Մրցույթներ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ 2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի իրականացման մրցույթ

«Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 2018 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնելու նպատակով: Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ բացակայում են «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, և որոնք միաժամանակ բավարարում են հետևյալ չափանիշներին`

 1. ունեն բանկերում կամ ապահովագրական ընկերություններում աուդիտի իրականացման առնվազն 5 տարվա փորձ: Ընդ որում, այս չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների վրա (http://www.accountancyage.com/static/top50-this-year, http://accountants.entrepreneur.com/, http://www.vault.com/wps/portal/usa/rankings/landing?rankingId=177&regio... կայքերից որևէ մեկում տեղադրված ցանկում ներառված լավագույն 10 աուդիտորական ցանցերի լիիրավ անդամ հանդիսացող կազմակերպություններ),

2) Աուդիտորական խմբում ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենան աուդիտորական կազմակերպությունում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական) կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի որակավորում,

3) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) պետք է ունենա ֆինանսական կազմակերպության աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և առնվազն 5 բանկի կամ ապահովագրական ընկերության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),

4) Աուդիտորական կազմակերպությունը բանկի հետ կնքվող պայմանագրով համաձայնություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրավերով մասնակցելու Բանկի, աուդիտորական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև արտաքին աուդիտի արդյունքների քննարկման համար կազմակերպվող եռակողմ հանդիպմանը,

5) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) չպետք է նախորդող 3 ֆինանսական տարիներին անընդմեջ իրականացրած լինի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտը:

Մրցույթի պայմաններն են`

 1. Աուդիտի իրականացման ժամկետն է` համապատասխան պայմանագրի կնքումից մինչև 2019 թվականի փետրվարի 28-ը ներառյալ,
 2. Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը պետք է կազմվեն հայերենով, անգլերենով և ռուսերենով, ընդ որում, երեք լեզուներով կազմված փաստաթղթերն էլ պետք է ունենան միևնույն իրավաբանական ուժ: Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթը պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան մինչև 2019 թվականի մարտի 18-ը ներառյալ,
 3. Մրցույթի կազմակերպման վայրը. ք. Երևան, Գր.Լուսավորչի 13 և 13/1,
 4. Մրցութային առաջարկները` Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտերը, առանձին, սոսնձված և ստորագրված փակ ծրարներով, մեկ կնքված փաթեթով, հայերենով պետք է Բանկ ներկայացվեն 2018 թվականի հուլիսի 24-ից  մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 24-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:00-ից մինչև ժամը 17:30 ներառյալ,
 5. Աուդիտը պետք է կատարվի Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան,
 6. Աուդիտը պետք է ներառի Բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգում:

Մրցույթի մասնակիցները Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն  հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ) աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները (ներառյալ նախնական աուդիտի անցկացման ժամկետները),

գ) այն բանկերի ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը (ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը),

բ) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները,

գ) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրությունը և ռիսկերի բավարար փոխհատուցման չափը

դ) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ՝ ծառայությունների մատուցման ֆինանսական կողմին վերաբերող, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի հետ՝ մեկ ծրարով պետք է ներկայացնեն հավաստում առ այն, որ բավարարում են սույն հայտարարության մեջ նշված մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող չափանիշներին և մրցույթի պայմաններին:

Մրցութային առաջարկները կբացվեն և կամփոփվեն մրցութային հանձնաժողովի կողմից 2018 թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 17:00-ին, Բանկի գլխավոր գրասենյակում` ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի 13 հասցեում և մրցույթի մասնակիցները` վեջիններիս ցանկությամբ, կարող են ներկա գտնվել փաթեթների բացման գործընթացին: Մրցույթի հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր միավոր հավաքած աուդիտորական կազմակերպությունը: Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2018 թվականի օգոստոսի 29-ը ներառյալ և մրցույթի հաղթողի հետ կստորագրվի մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրություն:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված անկախ աուդիտորական կազմակերպությունը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից հաղթող ճա­նա­չված անձ հաստատվելուց հետո վերջինիս հետ համապատասխան պայմանագիրը կկնքվի տասնհինգօրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ը:

Պայմանագիրը կնքելուց առաջ աուդիտորական ընկերությունը պետք է ներկայացնի մրցույթի չափանիշներին և պայմաններին բավարարելու փաստը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) կանոնադրության, պետական գրանցման վկայականի և աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիայի պատճենները,

բ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աուդիտորների որակավորումը և աշխատանքային փորձը հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

գ) աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարի որակավորումը և աշխատանքային փորձը (ներառյալ 5 բանկում աուդիտի իրականացման փորձը) հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

դ) տեղեկանք լիցենզավորող պետական լիազորված մարմնի կողմից աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան կասեցված կամ դադարեցված չլինելու վերաբերյալ,

ե) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրության պայմանագրի պատճենը:

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության մրցույթով ընտրության կարգին կարող եք ծանոթանալ Բանկի ինտերնետային կայքի «Հայտարարություններ» բաժնում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև «Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգի պատճենը ստանալու համար կարող եք դիմել` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց 13, 305 սենյակ, կամ զանգահարել 59-04-66, 59-04-43 հեռախոսահամարով (էլ. հասցե`chief-accountant@ardshinbank.am):

 

 

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  50 հատ ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

   

  11.172.000 ՀՀ դրամ

   

  A4 չափի թղթի ձեռքբերում

   

  • Երևան քաղաքում եռամսյակային մատակարարմամբ 1 տուփը 1370 ՀՀ դրամ,
  • ՀՀ շրջանների և ԼՂՀ մասնաճյուղերի մասով՝ 1.440 ՀՀ դրամ:

   

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերում

   

  2.217.700 ՀՀ դրամ

  Liebert APM 3 - Phase UPS - ների մարտկոցների փոխարինման մրցույթ

  21.600.000 ՀՀ դրամ

  Security information and event management ծրագրային համակարգի և համապատասխան սարքավորման ձեռքբերման մրցույթ

  52.800.000 ՀՀ դրամ

  Թվային հեռախոսակայանի սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում

  6.206.000 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1, 2 և 3 -  1.975.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 4 -  512.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  5, 6 -  2.416.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 7, 26 -  121.800 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 9, 10, 11, 12, 13 -  4.753.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  8,14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, -  3.985.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 15, 18, 20, 22, 24, 25, -  1.914.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ                  

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  վճարային տերմինալների ձեռքբերման մրցույթ

  17.993.000 ՀՀ դրամ -

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  1.390 ՀՀ դրամ

  1.440 ՀՀ դրամ

  1.390 ՀՀ դրամ (Երևան, 1 տուփի արժեք) և 1.440 ՀՀ դրամ (ՀՀ շրջաններ և ԼՂՀ մասնաճյուղեր, 1 տուփի արժեք)
  Քաղաք Երևան, Կասյան 1 հասցեի տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակը ապամոնտաժելու և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ անվանմամբ գովազային վահանակ պատրաստելու մրցույթ 3.766.000 ՀՀ դրամ -
  Ericsson-LG eMG80 մոդելի 17 հատ ԱՀԿ-ների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.239.000 ՀՀ դրամ -
  Գր.Լուսավորիչ 13/1 հասցեում գտնվող դրամարկղային կենտրոնի ընդլայնման և Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում գտնվող Բանկի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. 14.472.775 ՀՀ դրամ

  1. դրամարկղային կենտրոնի գծով` 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի գծով` 14.472.775 ՀՀ դրա

  Dell XPS 13 9350 մոդելի թվով 12 հատ նոթբուք և 6 հատ Dell Docking ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.708.000 ՀՀ դրամ 1 հատի գինը 559.000 ՀՀ դրամ
  Արտաքին գովազդային վահանակների և ներքին գովազդային նյութերի պատրաստում 1.497.580 ՀՀ դրամ ընդհանուր Լոտերի հանրագումար
  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի համար կահույքի պատրաստում և տեղադրում

  1. 2.887.888 ՀՀ դրամ

  2.52.500 ՀՀ դրամ

  3. 423.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 1. Կահույքի պատրաստման և տեղադրման մասով` 2.887.888 ՀՀ դրամ,

  Լոտ 2. Կապույտ բազկաթոռի և աթոռի մասով` 52.500 ՀՀ դրամ գնառաջարկով,

  Լոտ 3. Կապույտ երկտեղանոց և երեքտեղանոց բազմոցի մասով` 423.000 ՀՀ դրամ:

  Lազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակում 14.400 ՀՀ դրամ 12 տեսակի քարտրիջների հանրագումար` ընդհանուր 14.400 ՀՀ դրամ
  Գլխամասային գրասենյակի և թվով 65 մասնաճյուղերի համար 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման

  1. 1000 ՀՀ դրամ (միավորի արժեք)

  2. 6,000 ՀՀ դրամ

  1. տարայով խմելու ջրի առաքման մասով`  միավորի արժեքը 1.000 ՀՀ դրամ

  2. ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման մասով`  6,000 ՀՀ դրամ

  «Մեղրի», «Քաջարան», «Կապան», «Ախուրյան» և «Տավուշ» մասնաճյուղերի  վերանորոգում

  1. «Մեղրի» մասնաճյուղ` 15.422.985 ՀՀ դրամ,

  2. «Քաջարան» մասնաճյուղ` 2.881.690 ՀՀ դրամ,

  3. «Կապան» մասնաճյուղ` 26.189.000 ՀՀ դրամ,

  4. «Ախուրյան»  մասնաճյուղ` 18.300.000 ՀՀ դրամ,

  5. «Տավուշ» մասնաճյուղ` 20.707.824 ՀՀ դրամ:

  -

  Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերում

  3.352.580 ՀՀ դրամ -

  «Վեդի» մասնաճյուղի  վերանորոգում

  19.930.039 ՀՀ դրամ -

  MICROSOFT ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերում

  149.736.384 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Երևան քաղաքում գտնվող թվով 5 տարածքների շուրջօրյա պահպանություն

  3.186.000 ՀՀ դրամ -

  Ուսումնական հարթակի ձեռքբերում

  7.700.000 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համար Fire Eye 2500NX2(100mbit/s), 3500EX և 4500CM սարքավորումների մատակարարու

  57.230.000 ՀՀ դրամ -
  Պոստերմինալների ձեռքբերում Լոտ 2-4.500.000 ՀՀ դրամ
   

  Լոտ 3-6.900.000 ՀՀ դրամ

  -
  Ցանցային սարքավորումների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-28,927.200 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2- 51,461.900 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-7,735.520 ՀՀ դրամ

  -

  Համակարգչային տեխնիկայի արդիականացման նպատակով համակարգիչների և ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  ԼՈՏ 1-41,520,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2-8,820,000ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-1,404,000 ՀՀ դրամ
  -
  Գնահատող կազմակերպություններ Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել պայմաններին ամբողջովին բավարարող կազմակերպությունների հետ: -

  Oracle ծրագրային ապահովման արտոնագրեր

  23.417.100 ՀՀ դրամ -
  Տպագրական նյութեր, Բանկի լոգոտիպով գրիչներ և ոսկե հուշամեդալներ

  Լոտ 1- 7.050.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 2-667.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 3-21.630.000 ՀՀ դրամ
  -

  Kaspersky Total Security for Business. 1000-1499 Node 1 year Cross-grade License արտոնագրեր

  9.990.000 ՀՀ դրամ -

  Բանկի սեփականության իրավունքով պատկանող և շահագործումից հանված տրանսպորտային միջոց

  1.521.000 ՀՀ դրամ -

   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Oracle Database Enterprise Edition ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  165.503.736 ՀՀ դրամ

  -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն 2017թ. թվով 7 (յոթ) վերանորոգվող մասնաճյուղերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և հեղինակային հսկողության իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության մրցույթ

  1.ընդհանուր 2.390.000 ՀՀ դրամ

   

   

  2. 630.000 ՀՀ դրամ

  1. «Մեղրի», «Քաջարան», «Վեդի», «Ախուրյան» և «Վարդենիս» մասնաճյուղերի գծով – 2.000.000 ՀՀ դրամ

  2. «Կապան» մասնաճյուղի գծով – 630.000

  Վանաձոր-Քիմպրոմ ՓԲԸ-ի, Վանաձոր ՋԷԿ-ի և Քիմմանրաթելերի գործարանի տարածքների պահպանությունն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպության ընտրության մրցույթ

  ամսական 4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER BNDL XGRD BASIC 12 MONTHS արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  11.560.000 ՀՀ դրամ

  -

  Բանկի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի անվտանգության և ներխուժման հնարավորության փորձարկումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

  7,650,000 ՀՀ դրամ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2018-08-21 10:03
Developed by Studio One