"ՊԱՐԶ" վարկեր | ardshinbank

"ՊԱՐԶ" վարկեր

«Պարզ» վարկեր` Անշարժ գույքի գրավով ապահովված ձեռնարկատիրական վարկեր` առանց հաճախորդի գործունեության ֆինանսական վերլուծության և եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի ներկայացման

 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Եվրո

 

 

Վարկի նպատակ

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,

2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,

3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ,

4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող վարկի տեղափոխում

Տարեկան տոկոսադրույք**

10.75 - 20.5%

12 - 18%

8.5 - 15.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.02-24%

Տոկոսադրույքի տեսակը

հաստատուն

Ժամկետ***

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 36-60 ամիս,

2. Այլ նպատակների դեպքում 36-120 ամիս

1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 36-60 ամիս,

2. Այլ նպատակների դեպքում 36-120 ամիս

3. Առանց վերլուծության վարկերի դեպքում 36-180 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի համար

2 000 000

4 000

4 000

Վարկի նվազագույն գումար անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկերի համար

500 000

1 000

1 000

Վարկի առավելագույն գումար*

150 000 000

300 000

300 000

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

 1. վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) կամ

2. վարկի արտոնյալ ժամանակահատվածում միայն տոկոսագումարների ամենամսյա մարումներ, արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ), կամ

 3. մայր գումարի անհատական մարման գրաֆիկ: Տոկոսագումարների ամենամսյա, մայր գումարի մարումներ հաշվի առնելով սեզոնայնությունը՝ տարվա ընթացքում ոչ պակաս քան մայր գումարի 10%-ի չափով:

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միջնորդավճար

1. Անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում՝ Վարկի գումարի 1%,

նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ,

2. Անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկերի դեպքում՝ Վարկի գումարի 1%,

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

* Առավելագույն սահմանաչափի պահանջը տարածվում է սույն պայմանների շրջանակներում տրամադրվող բոլոր ֆինանսական գործիքների վրա (վարկ, վարկային գիծ, երաշխիք):

**Եթե վարկը տրամադրվում է մի քանի նպատակով, ապա առավելագույն ժամկետ և տոկոսադրույք սահմանվում են տոկոսադրույքներից առավելագույն հասանելին, իսկ ժամկետներից նվազագույնը:

***Կիրառելի է միայն 60 մլն ՀՀ դրամը և դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի համար:

 
 

 

 


Վարկի նպատակ
1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում,
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ, 
4. Այլ ֆինանսական հաստատությունում գործող բիզնես վարկի տեղափոխում 
Վարկային գծի տեսակ
1. Վերականգնվող, 
2. Չվերականգնվող
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ ԱՄՆ դոլար Եվրո
Տարեկան տոկոսադրույք** 10.75 - 20.5% 12 - 18% 8.5 - 15.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.02-24%
ժամկետ
1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 36-60 ամիս,
2. Այլ նպատակների դեպքում մինչև 36-120 ամիս 
1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերման դեպքում 36-60 ամիս,
2. Այլ նպատակների դեպքում 36-120 ամիս
3. Առանց վերլուծության վարկերի դեպքում 36-180 ամիս
Տվյալ վարկատեսակի գծով վարկառուի առավելագույն գումար* 150 000 000  300 000  300 000 

Վարկի նվազագույն գումար անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի համար

2 000 000  4 000  4 000 
 

Վարկի նվազագույն գումար  անշարժ գույքի գրավով չապահովված վարկերի համար

500 000  1 000  1 000 

* Առավելագույն սահմանաչափի պահանջը տարածվում է սույն պայմանների շրջանակներում տրամադրվող բոլոր ֆինանսական գործիքների վրա (վարկ, վարկային գիծ, երաշխիք): 

** Եթե վարկային գիծը տրամադրվում է մի քանի նպատակով, ապա առավելագույն ժամկետ և տոկոսադրույք սահմանվում են տոկոսադրույքներից առավելագույն հասանելին, իսկ ժամկետներից նվազագույնը:

Պարզ վարկային գծերը կիրառելի է միայն համապատասխան փաստաթղթերով հիմնավորված 60 մլն շրջանառությունը գերազանցող վարկառուների համար:

 

 

Երաշխիքի տեսակ

1. Տենդերային Երաշխիք (Մրցույթի մասնակցության),
2. Կանխավճարի Երաշխիք,
3. Հետավարտման/Որակի Երաշխիք,
4. Պայմանագրի կատարման Երաշխիք,
5. Այլ

Երաշխիքի արժույթ

ՀՀ դրամ 

ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն

Երաշխիքի նվազագույն գումար

                                                                                           0                                                                                                                                       

Սույն պայմանների շրջանակներում վարկառուին հասանելի առավելագույն գումար*

 150 000 000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Առավելագույն ժամկետ

մինչև 36 ամիս

Մասնակցության երաշխիքի դեպքում ապահովվածություն
1.Բանկային հաշվի  կամ ավանդային պայմանագրերի հիման Բանկում սպասարկվող հաշիվերին առկա դրամական միջոցներ (արգելադրման կիրառմամբ) կամ անշարժ գույքի գրավ կամ,
2. Իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի (փայատերերի) երաշխավորություն և,
3. Բանկում սպասարկվող Հաճախորդի  հաշիվներով շրջանառվող դրամական միջոցներ և դրանց նկատմամբ պահանջի իրավունք` առանց արգելադրման կիրառման
Այլ տեսակի երաշխիքների դեպքում ապահովվածություն
1. Անշարժ գույքի գրավ և իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի (փայատերերի) երաշխավորություն կամ
Բանկային հաշվի  կամ ավանդային պայմանագրերի հիման Բանկում սպասարկվող հաշիվերին առկա դրամական միջոցներ (արգելադրման կիրառմամբ),
2. Բանկում սպասարկվող Հաճախորդի  հաշիվներով շրջանառվող դրամական միջոցներ և դրանց նկատմամբ պահանջի իրավունք` առանց արգելադրման կիրառման
Հայտի ուսումնասիրության միջնորդավճար 5,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի թողարկման միջնորդավճար*
Մասնակցության երաշխիքի դեպքում 
1. Առանց անշարժ գույքի և դրամական միջոցների գրավի - 2.5% տարեկան, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
2.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
3.Անշարժ գույքի գրավով - 2.25% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
1. Առանց անշարժ գույքի և դրամական միջոցների գրավի - 3.5% տարեկան, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
2.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
3.Անշարժ գույքի գրավով - 3.5% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
Այլ տեսակի երաշխիքների դեպքում 
1.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2.Անշարժ գույքի գրավով -2.75% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
1.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2.Անշարժ գույքի գրավով - 3.75% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի պայմանների վերանայում 25,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր վերանայման համար

* Թողարկման միջնորդավճարը վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ:

Երաշխիքի թողարկման միանվագ միջնորդավճարը վճարվում է մինչև երաշխիքի թողարկումը՝ հաճախորդի սեփական միջոցներից:

Երաշխիքի արժույթը ՀՀ արժույթից տարբեր լինելու դեպքում փոխարկումը կատարվում է Բանկի կողմից անկանխիկ գործարքների համար սահմանված տվյալ օրվա առքի փոխարժեքով

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One