Նախագծի ֆինանսավորում | ardshinbank

Նախագծի ֆինանսավորում

 

1 Դրույթներ Անկախ շրջանառության ծավալից
2 Նպատակ Նախագծի իրականացում 
3 Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
4 Ժամկետ մինչև 180 ամիս
5 Տոկոսադրույք Պայմանագրային
6 Դիմում հայտի ուսումնասիրության վճար Չի սահմանվում 
7 Տրամադրման միջնորդավճար՝գանձվում է տրամադրման պահին և վերադարձման ենթակա չէ Պայմանագրային
նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամը, առավելագույնը՝ 600,000 ՀՀ դրամ 
8 Տոկոսագումարների մարումներ ամսական    
9 Մայր գումարի մարումներ ելնելով հաճախորդի դրամական հոսքերի առաջացման հնարավորություններից, ընդ որում չի կարող նախատեսվել վարկի գումարի ամբողջական մարում ժամկետի վերջում
10 Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ մինչև 24 ամիս
11 Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք Պայմանագրային
12 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
13

Վարկառուի բանկային   հաշվի առկայություն

պարտադիր
14 Օգտագործման եղանակ կանխիկ կամ անկանխիկ
15 Նվազագույն գումար 10 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
16 Առավելագույն գումար ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքի մինչև 70 տոկոսը
17 Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
18 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
19 Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն տես ստորև՝ Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն
20 Տույժեր,տուգանքներ պայմանագրային
21 Այլ դրույթներ տես ստորև՝ Այլ դրույթներ
22 Վարկի վերադարձելիության լրացուցիչ ապահովվածություն 1.Բաժնեմասը և բոլոր ակտիվները  
2.բոլոր բաժնետերերի (մասնակիցների,վերջնական բենեֆիցիարների  ) երաշխավորությունները.
3.«Արդշինբանկ» ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներ՝ առանց արգելադրման կիրառման.
4. մասնակիցների պահանջի իրավունքը ընկերության (հայտատուի) նկատմամբ.
5. պայմանագրերի առկայության դեպքում պայմանագրերի  նկատմամբ պահանջի իրավունք
23 Հիմնական միջոցների, շին աշխատանքների   և անշարժ գույքի ապահովագրություն  Իրականացվում է Բանկի պահանջով 
  Պոտենցիալ վարկառուների ընտրության չափանիշներ
24 պոտենցիալ վարկառուների նախնական ընտրության չափանիշներ սեփականատերը պետք է ներկայացնի սեփական միջոցներից անհրաժեշտ ներդրումների ծավալի առնվազն 30 տոկոսի չափով մասնակցության հնարավորության հաստատումը՝ համաձայն պարտադիր պայմանի, որ “վարկ/սեփական ներդրումներ” գործակիցը չպետք է գերազանցի 70/30 հարաբերությունը: 

 

 

 • 1 Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար/ֆակտորինգի դեպքում` պարգևավճար P կամ A դասի կազմակերպությունների համար
  2 Պայմանագրային
  3* Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետ  240 ամիս 
  4 Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար Պայմանագրային
  5  Գործողության ժամկետը չլրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշման պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  6 Գործողության ժամկետը լրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային
  7 Գործող վարկային գործիքի վերանայման համար հայտի ուսումնասիրության վճար (բացառությամբ ակրեդիտիվների պայմանագրային պայմանների (բացառությամբ  գրավի պայմանագրի) Պայմանագրային
  ընդ որում միայն առաջնակարգ գրավով ապահովված վարկային գործիքի (բացառությամբ ակրեդիտիվների) դեպքում Պայմանագրային
  8 Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից, ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար 30 000 ՀՀ դրամ 
  Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար Պայմանագրային
  9 երաշխիքի նամակի բովանդակության/տեքստի փոփոխության վճար (երբ չի պահանջվում վարկային կոմիտեի որոշման փոփոխություն կամ նոր որոշման կայացում) չի գանձվում
  10 Ապահովվածության միջոցի մեկ այլ միջոցով փոխարինման վճար (չի կիրառվում այն դեպքերում երբ ապահովվածության միջոցը փոխարինվում է `  Պայմանագրային
   - դրամական միջոցներով (այդ թվում ժամկետային և ցպահանջ ավանդ)
   - ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթերով,
   - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերով
   - Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսորով
   - Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով
  11 Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից) Պայմանագրային
  Հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է այն ընդունվելու օրվանից 30 բանկային օր, 
   Տվյալ փաստաթղթի պայմաններից ավելի խիստ պայմանների կիրառումը չի համարվում տվյալ փաստաթղթով սահմանված պայմաններից շեղում 
         
  *   ՀԷԿերի դեպքում գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետը հավասար է վերջինիս վարկավորման պայմաններով սահմանված առավելագույն ժամկետի:
  **   Սպասարկման պարբերական վճար՝ Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում սպասարկման վճարի գանձումը կատարվում է ՀՀ դրամով   փոխարկումը կատարելու համար  հիմք ընդունելով  Սպասարկման վճարի մուծման ամսվանը նախորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրվա ժամը 16.01-ի դրությամբ ՀՀ ԿԲ կողմից հրապարակված համապատասխան արտարժույթի նկատմամբ հայկական դրամի՝ արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքը:

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2022-08-16 10:15
Developed by Studio One