Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ | ardshinbank

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների բանկային հաշիվներ

Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատեր հաճախորդների  բանկային հաշիվներ

1.

Բանկային հաշվի վարում

   1.1

Բանկային հաշվի բացման միջնորդավճար*

100,000 ՀՀ դրամ

   1.2

Բանկային հաշվի տարեկան սպասարկման միջնորդավճար (բացառությամբ վարկային հաշիվների)

10,000  ՀՀ դրամ

   1.3

Հաճախորդի բանկային հաշվի փակման միջնորդավճար՝

   1.3.1

Հաճախորդի դիմումի համաձայն՝

0 ՀՀ դրամ

   1.3.2

Առանց հաճախորդի դիմումի 2

2,500 ՀՀ դրամ

   1.3.3

Այլ ծառայություններ հաճախորդի ցանկությամբ

պայմանագրային

   1.3.4

Բանկային հաշվի (ներառյալ ավանդային հաշվի) բացման հետ կապված փաստաթղթերի տրամադրում)

փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

   1.3.5

Ստանդարտ ձևաչափի չեկային գրքույկի տրամադրում

4,000 ՀՀ դրամ3

   1.4

Բանկային հաշվի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) շարժի և մնացորդի վերաբերյալ SMS ծանուցում (յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար)

30 ՀՀ դրամ 3

 2.

Բանկային հաշվի մնացորդ

   2.1.

Բանկային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի պահանջվում

   2.2.

Հաշվի օրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույքի չափ 4

ՀՀ դրամ

Արտարժույթ

0%

0%

3.

Տեղեկատվական ծառայություններ

    3.1.

Մինչև 1 ամիս ժամանակահատվածի համար բանկային հաշվի քաղվածքի (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների) տրամադրում

0 ՀՀ դրամ 3

3.2

Հաճախորդի պահանջով բանկային հաշվի քաղվածքի տրամադրում ըստ ժամանակահատվածի՝ (ներառյալ ավանդային և վարկային հաշիվների)

3.2.1.

2-12 ամիս ներառյալ ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

5,000 ՀՀ դրամ 3 +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

3.2.2

12 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար (յուրաքանչյուր հաշվի յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար)

6,000 ՀՀ դրամ 3 +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

3.3.

Տեղեկանքների տրամադրում՝

    3.3.1

Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում հայերեն/անգլերեն լեզուներով 5

4,000 ՀՀ դրամ 3 +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

    3.3.2

Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների և համանման վճարային փաստաթղթերի տրամադրում հայերեն/անգլերեն լեզուներով (համաձայն հաճախորդի գրավոր դիմումի) 6

10,000 ՀՀ դրամ 3 +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

3.4

Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում կազմակերպություններին

20,000 ՀՀ դրամ 3 +փոստային ծախսեր (առկայության դեպքում)

- - *  ՀՀ դրամով հաշիվը պարտադիր է, ընդ որում, եթե Հաճախորդը միաժամանակ բացում է տարբեր արտարժութային հաշիվ(ներ), ապա հաշվի բացման վճար նախատեսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է միայն 1 հաշվի համար:

1Մեկից ավել դրամային կամ մեկից ավել արտարժութային հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ  արտարժութային հաշվի համար: Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար:

2Հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում հաշիվը դառնում է չաշխատող հաշիվ և  Բանկը գանձում է միջնորդավճար 2,500 ՀՀ դրամի չափով և փակում է Հաճախորդի հաշիվները, եթե դրանց մնացորդները զրոյական են:   Ընդ որում այն պահից, երբ հաշիվը դառնում է չաշխատող հաշիվ, ապա 1.2 կետում նշված Հաշվի սպասարկման վճարը այլևս չի գանձվում: Հաշվի սպասարկման վարձի հաշվարկը  վերականգնվում է, եթե հաճախորդի  հաշիվներից հանվում է  մեկ տարի շարժ չունեցող արգելանքը և հաշիվը դառնում է ակտիվ հաշիվ:

2.1Ընդ որում, նշված միջնորդավճարը գանձելու համար Հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվներին առկա մնացորդի չափով:

 2.2Եթե հաշիվներին առկա մնացորդը 2,500 ՀՀ դրամից ավել է, ապա գանձվում է 2,500 ՀՀ դրամ, իսկ 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար՝ ամսական 1,000 ՀՀ դրամ:

3Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

4Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույքները, եթե այդպիսիք առկա են, ներառում են ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դրույքը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում):

5Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում  բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ:

6Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում  1..3.1-1..3.4 կետերում չնշված ձևաչափերի փաստաթղթերը:

Ուշադրություն. Ձեր հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա: Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանայիք Դուք, եթե Ձեր ավանդի դիմաց ստացված տոկոսագումարները վերաներդնեիք ավանդի տեսքով:

 

 

Իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին տրամադրվող Բանկ-Հաճախորդ համակարգ

Հ/Հ

Գործարքներ 1

Սակագին

1.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի1 օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար (այդ թվում՝ փոխանցում ֆլեշ-կրիչի միջոցով)

անվճար

2.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի յուրաքանչյուր օգտագործողի գրանցման միջնորդավճար

անվճար

3.

Ինտերնետ-բանկ համակարգի ուսուցման և ողջ ընթացքում համակարգից օգտվելու խորհրդատության միջնորդավճար

անվճար

4.

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների ամսական սպասարկման միջնորդավճար

անվճար

5.

Ինտերնետ-բանկ համակարգով հաճախորդի հաշիվների միայն դիտման հնարավորությամբ սպասարկման միջնորդավճար

անվճար

6.

Հաճախորդի կողմից անվտանգության կանոնների խախտման կամ այլ պատճառով անվտանգության նոր սերտիֆիկատի տրամադրում

անվճար

1Հանձնարարականների տրաման և կատարման ժամկետներ՝ համաձայն փոխանցումների սակագների ու պայմանների

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2022-08-16 10:59
Developed by Studio One