Մրցույթներ | ardshinbank

Մրցույթներ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 2021 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի իրականացման մրցույթ

«Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 2021 թվականի ֆինանսատնտեսական գործունեության և  տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնելու նպատակով: Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ բացակայում են «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, և որոնք միաժամանակ բավարարում են հետևյալ չափանիշներին`

1) ունեն բանկերում կամ ապահովագրական ընկերություններում աուդիտի իրականացման առնվազն 5 տարվա փորձ: Ընդ որում, այս չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների վրա (http://www.accountancyage.com/static/top50-this-year, http://accountants.entrepreneur.com/, http://www.vault.com/wps/portal/usa/rankings/landing?rankingId=177&regio... կայքերից որևէ մեկում տեղադրված ցանկում ներառված լավագույն 10 աուդիտորական ցանցերի լիիրավ անդամ հանդիսացող կազմակերպություններ),

2) Աուդիտորական խմբում ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենան աուդիտորական կազմակերպությունում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական) կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի որակավորում,

3) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) պետք է ունենա ֆինանսական կազմակերպության աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և առնվազն 5 բանկի կամ ապահովագրական ընկերության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),

4) Աուդիտորական կազմակերպությունը բանկի հետ կնքվող պայմանագրով համաձայնություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրավերով մասնակցելու Բանկի, աուդիտորական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև արտաքին աուդիտի արդյունքների քննարկման համար կազմակերպվող եռակողմ հանդիպմանը,

5) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) չպետք է նախորդող 3 ֆինանսական տարիներին անընդմեջ իրականացրած լինի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտը:

Մրցույթի պայմաններն են`

 1. Աուդիտի իրականացման ժամկետն է` համապատասխան պայմանագրի կնքումից մինչև 2022 թվականի մարտի 4-ը ներառյալ,
 2. Աուդիտը պետք իրականցվի երկու փուլով՝ առաջին փուլի ավարտը պետք է լինի ոչ ուշ, քան 2021թ. դեկտեմբերի 23-ը: Առաջին փուլի ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ տարվա երրորդ աշխատանքային օրը, աուդիտորական կազմակերպությունը, ներկայացնում է կարճ միջանկյալ հաշվետվություն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ պարտադիր ներառելով հետևյալ տեղեկատվությունը՝
 • Կորպորատիվ պորտֆելի համար ձևավորված պահուստների ճշտությունը և այդ պահի դրությամբ ակնկալվող լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտությունը,
 • Մանրածախ վարկային պորտֆելի համար ձևավորված պահուստների ճշտության, կիրառված մոտեցումների և տոկոսադրույքների վերաբերյալ և այդ պահի դրությամբ ակնկալվող լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտության վերաբերյալ,
 • Այլ ակտիվների համար ձևավորված պահուստների ճշտության, կիրառված մոտեցումների և հնարավոր լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտության վերաբերյալ.

Վերը նշված հաշվետվությունը Բանկը օգտագործելու է 2021թ. 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելու համար:

 1. Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» (աուդիտորական հաշվետվություն) փաստաթղթերը պետք է կազմվեն հայերենով, անգլերենով և ռուսերենով, ընդ որում, երեք լեզուներով կազմված փաստաթղթերն էլ պետք է ունենան միևնույն իրավաբանական ուժ: Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» (աուդիտորական հաշվետվություն) փաստաթուղթը պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան մինչև 2022 թվականի մարտի 25-ը ներառյալ,
 2. Մրցույթի կազմակերպման վայրը. ք. Երևան, Գր.Լուսավորչի 13,
 3. Մրցութային առաջարկները` Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտերը, առանձին, սոսնձված և ստորագրված փակ ծրարներով, մեկ կնքված փաթեթով, հայերենով պետք է Բանկ ներկայացվեն 2021 թվականի հունիսի 14-ից  մինչև 2021 թվականի հուլիսի 14-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:00-ից մինչև ժամը 17:30 ներառյալ,
 4. Աուդիտը պետք է կատարվի Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան,
 5. Աուդիտը պետք է ներառի Բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգում:

Մրցույթի մասնակիցները Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն  հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ) աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները (ներառյալ նախնական աուդիտի անցկացման ժամկետները),

գ) այն բանկերի ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը (ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը),

բ) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները,

գ) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրությունը և ռիսկերի բավարար փոխհատուցման չափը

դ) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ՝ ծառայությունների մատուցման ֆինանսական կողմին վերաբերող, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի հետ՝ մեկ ծրարով պետք է ներկայացնեն հավաստում առ այն, որ բավարարում են սույն հայտարարության մեջ նշված մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող չափանիշներին և մրցույթի պայմաններին:

Մրցութային առաջարկները կբացվեն և կամփոփվեն մրցութային հանձնաժողովի կողմից 2021  թվականի հուլիսի 20-ին, ժամը 17:00-ին, Բանկի գլխավոր գրասենյակում` ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի 13 հասցեում և մրցույթի մասնակիցները` վեջիններիս ցանկությամբ, կարող են ներկա գտնվել փաթեթների բացման գործընթացին: Մրցույթի հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր միավոր հավաքած աուդիտորական կազմակերպությունը: Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2021 թվականի հուլիսի 27-ը ներառյալ և մրցույթի հաղթողի հետ կստորագրվի մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրություն:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված անկախ աուդիտորական կազմակերպությունը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից հաղթող ճա­նա­չված անձ հաստատվելուց հետո վերջինիս հետ համապատասխան պայմանագիրը կկնքվի տասնհինգօրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ը:

Պայմանագիրը կնքելուց առաջ աուդիտորական ընկերությունը պետք է ներկայացնի մրցույթի չափանիշներին և պայմաններին բավարարելու փաստը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) կանոնադրության, պետական գրանցման վկայականի և աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիայի պատճենները,

բ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աուդիտորների որակավորումը և աշխատանքային փորձը հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

գ) աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարի որակավորումը և աշխատանքային փորձը (ներառյալ 5 բանկում աուդիտի իրականացման փորձը)  հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

դ) տեղեկանք լիցենզավորող պետական լիազորված մարմնի կողմից աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան կասեցված կամ դադարեցված չլինելու վերաբերյալ,

ե) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրության պայմանագրի պատճենը:

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության մրցույթով ընտրության կարգին կարող եք ծանոթանալ Բանկի ինտերնետային կայքի «Հայտարարություններ» բաժնում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև «Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգի պատճենը ստանալու համար կարող եք դիմել` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց 13, 305 սենյակ, կամ զանգահարել 59-04-66 հեռախոսահամարով (էլ. հասցե` [email protected]):

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն

 

 • Հավատարմագրման կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ:
 • Հավատարմագրումը անց է կացվում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում  գրավադրվող գույքի գնահատման համար համապատասխան կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով:
 • Բանկի Գլխամասային գրասենյակի հասցեն է ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 13:

Դիմող կազմակերպություն­ներին ներկայացվող պահանջներ

 • Անշարժ գույք գնահատող կազմակերպության աշխատակիցները (առնվազն 2 գնահատող) պետք է ունենան առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ և համապատասխան մասնագիտական որակավորում (որակավորման վկայականների պատճեններ):
 • Գնահատողների նկատմամբ քրեական ու վարչական գործերի հարուցման դեպքերի բացակայություն:
 • Գնահատող կազմակերպության դրական վարկային պատմություն, ներառյալ նաև հարկերի, ցանկացած մակարդակի բյուջեների կամ պետական ոչ բյուջետային ֆոնդերի պարտադիր վճարումների մասով ժամկետանց պարտքերի բացակայություն (գնահատող ընկերության և տնօրենի ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցման համաձայնագիր, պարտավորությունների վերաբերյալ  տեղեկանք Հարկային տեսչությունից):
 • Գնահատողների դրական վարկային պատմություն` տվյալ պահին ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն, նախորդ 1 (մեկ) տարվա ընթացքում կուտակային 60 օրից ավել ժամկետանց պարատվորությունների բացկայություն (գնահատող ընկերության և տնօրենի ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցման համաձայնագիր):
 • Վերջին տարվա ընթացքում առնվազն 400 անշարժ գույքի գնահատում:
 • Բիզնեսի գնահատման փորձ:
 • Վերջին ֆինանսական տարվա արդյունքներով առնվազն 10.000.000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամի շրջանառություն, (վերջին 1 տարվա հարկային հաշվետվությունների կրկնօրինակ /էլ. տարբերակով ուղարկվածի պատճեն/ կամ բանկային հաշվի քաղվածք):
 • ՀՀ տարածքում գործող բանկի հետ առնվազն երեք տարվա անընդմեջ համագործակցության փորձ անշարժ գույքի գնահատման ոլորտում (բանկերի հետ համագործակցության պայմանագրի պատճեն):
 • Բանկի համար ընդունելի ՀՀ ապահովագրական ընկերության կողմից ձեռք բերված գնահատողների մասնագիտական պատասխանա­տվու­թյան ապահովագրության պայմանագիր Բանկի հաճախորդների մասով` տարեկան առնվազն 50.000.000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ապահովագրական գումարով, ընդ որում մեկ ապահովագրական դեպքով (պատահարով) ապահովագրական գումարի չափը չպետք է պակաս լինի 10.000.000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամից (ապահովագրական պոլիսի պատճեն):
 • 5 մլն ՀՀ դրամ չնվազող մնացորդով ժամկետային ավանդ կամ Բանկում 20 մլն ՀՀ դրամ իրացվելի արժեքով Երևան քաղաքում գտնվող անշարժ գույքի գրավադրում
 • ՀՀ և ԱՀ ամբողջ տարածքում գնահատման հնարավորություն և գնահատումն արագ կազմակերպելու համար իրական մեխանիզմներ:
 • Անշարժ գույք գնահատողը պետք է պարտավորություն ստանձնի համագործակցելու դեպքում Բանկի հետ կնքել Բանկի սահմանած ձևով համագործակցության պայմանագիր:

Հավատարմագրմանըմասնակցելու կարգն ու ժամկետները

 • Հավատարմագրմանը մասնակցելու հայտերի ընդունման սկիզբն է «15» հոկտեմբերի 2021 թվականը, վերջնաժամկետը`    «03» նոյեմբերի 2021 թվականը` ժամը 17:00:
 • Առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 13 հասցեով:
 • Հավատարմագրմանը մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի «Մրցույթներ» բաժնում (www.ardshinbank.am):
 • Հավատարմագրմանը մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն` 59 04 53 հեռախոսահամարով (Սերգեյ Բարսեղյան կամ Հովհաննես Փափազյան) կամ ուղարկել հաղորդագրություն  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 • Հավատարմագրմանը մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է հայտ` համաձայն հավելված 1-ի` կցելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն պարունակող լրացուցիչ փաստաթղթեր և նյութեր:
 • Հայտը և կից ներկայացվող փաստաթղթերը և նյութերը ներկայացվում են փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (կնիքի բացակայության դեպքում` միայն ստորագրված):
 • Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 1. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
 2. Մրցույթային կոմիտեին,
 3. «Բանկում գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման համար համապատասխան կազմակերպությունների ընտրության մրցութային հայտ»,
 4. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 5. Չբացել մինչև մրցույթային կոմիտեի հայտերի բացման նիստը:
 • Ծրարում հայտից բացի, մասնակցի հայեցողությամբ, կարող է ներառվել Պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություն, փաստաթղթեր և նյութեր:

Հավատարմագրված ճանաչման կարգը

 • Հավատարմագրված է ճանաչվում բոլոր պահանջներին բավարարող մասնակիցը:

Կից հավելվածներ

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում Բանկի LED տեսակի լամպերի և արտաքին լուսավորության լուսարձակների  1-2 տարի ժամկետով մատակարարման համար համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է`                            «14» հոկտեմբերի 2021թ., իսկ վերջնաժամկետը` «27» հոկտեմբերի 2021 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու, լրացուցիչ տեղեկություն­ներ ստանալու համար կարող եք դիմել Մհեր Ստեփան­յա­նին` (հեռ.` (010) 59 05 62 կամ 093-77-81-52), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները, ինչպես նաև այն կազմակերպությունները, որոնք Բանկի հետ համագործակցելու ժամանակ ցուցաբերել են անբարեխիղճ և անպարտաճանաչ վերաբերմունք, ծառայությունները, ապրանքների մատակարարումը կամ աշխատանքների կատարումն իրականացրել են կնքված պայմանագրերի ժամկետների խախտումներով և/կամ ենթարկվել են տույժերի: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից,
 • Մրցույթին կարելի է մասնակցել Հավելված 3-ով սահմանված LED տեսակի լուսարձակների (ԼՈՏ 1) կամ լամպերի (Լոտ 2) ամբողջական մատակարարման առաջարկներով:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) մասնակցի կողմից լրացված, ստորագրված և կնքված ծավալաթերթ-նախահաշիվը` ներկայացված է Հավելված 3-ի excel ֆայլում

d) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Գլխամասային գրասենյակի և մասնաճյուղերի LED տեսակի լամպերի, արտաքին լուսավորության LED լուսարձակների 1-2 տարի ժամկետով մատակարարման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ Ըստ Լոտերի ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մասնակցին (մասնակիցներին) չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) տվյալ մրցույթում հաղթող չի (չեն) ճանաչվել:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում: (Կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ մրցույթում հաղթողի որոշման չափանիշը միայն գինն է հանդիսանում)

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակցի կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Լամպերի մատակարարումը կատարվում է համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով

 

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն:

Մրցույթն անց է կացվում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Oracle արտոնագրերի փաթեթի ձեռքբերման համար

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Հրապարակային գնառաջարկների հայտերի ընդունման սկիզբն է` «14» հոկտեմբերի 2021թ., իսկ վերջնաժամկետը`  «27» հոկտեմբերի 2021 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու  և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Վարդգես Ավետիսյանին (հեռ.` 077-00-91-00) կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված Oracle արտոնագրերի փաթեթի նկարագիրը՝ համաձայն հավելված 3-ի,

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 •  «Oracle արտոնագրերի մատակարարման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 • «Չբացել մինչև հրապարակային գնառաջարկների հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:
 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մասնակցին (մասնակիցներին) չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) տվյալ մրցույթում հաղթող չի (չեն) ճանաչվել:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակցի մատակարարման դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Մատակարարումները կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով

 

 

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում Բանկի ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ IBM ԵՎ LENOVO ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՀՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՕՌԱԿԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐ ՍԵՐՎԵՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ համար համապա-տասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է`                            «21» հոկտեմբերի 2021թ., իսկ վերջնաժամկետը`  «03»  նոյեմբերի 2021 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:00 - ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք         ուղարկել հաղորդագրություն  [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները, ինչպես նաև այն մասնակիցները, որոնք, Բանկի հետ համագործակցելու ժամանակ ցուցաբերել են անբարեխիղճ և անպարտաճանաչ վերաբերմունք, ծառայությունները, ապրանքների մատակարարումը կամ աշխատանքների կատարումն իրականացրել են կնքված պայմանագրերի ժամկետների խախտումներով և/կամ ենթարկվել են տույժերի: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցույթի մասնակցության պայմանագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) Լրացված և կնքված տեխնիկական նկարագիրը/գնառաջարկը,

d) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԻ IBM ԵՎ LENOVO ՍԵՐՎԵՐԱՅԻՆ ԵՎ ՊԱՀՈՑԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐԻ ԵՎ ՕՌԱԿԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐ ՍԵՐՎԵՐՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մասնակցին (մասնակիցներին) չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) տվյալ մրցույթում հաղթող չի (չեն) ճանաչվել:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում: (Կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ մրցույթում հաղթողի որոշման չափանիշը միայն գինն է հանդիսանում)

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակցի ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Ծառայությունների մատուցումը կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

 • Մրցույթի հայտ – Հավելված 1,
 • Մրցույթի մասնակցության պայմանագիր–Հավելված 2,
 • Տեխնիկական նկարագիր/գնառաջարկ – Հավելված 3
 • SLA սկզբունքների հիման վրա պատահարների արձագանքման և կատարման ժամկետներ – Հավելված 4

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով

 

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում Բանկի FireEye CM/NX/EX համակարգերի համար արտոնագրերի ձեռքբերման համար համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է`                            «21» հոկտեմբեր 2021թ., իսկ վերջնաժամկետը`  «03» նոյեմբերի 2021թ., յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          Գործերի կառավարչություն` (հեռ.` 590548, 093-77-81-24), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected] էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «FireEye CM/NX/EX համակարգերի համար արտոնագրերի ձեռքբերման ծառայությունների կամ ապրանքների մատակարարման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակի ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Ծառայությունների մատուցումը կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում Բանկի մասնաճյուղերի համար եռաֆազ դիզելային գեներատորների ձեռք բերման, տեղափոխման և տեղադրման նպատակով համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է`                            «21» հոկտեմբեր 2021թ., իսկ վերջնաժամկետը`  «03» նոյեմբեր 2021 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          Մհեր Ստեփանյանին` (հեռ.` 093-77-81-52), կամ ուղարկել հաղորդագրություն [email protected]  էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները, ինչպես նաև այն կազմակերպությունները, որոնք Բանկի հետ համագործակցելու ժամանակ ցուցաբերել են անբարեխիղճ և անպարտաճանաչ վերաբերմունք, ծառայությունները, ապրանքների մատակարարումը կամ աշխատանքների կատարումն իրականացրել են կնքված պայմանագրերի ժամկետների խախտումներով և/կամ ենթարկվել են տույժերի: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից,
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • ««Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի համար եռաֆազ դիզելային գեներատորների ձեռք բերման, տեղափոխման եվ տեղադրման հայտ»,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ծառայությունների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթի մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել ամբողջական կամ մասնակի Լոտերի առաջարկներով:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մրցույթի մասնակցին (մասնակիցներին) չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը (մասնակիցները) մրցույթում հաղթող չի (չեն) ճանաչվել:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում: (Կիրառելի է միայն այն դեպքերում, երբ մրցույթում հաղթողի որոշման չափանիշը միայն գինն է հանդիսանում)

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակցի ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Գեներատորների ձեռք բերումը, տեղափոխումը, տեղադրումը, համակարգին միացումը և փորձարկումը կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

 

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Համակարգչային տեխնիկայի մատակարարման  նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  ԼՈՏ 1-ով (80 հատ i3 պրոցեսորով համակարգիչ),  -18,072,000 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 2-ով (30 հատ i5 պրոցեսորով համակարգիչ),- 8,597,940 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 3-ով (200 հատ մոնիտոր), - 13,050,000 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 4-ով (50 հատ բազմաֆունկցիոնալ տպող սարք), - 15,099,000 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 5-ով (160 հատ տպող սարք), - 31,224,000 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 6-ով (50 հատ անխափան սնուցման սարք),  - 1,885,000 ՀՀ դրամ:

  ԼՈՏ 7-ով (10 հատ notebook),  - 3,082,280 ՀՀ դրամ:

   

   

  Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն «Արխիվացման համակարգի հիշողության բլոկ և Veritas NetBackup տարեկան արտոնագիր ձեռքբերելու նպատակով հայտարարված  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  52 920 000  ՀՀ դրամ  

  Դրամարկղային սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  ԼՈՏ 1–ով (Հաշվող/ստուգող և տեսակավորող սարք) -1.279.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2–ով (Թղթադրամ հաշվող սարք)՝ – 148.500 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 3–ով (Թղթադրամ ստուգող սարք)՝ – 86.100 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 4–ով (Մետաղադրամ հաշվող սարք) – 225.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 5–ով (Կոդող սարք) – 95.800 ՀՀ դրամ,

   

   

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  1.Երևան քաղաքում, - 1 տուփի արժեքը 1.350 ՀՀ դրամ:

  2.ՀՀ շրջաններ և ԼՂՀ մասնաճյուղեր, - 1 տուփի արժեքը 1.400 ՀՀ դրամ:

   

   

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն ՀՀ, ք.Սևան, խաղաղության 1 հասցեում գտնվող շենքում վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  6.772.000 ՀՀ դրամ   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  ԼՈՏ  1 և 2, -2.090.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  3 և 4 -3.300.000  ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  5, 6  և 7 -4.342.000  ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  8 -170.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 9 -792.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 10 և 23 -964.800 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  11, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 և 29 -2.142.800 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  12, 13, 14  և 15 -3.191.000 ՀՀ դրամ ,

  ԼՈՏ 16 և 17  -4.386.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  18 - 828.000 ՀՀ դրամ,

   

   

  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 1500 point, (NOD32-SBE-RN-11500 МАD) 1 տարով, արտոնագրերի երկարացման նպատակով հայտարարված  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

   

  10 520 000  ՀՀ դրամ

   

  Համակարգչային և դրամարկղային տեխնիկայի և հարակից սարքավորումների, բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքերի, փաթեթավորման նյութերի, ոսկու ստուգման նյութերի, ձևաթղթերի, տպագրական նյութերի, Covid 19 պարագաների, ինչպես նաև գրասենյակային գույքի և այլ արժեքների/գույքի (այսուհետ՝ Գույք) Գլխամասից (ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորիչ 13) Հավելված 3-ով նշված մասնաճյուղեր տեղափոխման (ներառյալ՝ հետադարձ) նպատակով 2 (երկու) տարի ժամկետով (ևս 1 տարի երկարաձգման հնարավորությամբ) համապատասխան կազմակերպության ընտրության նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  Ամսական

  1 այցի համար՝ հաղթող գին - 740.000 ՀՀ դրամ:

  2 այցի համար՝ հաղթող գին – 1.400.000 ՀՀ դրամ:

  3 այցի համար՝ հաղթող գին – 2.000.000 ՀՀ դրամ:

  4 այցի համար՝ հաղթող գին – 2.600.000 ՀՀ դրամ:

   

  Բանկոմատների տեսահսկման համակարգերի և/կամ անխափան սնուցման սարքերի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. ԼՈՏ 1-ով (141 հատ տեսահսկման համակարգի տեղադրման համար), հաղթող գին -26.320.000 ՀՀ դրամ:

  2. ԼՈՏ 2-ով (25 հատ անխափան սնուցման սարքերի մատակարարման համար), հաղթող գին – 7.845.000 ՀՀ դրամ (15.000 ԱՄՆ դոլլարին համարժեք դրամ):

   

  CheckPoint միջցանցային Էկրանի արտոնագրերի փաթեթի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  9 400 000  ՀՀ դրամ

   

  Մեկանգամյա օգտագործվող կնիքների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1 հատ մեկանգամյա կնիքի արժեքը 25 ՀՀ դրամ  

  Լազերային տպիչների 1 (մեկ) տարի ժամկետով (ևս 1 տարի երկարաձգման հնարավորությամբ) քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգմանպատվիրակման համար հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1 հատ քարտրիջի լիցքավորման/վերանորոգման արժեքը 1290 ՀՀ դրամ  

  DLP համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  18 700 000 ՀՀ դրամ

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  ՏԽԲ Թերմո թուղթ ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  89 ՀՀ դրամ մեկ միավորի համար

  Cisco ASA5525 FirePOWER IPS, AMP and URL Licenses  ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  4,253,848 ՀՀ դրամ   

  Բրենդային շապիկների մատակարարման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացություն

  4,100 ՀՀ դրամ մեկ բրենդային շապիկի մատակարարման համար  

  Թվով 5 տարածքների շուրջօրյա պահպանության կազմակերպման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  2,400,000 դրամ ամսական  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերում ներքին տեղեկատվական և հեռախոսային ցանցի իրականացման նպատակով մրցույթով ստացված գնառաջարկների մասին եզրակացության հարց

  646,980 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  1,400 ՀՀ դրամ 1 տուփի արժեքը Երևան քաղաքում եռամսյակային մատակարարում 

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  1,450 ՀՀ դրամ 1 տուփի արժեքը ՀՀ շրջաններ և ԼՂՀ մասնաճյուղերիեռամսյակային մատակարում

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն արխիվային փաստաղթերի և/կամ գրասենյակային գույքի բեռնափոխադրման ծառայություններն իրականացնելու նպատակով 2 տարի ժամկետով համապատասխան կազմակերպության/կազմակերպությունների ընտրության համար, ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  3,000 ՀՀ դրամ  
  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման համար մատակարար կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացության հարց

  ԼՈՏ 5 – 1.840.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 6 -1.974.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 7 – 1.188.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 8 – 3.178.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 9 - 92.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 10 - 100.000 դրամ

  Լոտ 11 – 88.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 12 – 162.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 13 -1.240.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 14 – 1.680.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 15 – 250.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 16 – 3.360.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 17 – 2.300.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 18 – 1.638.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 19 - 604.800 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 20 – 66.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 21 – 665.000 ՀՀ դրամ 

  ԼՈՏ 22 – 315.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 23- 370.500 ՀՀ դրամ

  Լոտ 24 -390.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 25 – 290.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 26 -112.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 27 – 87.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 28 – 43.500 ՀՀ դրամ

  Լոտ 29 - 43.500 ՀՀ դրամ

  Լոտ 30 - 98.000 ՀՀ դրամ 

   

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն HPE OfficeConnect 1920S կոմուտատորների ձեռքբերման նպատակով հայտարարված հրապարակային գնառաջարկների ընդունված հայտերի վերաբերյալ եզրակացության հարց

  12,285,000 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերը կահավորելու նպատակով ստացված գնառաջարկների ընդունման վերաբերյալ եզրակացության հարց

  2.828.288 ՀՀ դրամ  

  49.900 ՀՀ դրամ 

  375.000 ՀՀ դրամ 

  ԼՈՏ 1

  ԼՈՏ 2

  ԼՈՏ 3

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում նկուղային տարածքի ձևափոխման և վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  8,000,000 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն ESET DYNAMIC MAIL PROTECTION, ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 1200 point 1 տարով ձեռքբերման նպատակով ստացված գնառաջարկների ընդունման վերաբերյալ եզրակացության հարց

  7,230,000 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն բանկոմատների տեղափոխման և տեղադրման նպատակով 2 (երկու) տարի ժամկետով համապատասխան կազմակերպության/կազմակերպությունների ընտրության համար ստացված  գնառաջարկների եզրակացության հարց

  18,892,200  ՀՀ դրամ

  30,145,720  ՀՀ դրամ

   

  ESET DYNAMIC MAIL PROTECTION, ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 1200 point 1 տարով» և «Հակավիրուսային համակարգ 1200 endpoint, Կենտրոնացված կառավարման համակարգով 1 տարով, ներառյալ ներդրումը» ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթներին ստացված  գնառաջարկների ամփոփման հարց

  7,230,000 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն MaxPatrol8 (PT-MP8-SRV-PA-E-LE-EXT, PT-MP8-SRV-PA2UNL-LE-E-UPG) արտոնագրի (1 տարի) ձեռքբերման նպատակով ընդունված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  21,186,000 ՀՀ դրամ   
  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ թվով 6 (վեց) մասնաճյուղերի կապիտալ վերանորոգման նպատակով հայտարարված մրցույթում ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  43,907,912 ՀՀ դրամ

  40,776,801 ՀՀ դրամ

  46,168,348 ՀՀ դրամ

  18,674,302 ՀՀ դրամ

  31,078,635 ՀՀ դրամ

  32,801,028 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 1

  ԼՈՏ 2

  ԼՈՏ 3

  ԼՈՏ 4

  ԼՈՏ 5

  ԼՈՏ 6

  Արդշինբանկ» ՓԲԸ կոմպակտ շտրիխ-ընթերցիչով տերմինալների ձեռքբերման համար ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց 75,000 ՀՀ դրամ  

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ վճարային տերմինալների ձեռքբերման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացության հարց

  9,790,000 ՀՀ դրամ  
  Kaspersky Security for Mail Server. 1000-1499 MailAddress 1 year Renewal License

  2,988,000 ՀՀ դրամ 

  /ներառյալ հարկեր/

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին/կազմակերպություն

  Բանկի մասնաճյուղերի համար եռաֆազ դիզելային գեներատորների ձեռք բերման, տեղափոխման եվ տեղադրման վերաբերյալ 

  «Գյումրի»` 2.800.000 ՀՀ դրամ, «Իջևան»` 2.800.000 ՀՀ դրամ և «Արտաշատ»` 2.800.000 ՀՀ դրամ
  Լազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման/վերանորոգման, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման (հավերժ քարթրիջ) պատվիրակման վերաբերյալ  1 քարթրիջի լիցքավորման/վերանորոգման համար 1.050 ՀՀ դրամ
  Թվով 6 մասնաճյուղերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

  «Գորիս»` 29.412.797 ՀՀ դրամ, «Արարատ»` 22.844.589 ՀՀ դրամ, «Արմավիր»` 28.689.710 ՀՀ դրամ, «Ապարան»` 26.64.044 ՀՀ դրամ

   

  «Արտաշատ-2»` 23.879.917 ՀՀ դրամ, «Վաղարշապատ»` 19.400.385 ՀՀ դրամ

  Տվյալների կենտրոնի հակահրդեհային համակարգի ներդրում և սպասարկու

  12.466.080 ՀՀ դրամ

  Գլխամասային գրասենյակի դահլիճում կավրալինի տեղադրում

  Ընդհանուր 4.950.000 ՀՀ դրամ

  Visa Infinite և MasterCard Black տուփերի ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-ով (Visa Infinite տուփի պատրաստում և առաքում) որպես ամենացածր գին ներկայացրած կազմակերպություն միավորի համար 42.500 ՀՀ դրամ

   

  ԼՈՏ 2-ով (MasterCard Black տուփի պատրաստում և առաքում) որպես ամենացածր գին ներկայացրած կազմակերպություն միավորի համար 29.500 ՀՀ դրամ

  Մասնաճյուղային ցանցի Հաճախորդների սպասարկման/ ներկայացուցչական և Վաճառքի հմտություններ թեմաներով դասընթացների իրականացման համար ստացված գնառաջարկների եզրակացության վերաբերյալ հարց

  ԼՈՏ 1 - Հաճախորդների սպասարկման և ներկայացուցչական հմտություններ թեմայով դասընթաց, որպես ամենացածր գին և ամենաբարձր բալ ստացած կազմակերպություն (5 բալ), ընդհանուր 3,596,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2 - Վաճառքի հմտություններ, որպես աենացածր գին և ամենաբարձր բալ ստացած կազմակերպություն (5 բալ) ընդհանուր 3,600,000 ՀՀ դրամ

  Խոցելիության զննիչ համակարգի ձեռքբերման մրցույթ

  18,345,600.00 ՀՀ դրամ

  ESET DYNAMIC MAIL PROTECTION, ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 1200 point 1 տարով 

  9,604,000․00 ՀՀ դրամ

  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 160 point արտոնագրեր  

  2,021,760 ՀՀ դրամ

  Cisco ASA5525-X FirePOWER IPS, AMP, URL, Cisco AnyConnect Apex Term արտոնագրերի և Cisco ASA5525 support

  4,560,755 ՀՀ դրամ

  A4 թուղթ

  Երևան քաղաք – 1.465 ՀՀ դրամ

  ՀՀ մարզեր  – 1.515 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման մրցույթ

  ԼՈՏ 1  - 140.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 2 – 750.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 5 – 1.500.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 6 -908.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  4 -820.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 7 – 240.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 8 – 34000 ՀՀ դրամ և Լոտ 15  - 190.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 9 - 194.000 դրամ,  Լոտ 22 – 627.000 ՀՀ դրամ, ԼՈՏ 23 – 306.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 24 -342.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 25 – 300.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ  12 – 150.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 13 – 1.280.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ  11 – 2.200.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 18 – 1.680.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  16 – 4.550.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 14 – 1.632.000 ՀՀ դրամ  

  ԼՈՏ  10 – 198.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 20- 66.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 21 – 230.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 26 - 290.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 27 – 44.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 28 - 84.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 29 – 58.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 30 – 34.800 ՀՀ դրամ, Լոտ 31-34.800 ՀՀ դրամ և Լոտ 32 – 70.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 19 - 432.000 ՀՀ դրամ

  Մեկանգամյա կնիք
  21,6 ՀՀ դրամ

  Պոս տերմինալների մրցույթ

  Լոտ – 1` թվով 90 հատ պոս տերմինալների մատակարարման համար ընդհանուր 27.990.000 ՀՀ դրամ,

  Լոտ – 2` թվով 10 հատ պոս տերմինալների մատակարարման համար ընդհանուր 2.850.000  ՀՀ դրամ,

  Լոտ – 3` թվով 50 հատ պոս տերմինալների մատակարարման համար ընդհանուր 14.900.000 ՀՀ դրամ, (15.250.000 ՀՀ դրամ նոր հոսքագծի տերմինալների համար)

  Դրամարկղային սարքավորումների մատակարարման մրցույթ

  ԼՈՏ 1–ով (Հաշվող/ստուգող և տեսակավորող սարք) - 20 հատ սարքի մատակարարման նպատակով ընդհանուր 33.600.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 3–ով (Թղթադրամ հաշվող սարք)՝ 6 հատ սարքի մատակարարման նպատակով ընդհանուր 828.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 4–ով (Թղթադրամ ստուգող սարք)՝ 44 հատ սարքի մատակարարման նպատակով ընդհանուր 3.894.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 5–ով (Մետաղադրամ հաշվող սարք)՝ 5 հատ սարքի մատակարարման նպատակով ընդհանուր 1.190.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 6–ով (Կոդող սարք)՝ 10 հատ սարքի մատակարարման նպատակով ընդհանուր 1.180.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ,

  Թվային հեռախոսակայանի մատակարարման և/կամ Բանկին սեփականության իրավունքով պատկանող թվային հեռախոսակայանի գնման (Trade in) նպատակով ստացված գնառաջարկի վերաբերյալ եզրակացություն:

  IPECS eMG-800 հեռախոսային կայանի մատակարարում՝ ընդհանուր 3.500.000 ՀՀ դրամ գնառաջարկ

  «Երազ» մասնաճյուղի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման մրցույթ

  30.555.555 ՀՀ դրամ

   

  Բանկի գլխամասային գրասենյակի վարչական շենքի արտաքին լուսավորության LED լամպերի փոխարինման, ինչպես նաև Բանկի Գլխամասի և մասնաճյուղերի ներսում գտնվող LED տեսակի լամպերի 1-2 տարի ժամկետով մատակարարման նպատակով մրցույթ

   

  ԼՈՏ 1– ընդհանուր 1.475.000 ՀՀ դրամ,  

  ԼՈՏ 2-ով ՝

  LED լամպ 12W, E27 (6.000K) – 1.050 ՀՀ դրամ,

  LED լամպ 12W, E27 (4.000K) – 1.050 ՀՀ դրամ,

  LED լամպ 10W, GU10 - 850 ՀՀ դրամ,

  LED լամպ 10W, GU5.3 – 850 ՀՀ դրամ,

  LED լուսատու 20x20, ներկառուցվող, 18W – 2.640 ՀՀ դրամ,

  LED լուսատու 30x30, ներկառուցվող, 22-25W – 4.420 ՀՀ դրամ,

  LED լուսատու, 60x60, ներկառուցվող, 42W – 11.000 ՀՀ դրամ,

  LED լուսատու 60x60, կախովի, 42W – 16.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2-ով ստորև նշված լամպերի տեսակներով և գներով, որպես ամենացածր գին ներկայացված կազմակերպություն հաղթող ճանաչել  ԱՁ Լուսինե Հովսեփյանին՝

  LED լամպ 12W, G24 – 600 ՀՀ դրամ,

  LED լամպ 10W, E14 – 1.300 ՀՀ դրամ:

  Antiphishing/SPAM ֆիլտրացիայի համակարգի ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ

   

  4,596,000 ՀՀ դրամ

  Արտոնյալ օգտագործողների և գործողությունների վերահսկման համակարգի (PAM) ձեռքբերման նպատակով հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ

   

  50,980,000. ՀՀ դրամ

  Համակարգչային տեխնիկայի և հարակից սարքավորումների ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  ԼՈՏ 1-ով (200 հատ i3 պրոցեսորով համակարգիչ և 160 հատ մոնիտոր, հաղթող գին 55,733,880 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2-ով (10 հատ i5 պրոցեսորով համակարգիչ), հաղթող գին 2,606,680 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-ով (70 հատ բազմաֆունկցիոնալ սարք),  հաղթող գին 13,762,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 4-ով (70 հատ տպող սարք),  հաղթող գին 6,944,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 5-ով (100 հատ անխափան սնուցման սարք), հաղթող գին 3,150,000 ՀՀ դրամ

  Ոսկե մետաղների ստուգման նյութերի և պարագաների ձեռք բերման համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  ԼՈՏ-1

  Ոսկե մետաղների ստուգման նյութերի 1 լրակազմի միավորի գին` ներառյալ հարկերը և տեղափոխան ծախսերը (10 գրամանոց հակազդուկի լուծույթ պարունակող շիշ իր կաթոցիչով)-  հաղթող գին 4.900 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ-2

  Ոսկու կշեռքի գին` ներառյալ հարկերը և տեղափոխման ծախսերը (500 գրամ–0,01 ճշտությամբ)- հաղթող գին 6.500 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ-3

  Ոսկու հարգորոշման քարի գին` ներառյալ հարկերը և տեղափոխման ծախսերը (բնական սիլիկատային` 8սմ-10սմ) – հաղթող գին 5.600  ՀՀ դրամ

  Ոսկե հուշամեդալների մատակարարման նպատակով մրցույթով ստացված գնառաջարկի վերաբերյալ եզրակացություն

  54 հատ ոսկե հուշամեդալի մատակարարման նպատակով հաղթող գին ճանաչել 17.712.000 ՀՀ դրամ:

  FireEye CM/NX/EX համակարգերի համար արտոնագրերի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  18,734,400 ՀՀ դրամ

  Սեփականության իրավունքով պատկանող Մերսեդես-Բենց S 350 մակնիշի 100 SL 01 հաշվառման համարանիշի տրանսպորտային միջոցը ձեռք բերելու նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացություն

  6.575.000 ՀՀ դրամ

  Տպագրական նյութերի, լոգոտիպով Գրիչների և Նոթատետրերի մատակարարման նպատակով ստացված գնառաջարկների վերաբերյալ եզրակացություն

  Լոտ 1-ով՝ տպագրական նյութեր – հաղթող գին  5.392.408 ՀՀ դրամ

  Լոտ 2-ով՝ լոգոտիպով գրիչ- հաղթող գին 1.616.500 ՀՀ դրամ

  Լոտ 3-ով՝ ընդհանուր- Նոթատետր կաշվից  - հաղթող գին 880.000 ՀՀ դրամ

  Գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման համապատասխան կազմակերպությունների ընտրության մրցույթի վերաբերյալ եզրակացություն

  • “Ալտա Վիպ” ՍՊԸ
  •  “Օրրան” ՍՊԸ
  • «Օֆման Մորգիդջ Քոնսալթինգ» ՍՊԸ
  • «Օլիվեր Գրուպ» ՍՊԸ
  • «Ֆինլոու» ՍՊԸ
  • «ԻՆԷՔՍ» ՍՊԸ
  • «Վի Էմ-Ար Փի» ՍՊԸ

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  50 հատ ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  11.172.000 ՀՀ դրամ

  A4 չափի թղթի ձեռքբերում

  • Երևան քաղաքում եռամսյակային մատակարարմամբ 1 տուփը 1370 ՀՀ դրամ,
  • ՀՀ շրջանների մասնաճյուղերի մասով՝ 1.440 ՀՀ դրամ:

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերում

  2.217.700 ՀՀ դրամ

  Liebert APM 3 - Phase UPS - ների մարտկոցների փոխարինման մրցույթ

  21.600.000 ՀՀ դրամ

  Security information and event management ծրագրային համակարգի և համապատասխան սարքավորման ձեռքբերման մրցույթ

  52.800.000 ՀՀ դրամ

  Թվային հեռախոսակայանի սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում

  6.206.000 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1, 2 և 3 -  1.975.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 4 -  512.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  5, 6 -  2.416.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 7, 26 -  121.800 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 9, 10, 11, 12, 13 -  4.753.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  8,14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, -  3.985.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 15, 18, 20, 22, 24, 25, -  1.914.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ                  

  Գ.Նժդեհ 32 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  57.529.160 ՀՀ դրամ

  Գ.Նժդեհ 32 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի օդափոխության, հովացման եվ ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ

  52.900.957 ՀՀ դրամ

  «Աղասյան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.000.000 ՀՀ դրամ

  «Արաբկիր» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.500.000 ՀՀ դրամ

  «Կոմիտաս» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  21.200.000

  «Կենտրոն» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  24.000.000

  «Մալաթիա» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.100.000 ՀՀ դրամ

  «Գյումրի» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  26.200.000 ՀՀ դրամ

  «Արտաշատ» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  26.800.000 ՀՀ դրամ

  «Չարենցավան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.063.409 ՀՀ դրամ

  «Նոյեմբերյան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  16.521.304 ՀՀ դրամ

  «Իջևան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.504.808 ՀՀ դրամ

  «Նաիրի» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.000.000 ՀՀ դրամ

  Մասնաճյուղերի պոստերների տպագրության և  տեղադրման իրականացման համար հայտարարված մրցույթ

  3.272.450 ՀՀ դրամ

  Տպագրական նյութեր

  4.244.700 ՀՀ դրամ

  Ոսկե հուշամեդալ

  21.630.000 ՀՀ դրամ

  Լոգոտիպով գրիչ

  1.484.000 ՀՀ դրամ

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակի 1-2 տարվա համար ամենօրյա մաքրության եվ ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների իրականացում

  1.600.000 ՀՀ դրամ

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մհեր Մկրտչյան 12 հասցում գտնվող վարչական շենքի, թվով 61 մասնաճյուղերի, արխիվային տարածքի և կոմունիկացիոն կենտրոնի 1-2 տարվա համար ամենօրյա մաքրության եվ ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների իրականացում

  6.200.000 ՀՀ դրամ

  Տեսահսկման համակարգի արդիականացման համար անհրաժեշտ սարքերի մատակարարման նպատակով

  9.245,000 ՀՀ դրամ

  FireEye CM/NX/EX համակարգերի համար արտոնագրերի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթ

  14.094,000 ՀՀ դրամ

   

   

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  վճարային տերմինալների ձեռքբերման մրցույթ

  17.993.000 ՀՀ դրամ -

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  1.390 ՀՀ դրամ

  1.440 ՀՀ դրամ

  1.390 ՀՀ դրամ (Երևան, 1 տուփի արժեք) և 1.440 ՀՀ դրամ (ՀՀ շրջաններ մասնաճյուղեր, 1 տուփի արժեք)
  Քաղաք Երևան, Կասյան 1 հասցեի տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակը ապամոնտաժելու և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ անվանմամբ գովազային վահանակ պատրաստելու մրցույթ 3.766.000 ՀՀ դրամ -
  Ericsson-LG eMG80 մոդելի 17 հատ ԱՀԿ-ների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.239.000 ՀՀ դրամ -
  Գր.Լուսավորիչ 13/1 հասցեում գտնվող դրամարկղային կենտրոնի ընդլայնման և Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում գտնվող Բանկի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. 14.472.775 ՀՀ դրամ

  1. դրամարկղային կենտրոնի գծով` 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի գծով` 14.472.775 ՀՀ դրա

  Dell XPS 13 9350 մոդելի թվով 12 հատ նոթբուք և 6 հատ Dell Docking ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.708.000 ՀՀ դրամ 1 հատի գինը 559.000 ՀՀ դրամ
  Արտաքին գովազդային վահանակների և ներքին գովազդային նյութերի պատրաստում 1.497.580 ՀՀ դրամ ընդհանուր Լոտերի հանրագումար
  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի համար կահույքի պատրաստում և տեղադրում

  1. 2.887.888 ՀՀ դրամ

  2.52.500 ՀՀ դրամ

  3. 423.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 1. Կահույքի պատրաստման և տեղադրման մասով` 2.887.888 ՀՀ դրամ,

  Լոտ 2. Կապույտ բազկաթոռի և աթոռի մասով` 52.500 ՀՀ դրամ գնառաջարկով,

  Լոտ 3. Կապույտ երկտեղանոց և երեքտեղանոց բազմոցի մասով` 423.000 ՀՀ դրամ:

  Lազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակում 14.400 ՀՀ դրամ 12 տեսակի քարտրիջների հանրագումար` ընդհանուր 14.400 ՀՀ դրամ
  Գլխամասային գրասենյակի և թվով 65 մասնաճյուղերի համար 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման

  1. 1000 ՀՀ դրամ (միավորի արժեք)

  2. 6,000 ՀՀ դրամ

  1. տարայով խմելու ջրի առաքման մասով`  միավորի արժեքը 1.000 ՀՀ դրամ

  2. ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման մասով`  6,000 ՀՀ դրամ

  «Մեղրի», «Քաջարան», «Կապան», «Ախուրյան» և «Տավուշ» մասնաճյուղերի  վերանորոգում

  1. «Մեղրի» մասնաճյուղ` 15.422.985 ՀՀ դրամ,

  2. «Քաջարան» մասնաճյուղ` 2.881.690 ՀՀ դրամ,

  3. «Կապան» մասնաճյուղ` 26.189.000 ՀՀ դրամ,

  4. «Ախուրյան»  մասնաճյուղ` 18.300.000 ՀՀ դրամ,

  5. «Տավուշ» մասնաճյուղ` 20.707.824 ՀՀ դրամ:

  -

  Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերում

  3.352.580 ՀՀ դրամ -

  «Վեդի» մասնաճյուղի  վերանորոգում

  19.930.039 ՀՀ դրամ -

  MICROSOFT ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերում

  149.736.384 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Երևան քաղաքում գտնվող թվով 5 տարածքների շուրջօրյա պահպանություն

  3.186.000 ՀՀ դրամ -

  Ուսումնական հարթակի ձեռքբերում

  7.700.000 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համար Fire Eye 2500NX2(100mbit/s), 3500EX և 4500CM սարքավորումների մատակարարու

  57.230.000 ՀՀ դրամ -
  Պոստերմինալների ձեռքբերում

  Լոտ 2-4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  Լոտ 3-6.900.000 ՀՀ դրամ

  -
  Ցանցային սարքավորումների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-28,927.200 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2- 51,461.900 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-7,735.520 ՀՀ դրամ

  -

  Համակարգչային տեխնիկայի արդիականացման նպատակով համակարգիչների և ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  ԼՈՏ 1-41,520,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2-8,820,000ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-1,404,000 ՀՀ դրամ
  -
  Գնահատող կազմակերպություններ Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել պայմաններին ամբողջովին բավարարող կազմակերպությունների հետ: -

  Oracle ծրագրային ապահովման արտոնագրեր

  23.417.100 ՀՀ դրամ -
  Տպագրական նյութեր, Բանկի լոգոտիպով գրիչներ և ոսկե հուշամեդալներ

  Լոտ 1- 7.050.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 2-667.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 3-21.630.000 ՀՀ դրամ
  -

  Kaspersky Total Security for Business. 1000-1499 Node 1 year Cross-grade License արտոնագրեր

  9.990.000 ՀՀ դրամ -

  Բանկի սեփականության իրավունքով պատկանող և շահագործումից հանված տրանսպորտային միջոց

  1.521.000 ՀՀ դրամ

  -
       

   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Oracle Database Enterprise Edition ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  165.503.736 ՀՀ դրամ

  -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն 2017թ. թվով 7 (յոթ) վերանորոգվող մասնաճյուղերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և հեղինակային հսկողության իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության մրցույթ

  1.ընդհանուր 2.390.000 ՀՀ դրամ

   

   

  2. 630.000 ՀՀ դրամ

  1. «Մեղրի», «Քաջարան», «Վեդի», «Ախուրյան» և «Վարդենիս» մասնաճյուղերի գծով – 2.000.000 ՀՀ դրամ

  2. «Կապան» մասնաճյուղի գծով – 630.000

  Վանաձոր-Քիմպրոմ ՓԲԸ-ի, Վանաձոր ՋԷԿ-ի և Քիմմանրաթելերի գործարանի տարածքների պահպանությունն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպության ընտրության մրցույթ

  ամսական 4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER BNDL XGRD BASIC 12 MONTHS արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  11.560.000 ՀՀ դրամ

  -

  Բանկի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի անվտանգության և ներխուժման հնարավորության փորձարկումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

  7,650,000 ՀՀ դրամ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One