Ներմուծման ակրեդիտիվ | ardshinbank

Ներմուծման ակրեդիտիվ

I Դրույթներ P` 5 միլիարդ ՀՀ դրմ և ավելի բանկային շրջանառություն կամ ՀՀ առաջին 50 խոշոր հարկատուներ
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4**** Տոկոսադրույք կամ Տրամադրման/թողարկման վճար  
Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության /ՕՖՀ/ հաստատմամբ ակրեդիտիվների թողարկում Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
Ուղղակի ակրեդիտիվների /առանց ՕՖՀ հաստատման/ թողարկում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
Ակրեդիտիվի ներքո վճարում   0.15 %,նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 75 000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից, ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար 30 000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար Պայմանագրային
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
5* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար Չի սահմանվում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)` Չի սահմանվում
6 Տրամադրման/թողարկման վճարի գանձումներ միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար
7*** Վարկառուի բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
8 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
9 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
10 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
11 Ակրեդիտիվի վերադարձելիության ապահովվածություն համաձայն հավելված 1-ի
12 Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային

* Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության (ՕՖՀ) կողմից ներկայացված միջնորդավճարները գանձվում են առանձին, ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ:

Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար,  
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող արտարժույթի կոմերցիոն փոխարժեքը, 
 
*** Ոչ ռեզիդենտ երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 
 
**** Սակայն ոչ պակաս քան բանկի սահմանված շահութաբերության շեմը :Արտարժութային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին Բանկի գործող վաճառքի փոխարժեքին
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի"
 
I Դրույթներ A` 1.2-5 միլիարդ բանկային շրջանառություն 
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում ,հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4**** Տոկոսադրույք կամ Տրամադրման/թողարկման վճար  
Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության /ՕՖՀ/ հաստատմամբ ակրեդիտիվների թողարկում Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
Ուղղակի ակրեդիտիվների /առանց ՕՖՀ հաստատման/ թողարկում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
Ակրեդիտիվի ներքո վճարում   0.15 %,նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 75 000 ՀՀ դրամ
Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից, ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար 30 000 ՀՀ դրամ 
Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար Պայմանագրային
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
5* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար Չի սահմանվում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)` Չի սահմանվում
6 Տրամադրման/թողարկման վճարի գանձումներ միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար
7*** Վարկառուի բանկային հաշվի առկայություն պարտադիր
8 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
9 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
10 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք      
12 Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային

* Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության (ՕՖՀ) կողմից ներկայացված միջնորդավճարները գանձվում են առանձին, ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ: Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Մ

Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար 
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող արտարժույթի վաճառքի փոխարժեքը, 
 
 
*** Ոչ ռեզիդենտ երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 
 
**** Սակայն ոչ պակաս քան բանկի սահմանված շահութաբերության շեմը :Արտարժութային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին Բանկում գործող վաճառքի փոխարժեքին:
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի"
 

 

I Դրույթներ B` 400 մլն-ից 1.2 միլիարդ բանկային շրջանառություն 
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում ,հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4**** Տոկոսադրույք կամ Տրամադրման/թողարկման վճար  
Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության /ՕՖՀ/ հաստատմամբ ակրեդիտիվների թողարկում Պայմանագրային ,համաձայն հավելված 6 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` ՕՖՀ տոկոսադրույք + Ակրեդիտիվի գումարի 0.25 % չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, 0.15 % չափով` յուրաքանչյուր հաջորդող եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)
Ուղղակի ակրեդիտիվների /առանց ՕՖՀ հաստատման/ թողարկում Պայմանագրային ,համաձայն հավելված 6 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` Ակրեդիտիվի գումարի 0.25 % չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար համար, 0.15 % չափով` յուրաքանչյուր հաջորդող եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)
Ակրեդիտիվի ներքո վճարում   0.15 %,նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 75 000 ՀՀ դրամ
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
5* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 1- 300.0մլն ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարի հայտեր-0.03%, min   15 000 ՀՀ դրամ                  
300 000 001 -1.0 մլրդ  ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարիդրամ հայտեր 0.025%, min 100 000 ՀՀ դրամ   
1.0 մլրդ-ից ավելի  ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարի հայտեր 0.02%,min 200 000 ՀՀ դրամ max՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ        
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)` 15 000 ՀՀ դրամ
6 Տրամադրման/թողարկման վճարի գանձումներ միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար
7*** Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
8 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
9 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
10 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
11 Ակրեդիտիվի վերադարձելիության ապահովվածություն համաձայն հավելված 1-ի
12 Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային

* Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության (ՕՖՀ) կողմից ներկայացված միջնորդավճարները գանձվում են առանձին, ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ: Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի և  P և  A դասի հաճախորդների  դեպքում կարող է չկիրառվել:

Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար , միանվագ  և պարբերական սպասարկման վճար
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող արտարժույթի կոմերցիոն փոխարժեքը, 
Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի  հաշվեգրումը  կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Բանկում գործող կոմերցիոն փոխարժեքը:
 
** ՕՖՀ միջնորդավճարների իրականացման կատարման համար պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ԿՀՏ ՄՓԳևՀ բաժինը 
 
*** Ոչ ռեզիդենտ երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 
 
**** Սակայն ոչ պակաս քան բանկի սահմանված շահութաբերության շեմը :Արտարժութային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի"
 

 

I Դրույթներ C` 60-400 միլիոն բանկային շրջանառություն 
1 Նպատակ շրջանառու միջոցների ձեռքբերում ,հիմնական միջոցների ձեռքբերում / կապիտալ ներդրումների իրականացում
2 Արժույթ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակվող փոխարժեքների ցանկի համաձայն
3 Ժամկետ գործարքի պայմանագրային ժամկետին համապատասխան
4**** Տոկոսադրույք կամ Տրամադրման/թողարկման վճար  
Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության /ՕՖՀ/ հաստատմամբ ակրեդիտիվների թողարկում Պայմանագրային ,համաձայն հավելված 6 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` ՕՖՀ տոկոսադրույք + Ակրեդիտիվի գումարի 0.25 % չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, 0.15 % չափով` յուրաքանչյուր հաջորդող եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)
Ուղղակի ակրեդիտիվների /առանց ՕՖՀ հաստատման/ թողարկում Պայմանագրային ,համաձայն հավելված 6 
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում` Ակրեդիտիվի գումարի 0.25 % չափով առաջին եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար համար, 0.15 % չափով` յուրաքանչյուր հաջորդող եռամսյակի կամ դրա մի մասի համար, նվազագույնը 100 000 ՀՀ դրամ (գանձվում է միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար)
Ակրեդիտիվի ներքո վճարում   0.15 %,նվազագույնը` 5 000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 75 000 ՀՀ դրամ
Առանց տարաձայնությունների փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
Տարաձայնություններով փաստաթղթերի ընդունման և ստուգման համար անվճար
5* Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար 1- 300.0մլն ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարի 0.03%, min   15 000 ՀՀ դրամ                  
300 000 001 -1.0 մլրդ  ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարի 0.025%, min 100 000 ՀՀ դրամ   
1.0 մլրդ-ից ավելի  ՀՀ դրամ պայմանագրային (մայր) գումարի  0.02%,min 200 000 ՀՀ դրամ max՝ 1 000 000 ՀՀ դրամ        
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)` 15 000 ՀՀ դրամ
6 Տրամադրման/թողարկման վճարի գանձումներ միանվագ տրամադրման պահին` գործողության ողջ ժամկետի համար
7*** Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
8 Նվազագույն գումար չի սահմանվում
9 Առավելագույն գումար չի սահմանվում
10 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
11 Ակրեդիտիվի վերադարձելիության ապահովվածություն համաձայն հավելված 1-ի
12 Տույժեր, տուգանքներ պայմանագրային

* Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության (ՕՖՀ) կողմից ներկայացված միջնորդավճարները գանձվում են առանձին, ոչ լրիվ եռամսյակը համարվում է ամբողջ եռամսյակ: Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի և  P և  A դասի հաճախորդների  դեպքում կարող է չկիրառվել:

Հայտի ուս վճար,  տրամադրման վճար , միանվագ  և պարբերական սպասարկման վճար
արտարժաույթային վարկային գործիքի դեպքում հաշվարկումը և գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով, փոխարկելու համար հիմք ընդունելով վճարման պահին Բանկում գործող արտարժույթի կոմերցիոն փոխարժեքը, 
Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի  հաշվեգրումը  կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ավարտին Բանկում գործող կոմերցիոն փոխարժեքը:
 
** ՕՖՀ միջնորդավճարների իրականացման կատարման համար պատասխանատու ստորաբաժանում է հանդիսանում ԿՀՏ ՄՓԳևՀ բաժինը 
 
*** Ոչ ռեզիդենտ երաշխավորի, գրավատուի համար բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր չէ 
 
**** Սակայն ոչ պակաս քան բանկի սահմանված շահութաբերության շեմը :Արտարժութային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին
 
1 Հաճախորդների դասերի շնորհումը կատարվում է ըստ Բանկի "Կորպորատիվ հաճախորդների դասակարգման ընթացակարգի"
 

 • Այլ դրույթներ **
    1 Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար/ֆակտորինգի դեպքում` պարգևավճար P կամ A դասի կազմակերպությունների համար
  2 Պայմանագրային
  3* Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետ  240 ամիս 
  4 Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար Պայմանագրային
  5  Գործողության ժամկետը չլրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշման պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  6 Գործողության ժամկետը լրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  7 Գործող վարկային գործիքի վերանայման համար հայտի ուսումնասիրության վճար (բացառությամբ ակրեդիտիվների պայմանագրային պայմանների (բացառությամբ  գրավի պայմանագրի) Պայմանագրային
  ընդ որում միայն առաջնակարգ գրավով ապահովված վարկային գործիքի (բացառությամբ ակրեդիտիվների) դեպքում Պայմանագրային
  9 երաշխիքի նամակի բովանդակության/տեքստի փոփոխության վճար (երբ չի պահանջվում վարկային կոմիտեի որոշման փոփոխություն կամ նոր որոշման կայացում) չի գանձվում
  10 Ապահովվածության միջոցի մեկ այլ միջոցով փոխարինման վճար (չի կիրառվում այն դեպքերում երբ ապահովվածության միջոցը փոխարինվում է `  Պայմանագրային
   - դրամական միջոցներով (այդ թվում ժամկետային և ցպահանջ ավանդ)
   - ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթերով,
   - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերով
   - Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսորով
   - Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով
  11 Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից) Պայմանագրային
  Հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է այն ընդունվելու օրվանից 30 բանկային օր, 
   Տվյալ փաստաթղթի պայմաններից ավելի խիստ պայմանների կիրառումը չի համարվում տվյալ փաստաթղթով սահմանված պայմաններից շեղում 
         
  *   ՀԷԿերի դեպքում գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետը հավասար է վերջինիս վարկավորման պայմաններով սահմանված առավելագույն ժամկետի:

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2023-02-01 18:18
Developed by Studio One