Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ | ardshinbank

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ

1.

Բանկային հաշվի վարում

   1.1

Բանկային հաշվի բացման միջնորդավճար՝

 

1.1.1

Ռեզիդենտ իրավաբանական անձ և ԱՁ, որը գրանցվել է ՀՀ-ում  և ունի ՀՎՀՀ և  որի տնօրենը, հիմնադիրը և իրական շահառուն ՀՀ քաղաքացի է,

0 ՀՀ դրամ

1.1.2

Անհատ ձեռնարկատերերի դեպքում, եթե  ԱՁ-ի քաղաքացիությունը ՀՀ չէ, սակայն գրանցվել է ՀՀ-ում և ունի ՀՎՀՀ*

70.000 ՀՀ դրամ

1.1.3

 Իրավաբանական անձանց դեպքում, որի տնօրենը, հիմնադիրը  կամ իրական շահառուն ՀՀ քաղաքացի չէ, սակայն գրանցվել է ՀՀ-ում  և ունի ՀՎՀՀ*

100.000 ՀՀ դրամ

   1.2

Բանկային հաշվի տարեկան սպասարկման միջնորդավճար 1  (բացառությամբ վարկային հաշիվների)

5,000  ՀՀ դրամ

1.2.1 Բանկի հաշվետեր Իրավաբանական անձ Հաճախորդի մասնակցի/բաժնետիրոջ կամ իրական շահառուի, տնօրենի փոփոխության դեպքում, եթե նոր մասնակիցը/բաժնետերը կամ իրական շահառուն, տնօրենը չի հանդիսանում  ՀՀ քաղաքացի, փոփոխության միանվագ միջնորդավճար**  100.000 ՀՀ դրամ  

   1.3

Հաճախորդի բանկային հաշվի փակման միջնորդավճար՝

   1.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն՝

0 ՀՀ դրամ

   1.3.2

Առանց հաճախորդի դիմումի 2

2,500 ՀՀ դրամ

   1.3.3

Այլ ծառայություններ հաճախորդի ցանկությամբ

պայմանագրային

   1.3.4

Ստանդարտ ձևաչափի չեկային գրքույկի տրամադրում

0 ՀՀ դրամ3

   1.4

Բանկային հաշվի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) շարժի և մնացորդի վերաբերյալ SMS ծանուցում (յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար)

30 ՀՀ դրամ 3

 2.

Բանկային հաշվի մնացորդ

   2.1.

Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի պահանջվում

   2.2.

Հաշվի օրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ 4

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

0%

0%

3.

Տեղեկատվական ծառայություններ

    3.1.

Մինչև 1 ամիս ժամանակահատվածի համար բանկային հաշվի քաղվածքի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) տրամադրում

0 ՀՀ դրամ 3

3.2

Հաճախորդի պահանջով բանկային հաշվի քաղվածքի տրամադրում ըստ ժամանակահատվածի՝ (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների)

    3.2.1  

2-12 ամիս ներառյալ ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

2,000 ՀՀ դրամ +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

    3.2.2 

12 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

3,000 ՀՀ դրամ +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

3.3.

Տեղեկանքների տրամադրում՝

    3.3.1

Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում հայերեն/անգլերեն լեզուներով 5

2,000 ՀՀ դրամ +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

    3.3.2

Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների և համանման վճարային փաստաթղթերի տրամադրում հայերեն/անգլերեն լեզուներով (համաձայն հաճախորդի գրավոր դիմումի) 6

5,000 ՀՀ դրամ +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

3.4

Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում կազմակերպություններին

10,000 ՀՀ դրամ +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

- *  -1.1.2 և 1.1.3 կետերում նշված դեպքերում հաշվի բացման դեպքում ՀՀ դրամով հաշիվը պարտադիր է, ընդ որում, եթե Հաճախորդը միաժամանակ բացում է տարբեր արտարժութային հաշիվ(ներ), ապա հաշվի բացման վճար նախատեսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է միայն 1 հաշվի համար՝ առաջին անգամ հաշիվ բացելիս: Սակագինը կիրառելի է 01/03/2022թ.-ից հետո պետական գրանցում ունեցող և Բանկում հաշիվ բացող կազմակերպությունների և Անհատ ձեռնարկատերերի համար:

** 1.2.1 Սակագինը կիրառելի է 01/03/2022թ.-ից հետո պետական գրանցում ունեցող և Բանկում հաշիվ բացած Իրավաբանական անձանց համար:

1Մեկից ավել դրամային կամ մեկից ավել արտարժութային հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ  արտարժութային հաշվի համար: Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար:

2Հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում հաշիվը դառնում է չաշխատող հաշիվ և  Բանկը գանձում է միջնորդավճար 2,500 ՀՀ դրամի չափով և փակում է Հաճախորդի հաշիվները, եթե դրանց մնացորդները զրոյական են: Ընդ որում այն պահից, երբ հաշիվը դառնում է չաշխատող հաշիվ, ապա 1.2 կետում նշված Հաշվի սպասարկման վճարը այլևս չի գանձվում: Հաշվի սպասարկման վարձի հաշվարկը  վերականգնվում է, եթե հաճախորդի  հաշիվներից հանվում է  մեկ տարի շարժ չունեցող արգելանքը և հաշիվը դառնում է ակտիվ հաշիվ:

2.1Ընդ որում, նշված միջնորդավճարը գանձելու համար Հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվներին առկա մնացորդի չափով:

2.2Եթե հաշիվներին առկա մնացորդը 2,500 ՀՀ դրամից ավել է, ապա գանձվում է 2,500 ՀՀ դրամ, իսկ 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար՝ ամսական 1,000 ՀՀ դրամ:

3Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

5Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում  բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ:

6Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներից տարբերվող տեղեկանքները:

Սույն սակագները չեն տարածվում վարկային կազմակերպություն չհանդիսացող ֆինանսական կազմակերպությունների վրա: Այդ կազմակերպությունների համար սակագները սահմանվում են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ և ֆինանսական կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրով:

 

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող Բանկ-Հաճախորդ համակարգ

Հ/Հ

Գործարքներ 1

Սակագին

1.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի1 օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար (այդ թվում՝ փոխանցում ֆլեշ-կրիչի միջոցով)

անվճար

2.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի յուրաքանչյուր օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար

անվճար

3.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի ուսուցման և ողջ ընթացքում համակարգից օգտվելու խորհրդատության միջնորդավճար

անվճար

4.

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների ամսական սպասարկման միջնորդավճար

անվճար

5.

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների միայն դիտման հնարավորությամբ սպասարկման միջնորդավճար

անվճար

6.

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տրամադրում

անվճար

1Հանձնարարականների տրաման և կատարման ժամկետներ՝ համաձայն փոխանցումների սակագների ու պայմանների

Սույն սակագները չեն տարածվում վարկային կազմակերպություն չհանդիսացող ֆինանսական կազմակերպությունների վրա: Այդ կազմակերպությունների համար սակագները սահմանվում են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ և ֆինանսական կազմակերպության միջև կնքված պայմանագրով:

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2023-09-14 18:07
Developed by Studio One