Վարկերի վերակառուցում | ardshinbank

Վարկերի վերակառուցում

Հարգելի՛ հաճախորդ,

Գրավով չապահովված խնդրահարույց վարկերի և վարկային գծերի (բացառությամբ զին. ծառայողների և երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի դեպքում) վերակառուցման (վերաֆինանսավորման) դիմումի հետ խնդրում ենք կցել Ձեր լուսանկարը՝ այնպես, որ երևան դեմքը և ձեռքում սեփական անձնագիրը (նույնականացման քարտը), ընդ որում՝ անձնագրի լուսանկարը և սերիալ համարը պետք է հստակ երևան լուսանկարի վրա:

Զին. ծառայողների և երաշխավորությամբ ապահովված վարկերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել շուրջօրյա կոմունիկացիոն կենտրոն (012) 22 22 22 հեռախոսահամարով կամ մոտենալ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ 

  Գրավով չապահովված խնդրահարույց մանրածախ վարկերի և վարկային գծերի գծով կուտակված տույժերի/տուգանքների ներման  պայմաններ1
  1.     Հիմնական պայմաններ 2
    Հաճախորդի կողմից վճարման ենթակա գումար
1.1 Վարկի մայր գումարի գծով անհրաժեշտ մարում1 Ամբողջությամբ
1.2 Վարկի մայր գումարի գծով հաշվարկված տոկոսագումարների գծով մարում (այդ թվում նաև ժամկետանց տոկոսագումար) Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ ամբողջությամբ 
1.3 Ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսագումարների գծով մարում Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ նվազագույնը 30% 
1.4 Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց հաշվարկված տույժերի գծով մարում Որոշման կայացման ամսաթվի դրությամբ նվազագույնը 30%  
1.5 Դեբիտորական պարտքերի մարում (այդ թվում նաև դեբիտորական պարտքերի դիմաց կուտակված տույժեր , վարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն) Ամբողջությամբ
1.6 Բանկի կողմից վարկի հետստացման գործընթացին ուղղված ծախսեր՝ այդ թվում  
  Արտադատական  Ամբողջությամբ
  Դատական  Ամբողջությամբ
1.7 Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակ 90 օր և/կամ «ոչ ստանդարտ» և ավել ռիսկի դասով դասակարգված պարտավորություն
1Սույն պայմանները տարածվում են նաև Բանկում ներկայումս և նախկինում գործող գրավով չապահովված, գրավով ապահովված Ապառիկ վարկատեսակների վրա, ինչպես նաև այն գրավով ապահովված վարկատեսակների վրա, որոնց գրավը իրացվել է, բայց իրացումից ստացված գումարը չի բավարարել Բանկի հանդեպ առկա ամբողջ պարտավորության մարման համար: Գրավի իրացումից հետո մնացորդների, ինչպես նաև վարկառուի մահացած լինելու դեպքում կիրառելի է միայն 1.1 կետը:
Պայմանները կիրառելի չեն արդեն վերակառուցված/վերաֆինանսավորված վարկերի նկատմամբ:  
Պարտավորությունների ներում չի իրականացվում սնանկության վարույթում գտնվող վարկերի դեպքում:
Ներման ենթակա գումարը 5,000,000 ՀՀ դրամը գերազանցելու դեպքում Բանկի կողմից կարող են կիրառվել սույն պայմաններից տարբեր պայմաններ:               
Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակի սահմանափակումը կիրառելի չէ վարկառուի մահացած լինելու և վարկի ապահովման միջոց հանդիսացող գույքը իրացված լինելու դեպքերում:
Որոշման կայացումից հետո Հաճախորդի կողմից սույն պայմաններով սահմանված նվազագույն մարումներից բացի, մինչև պարտավորության ներումը տվյալ վարկի գծով իրականացված այլ մարումները չեն ընդգրկվում սույն պայմաններով սահմանված նվազագույն մարման ենթակա գումարի հաշվարկի մեջ /հաշվանց չի իրականացվում/:

 
Հ/Հ Գրավով չապահովված խնդրահարույց վարկերի և վարկային գծերի վերակառուցման (վերաֆինանսավորման) պայմաններ
  Ընդհանուր պայմաններ1 ՀՀ ՊՆ համակարգի զինվորական կոչում ունեցող անձնակազմին տրամադրված սպառողական վարկերի վերաֆինանսավորման հատուկ պայմաններ4
  1.     Հիմնական պայմաններ
1.1    Արժույթ AMD2 AMD2
1.2  Վարկի նպատակը Վերաֆինանսավորում՝ գործող ժամկետանց պարտավորությունների մարում նոր վարկի (ոչ քարտային) տրամադրմամբ, այդ թվում նաև 3-րդ անձին վարկ տրամադրելու միջոցով3 Վերաֆինանսավորում՝ գործող պարտավորությունների մարում նոր վարկի (ոչ քարտային) տրամադրմամբ
1.3 Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակ 1 օր և ավել կամ 0 օր «անհուսալի» ռիսկի դասով դասակարգված վարկ չի սահմանվում
1.4 Ժամկետանց օրերի առավելագույն քանակ Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.5 Վերակառուցման ենթակա նվազագույն գումար (դիմումի ներկայացման պահին ընդհանուր պարտավորությունը) 100000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ,  Չի սահմանվում
1.51. ժամկետանց պարտավորության նվազագույն գումար5  վարկի պայմանագրային գումարի առնվազն 20 տոկոսը և ավելի Չի սահմանվում
1.6 Վերակառուցման ենթակա առավելագույն գումար  Չի սահմանվում Համաձայն Հավելաված 1.15
1.7 Տոկոսադրույք 21.7% 12%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է 2 %-ային կետին համարժեք մասը, իսկ 3 և ավելի անչափահաս երեխա ունեցողների համար` 3 տոկոսային կետին համարժեք մասը
1.8 Վարկի ամսական սպասարկման վճար  Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.9 Վարկի վերակառուցման միանվագ վճար Չի սահմանվում Չի սահմանվում
1.10 Առավելագույն Ժամկետ 156 ամիս 84 ամիս
1.11 Հաճախորդի կողմից Բանկում առկա պարտավորությունների գծով նվազագույն մարում  (որոշման կայացման պահի դրությամբ)7,8 1-ից մինչև 89 օր ներառյալ ժամկետանց վարկերի կամ 0 օր «անհուսալի» ռիսկի դասով դասակարգված վարկի համար՝                                           1. Տոկոսագումար (ժամկետային և ժամկետանց),
2. դեբիտորական պարտքեր,  դեբիտորական պարտքերի դիմաց կուտակված տույժեր (այդ թվում՝  վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսեր վարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն),
3. վարկի ժամկետանց մասի և ժամկետանց տոկոսի տույժեր               90-ից մինչև 180 օր ներառյալ ժամկետանց վարկերի համար՝                                           1. Տոկոսագումար (ժամկետային և ժամկետանց),
2. դեբիտորական պարտքեր,  դեբիտորական պարտքերի դիմաց կուտակված տույժեր (այդ թվում՝  վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսեր վարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն),
3. վարկի ժամկետանց մասի տոկոսի, ժամկետանց տոկոսի տույժի  20%                                                                                                                 և 180 օր ավել ժամկետանց վարկերի համար՝                                           1. Տոկոսագումար (ժամկետային և ժամկետանց),
2. դեբիտորական պարտքեր,  դեբիտորական պարտքերի դիմաց կուտակված տույժեր (այդ թվում՝  վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսեր վարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն),
3. վարկի ժամկետանց մասի տոկոսի, ժամկետանց տոկոսի տույժի  50%      
1. Վարկը 30 օր և ավելի ժամկետանցված լինելու դեպքում՝
1.1. Տոկոսագումարի (ժամկետային և ժամկետանց) 30%,
1.2. դեբիտորական պարտքերի (այդ թվում՝  դեբիտորական պարտքերի դիմաց կուտակված տույժեր, վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով ծախսերվարկի կամ հաշվի գծով առաջացած միջնորդավճարներ, սպասարկման վճարներ և այլն) 30%,
1.3. վարկի ժամկետանց մասի տոկոսի և ժամկետանց տոկոսի տույժի 30%,
2. Վարկը 30 օրից պակաս ժամկետանցված լինելու կամ ժամկետանց չլինելու դեպքում՝
2.1. բոլոր պարտավորությունների հանրագումար՝ բացառությամբ վարկի մայր գումարի մնացորդի
1.12 Պարտավորությունների ներում8 1. 1.11 կետով մինչև 180 օր  ժամկետանց վարկերի համար ներում չի սահմանվում
2. 1.11 կետով 180 օր ավել ժամկետանց վարկերի համար սահմանված նվազագույն մարումն ապահովելու դեպքում,  մնացած վարկի ժամկետանց մասի տոկոսները,  ժամկետանց տոկոսի տույժերը  ներվում են, ընդ որում որոշման կայացման ամսաթվից հետո կուտակված տույժերն ու տուգանքները ևս ներվում են
1.11 կետով սահմանված նվազագույն մարումն ապահովելու դեպքում մնացած պարտավորությունները, բացառությամբ վարկի մայր գումարի, ներվում են
1.13 Պայմանագրային գումար 1. 1.11 կետով մինչև 180 օր  ժամկետանց վարկերի համար Սահմանվում է Վարկառուի կողմից կատարված վճարների և ներումների (առկայության դեպքում) արդյունքում մնացորդային պարտավորությունների չափով, ընդ որում որոշման կայացման ամսաթվից հետո կուտակված տոկոսագումարները,վարկի ժամկետանց մասի տոկոսները,  ժամկետանց տոկոսի տույժերը և բոլոր տեսակի դեբիտորական պարտքերը ևս ավելացվում են նոր տրամադրվող վարկի գումարին
2. 1.11 կետով 180 օր ավել ժամկետանց վարկերի համար Սահմանվում է Վարկառուի կողմից կատարված վճարների և ներումների (առկայության դեպքում) արդյունքում մնացորդային պարտավորությունների չափով, ընդ որում որոշման կայացման ամսաթվից հետո կուտակված տոկոսագումարները և բոլոր տեսակի դեբիտորական պարտքերը ևս ավելացվում են նոր տրամադրվող վարկի գումարին
Սահմանվում է Վարկառուի կողմից կատարված վճարների և ներումների արդյունքում մնացորդային պարտավորությունների չափով
1.14 Վարկի և տոկոսագումարների գծով մարումների իրականացում Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)՝ 1-ին մարման ամսաթիվ` սահմանելով վարկային պայմանագրի կնքման ամսվան հաջորդող 2-րդ ամսվա նույն օրը 
1.15 Վարկի տրամադրման ձև անկանխիկ՝ ուղղվում է խնդրահարույց վարկի գծով պարտավորության մարմանը անկանխիկ՝ ուղղվում է խնդրահարույց վարկի գծով պարտավորության մարմանը
2.     Վարկառուին, նրա վարկային պատմությանը և եկամուտներին ներկայացվող պահանջներ
2.1  Հաճախորդի տարիքը  Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 75 տարեկանը
2.2   Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Ժամկետանց և դասակարգված պարտավոորությունների բացակայություն3 չի սահմանվում
2.3 Առավելագույն չապահովված պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ Չի սահմանվում Չի սահմանվում
2.4 Երաշխավորի նկատմամբ պահանջներ (վերակառուցման ենթակա պայմանագրով երաշխավորի առկայության դեպքում) Չի սահմանվում Չի սահմանվում
3. Որոշման կայացում
3.1   Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետ Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում
3.2   Մարման ենթակա նվազագույն գումարի չափի մուտքագրման առավելագույն ժամկետ (որոշման կայացումից հետո) 15 աշխատանքային օր 15  աշխատանքային օր
3.3  Որոշման կայացման ժամկետ Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում
3.4  Որոշման վավերության ժամկետ  Որոշման կայացումից հետո 20 աշխատանքային օր Որոշման կայացումից հետո 20 աշխատանքային օր
3.5  Վարկի վերաֆինանսավորման իրականացման ձևակերպման ժամկետ Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում  Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում 
4. Տույժեր և տուգանքներ
4.1   Ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկվող տոկոսադրույք Տարեկան 24%
4.2   Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց հաշվարկվող տույժ Տարեկան 48%
4.3  Վաղաժամկետ մարման տույժ Չի սահմանվում
4.4 90 և ավելի օր անընդմեջ ժամկետանցման դեպքում կիրառվող տուգանք (կիրառելի է միայն 180 օր և ավել ժամկետանց վարկերի վերաֆինանսավորման դեպքում ) Վարկի պայմանագրային գումարի 20%  (գանձվում է միանվագ)*:  Ընդ որում, սույն կետով սահմանված տուգանքի և պայմանագրով սահմանված այլ տուժանքների տարեկան առավելագույն չափը չի կարող գերազանցել ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի քառապատիկը, իսկ հանրագումարը չի կարող գերազանցել տվյալ պահին առկա պարտքի հիմնական գումարը:
5.    Վերաֆինանսավորման իրականցման սահմանափակումներ
5.1 Վարկի վերաֆինանսավորում չի իրականացվում սնանկության վարույթում գտնվող վարկերի դեպքում:
Պետական տուրքի և այլ պարտավորությունների ծախսեր առաջանալու դեպքում, դրանք իրականացվում են Հաճախորդի կողմից: -

Հավելված 1.1-ով սահմանված պահնաջներին բավարարող վարկերը ներկայացվում են վերաֆինանսավորման «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ: Վարկերը «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից չվերաֆինանսավորելու կամ ֆինանսավորումը դադարեցնելու դեպքում վարկի պայմանները վերանայվում են՝ և սահմանվում է 21.7%:

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վարկի տարեկան տոկոսադրույքը վերանայվում է յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ: Բանկն իրավասու է վերանայել տարեկան տոկոսադրույքը երեք տարին մեկ անգամ և փոփոխել  «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման չափով: 

* տուգանքը կիրառվում է միայն վարկի տրամադրման ամսաթվից 1 տարվա ընթացքում թույլ տված խախտման դեպքում` միայն 1 անգամ


   «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորմանը ներկայացվող վարկերին ներկայացվող լրացուցիչ պայմաններ
1 Վարկառու (և նոր տրամադրվող, և վերակառուցվող (վերաֆինանսավորվող) վարկի) Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության համակարգի (ներառյալ բոլոր զորամասերը և Արցախի հանրապետության պաշտպանության բանակը) շարքային, ենթասպայական և սպայական կազմը (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) 
2 Վարկի նպատակը Գործող սպառողական («Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքի կարգավորմանը ենթակա վարկ, պարտավորության տարաժամկետ վճարման իրավունք, այդ թվում՝ ժամկետանց, չաշխատող վարկային պարտավորություն) վարկերի վերակառուցում 
3 Վարկի գումարի մեծությունը ·          Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության կրտսեր և ավագ սպայական կազմի (լեյտենանտի զինվորական կոչումից մինչև գնդապետի զինվորական կոչում ունեցողները ներառյալ) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 1.000.000 դրամ:
·          Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության շարքային և ենթասպայական կազմի (բացառությամբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողների) համար` յուրաքանչյուր վարկառուի հաշվով առավելագույնը՝ 500.000  դրամ[1]
4 Ներկայացվող փաստաթղթեր Անձը հաստատող փաստաթուղթ,
Վարկային առաջարկ-դիմում,
Տեղեկանք ծառայության վայրից, որտեղ պարտադիր պետք է նշվեն զինվորական կոչումը և աշխատավարձի չափը,
անչափահաս երեխայի(ների) ծննդյան վկայական(ներ) (առկայության դեպքում
Վերակառուցված վարկի/երի վարկային պայմանագրի լուսապատճենահանված տարբերակ*
5 Այլ պահանջներ ·          «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման կարող են ներկայացվել մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 1-ը տրամադրված վարկերի վերակառուցմանը/վերաֆինանսավորմանն ուղղված վարկերը,
·          Յուրաքանչյուր վարկառուի վարկերը կարող են «Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորման ներկայացվել իրեն հասանելիք առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում միայն մեկ անգամ (նաև առավելագույն սահմանաչափի շրջանակներում երկու և ավելի վարկերի տեսքով):
* Նշված փաստաթուղթ/երը հաճախորդի կողմից կարող են չներկայացվել Բանկում առկայության դեպքում:
[1] Եթե վարկառուն ունի ՀՀ Կառավարության 23.05.2013թ.-ի թիվ 590-Ն Որոշմամբ հաստատված Ծրագրի շրջանակներում ստացված վարկ, ապա այդ վարկային պարտավորությունը ներառվում է սույն հավելվածի 3-րդ կետով սահմանված վարկի գումարի մեծության առավելագույն չափի մեջ, ընդ որում՝ հաշվարկում ներառվում է վարկի պայմանագրային գումարը:

 

Հ/Հ

Անշարժ գույքի գրավով ապահովված մանրածախ ((այդ թվում՝ էքսպրես-հիփոթեք BSTDB)՝ Սպառողական,էքսպրես վերանորոգման,  Պարզ և Հիփոթեքային1 վարկեր) խնդրահարույց վարկերի վերակառուցման պայմաններ 

 

1.     Հիմնական պայմաններ

1.1

Հասանելի վերակառուցման տեսակներ

Գործող ժամկետի շրջանակներում ժամանակացույցի փոփոխություն2

Ժամկետի երկարաձգում (այդ թվում նաև սույն պայմանների համարակալումով նշված պայմաններին չբավարարելու դեպքում)

1.2

Հայտի ներկայացման պահին Ժամկետանց օրերի նվազագույն քանակ

90 օր և/կամ «ոչ ստանդարտ» և ավել ռիսկի դասով դասակարգված պարտավորություն

1.3

Ժամկետանց օրերի առավելագույն քանակ

Չի սահմանվում

1.4

Տոկոսադրույքի փոփոխություն

Անփոփոխ, առավելագույնը 22%

1.5

Վարկի վերակառուցման միանվագ վճար

 40,000 ՀՀ դրամ4

 40,000 ՀՀ դրամ

1.6

Երկարաձգման առավելագույն ժամկետ` վերակառուցման պահից

-

Առավելագույնը 180 ամսով

1.7

Պայմանագրային գումարի փոփոխություն

Վարկի գծով առկա բոլոր տեսակի ժամկետային և ժամկետանց պարտավորությունները (այդ թվում նաև Բանկի կողմից ժամկետանց պարտավորության հետստացմանն ուղղված միջոցառումների գծով իրականացված ծախսերը) ավելացվում են վարկի մայր գումարին

1.8

Մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման կարգ

Մինչև գործող պայմանագրի վերջնաժամկետը միայն տոկոսագումարների կամ տոկոսագումարների և մայր գումարի ամսական հավասարաչափ մարումներ, որից հետո, վարկի երկարաձգման դեպքում՝ տոկոսագումարների և մայր գումարի ամսական հավասարաչափ 

Ամսական հավասարաչափ (անուիտետային)

2. Վարկառուին, նրա վարկային պատմությանը և եկամուտներին ներկայացվող պահանջներ

2.1  

Հաճախորդի տարիքը

Վարկի վերջնաժամկետին վարկառուի տարիքը չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը

2.2 

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Չի սահմանվում

2.3  

Առավելագույն չապահովված պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ

Չի սահմանվում

 

3.    Փաստաթղթերի ներկայացում և որոշման կայացում 

3.1  

Փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետ

Հայտի ընդունման օրվանից սկսած առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում

3.2  

Մարման նվազագույն չափի մուտքագրման առավելագույն ժամկետ (որոշման կայացումից հետո)

-

20 աշխատանքային օր, ընդ որում հայտի ընդունմանը նախորդող 10 օրվա ընթացքում իրականացված մարումը ևս համարվում է բավարար

3.3  

Որոշման կայացման ժամկետ

Փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում

3.4  

Որոշման վավերության ժամկետ 

Որոշման կայացումից հետո 25 աշխատանքային օր

3.5  

Վարկի վերակառուցման ձևակերպման ժամկետ

Ձևակերպման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը ներկայացնելուց հետո 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում (5 աշխատանքային օր գրավի պայմանագրի փոփոխման դեպքում)

 

4.    Այլ պայմաններ և դրույթներ

4.1 

Գրավի գնահատում

Չի պահանջվում

4.2

Գրավի գրանցման ծախսեր

Գրավի պետական գրանցման (վերագրանցման) հետ կապված ծախսերը կատարվում են Բանկի հաշվին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ գործարքը հաճախորդը ցանկանում է գրանցել օրենքով նախատեսված ստանդարտ ժամկետներից արագացված կարգով

1 Հիփոթեքային վարկերի մեջ ներառվում են նաև կառուցապատման և վերանորոգման վարկերը: Ընդ որում, կիրառելի է միայն վերակառուցման պահին Բանկի ռեսուրսով տրամադրված կամ տեղափոխված վարկերի վրա:

2 Ժամանակացույցի փոփոխության դեպքում վարկի մարման ժամկետի ավարտը պետք է առնվազն հայտի ընդունման ամսաթվից 6 ամսից ավել լինի, և տվյալ պահին առկա պարտքը չգերազանցի գործող պայմանագրով առկա պայմանագրային գումարը: Ընդ որում, սույն պայմանների 1.11 կետով սահմանված պայմանի պահպանման դեպքում վարկի ժամկետը հաճախորդի դիմումի համաձայն կարող է երկարաձգվել սույն պայմաններով սահմանված եղանակով: 

Պայմանագրային գումարի մեջ ներառվում են նաև կուտակված տոկոսագումարները (այդ թվում՝ ժամկետանց և/կամ ժամկետային, ժամկետանց վարկի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ժամկետանց տոկոսի դիմաց հաշվարկված տույժերը), այլ պարտավորությունները և Բանկի կողմից խնդրահարույց վարկի հետստացմանն ուղղված միջոցառումների դիմաց իրականացված ծախսերը:

4Սույն կետի շրջանակներում համաձայնագրերի նոտարական վավերացում իրականացվում է միայն հաճախորդի կողմից համաձայնագրով սահմանված նոր ժամանակացույցի տրամադրումից հետո 3 ամիս առանց ժամկետանցման (ժամկետանցում է համարվում, եթե երկարաձգման հայտի ներկայացման պահին հաճախորդի վարկի մայր գումարի կամ տոկոսագումարների գծով ժամկետանց գումար է առկա) մարումներն իրականացնելուց հետո վարկի ժամկետի երկարաձգման դեպքում: Ընդ որում, 1.7 կետով սահմանված միջնորդավճարը ենթակա է գանձման, եթե ժամկետի ավարտից հետո իրականացվում է վարկի երկարաձգում:

 Ա/Ձ հաճախորդի դեպքում, տվյալ Ա/Ձ-ն չգործելու դեպքում վարկի վերակառուցումն իրականացվում է տվյալ Ա/Ձ-ն գրանցած ֆիզիկական անձի անունով: 

Սույն պայմանների յուրաքանչյուր տեսակով վարկերի վերակառուցում իրականացվում է մեկ անգամ: 

 

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2022-05-25 11:15
Developed by Studio One