ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՎԱՆԴ | ardshinbank

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՎԱՆԴ

ՍՏԱՆԴԱՐՏ ԱՎԱՆԴԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՎ ՏԱՐԵԿԱՆ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ

Ժամկետը AMD USD EUR RUB
մինչև 10'000'000  10'000'001-50'000'000 

մինչև 10'000 

10'001-100'000  մինչև 10'000  10'001-100'000  մինչև 1'000'000  1'000'001-6'000'000 
31-90 օր 5.75% 5.5% 1% 0.75% 0.25% 3.75% 3.5%
91-180 օր 6.75% 6.5% 1.75% 1.5% 0.75% 0.55% 4.75% 4.5%
181-366 օր 8.5% 8.25% 3.25% 3% 1.5% 1.3% 5.75% 5.6%
367-549 օր 9.5% 9.25% 4.25% 4% 2.25% 2.1% 6.75% 6.6%
550-730 օր 9.75% 9.5% 4.5% 4.25% 2.5% 2.3% 5.75% 5.6%
 

*Նշված տոկոսադրույքները կիրառվում են ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ:
Ավանդի գործողության ընթացքում գումարի ավելացման և կամ նվազեցման դեպքում ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքը փոխոխվում է ըստ մնացորդի մեծության:

** Ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 60 օրում ավելացվող գումարի տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով:

**** Բանկի իրավասու մարմնի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխանող հաճախորդի(ների) համար կարող են կիրառվել այլ տոկոսադրույքներ:

Անկանխիկ մուտքագրված գումարից ձևակերպված Ավանդի գումարը փաստացի ներդրման ամսաթվից հաշված 60 (վաթսուն) օրացուցային օր հետո կանխիկ ստանալու դեպքում Բանկի սակագներով նախատեսված կանխիկացման վճարը չի գանձվում:

Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով  ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:

Հաշվեգրված տոկոսներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:

Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամեկտից շուտ վերադարձնելու դեպքում վերադարձվող գումարի նկատմամբ Բանկը տոկոսները հաշվարկում և Ավանդատուին վճարում է  Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով:

 

 

 

Ժամկետը AMD USD EUR RUB
մինչև 10'000'000  10'000'001-50'000'000  մինչև 10'000  10'001-100'000  մինչև 10'000  10'001-100'000  մինչև 1'000'000  1'000'001-6'000'000 
91-180 օր 6.6% 6.3% 1.5% 1.4% 0.6% 0.4% 4.6% 4.3%
181-366 օր 8.2% 8% 3.1% 2.9% 1.4% 1.2% 5.5% 5.3%
367-549 օր 9.2% 8.9% 4.2% 3.9% 2.1% 1.9% 6.5% 6.3%
550-730 օր 9.4% 9.2% 4.4% 4.2% 2.4% 2.2% 5.5% 5.3%

*Նշված տոկոսադրույքները կիրառվում են ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ:
Ավանդի գործողության ընթացքում գումարի ավելացման և կամ նվազեցման դեպքում ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքը փոխոխվում է ըստ մնացորդի մեծության:

** Ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 60 օրում ավելացվող գումարի տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով:

**** Բանկի իրավասու մարմնի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխանող հաճախորդի(ների) համար կարող են կիրառվել այլ տոկոսադրույքներ:

Անկանխիկ մուտքագրված գումարից ձևակերպված Ավանդի գումարը փաստացի ներդրման ամսաթվից հաշված 60 (վաթսուն) օրացուցային օր հետո կանխիկ ստանալու դեպքում Բանկի սակագներով նախատեսված կանխիկացման վճարը չի գանձվում:

Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով  ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:

Հաշվեգրված տոկոսներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:

Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամեկտից շուտ վերադարձնելու դեպքում վերադարձվող գումարի նկատմամբ Բանկը տոկոսները հաշվարկում և Ավանդատուին վճարում է  Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով:

 

ժամկետը AMD USD EUR RUB
մինչև 10'000'000  10'000'001-50'000'000  մինչև 10'000  10'001-100'000  մինչև 10'000  10'001-100'000  մինչև 1'000'000  1'000'001-6'000'000 
31-90 օր 5.6% 5.3% 0.9% 0.6% 0.1% 3.6% 3.3%
91-180 օր 6.4% 6.2% 1.4% 1.3% 0.5% 0.3% 4.4% 4.2%
181-366 օր 8.1% 7.9% 3% 2.8% 1.3% 1.1% 5.4% 5.2%
367-549 օր 9% 8.8% 3.9% 3.8% 2% 1.8% 6.3% 6.2%
550-730 օր 9.2% 9.1% 4.2% 4.1% 2.3% 2.1% 5.4% 5.2%

*Նշված տոկոսադրույքները կիրառվում են ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ:
Ավանդի գործողության ընթացքում գումարի ավելացման և կամ նվազեցման դեպքում ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքը փոխոխվում է ըստ մնացորդի մեծության:

** Ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 60 օրում ավելացվող գումարի տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով:

**** Բանկի իրավասու մարմնի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխանող հաճախորդի(ների) համար կարող են կիրառվել այլ տոկոսադրույքներ:

Անկանխիկ մուտքագրված գումարից ձևակերպված Ավանդի գումարը փաստացի ներդրման ամսաթվից հաշված 60 (վաթսուն) օրացուցային օր հետո կանխիկ ստանալու դեպքում Բանկի սակագներով նախատեսված կանխիկացման վճարը չի գանձվում:

Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով  ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:

Հաշվեգրված տոկոսներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:

Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամեկտից շուտ վերադարձնելու դեպքում վերադարձվող գումարի նկատմամբ Բանկը տոկոսները հաշվարկում և Ավանդատուին վճարում է  Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով:

 

 

Ժամկետը AMD USD EUR RUB
մինչև 10'000'000*  10'000'001-50'000'000*  մինչև 10'000*  10'001-100'000* մինչև 10'000*  10'001-100'000 * մինչև 1'000'000 * 1'000'001-6'000'000* 
31- 90 օր ** 5.4% 5.1% 0.6% 0.3% 0.1% 1.6% 1.3%
91-180 օր** 6.2% 6% 1.1% 1% 0.4% 0.2% 2.4% 2.2%
181-366 օր** 7.9% 7.7% 2.7% 2.5% 1.1% 0.9% 3.4% 3.2%
 
 

*Նշված տոկոսադրույքները կիրառվում են ավանդի գումարի մնացորդի նկատմամբ:
Ավանդի գործողության ընթացքում գումարի ավելացման և կամ նվազեցման դեպքում ավանդի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսադրույքը փոխոխվում է ըստ մնացորդի մեծության:

** Ավանդի գործողության ժամկետի վերջին 60 օրում ավելացվող գումարի տոկոսների հաշվարկը կատարվում է տարեկան 0.1% տոկոսադրույքով:

**** Բանկի իրավասու մարմնի կողմից սահմանված չափանիշներին համապատասխանող հաճախորդի(ների) համար կարող են կիրառվել այլ տոկոսադրույքներ:

Անկանխիկ մուտքագրված գումարից ձևակերպված Ավանդի գումարը փաստացի ներդրման ամսաթվից հաշված 60 (վաթսուն) օրացուցային օր հետո կանխիկ ստանալու դեպքում Բանկի սակագներով նախատեսված կանխիկացման վճարը չի գանձվում:

Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով  ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:

Հաշվեգրված տոկոսներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:

Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամեկտից շուտ վերադարձնելու դեպքում վերադարձվող գումարի նկատմամբ Բանկը տոկոսները հաշվարկում և Ավանդատուին վճարում է  Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով:

 

 

 • 1. Նշված ժամկետներից և/կամ գումարներից տարբերվող պայմաններով ավանդ ներդրվելու դեպքում՝ ավանդների տարեկան տոկոսադրույքները և սպասարկման պայմանները սահմանվում են լրացուցիչ գրավոր համաձայնությամբ:

  2. Ավանդը կամ դրա մի մասը ժամեկտից շուտ վերադարձնելու դեպքում վերադարձվող գումարի նկատմամբ Բանկը տոկոսները հաշվարկում և Ավանդատուին վճարում է Բանկի սակագներով սահմանված բանկային հաշվի օրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքով:

  3. Անկանխիկ մուտքագրված գումարից ձևակերպված Ավանդի գումարը փաստացի ներդրման ամսաթվից հաշված 60 (վաթսուն) օրացուցային օր հետո կանխիկ ստանալու դեպքում Բանկի սակագներով նախատեսված կանխիկացման վճարը չի գանձվում:

  4. Հաշվեգրված տոկոսագումարներից պահվում են օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը:

 • Բանկն ավանդի գումարի վրա տոկոսները հավելագրում է ավանդը Բանկ մուտք լինելուն հաջորդ օրվանից մինչև այն ավանդատուին վերադարձնելու կամ Ավանդատուի ավանդային հաշվից այլ հիմքերով դուրս գրելու օրվան նախորդող օրը:
  Ավանդի գումարից տոկոսներն Ավանդատուին վճարվում են Բանկային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետում՝ ավանդից առանձին, իսկ տոկոսները Բանկային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետում Ավանդատուի կողմից չպահանջելու դեպքում, դրանք ավանդին չեն ավելանում, այլ փոխանցվում են Ավանդատուի ցպահանջ հաշվին և վճարվում են Ավանդատուին` վերջինիս առաջին իսկ պահանջով:
  Ավանդի դիմաց հաշվարկված տոկոսները, ինչպես նաև ավանդային հաշվին կանխիկ մուտքագրված միջոցները Ավանդատուին կանխիկ վճարելիս կոմիսիոն վճար չի գանձվում:

  Ուշադրություն.

  Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

 • ՀՀ -ից դուրս ոչ ռեզիդենտներից ներգրավվող ավանդների տոկոսադրույքները սահմանվում են պայմանագրային հիմունքներով:

  Այն դեպքում, երբ ավանդատուն ժամկետի ավարտից հետո չի պահանջում վճարել ժամկետային ավանդի գումարը, պայմանագիրը երկարաձգված է համարվում ցպահանջ ավանդի պայմաններով, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

  Այն դեպքում, երբ ավանդը Ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև բանկային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը, ապա տոկոսները վճարվում են Բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանված դրույքաչափով, եթե պայմանագրով այլ տոկոսադրույք նախատեսված չէ:

  Այն դեպքում, երբ ավանդի մի մասը Ավանդատուի պահանջով վերադարձվում է մինչև բանկային ավանդի պայմանագրով սահմանված ժամկետի ավարտը, ապա ավանդի վերադարձվող մասի նկատմամբ տոկոսները վճարվում են Բանկի կողմից ցպահանջ ավանդների համար սահմանած դրույքաչափով, եթե պայմանագրով այլ տոկոսադրույք նախատեսված չէ:

  Ավանդի հաշվում ավանդատուի անունով կարող են մուտքագրվել նաև երրորդ անձանց կողմից դրամական միջոցները` ավանդի հաշվի մասին անհրաժեշտ տվյալների ճշտման դեպքում, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:

  Տոկոսների չափը, որոնք որոշված են բանկային ավանդի պայմանագրում այն ավանդի համար, որը քաղաքացին ներդրել է որոշակի ժամկետի ավարտից կամ պայմանագրով նախատեսված հանգամանքները վրա հասնելուց հետո այն հետ ստանալու պայմանով, բանկը չի կարող միակողմանի նվազեցնել, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով:

  Բանկը, հանդիսանալով հարկային գործակալ, օրենսդրությամբ նախատեսված հարկերը Ավանդատուին հասանելիք տոկոսագումարը վճարելիս, պահում (գանձում) է և փոխանցում է պետական բյուջե:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One