"ՊԱՐԶ" վարկեր | ardshinbank

"ՊԱՐԶ" վարկեր

«Պարզ» վարկեր` Անշարժ գույքի գրավով ապահովված ձեռնարկատիրական վարկեր` առանց հաճախորդի գործունեության ֆինանսական վերլուծության և եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի ներկայացման:

«Պարզ+» վարկեր` Անշարժ գույքի գրավով ապահովված ձեռնարկատիրական վարկեր` 50 մլն ՀՀ դրամ ավել ֆինանսավորումների դեպքում հաճախորդի գործունեության ընդլայնված ֆինանսական վերլուծությամբ և եկամուտը հավաստող փաստաթղթերի ներկայացմամբ:

Վարկի ենթատեսակ

Ագրոբիզնեսի ֆինանսավորում

Կանայք բիզնեսում

Բիզնես հիփոթեք

Վերլուծությամբ բիզնես վարկեր

Միայն վարկային պատմությամբ և գրավի ապահովվածությամբ  

Նպատակ

 1. Շրջանառու միջոցների ձեռքբերում,
2. Հիմնական միջոցների ձեռքբերում (բացառությամբ՝ բնակության  համար նախատեսված  անշարժ գույքի ձեռքբերում)
3.Բիզնեսի զարգացման նպատակով այլ ներդրումներ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի համախառն նվազագույն գումար

2.000.000

 2.000.000 ՀՀ դրամ,
5.000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո 

Առավելագույն գումար* 

 150.000.000

150.000.000 ՀՀ դրամ,
300.000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Տարեկան տոկոսադրույք**

10.75%

11.5%

11.5%

15%  ՀՀ դրամ

 11.25% ԱՄՆ դոլար

10.25% ԵՎՐՈ

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

11.2-24%

Վարկի ժամկետ (ամիս)

60-120

60-84 

60-120

60-120՝  ՀՀ դրամի դեպքում

60-180՝  արտարժույթի դեպքում

Վերաֆինանսավորող ֆոնդի կողմից վերաֆինանսավորումը դադարեցվելու դեպքում վարկի տոկոսադրույքը փոփոխվում է՝ ավելացվելով 6%-ով, բայց ոչ պակաս/ավել քան վարկատեսակի հիմնական պայմաններով սահմանված նվազագույն/առավելագույն տոկոսադրույքը:

Վարկային հայտի ուսումնասիրության 

6,000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար 

Վարկի գումարի 1%՝  մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ վարկերի դեպքում

0.5%՝ 50 մլն ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում

Գրավի ձևակերպման միջնորդավճար 

(գանձվում է վարկի տրամադրման պահին վարկային միջոցներից)

1. Գրավի գրանցում՝ 26,000 ՀՀ դրամ                                                                                                                                                                                                                                   

2. առուվաճառքի և գրավի գրանցում՝ 71,000 ՀՀ դրամ  

(1-ից ավել գրավի դեպքում՝ յուրաքանչյուր գրավի գծով՝ համաձայն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի սահմանած սակագնի)

Հաճախորդի կողմից գրանցման դեպքում գանձում չի կատարվում

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկային հաշվի սպասարկման պայմանների

Վարկի սպասարկման ամենամսյա  վճար

Չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ՝ բանկային հաշվի միջոցով

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

1. վարկի և տոկոսագումարի հանրագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ) կամ
2. վարկի արտոնյալ ժամանակահատվածում միայն տոկոսագումարների ամենամսյա մարումներ, արտոնյալ ժամանակահատվածի ավարտից հետո` վարկի և տոկոսագումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ), կամ
3. Մայր գումարի անհատական մարման գրաֆիկ: Տոկոսագումարների ամենամսյա, մայր գումարի մարումներ հաշվի առնելով սեզոնայնությունը՝ տարվա ընթացքում ոչ պակաս քան մայր գումարի 10%-ի չափով: ***

Վարկի մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամանակահատված (ոչ պարտադիր)

մինչև 12 ամիս 

*  Առավելագույն սահմանաչափի պահանջը տարածվում է սույն պայմանների շրջանակներում տրամադրվող բոլոր ֆինանսական գործիքների վրա (վարկ, վարկային գիծ, երաշխիք):

***  Կիրառելի է միայն 60 մլն ՀՀ դրամը և դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող վարկերի համար

Ամսական մարումների մեծությունը 50 մլն ՀՀ դրամ ավել ֆինանսավորումների դեպքում ընդլայնված վերլուծությամբ տրամադրվող վարկերի դեպքում չպետք է գերազանցի ձեռնարկության կամ Ա/Ձ-ի տարեկան հարկային ներկայացվող հասույթի 4%-ը: Գերազանցելու դեպքում Հայտը դիտարկվում է ՊԱՐԶ+ ենթավարկով:

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Երաշխիքի տեսակ

1. Տենդերային Երաշխիք (Մրցույթի մասնակցության),
2. Կանխավճարի Երաշխիք,
3. Հետավարտման/Որակի Երաշխիք,
4. Պայմանագրի կատարման Երաշխիք,
5. Այլ

Երաշխիքի արժույթ

ՀՀ դրամ 

ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն

Երաշխիքի նվազագույն գումար

  Չի սահմանվում

Սույն պայմանների շրջանակներում վարկառուին հասանելի առավելագույն գումար*

 150 000 000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Առավելագույն ժամկետ

մինչև 36 ամիս

Մասնակցության երաշխիքի դեպքում ապահովվածություն
1.Բանկային հաշվի  կամ ավանդային պայմանագրերի հիմքով Բանկում սպասարկվող հաշիվերին առկա դրամական միջոցներ (արգելադրման կիրառմամբ) կամ անշարժ գույքի գրավ կամ,
2. Իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի (փայատերերի) երաշխավորություն, սակայն եթե առկա է 70% և ավել բաժնետեր, ապա միայն վերջինիս երաշխավորությունը և,
3. Բանկում սպասարկվող Հաճախորդի  հաշիվներով շրջանառվող դրամական միջոցներ և դրանց նկատմամբ պահանջի իրավունք` առանց արգելադրման կիրառման
Այլ տեսակի երաշխիքների դեպքում ապահովվածություն
1. Անշարժ գույքի գրավ և իրավաբանական անձի դեպքում՝ 20% և ավել ֆիզիկական անձ բաժնետերերի (փայատերերի) երաշխավորություն, սակայն եթե առկա է 70% և ավել բաժնետեր, ապա միայն վերջինիս երաշխավորությունը կամ
2. Բանկային հաշվի  կամ ավանդային պայմանագրերի հիմքով Բանկում սպասարկվող հաշիվերին առկա դրամական միջոցներ (արգելադրման կիրառմամբ),
3. Բանկում սպասարկվող Հաճախորդի  հաշիվներով շրջանառվող դրամական միջոցներ և դրանց նկատմամբ պահանջի իրավունք` առանց արգելադրման կիրառման
Հայտի ուսումնասիրության միջնորդավճար 6,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի թողարկման միջնորդավճար*
Մասնակցության երաշխիքի դեպքում 
1. Առանց անշարժ գույքի և դրամական միջոցների գրավի - 2.5% տարեկան, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
2.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
3.Անշարժ գույքի գրավով - 2.25% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
1. Առանց անշարժ գույքի և դրամական միջոցների գրավի - 3.5% տարեկան, նվազագույնը 20,000 ՀՀ դրամ
2.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
3.Անշարժ գույքի գրավով - 3.5% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
Այլ տեսակի երաշխիքների դեպքում 
1.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2.Անշարժ գույքի գրավով -2.75% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
1.Դրամական միջոցների գրավով - 0.5% տարեկան, նվազագույնը 10,000 ՀՀ դրամ
2.Անշարժ գույքի գրավով - 3.75% տարեկան, նվազագույնը 60,000 ՀՀ դրամ
Երաշխիքի պայմանների վերանայում 25,000 ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր վերանայման համար

* Թողարկման միջնորդավճարը վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ:

Երաշխիքի թողարկման միանվագ միջնորդավճարը վճարվում է մինչև երաշխիքի թողարկումը՝ հաճախորդի սեփական միջոցներից:

Երաշխիքի արժույթը ՀՀ արժույթից տարբեր լինելու դեպքում փոխարկումը կատարվում է Բանկի կողմից անկանխիկ գործարքների համար սահմանված տվյալ օրվա առքի փոխարժեքով:

 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-08-15 12:43
Developed by Studio One