չի սահմանվում
2.4   Եկամուտների նկատմամբ պահանջ Համարվում է բավարար 1.11 կետով սահմանված մարման ենթակա նվազագույն գումարի մուտքագրման դեպքում Համարվում է բավարար 1.11 կետով սահմանված մարման ենթակա նվազագույն գումարի մուտքագրման դեպքում
2.5 Երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ (վերակառուցման ենթակա պայմանագրով երաշխավորի առկայության դեպքում) Չի սահմանվում Չի սահմանվում
3.    Պայմանագրի փոփոխությունների իրականացում
3.1 Գործող պայմանագրի փոփոխության անհրաժեշտություն Իրականացվում է նոր պայմանագրի կնքմամբ Իրականացվում է նոր պայմանագրի կնքմամբ
4. Որոշման կայացում
4.1   Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետ Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4.2   Մարման ենթակա նվազագույն գումարի չափի մուտքագրման առավելագույն ժամկետ (որոշման կայացումից հետո) 15 աշխատանքային օր 15  աշխատանքային օր
4.3  Որոշման կայացման ժամկետ Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4.4  Որոշման վավերության ժամկետ  Որոշման կայացումից հետո 20 աշխատանքային օր Որոշման կայացումից հետո 20 աշխատանքային օր
4.5  Վարկի վերֆինանսավորման իրականացման ձևակերպման ժամկետ Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում  Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
5. Տույժեր և տուգանքներ
5.1   Ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք Տարեկան 24%
5.2   Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց հաշվարկվող տույժ Տարեկան 48%
5.3  Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
6.    Այլ պայմաններ և դրույթներ
6.1   Վարկի դասակարգման մոտեցումներ Վարկը դասակարգվում է  «ոչ ստանդարտ» ռիսկի դասով, սակայն ոչ ավելի ցածր, քան վերակառուցման պահին վերակառուցվող վարկի ռիսկի դասն է, 3 ամիս առանց ժամկետանցումների մայր գումարի և տոկոսագումարների գծով մարում իրականացնելու դեպքում «ստանդարտ» դասի վերականգնելու պայմանով Վարկը դասակարգվում է  «ստանդարտ» ռիսկի դասով
7.    Վերաֆինանսավորման իրականցման սահմանափակումներ
7.1  Վարկի վերաֆինանսավորում իրականացվում է հետևյալ դեպքերում՝ Բանկի կողմից վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումները գտնվում են
- արտադատական փուլում
- Ֆինանսական արբիտրաժում,
-1-ին ատյանի ընդհանուր իրավասության, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարաններում,
-ԴԱՀԿ փուլում, 
Վարկի վերաֆինանսավորում չի իրականացվում սնանկության վարույթում գտնվող վարկերի դեպքում:
Պետական տուրքի և այլ պարտավորությունների ծախսեր առաջանալու դեպքում, դրանք իրականացվում են Հաճախորդի կողմից: -
1 Սույն պայմանները տարածվում են նաև Բանկում նախկինում գործող գրավով չապահովված վարկատեսակների վրա, երաշխավորությամբ ապահովված, ինչպես նաև այն գրավով ապահովված վարկատեսակների վրա, որոնց գրավը իրացվել է, բայց իրացումից ստացված գումարը չի բավարարել Բանկի հանդեպ ունեցած ամբողջ պարտավորության մարմանը:
2Նոր վարկը տրամադրվում է ՀՀ դրամով: Արտարժույթով վարկի դեպքում փոխարկումը իրականացվում է տրամադրման պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին համապատասխան:
3Ժամկետանց և դասակարգված պարտավորություններին նկատմամաբ պահանջը կիրառելի է միայն այն, դեպքում, երբ իրականացվում է  վարկառուի փոփոխություն: Կիրառվում է, միայն այն դեպքերում, երբ Բանկի կողմից պարտավորության հետստացման գործընթացը գտնվում է այնպիսի փուլում, որը խոչնդոտ է նույն վարկառուին վարկի տրամադրմանը և/կամ չի բավարարում 2.1 կետին և/կամ տեխնիկապես հնարավոր չէ նույն վարկառուի և/կամ նրա կողմից լրազորված անձի հետ պայմանագրերի ստորագրումը (մահացած, անհայտ բացակայող, արտագաղթած և այլն): Ընդ որում, հաճախորդի մահացած լինելու դեպքում երրորդ անձի միջոցով վերաֆինանսավորում իրականացնելիս կիրառելի չեն սույն պայմանների 1.3 և 1.5 կետերը:
 Պայմանները չեն տարածվում արդեն վերակառուցված/վերաֆինանսավորված խնդրահարույց վարկերի վրա:
 Ա/Ձ հաճախորդի դեպքում նոր վարկի տրամադրումն իրականացվում է տվյալ Ա/Ձ-ն գրանցած ֆիզիկական անձին:
 Որոշման կայացման ամսաթվից հետո սույն պայմաններով սահմանված պարտադիր մարման գումարից բացի վարկի գծով այլ մարումների առկայության դեպքում կատարվում է պարտավորությունների վերահաշվարկ՝ մարված գումարները ուղղելով  պայմաններով սահմանված մարումից և ներումից հետո մնացած պարտավորությունների մարմանը՝ համաձայն Բանկում սահմանված հերթականության:
4 Սույն պայմանները տարածվում են Բանկի՝ գրավով չապահովված սպառողական վարկերի, այդ թվում՝ նաև Բանկում նախկինում գործող գրավով չապահովված վարկատեսակների վրա, երաշխավորությամբ ապահովված, ինչպես նաև այն գրավով ապահովված վարկատեսակների վրա, որոնց գրավը իրացվել է, բայց իրացումից ստացված գումարը չի բավարարել Բանկի հանդեպ ունեցած ամբողջ պարտավորության մարմանը: Վարկերը պետք է բավարարեն Հավելված 1.1-ով սահմանված պահանջներին, իսկ չբավարարելու դեպքում կարող են կիրառվել «Ընդհանուր պայմանները»:
5 Նվազագույն գումարի սահմանափակում է կիրառելի չէ կենսաթոշակային և աշխատավարձային վարկային գծերի պայմաններով տրամադրված բոլոր վարկային գծերի համար:
6 Վերաֆինանսավորման ենթակա գումարը պայմաններով սահմանված առավելագույն գումարի չափը գերազանացելու դեպքում կարող է իրականացվել հաճախորդի կողմից առաջացած տարբերությունը մարելու պայմանով; Ընդ որում, նշված տարբերության վճարման համար սահմանված ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել սույն Պայմանների 4.2 կետով սահմանված ժամկետը:
7 Ներման կամ վերաֆինանսավորման ենթակա գումարը 5,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Բանկի կողմից կարող են կիրառվել սույն պայմանների 1.11 և 1.12 կետերով սահմանված պայմաններից տարբեր պայմաններ:
Հավելված 1.1-ով սահմանված պահնաջներին բավարարող վարկերը ներկայացվում են վերաֆինանսավորման «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ: Վարկերը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վարկի պայմանները վերանայվում են՝ և պայմանագրով սահմանված դրույքը  սահմանվում է այնքան, որքան որ պետք է լիներ վերաֆինանսավորված վարկի դրույքը, եթե  ի սկզբանե տրամադրվեր սույն պայմաններով սահմանված Ընդհանուր պայմաններով (բացառությամբ Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված դեպքերի):
 «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վարկի տարեկան տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ: Բանկն իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը երեք տարին մեկ անգամ և փոփոխել  «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով: 

 


   «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորմանը ներկայացվող վարկերին ներկայացվող լրացուցիչ պայմաններ
1 Վարկառու (և նոր տրամադրվող, և վերակառուցվող (վերաֆինանսավորվող) վարկի) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը և Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը) շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) 
2 Վարկի նպատակը Գործող սպառողական («Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքի կարգավորմանը ենթակա վարկ, պարտավորության տարաժամկետ վճարման իրավունք, այդ թվում՝ ժամկետանց, չաշխատող վարկային պարտավորություն) վարկերի վերակառուցում 
3 Վարկի գումարի մեծությունը ·          Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 1.000.000 դրամ:
·          Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 500.000  դրամ[1]
4 Ներկայացվող փաստաթղթեր Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Վարկային առաջարկ-դիմում,
Տեղեկանք ծառայության վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը,
անչափահաս երեխայի(ների) ծննդյան վկայական(ներ) (առկայության դեպքում
Վերակառուցված վարկի/երի վարկային պայմանագրի լուսապատճենահանված տարբերակ*
5 Այլ պահանջներ ·          «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման կարող են ներկայացվել մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ը տրամադրված վարկերի վերակառուցմանը/վերաֆինանսավորմանն ուղղված վարկերը,
·          Յուրաքանչյուր վարկառուի վարկերը կարող են «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման ներկայացվել իրեն հասանելիք առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում միայն մեկ անգամ (նաև առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում երկու և ավելի վարկերի տեսքով):
* Նշված փաստաթուղթ/երը հաճախորդի կողմից կարող են չներկայացվել Բանկում առկայության դեպքում:
[1] Եթե վարկառուն ունի ՀՀ Կառավարության 23.05.2013թ.-ի թիվ 590-Ն Որոշմամբ հաստատված Ծրագրի շրջանակներում ստացված վարկ, ապա այդ վարկային պարտավորությունը ներառվում է սույն հավելվածի 3-րդ կետով սահմանված վարկի գումարի մեծության առավելագույն չափի մեջ, ընդ որում՝ հաշվարկում ներառվում է վարկի պայմանագրային գումարը:

 


Հ/Հ Անշարժ գույքի գրավով ապահովված մանրածախ ((այդ թվում՝ էքսպրես-հիփոթեք BSTDB)՝ Սպառողական,էքսպրես վերանորոգման, Պարզ և Հիփոթեքային1 վարկեր) խնդրահարույց վարկերի վերակառուցման պայմաններ 
  1.     Հիմնական պայմաններ
1.1 Հասանելի վերակառուցման տեսակներ Գործող ժամկետի շրջանակներում ժամանակացույցի փոփոխություն2 Ժամկետի երկարաձգում (այդ թվում նաև սույն պայմանների2 համարակալումով նշված պայմաններին չբավարարելու դեպքում)
1.2 Հայտի ներկայացման պահին Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակ 90 օր և/կամ «ոչ ստանդարտ» և ավել ռիսկի դասով դասակարգված պարտավորություն
1.3 Ժամկետանց օրերի առավելագույն քանակ Չի սահմանվում
1.4 Մինչև որոշման կայացման պահը վարկի գծով իրականացված մարումների չափ Բանկում առկա ամբողջ պարատվորության առնվազն 15%-ի չափով
1.5 Տոկոսադրույքի փոփոխություն Անփոփոխ, առավելագույնը 22%
1.6 Վարկի վերակառուցման միանվագ վճար  40,000 ՀՀ դրամ4  40,000 ՀՀ դրամ
1.7 Երկարաձգման առավելագույն ժամկետ` վերակառուցման պահից - Առավելագույնը 180 ամսով
1.8 Որոշման կայացման պահին Բանկում առկա ամբողջ պարատվորության (դեբիտորական պարտքեր, վարկի տոկոսի տույժ, տուգանային տոկոս, սպասարկման վարձեր, տոկոսագումար, մայր գումար) գծով նվազագույն մարում - Տվյալ պահին հաճախորդի Բանկում առկա ժամկետանց տույժերի և տոկոսների 15%--ի չափով 
1.90 Պայմանագրային գումարի փոփոխություն Վարկի գծով առկա բոլոր տեսակի ժամկետային և ժամկետանց պարտավորությունները (այդ թվում նաև Բանկի կողմից ժամկետանց պարտավորության հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով իրականացված ծախսերը) ավելացվում են վարկի մայր գումարին
1.10 Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման կարգ Մինչև գործող պայմանագրի վերջնաժամկետը միայն տոկոսագումարների կամ տոկոսագումարների և մայր գումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ, որից հետո, վարկի երկարաձգման դեպքում՝ տոկոսագումարների և մայր գումարի ամսական հավասարաչափ  Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)
2.     Վարկառուին, նրա վարկային պատմությանը և եկամուտներին ներկայացվող պահանջներ
2.1   Հաճախորդի տարիքը Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը
2.2  Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Չի սահմանվում
2.3   Առավելագույն չապահովված պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ Չի սահմանվում
  3.    Պայմանագրի փոփոխությունների իրականացում
3.1   Գործող պայմանագրի փոփոխության անհրաժեշտություն  Վարկային պայմանագրում փոփոխության վերաբերյալ լրացուցիչ համաձայնագրի կնքում4 Լրացուցիչ համաձայնագրի կնքում նոտարական վավերացման միջոցով
  4.    Փաստաթղթերի ներկայացում և որոշման կայացում 
4.1   Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետ Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4.2   Մարման նվազագույն չափի մուտքագրման առավելագույն ժամկետ (որոշման կայացումից հետո) - 20 աշխատանքային օր, ընդ որում հայտի ընդունմանը նախորդող 10 օրվա ընթացքում իրականացված մարումը ևս համարվում է բավարար
4.3  Որոշման կայացման ժամկետ Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում
4.4  Որոշման վավերության ժամկետ  Որոշման կայացումից հետո 25 աշխատանքային օր
4.5  Վարկի վերակառուցման ձևակերպման ժամկետ Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում (5 աշխատանքային օր գրավի պայմանագրի փոփոխման դեպքում)
  5.    Այլ պայմաններ և դրույթներ
5.1 Վարկի դասակարգման մոտեցումներ Վարկը դասակարգվում է  «ոչ ստանդարտ» ռիսկի դասով, սակայն ոչ ավելի ցածր, քան վերակառուցման պահին հաճախորդի ռիսկի դասն է, ժամանակացույցով սահմանված վճարների՝ 3 ամիս առանց ժամկետանցումների մարում իրականացնելու դեպքում «ստանդարտ» դասի վերականգնելու պայմանով
5.2  Վարկի հաջորդ մարման ամսաթիվ սահմանել համաձայնագրի ստորագրման ամսաթվից առնվազն 30 օր հետո՝ ժամանակացույցով նախատեսված հերթական մարման ամսաթիվը:
5.3  Ժամկետի երկարաձգման դեպքում Բանկի գործառնական օր համակարգում փոփոխություններն իրականացվում են համաձայնագրերի կնքման օրը՝ նախքան գրավի պետական գրանցումը
5.4  Գրավի գնահատում Չի պահանջվում
5.5 Գրավի գրանցման ծախսեր Գրավի պետական գրանցման (վերագրանցման) հետ կապված ծախսերը կատարվում են Բանկի հաշվին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործարքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել օրենքով նախատեսված ստանդարտ ժամկետներից արագացված կարգով
  6.    Վերակառուցման իրականցման սահմանափակումներ
6.1 Վարկի վերակառուցում իրականացվում է հետևյալ դեպքերում՝ Բանկի կողմից վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումները գտնվում են արտադատական փուլում կամ Ֆինանսական արբիտրաժում
Վարկի վերակառուցում չի իրականացվում է հետևյալ դեպքերում՝ Բանկի կողմից վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումները գտնվում են 1-ին ատյանի ընդհանուր իրավասության, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարաններում կամ ԴԱՀԿ փուլում, ինչպես նաև սնանկության վարույթում գտնվող վարկերի դեպքում
Ընդ որում, պետական տուրքի և այլ պարտավորությունների (միասնական տեղեկանք, կատարողական ծախսեր) ծախսերն իրականացվում են Հաճախորդի կողմից:
1 Հիփոթեքային վարկերի մեջ ներառվում են նաև կառուցապատման և վերանորոգման վարկերը: Ընդ որում, կիրառելի է միայն վերակառուցման պահին Բանկի ռեսուրսով տրամադրված կամ տեղափոխված վարկերի վրա:
2 Ժամանակացույցի փոփոխության դեպքում վարկի մարման ժամկետի ավարտը պետք է առնվազն հայտի ընդունման ամսաթվից 6 ամսից ավել լինի, և տվյալ պահին առկա պարտքը չգերազանցի գործող պայմանագրով առկա պայմանագրային գումարը: Ընդ որում, սույն պայմանների 1.10 կետով սահմանված պայմանի պահպանման դեպքում վարկի ժամկետը հաճախորդի դիմումի համաձայն կարող է երկարաձգվել սույն պայմաններով սահմանված եղանակով: 
3 Պայմանագրային գումարի մեջ ներառվում են նաև կուտակված տոկոսագումարները (այդ թվում՝ ժամկետանց և/կամ ժամկետային, ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ժամկետանց տոկոսի դիմաց հաշվարկված տույժերը), այլ պարտավորությունները և Բանկի կողմից խնդրահարույց վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների դիմաց իրականացված ծախսերը:
4Սույն կետի շրջանակներում համաձայնագրերի նոտարական վավերացում իրականացվում է միայն հաճախորդի կողմից համաձայնագրով սահմանված նոր ժամանակացույցի տրամադրումից հետո 3 ամիս առանց ժամկետանցման (ժամկետանցում է համարվում, եթե երկարաձգման հայտի ներկայացման պահին հաճախորդի վարկի մայր գումարի կամ տոկոսագումարների գծով ժամկետանց գումար է առկա) մարումներն իրականացնելուց հետո վարկի ժամկետի երկարաձգման դեպքում: Ընդ որում, 1.6 կետով սահմանված միջնորդավճարը ենթակա է գանձման, եթե ժամկետի ավարտից հետո իրականացվում է վարկի երկարաձգում:
 Ա/Ձ հաճախորդի դեպքում, տվյալ Ա/Ձ-ն չգործելու դեպքում վարկի վերակառուցումն իրականացվում է տվյալ Ա/Ձ-ն գրանցած ֆիզիկական անձի անունով: 
Սույն պայմանների յուրաքանչյուր տեսակով վարկերի վերակառուցում իրականացվում է մեկ անգամ: 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One