Նախագծի ֆինանսավորում | ardshinbank

Նախագծի ֆինանսավորում
1 Դրույթներ Անկախ շրջանառության ծավալից
2 Նպատակ Նախագծի իրականացում 
3 Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
4 Ժամկետ մինչև 180 ամիս
5 Տոկոսադրույք Պայմանագրային
6 Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար (15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ վարկի դեպքում՝ տրամադրման պահին, իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն) P կամ A դասի կազմակերպությունների համար չի սահմանվում, մյուս դեպքերում`  վարկային հայտի գումարի 0.025 %.
Նվազագույնը՝ 150,000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 1,000,000 ՀՀ դրամ 
7 Տրամադրման միջնորդավճար՝գանձվում է տրամադրման պահին և վերադարձման ենթակա չէ P կամ A դասի կազմակերպությունների համար պայմանագրային, մյուս դեպքերում` պայմանագրային (մայր) գումարի 0.35% միանվագ.
նվազագույնը՝ 50,000 ՀՀ դրամը, առավելագույնը՝ 600,000 ՀՀ դրամ 
8 Տոկոսագումարների մարումներ ամսական    
9 Մայր գումարի մարումներ ելնելով հաճախորդի դրամական հոսքերի առաջացման հնարավորություններից, ընդ որում չի կարող նախատեսվել վարկի գումարի ամբողջական մարում ժամկետի վերջում
10 Մայր գումարի մարման արտոնյալ ժամկետ մինչև 24 ամիս
11 Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք P կամ A դասի կազմակերպությունների համար պայմանագրային, մյուս դեպքերում` 0%
12 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
13 Վարկառուի, երաշխավորի, գրավատուի բանկային   հաշվի առկայություն պարտադիր
14 Օգտագործման եղանակ կանխիկ կամ անկանխիկ
15 Նվազագույն գումար 100 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
16 Առավելագույն գումար ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքի մինչև 70 տոկոսը
17 Գումարի կանխիկացում ըստ գործող սակագների
18 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր,18 տարին լրացած ֆիզիկական անձինք    
19 Վարկի վերադարձելիության ապահովվածություն ներկայացված է Հավելված 1
20 Տույժեր,տուգանքներ պայմանագրային
21 Այլ դրույթներ ներկայացված է Հավելված 2
22 Վարկի վերադարձելիության լրացուցիչ ապահովվածություն 1.Բաժնեմասը և բոլոր ակտիվները  
2.բոլոր բաժնետերերի (մասնակիցների,վերջնական բենեֆիցիարների  ) երաշխավորությունները.
3.«Արդշինբանկ» ՓԲԸ համակարգում սպասարկվող հաշիվներում շրջանառվող դրամական միջոցներ՝ առանց արգելադրման կիրառման.
4. մասնակիցների պահանջի իրավունքը ընկերության (հայտատուի) նկատմամբ.
5. պայմանագրերի առկայության դեպքում պայմանագրերի  նկատմամբ պահանջի իրավունք
23 Հիմնական միջոցների, շին աշխատանքների   և անշարժ գույքի ապահովագրություն  Իրականացվում է Բանկի պահանջով 
  Պոտենցիալ վարկառուների ընտրության չափանիշներ
24 պոտենցիալ վարկառուների նախնական ընտրության չափանիշներ սեփականատերը պետք է ներկայացնի սեփական միջոցներից անհրաժեշտ ներդրումների ծավալի առնվազն 30 տոկոսի չափով մասնակցության հնարավորության հաստատումը՝ համաձայն պարտադիր պայմանի, որ “վարկ/սեփական ներդրումներ” գործակիցը չպետք է գերազանցի 70/30 հարաբերությունը: 

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One