Պահառության ծառայություններ | ardshinbank

Պահառության ծառայություններ

"Արդշինբանկ" ՓԲԸ իրականացնում է ՀՀ պետական պարտատոմսերով, ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերով և բաժնետոմսերով պահառության ծառայությունների մատուցում` համաձայն "Արդշինբանկ" ՓԲԸ սակագների: Պահառության ծառայությունների մատուցման շրջանակներում Բանկը իրականացնում է դեպո հաշիվների բացում, արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում, փոխանցման, գրավադրման, արգելադրման և այլ հանձնարարականների ընդունում և կատարում, հաշվի մնացորդի և շարժի վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում, ինչպես նաև արժեթղթերի պահառությանն առնչվող և օրենքով թույլատրվող այլ գործառնություններ:

 

Անձնական հաշվի բացում

Անվճար

Դեպո հաշվի սպասարկում

Տարեկան 5.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

Անվճար

Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցում

 

Որակավորված ներդրող հանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

Որակավորված ներդրող չհանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի արգելադրում, արգելանքից հանում, գրավադրում, գրավից ազատում

Որակավորված ներդրող հանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

Որակավորված ներդրող չհանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի արգելադրում, արգելանքից հանում, գրավադրում, գրավից ազատում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

Անվճար

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Ամսական մեկ անգամ

Անվճար

Ամսական 2 և ավելի անգամ` յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ տեղեկանքի համար

500 ՀՀ դրամ

 

Անձնական հաշվի բացում

Անվճար

Դեպո հաշվի սպասարկում

Տարեկան 5.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

Անվճար

Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցում

 

Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառութական փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցում

1.500 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի միջպահառութական փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառութական և միջպահառուական գրավադրում և գրավից ազատում

Արժեթղթերի ներպահառութական և միջպահառուական գրավադրում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի գրավադրում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և արգելադրումից հանում

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և արգելադրումից հանում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի արգելադրում և արգելադրումից հանում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

Անվճար

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

 

Ամսական մեկ անգամ

Անվճար

Ամսական 2 և ավելի անգամ` յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ տեղեկանքի համար

500 ՀՀ դրամ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One