Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր | ardshinbank

Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր

Վարկի նպատակ ՀՀ պետական կամ ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառող ուսանողների կողմից ուսման վճարի պարտավորության ամբողջական կամ մասնակի մարում
Վարկառու ԲՈՒՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառող՝ ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներ, բացառությամբ ԼՂՀ-ի տարածքում հաշվառված/բնակվող և/կամ ԼՂՀ-ում անձնագիր ստացած ԲՈՒՀ-երի ուսանողների
Արժույթ ՀՀ դրամ
Տարեկան տոկոսադրույք
12%*, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է տոկոսադրույքի 2 տոկոսային կետին համարժեք մասը՝ բոլոր ուսանողների համար,  տոկոսադրույքի 3 տոկոսային կետին համարժեք մասը՝ նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար
*Վարկի տոկոսադրույքը ենթակա է վերանայման և սահմանման ՀՀ ԿԲ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով, եթե վարկը չի վերաֆինանսավորվում համապատասխան կազմակերպության կողմից կամ վարկի ֆինանսավորումը դադարեցվում է
Վարկի առավելագույն ժամկետ
ուսումնառության ժամկետ գումարած 6 տարի, սակայն ոչ ավել, քան 10 տարի 
Ուսումնառության ժամկետ է համարվում ուսանողի` բակալավրիատում կամ մագիստրատուրայում սովորելու տարիները
Վարկի նվազագույն ժամկետ
ուսումնառության ժամկետ գումարած 6 ամիս
Ուսումնառության ժամկետ է համարվում ուսանողի` բակալավրիատում կամ մագիստրատուրայում սովորելու տարիները
Վարկի յուրաքանչյուր փուլի առավելագույն գումար ուսման տարեկան վարձի չափով, բայց ոչ ավել, քան 450'000 ՀՀ դրամ
Ուսումնառության ողջ ընթացքում տրամադրված վարկերի հանրագումար (առավելագույն գումար) 1'800'000 ՀՀ դրամ

Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա:

Վարկի տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը հաճախորդի համար տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետներում և չափերով կատարելու դեպքում: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկին կարող եք ծանոթանալ բեռնելով յուրաքանչյուր վարկատեսակի բաժնում կցված "Փաստացի տարեկան տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակը":

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ`

ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ ԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 
ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՎ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԿԱՐԳՈՎ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԿԱՄ ՈՉ ՊԱՏՇԱՃ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԲԱՆԿԻ ՀԱՆԴԵՊ ՍՏԱՆՁՆԱԾ ԲՈԼՈՐ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՈՐՊԵՍ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ ԳՐԱՎԱԴՐՎԱԾ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ ԳՈՅԱՑԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ:

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ` 

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՉԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ, ԻՍԿ ԴՐԱ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐ ԼԻՆԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՆԱԵՎ ՎԱՐԿԱՌՈՒԻ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԸ, ԿԱՐՈՂ Է ԱՌԳՐԱՎՎԵԼ ԵՎ ԻՐԱՑՎԵԼ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ, ԻՆՉՊԵՍ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎՃԱՌՔԻ, ԱՅՆՊԵՍ ԷԼ ՀՐԱՊԱՐԱԿԱՅԻՆ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

 • Վարկի տրամադրման եղանակ վարկը տրամադրվում է ուսումնառության ամբողջ ընթացքում առավելագույնը 4 մասնաբաժնով (յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա համար մեկ մասնաբաժին), անկանխիկ եղանակով` ԲՈՒՀ-ի հաշվին փոխանցելու միջոցով
  Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ
  1. տոկոսագումարի 1-ին մարման ամսաթիվ` վարկային պայմանագրի կնքման ամսվանը հաջորդող 2-րդ ամսվա նույն օրը, այնուհետև` ամսական, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում (առավելագույնը 4 տարի),
  2. ուսումնառության ավարտից հետո վարկը և տոկոսագումարները մարվում են ամսական հավասարաչափ մասերով (անուիտետային)
  Վարկի տրամադրում անկանխիկ` բանկային փոխանցումով՝ փոխանցելով այն Ընկերության հաշվին` համաձայն հաճախորդի կողմից ներկայացված հիմնավոր փաստաթղթերի
  Վարկի տրամադրման/սպասարկման վճար չի սահմանվում
  Ապահովություն ուսանողի ծնողի/խնամակալի երաշխավորություն (երկկողմանի ծնողազուրկ և չափահաս ուսանողների համար երաշխավոր կարող է հանդես գալ կամայական անձ)
  Բանկային հաշվի բացում, սպասարկում անվճար
  Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդ չի սահմանվում
  Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր

  * Ուսումնառության ընդհատում չի համարվում ՀՀ ՊՆ ԶՈՒ պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչվելու տարիները:

   
 • Դրական որոշման և վարկի մերժման գործոններ

  Դրական որոշման գործոններ - Որոշման կայացման օրվա դրությամբ վարկառուի և երաշխավորի ժամկետանց և/կամ ստանդարտից բարձր դաս ունեցող պարտավորությունների բացակայություն, այդ թվում` երաշխավորություններ և վարկարժանության դրական գնահատական:

  Մերժման գործոններ 
  - որոշման կայացման օրվա դրությամբ վարկառուի և երաշխավորի ժամկետանց,  ստանդարտից բարձր դաս ունեցող պարտավորությունների առկայություն, այդ թվում երաշխավորություններ
  -վարկարժանության բացասական գնահատական, 
  -ծրագրի շրջանակներում ստացած՝ ծրագրի վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից ոչ որակավորված ճանաչված վարկի առկայություն
  Որոշման կայացման և վարկի տրամադրման ժամկետ 2 աշխատանքային օր
   

   

 • Վարկառու ԲՈՒՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառող՝ ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներ, բացառությամբ ԼՂՀ-ի տարածքում հաշվառված/բնակվող և/կամ ԼՂՀ-ում անձնագիր ստացած՝ ԲՈՒՀ-երի ուսանողների (Վարկառու չեն կարող դառնալ այն ուսանողները, որոնց՝ սույն ծրագրի  շրջանակներում նախկինում տրամադրված վարկը վերաֆինանսավորող ընկերության կողմից ճանաչվել է ոչ որակավորված)
  Երաշխավոր վարկառուի ծնողը/խնամակալը, որի տարիքը մինչև վարկի մարումը չի գերազանցում կենսաթոշակային տարիքը
  Վարկառուի/երաշխավորի վարկային պատմությանը ներկայացվող պահանջ (վարկի առաջին և յուրաքանչյուր հաջորդ փուլի տարամադրման դեպքում) Որոշման կայացման օրվա դրությամբ չպետք է ունենա ժամկետանց և/կամ ստանդարտից բարձր դաս ունեցող պարտավորություններ, այդ թվում` երաշխավորություններ
  Վարկառուի և երաշխավորի վարկարժանության գնահատում (Վարկի տրամադրման դեպքում) Համաձայն Բանկի ներքին գնահատման համակարգի

   

 • Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում սահմանվող տոկոսադրույք 24% տարեկան
  Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց տույժ 48% տարեկան

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One