"Ստանդարտ" ժամկետային ավանդ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար | ardshinbank

"Ստանդարտ" ժամկետային ավանդ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և ԱՁ համար

 

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

 

ժամկետը

AMD

USD

EUR

RUB

1 մլն. - 100 մլն.

100'000'001 - 250'000'000

3'000 - 250'000

250'000 - 500'000

3'000 - 250'000 

100'000 - 8 մլն.

31 - 59 օր

4.75%

4.75%

-

 

-

-

60 - 90 օր

5.0%

5.0%

-

 

0.1%

2.75%

91 - 120 օր

5.75%

5.75%

0.6%

0.6%

0.2%

3.25%

121 - 150 օր

6.0%

6.0%

0.8%

0.8%

0.4%

3.45%

151 - 180 օր

6.5%

6.5%

1%

1%

0.6%

3.75%

181 - 270 օր

7.5%

7.5%

2.25%

2.25%

0.8%

4.25%

271 - 366 օր

7.8%

7.6%

2.5%

2.3%

1.0%

4.75%

367 - 549 օր

8.5%

8.3%

3.25%

2.75%

1.2%

5.75%

 

 

ժամկետը

AMD

USD

EUR

RUB

1 մլն. - 100 մլն. 100'000'001-250'000'000 3'000 - 250'000  250'001 - 500'000 3'000 - 250'000 

100'000 - 8 մլն. 

91 - 120 օր

5.5%

5.5%

0.5%

0.5%

0.1%

3.1%

121 - 150 օր

5.9%

5.9%

0.7%

0.7%

0.3%

3.3%

151 - 180 օր

6.3%

6.3%

0.9%

0.9%

0.5%

3.7%

181 - 270 օր

7.3%

7.3%

2.1%

2.1%

0.7%

4.2%

271 - 366 օր

7.6%

7.4%

2.4%

2.3%

0.9%

4.7%

367 - 549 օր

8.2%

8.1%

3.1%

2.6%

1.1%

5.6%

 

 

 

ժամկետը

AMD

USD

EUR

RUB

1 մլն. - 100 մլն.  100'000'001-250'000'000 3'000 - 250'000  250'001 - 500'000 3'000 - 250'000 

100'000 - 8 մլն. 

31 - 59 օր

4.5% 

4.5% 

-

-

-

-

60 - 90 օր

4.8%

4.8%

-

-

0.1%

2.5%

91 - 120 օր

5.4%

5.4%

0.4%

0.4%

0.2%

3%

121 - 150 օր

5.7%

5.7%

0.6%

0.6%

0.3%

3.2%

151 - 180 օր

6.2%

6.2%

0.8%

0.8%

0.4%

3.6%

181 - 270 օր

7.2%

7.2%

2%

2%

0.6%

4.1%

271 - 366 օր

7.5%

7.3%

2.3%

2.1%

0.8%

4.5%

367 - 549 օր

8.1%

7.9%

3%

2.5%

1.0%

5.5%

 

 

 

Ժամկետը

AMD

USD

EUR

RUB

1 մլն. - 100 մլն.  100'000'001-250'000'000 3'000 - 250'000  250'001 - 500'000 3'000 - 250'000 

100'000 - 8 մլն. 

60 - 90 օր

4.6%

4.6%

-

-

-

1.5%

91 - 120 օր

5.2%

5.2%

0.05%

0.05%

0.1%

2%

121 - 150 օր

5.5%

5.5%

0.1%

0.1%

0.2%

2.2%

151 - 180 օր

6.0%

6.0%

0.3%

0.3%

0.3%

2.6%

181- 270 օր

7%

7%

1.5%

1.5%

0.5%

3.1%

271 - 366 օր

7.3%

.7.1%

1.8%

1.6%

0.7%

3.5%

 

 

 

 • Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:
  Ավանդի նվազագույն գումարը`

   Վերաբերվում է ավանդի սկզբնական գումարին:

  Ավանդի առավելագույն գումարը՝
  1. Առանց ավելացման իրավունքի ավանդի դեպքում` համաձայն աղյուսակում նշված սահմանաչափերի 
  2. Ավելացման իրավունքով ավանդի դեպքում` հետագա ավելացումները առանց գումարային սահմանափակումների:
  Ավանդային պայմանագրի ընթացքում գումարի ավելացման հնարավորությունը` Ավելացման իրավունքով ավանդատեսակի դեպքում, ընդ որում, եթե ավանդի գումարը ավելացվում է ավանդի վերադարձման ժամկետի ավարտին նախորդող 30 (երեսուն) օրացուցային օրվա ընթացքում, ապա ավելացվող մասի նկատմամբ, ավելացման պահից մինչև ավանդի վերադարձման ժամկետը հաշվարկվում է տարեկան 0,1% տոկոսադրույք, եթե այլ բան նախատեսված չէ ժամկետային ավանդի պայմանագրով:
  Ավանդի վաղաժամկետ վերադարձ` Ավանդը վաղաժամկետ Ավանդատուին վերադարձնելու/մասնակի նվազեցնելու դեպքում` Բանկը վերադարձվող ավանդի գումարի տոկոսները վերահաշվարկում և վճարում է Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով` ավանդից գանձելով արդեն իսկ վճարված տոկոսագումարները, եթե այլ բան նախատեսված չէ ժամկետային ավանդի պայմանագրով: Եթե ավանդի գումարը Ավանդատուին վերադարձվում է մասամբ, չվերադարձվող Ավանդի դիմաց տոկոսները շարունակվում են հաշվեգրվել ավանդի պայմանագրով նախատեսված չափով:1

  1 Պայմանը գործում է Ավանդի պայմանագրով Ավանդի վաղաժամկետ վերադարձման հնարավորություն նախատեսված լինելու դեպքում

  Ավանդային պայմանագրի երկարաձգումը՝ 1. Այն դեպքում, երբ Ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում երկարաձգել ավանդի պայմանագիրը, ապա ավանդի գումարը և հաշվեգրված տոկոսները փոխանցվում են Ավանդատուի բանկային հաշվին, որի նկատմամբ Բանկը կիրառում է բանկային հաշվի համար նախատեսված սակագները:
  2. Ավանդը երկարաձգվում է երկարաձգման ամսաթվի դրությամբ Բանկում գործող պայմաններով` ավանդատուի գրավոր համաձայնության դեպքում:
  Տոկոսներ` 1. Հաշվեգրված տոկոսներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:
  2. Հաշվեգրված տոկսագումարները համարվում են կանխիկ մուտքագրված գումար և դրանց նկատմամբ կիրառվում է Բանկի կողմից սահմանված համապատասխան սակագինը:
  Առավելություն՝

  Եթե ավանդային պայմանագրի համաձայն ավանդը կամ նրա մի մասը պայմանագրում նշված ժամկետից շուտ վերադարձման ենթակա չէ, ապա  Բանկը տվյալ ավանդի համար սահմանված տարեկան տոկոսադրույքը ավելացնում է ևս 1%-ով 1: Այդպիսի ավանդի համար Բանկը կարող է մինչև ավանդի մարման ժամկետը բացել վերականգնվող վարկային գիծ՝ ավանդի գումարի 90%-ի չափով 2: Վարկային գծի չօգտագործված մասի նկատմամբ տոկոսադրույք չի կիրառվում:

  1 Արտարժույթով ավանդների պարագայում պայմանը գործում է 181 օր և ավել ներդրվող ավանդների համար:
  1, 2 Ա/Ձ հաճախորդների դեպքում տվյալ պայմանը չի գործում:

  Այլ պայմաններ` Ժամկետային ավանդ ներդնելու համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր է (ավանդի գումարը փոխանցվում է բանկային հաշվից ավանդային հաշվին):

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One