Մրցույթներ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Գլխամասային գրասենյակի և թվով 65 մասնաճյուղերի համար 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման նպատակով հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ): 

Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

·      Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ):

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

·       Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «19» մայիսի 2017թ., իսկ վերջնաժամկետը` «30» մայիսի 2017 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:30-ից մինչև 17:00:

·      Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ:

·      Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):

·       Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Գնումների պատասխանատու Կարեն Աբգարյանին (հեռ.` 590548), կամ ուղարկել հաղորդագրություն affairs@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

·      Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:

·      Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր,

c) Մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված նախահաշիվը,

d) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

·       Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,

·       Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 •  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման հայտ»,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 • «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:

·      Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

·      Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա:

·      Մրցույթի մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել ինչպես առանձին Լոտերի, այնպես էլ` միասնական Լոտերի մատակարարման առաջարկներով: Ընդ որում մրցույթի մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել ինչպես 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման, այնպես էլ` ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման առաջարկներով:

·      Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի (մասնակիցների) առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

·      Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:

·      Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:

·      Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մասնակցին (մասնակիցներին) չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) տվյալ մրցույթում հաղթող չի (չեն) ճանաչվել:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

·      «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:

·      Մրցույթում հաղթող մասնակցի կատարած ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականաց­վեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ, «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:

·      Ծառայություններն իրականացվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

·      Մրցույթի հայտ 

·      Տուժանքի մասին համաձայնություն 

·      Նախահաշիվ 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Վեդի, Արարատյան 61 հասցեում գործող «Վեդի» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ):

Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

·       Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «26» մարտի 2017թ., իսկ վերջնաժամկետը` «6» հունիսի 2017 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00:

·      Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ:

·      Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույյթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):

·      Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություն­ներ ստանալու համար կարող եք դիմել Մհեր Ստեփան­յա­նին` (հեռ.` 590562 կամ 093-77-81-52), կամ ուղարկել հաղորդագրություն service@ardshinbank.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

·      Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:

·      Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր,

c) Համապատասխան գործունեության իրականացման թույլտվություն (լիցենզիա),

d) մասնակցի կողմից լրացված, ստորագրված և կնքված ծավալաթերթ-նախահաշիվը

e) պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

·       Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով:

·       Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 •  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Վեդի» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 • «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը» բառերը:

·      Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

·      Մրցույթով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

·      Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով  հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:

·      Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:

·      Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

·      «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:

·      Մրցույթում հաղթող մասնակցի կատարած աշխատանքների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:

·      Աշխատանքները կատարվում են համաձայն մրցույթային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

·      Մրցույթի հայտ 

·      Տուժանքի մասին համաձայնություն 

·    Նախագծային փաստաթղեր և Ծավալաթերթ-նախահաշիվ

·      Վերանորոգման աշխատանքների կատարման փուլերի սխեմատիկ հատակագիծ և աշխատանքային ժամերի գրաֆիկ

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ): 

Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

·      Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ):

·      Մրցույթն անց է կացվում Բանկի Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերման համար համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

·      Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «26» մայիսի 2017թ., իսկ վերջնաժամկետը` «6» հունիսի 2017թ., յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00:

·      Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ:

·      Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):

·      Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Գործերի կառավարչություն` (հեռ.` 590548, 093-77-81-24), կամ ուղարկել հաղորդագրություն affairs@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

·      Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:

·      Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր,

c) պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

·      Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով:

·      Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 •  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերման ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 • «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:

·      Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

·      Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

·      Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:

·      Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:

·      Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

·      «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:

·      Մրցույթում հաղթող մասնակցի ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:

·      Ծառայությունների մատուցումը կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

·      Մրցույթի հայտ

·      Տուժանքի մասին համաձայնություն

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Մեղրի, Գործարանային 1 հասցեում գործող «Մեղրի», ք. Քաջարան, Լեռնագործների 4 հասցեում գործող «Քաջարան», ք. Կապան, Ս.Մելիք-Ստեփանյան 3 հասցեում գործող «Կապան», ք. Ախուրյան, Շիրակի խճ. 1 հասցեում գործող «Ախուրյան» եվ ք. Բերդ, Այգեստան 2 հասցեում գործող «Տավուշ» մասնաճյուղերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության համար հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ):

Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

·       Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «19» մայիսի 2017թ., իսկ վերջնաժամկետը` «30» մայիսի 2017 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00:

·      Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ:

·      Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):

·      Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություն­ներ ստանալու համար կարող եք դիմել Մհեր Ստեփան­յա­նին (հեռ.` 590562 կամ 093-77-81-52), կամ ուղարկել հաղորդագրություն service@ardshinbank.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

·      Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:

·      Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր,

c) Համապատասխան գործունեության իրականացման թույլտվություն (լիցենզիա),

d) մասնակցի կողմից լրացված, ստորագրված և կնքված ծավալաթերթ-նախահաշիվը (ՄեղրիՔաջարան, Կապան, Ախուրյան, Տավուշ)

e) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

·        Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով:

·        Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 •  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 •  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 •  ««Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման» հայտ,
 •  Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:

·       Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

·       Մրցույթով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

·        Մրցույթի մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել աշխատանքների ամբողջական կամ մասնակի (առանձին Լոտերով) առաջարկներով:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

·      Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը (մասնակիցները), ով (ովքեր) հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ Ըստ Լոտերի ներկայացնում է ամենացածր գինը:

·      Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:

·      Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի (մասնակիցների) առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

·      «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:

·      Մրցույթում հաղթող մասնակի ապրանքների մատակարարման կամ ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:

·      Աշխատանքները կատարվում են համաձայն մրցույթային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

·      Մրցույթի հայտ 

·      Տուժանքի մասին համաձայնություն

·      Նախագծային փաստաթղեր  (ՄեղրիՔաջարան, Կապան, Ախուրյան, Տավուշ) և Ծավալաթերթ-նախահաշիվ (ՄեղրիՔաջարան, Կապան, Ախուրյան, Տավուշ

·      Վերանորոգման աշխատանքների կատարման փուլերի սխեմատիկ հատակագիծ և աշխատանքային ժամերի գրաֆիկ 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն լազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակման համար հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այուհետ` Մրցույթ):

Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

·        Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն:

·        Մրցույթն անց է կացվում «Արդշինբանկ» լազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման, անհրաժեշտության դեպքում քարթրիջի փոխարինման) պատվիրակման համար կազմակերպության ընտրության համար:

·        Ամսական անհրաժեշտ քանակները տատանվում են մինչև 700 քարթրիջի շրջանակներում: Օրական մատակարարման  միջին չափը կազմում է  40 հատ:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

·      Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` 19 մայիսի 2017 թվականը, իսկ վերջնաժամկետը` 30 մայիսի 2017  թվականը` ժամը 17:00:

·      Մրցութային առաջարկները ներկայացվում են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 13 հասցեով:

·      Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):

·      Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Գործերի կառավարչություն 590548, հեռախոսահամարով Կարեն Աբգարյանին կամ ուղարկել հաղորդագրություն affairs@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:

·      Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր,

c)Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

·      Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայաց­վում են փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (կնիքի բացակայության դեպքում` միայն ստորագրված):

·      Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
 • Մրցույթային կոմիտեին,
 • «լազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակման հայտ»,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

·      Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով պահանջվող տեխնիկական և որակական պահանջների բավարարման դեպքում բոլոր տեսակի քարթրիջների լիցքավորման հանրագումարով ներկայացնում է ամենացածր գինը:

·      Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են միևնույն գինը, ապա Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցներին հրավիրել Բանկ` առաջարկի գնի վերջնական տարբերակի բանակցման համար: Գործարքը կնքում է ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:

·      Եթե Բանկը 30-օրյա ժամկետում մրցույթի մասնակցին չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը տվյալ մրցույթում հաղթող չի ճանաչվել:

·      Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում հրապարակվում է միայն հաղթող գինը: Ընդ որում կայքում չի հրապարակվում հաղթող կազմակերպության անվանումը:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

·      «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան մատակարարման պայմանագիր:

·      Մրցույթում հաղթող մասնակցի աշխատանքների մատակարարման դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ (փոխանցումով) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:

·      Աշխատանքները կատարվում է համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

·      Մրցույթի հայտ 

·      Տուժանքի մասին համաձայնություն 

 

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  վճարային տերմինալների ձեռքբերման մրցույթ

  17.993.000 ՀՀ դրամ -

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  1.390 ՀՀ դրամ

  1.440 ՀՀ դրամ

  1.390 ՀՀ դրամ (Երևան, 1 տուփի արժեք) և 1.440 ՀՀ դրամ (ՀՀ շրջաններ և ԼՂՀ մասնաճյուղեր, 1 տուփի արժեք)
  Քաղաք Երևան, Կասյան 1 հասցեի տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակը ապամոնտաժելու և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ անվանմամբ գովազային վահանակ պատրաստելու մրցույթ 3.766.000 ՀՀ դրամ -
  Ericsson-LG eMG80 մոդելի 17 հատ ԱՀԿ-ների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.239.000 ՀՀ դրամ -
  Գր.Լուսավորիչ 13/1 հասցեում գտնվող դրամարկղային կենտրոնի ընդլայնման և Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում գտնվող Բանկի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. 14.472.775 ՀՀ դրամ

  1. դրամարկղային կենտրոնի գծով` 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի գծով` 14.472.775 ՀՀ դրա

       

   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Oracle Database Enterprise Edition ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  165.503.736 ՀՀ դրամ

  -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն 2017թ. թվով 7 (յոթ) վերանորոգվող մասնաճյուղերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և հեղինակային հսկողության իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության մրցույթ

  1.ընդհանուր 2.390.000 ՀՀ դրամ

   

   

  2. 630.000 ՀՀ դրամ

  1. «Մեղրի», «Քաջարան», «Վեդի», «Ախուրյան» և «Վարդենիս» մասնաճյուղերի գծով – 2.000.000 ՀՀ դրամ

  2. «Կապան» մասնաճյուղի գծով – 630.000

  Վանաձոր-Քիմպրոմ ՓԲԸ-ի, Վանաձոր ՋԷԿ-ի և Քիմմանրաթելերի գործարանի տարածքների պահպանությունն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպության ընտրության մրցույթ

  ամսական 4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER BNDL XGRD BASIC 12 MONTHS արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  11.560.000 ՀՀ դրամ

  -

  Բանկի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի անվտանգության և ներխուժման հնարավորության փորձարկումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

  7,650,000 ՀՀ դրամ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2017-05-26 17:18
Developed by Studio One