Մրցույթներ | ardshinbank

Մրցույթներ

«Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետ` Բանկ)  հայտարարում է մրցույթ Բանկում գրավադրվող գույքի գնահատման համար համապատասխան կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով:

ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

 • Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ:
 • Մրցույթն անց է կացվում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում գրավադրվող գույքի գնահատման համար համապատասխան կազմակերպություններ ընտրելու նպատակով:
 • Բանկի Գլխամասային գրասենյակի հասցեն է ք. Երևան, Գր. Լուսավորիչ 13:

Դիմող կազմակերպություն­ներին ներկայացվող պահանջներ

 • Անշարժ գույք գնահատող կազմակերպության աշխատակիցները (առնվազն 2 գնահատող) պետք է ունենան առնվազն հինգ տարվա աշխատանքային փորձ և համապատասխան մասնագիտական որակավորում (որակավորման վկայականների պատճեններ):
 • Գնահատողների նկատմամբ քրեական ու վարչական գործերի հարուցման դեպքերի բացակայություն:
 • Գնահատող կազմակերպության դրական վարկային պատմություն, ներառյալ նաև հարկերի, ցանկացած մակարդակի բյուջեների կամ պետական ոչ բյուջետային ֆոնդերի պարտադիր վճարումների մասով ժամկետանց պարտքերի բացակայություն (գնահատող ընկերության և տնօրենի ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցման համաձայնագիր, պարտավորությունների վերաբերյալ  տեղեկանք Հարկային տեսչությունից):
 • Գնահատողների դրական վարկային պատմություն` տվյալ պահին ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն, նախորդ 1 (մեկ) տարվա ընթացքում կուտակային 60 օրից ավել ժամկետանց պարատվորությունների բացկայություն (գնահատող ընկերության և տնօրենի ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյից հարցման համաձայնագիր):
 • Վերջին տարվա ընթացքում առնվազն 400 անշարժ գույքի գնահատում:
 • Բիզնեսի գնահատման փորձ:
 • Վերջին ֆինանսական տարվա արդյունքներով առնվազն 10.000.000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամի շրջանառություն, (վերջին 1 տարվա հարկային հաշվետվությունների կրկնօրինակ /էլ. տարբերակով ուղարկվածի պատճեն/ կամ բանկային հաշվի քաղվածք):
 • ՀՀ տարածքում գործող բանկի հետ առնվազն երեք տարվա անընդմեջ համագործակցության փորձ անշարժ գույքի գնահատման ոլորտում (բանկերի հետ համագործակցության պայմանագրի պատճեն):
 • Բանկի համար ընդունելի ՀՀ ապահովագրական ընկերության կողմից ձեռք բերված գնահատողների մասնագիտական պատասխանա­տվու­թյան ապահովագրության պայմանագիր Բանկի հաճախորդների մասով` տարեկան առնվազն 50.000.000 (հիսուն միլիոն) ՀՀ դրամ ընդհանուր ապահովագրական գումարով, ընդ որում մեկ ապահովագրական դեպքով (պատահարով) ապահովագրական գումարի չափը չպետք է պակաս լինի 10.000.000 (տասը միլիոն) ՀՀ դրամից (ապահովագրական պոլիսի պատճեն):
 • 5 մլն ՀՀ դրամ չնվազող մնացորդով ժամկետային ավանդ կամ Բանկում 20 մլն ՀՀ դրամ իրացվելի արժեքով Երևան քաղաքում գտնվող անշարժ գույքի գրավադրում:
 • ՀՀ և ԼՂՀ ամբողջ տարածքում գնահատման հնարավորություն և գնահատումն արագ կազմակերպելու համար իրական մեխանիզմներ:
 • Անշարժ գույք գնահատողը պետք է պարտավորություն ստանձնի համագործակցելու դեպքում Բանկի հետ կնքել Բանկի սահմանած ձևով համագործակցության պայմանագիր:

Մրցույթին մասնակցելու կարգն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է «01» նոյեմբերի 2018 թվականը, վերջնաժամկետը` «28» նոյեմբերի 2018 թվականը` ժամը 17:00:
 • Մրցութային առաջարկներն անհրաժեշտ է ներկայացնել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 13 հասցեով:
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Ռիսկերի կառավարման տնօրինություն` 59 04 53 հեռախոսահամարով կամ ուղարկել հաղորդագրություն  expert@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի` կցելով անհրաժեշտ տեղեկատվություն պարունակող լրացուցիչ փաստաթղթեր և նյութեր:
 • Մրցութային հայտը և կից ներկայացվող փաստաթղթերը և նյութերը ներկայացվում են փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (կնիքի բացակայության դեպքում` միայն ստորագրված):
 • Ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 1. «Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
 2. Մրցույթային կոմիտեին,
 3. «Բանկում գրավադրվող անշարժ գույքի գնահատման համար համապատասխան կազմակերպությունների ընտրության մրցութային հայտ»,
 4. Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 5. Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման նիստը:
 • Ծրարում հայտից բացի մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ կարող է ներառվել Պայմանագրի կնքման համար անհրաժեշտ այլ տեղեկություն, փաստաթղթեր և նյութեր:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում բոլոր պահանջներին բավարարող մասնակիցը:

Կից հավելվածներ

 

 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Բանկի «Moblie Bank» հավելվածում կոմունալ և այլ ծառայություններ մատուցող Օպերատորների օգտին վճարների հավաքագրման ծառայության ներդրման նպատակով հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ): Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում Բանկի «Moblie Bank» հավելվածում կոմունալ և այլ ծառայություններ մատուցող Օպերատորների օգտին վճարների հավաքագրման ծառայության ներդրման նպատակով համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «30» նոյեմբերի 2018թ., իսկ վերջնաժամկետը` «12» դեկտեմբերի 2018թ., յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:00-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,

Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Ծրագրերի ներդրման բաժնի պետ` Արսեն Ղուլյանին (հեռ.` 590587) կամ ուղարկել հաղորդագրություն A.Ghulyan@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին,

 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները՝ հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.

ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մրցույթային կոմիտեին,

«Բանկի «Moblie Bank» հավելվածում կոմունալ և այլ ծառայություններ մատուցող Օպերատորների օգտին վճարների հավաքագրման ծառայության ներդրման հայտ»,

Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),

 «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:

 • Մրցույթի մասնակիցները կարող են մրցույթին մասնակցել միայն մատակարարման ամբողջական առաջարկներով,
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է, Բանկին հասանելիք միջնորդավճարների և ծրագրային լուծումների ներդման համար նախատեսված ժամկետների ու ծախսերի գծով Բանկի համար ընդունելի չափերը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են գրեթե միևնույն չափորոշիչները, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել առավել նախընտրելի առաջարկ ներկայացնող մասնակցի հետ:
 • Եթե մրցույթի ավարտից հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում Բանկը մասնակցին չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը տվյալ մրցույթում հաղթող չի ճանաչվել:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Վճարումներ նախատեսված լինելու դեպքում մրցույթում հաղթող մասնակցի կատարած աշխատանքների դիմաց վճարումները կիրականաց­վեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Ծառայության մատուցումը կատարվում է համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

 

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Խոցելիության Գնահատման և ներխուժման ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ձեռքբերման նպատակով հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ): Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

 

    Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն (այսուհետ` նաև Բանկ),

Մրցույթն անց է կացվում ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Խոցելիության Գնահատման և ներխուժման ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ձեռքբերման համար համապատասխան կազմա­կեր­պության ընտրության համար:

 

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «15» նոյեմբեր 2018թ., իսկ վերջնաժամկետը`  «31» դեկտեմբեր 2018 թ., յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին կարող են մասնակցել Առաջարկի հարցման՝ հավելված 2-ի, պայմաններին համապատասխանող կազմակերպությունները,
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել          Գործերի կառավարչություն` (հեռ.` 590548, 093-77-81-24), կամ ուղարկել հաղորդագրություն affairs@ardshinbank.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • «ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ և ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ Խոցելիության Գնահատման և ներխուժման ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:

Մրցույթով նախատեսված ձեռքբերումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակի ծառայությունների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Ծառայությունների մատուցումը կատարվում են համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

 

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  50 հատ ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  11.172.000 ՀՀ դրամ

   

  A4 չափի թղթի ձեռքբերում

  • Երևան քաղաքում եռամսյակային մատակարարմամբ 1 տուփը 1370 ՀՀ դրամ,
  • ՀՀ շրջանների և ԼՂՀ մասնաճյուղերի մասով՝ 1.440 ՀՀ դրամ:

   

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերում

   

  2.217.700 ՀՀ դրամ

  Liebert APM 3 - Phase UPS - ների մարտկոցների փոխարինման մրցույթ

  21.600.000 ՀՀ դրամ

  Security information and event management ծրագրային համակարգի և համապատասխան սարքավորման ձեռքբերման մրցույթ

  52.800.000 ՀՀ դրամ

  Թվային հեռախոսակայանի սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում

  6.206.000 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1, 2 և 3 -  1.975.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 4 -  512.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  5, 6 -  2.416.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 7, 26 -  121.800 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 9, 10, 11, 12, 13 -  4.753.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  8,14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, -  3.985.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 15, 18, 20, 22, 24, 25, -  1.914.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ                  

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  վճարային տերմինալների ձեռքբերման մրցույթ

  17.993.000 ՀՀ դրամ -

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  1.390 ՀՀ դրամ

  1.440 ՀՀ դրամ

  1.390 ՀՀ դրամ (Երևան, 1 տուփի արժեք) և 1.440 ՀՀ դրամ (ՀՀ շրջաններ և ԼՂՀ մասնաճյուղեր, 1 տուփի արժեք)
  Քաղաք Երևան, Կասյան 1 հասցեի տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակը ապամոնտաժելու և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ անվանմամբ գովազային վահանակ պատրաստելու մրցույթ 3.766.000 ՀՀ դրամ -
  Ericsson-LG eMG80 մոդելի 17 հատ ԱՀԿ-ների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.239.000 ՀՀ դրամ -
  Գր.Լուսավորիչ 13/1 հասցեում գտնվող դրամարկղային կենտրոնի ընդլայնման և Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում գտնվող Բանկի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. 14.472.775 ՀՀ դրամ

  1. դրամարկղային կենտրոնի գծով` 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի գծով` 14.472.775 ՀՀ դրա

  Dell XPS 13 9350 մոդելի թվով 12 հատ նոթբուք և 6 հատ Dell Docking ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.708.000 ՀՀ դրամ 1 հատի գինը 559.000 ՀՀ դրամ
  Արտաքին գովազդային վահանակների և ներքին գովազդային նյութերի պատրաստում 1.497.580 ՀՀ դրամ ընդհանուր Լոտերի հանրագումար
  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի համար կահույքի պատրաստում և տեղադրում

  1. 2.887.888 ՀՀ դրամ

  2.52.500 ՀՀ դրամ

  3. 423.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 1. Կահույքի պատրաստման և տեղադրման մասով` 2.887.888 ՀՀ դրամ,

  Լոտ 2. Կապույտ բազկաթոռի և աթոռի մասով` 52.500 ՀՀ դրամ գնառաջարկով,

  Լոտ 3. Կապույտ երկտեղանոց և երեքտեղանոց բազմոցի մասով` 423.000 ՀՀ դրամ:

  Lազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակում 14.400 ՀՀ դրամ 12 տեսակի քարտրիջների հանրագումար` ընդհանուր 14.400 ՀՀ դրամ
  Գլխամասային գրասենյակի և թվով 65 մասնաճյուղերի համար 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման

  1. 1000 ՀՀ դրամ (միավորի արժեք)

  2. 6,000 ՀՀ դրամ

  1. տարայով խմելու ջրի առաքման մասով`  միավորի արժեքը 1.000 ՀՀ դրամ

  2. ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման մասով`  6,000 ՀՀ դրամ

  «Մեղրի», «Քաջարան», «Կապան», «Ախուրյան» և «Տավուշ» մասնաճյուղերի  վերանորոգում

  1. «Մեղրի» մասնաճյուղ` 15.422.985 ՀՀ դրամ,

  2. «Քաջարան» մասնաճյուղ` 2.881.690 ՀՀ դրամ,

  3. «Կապան» մասնաճյուղ` 26.189.000 ՀՀ դրամ,

  4. «Ախուրյան»  մասնաճյուղ` 18.300.000 ՀՀ դրամ,

  5. «Տավուշ» մասնաճյուղ` 20.707.824 ՀՀ դրամ:

  -

  Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերում

  3.352.580 ՀՀ դրամ -

  «Վեդի» մասնաճյուղի  վերանորոգում

  19.930.039 ՀՀ դրամ -

  MICROSOFT ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերում

  149.736.384 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Երևան քաղաքում գտնվող թվով 5 տարածքների շուրջօրյա պահպանություն

  3.186.000 ՀՀ դրամ -

  Ուսումնական հարթակի ձեռքբերում

  7.700.000 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համար Fire Eye 2500NX2(100mbit/s), 3500EX և 4500CM սարքավորումների մատակարարու

  57.230.000 ՀՀ դրամ -
  Պոստերմինալների ձեռքբերում Լոտ 2-4.500.000 ՀՀ դրամ
   

  Լոտ 3-6.900.000 ՀՀ դրամ

  -
  Ցանցային սարքավորումների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-28,927.200 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2- 51,461.900 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-7,735.520 ՀՀ դրամ

  -

  Համակարգչային տեխնիկայի արդիականացման նպատակով համակարգիչների և ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  ԼՈՏ 1-41,520,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2-8,820,000ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-1,404,000 ՀՀ դրամ
  -
  Գնահատող կազմակերպություններ Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել պայմաններին ամբողջովին բավարարող կազմակերպությունների հետ: -

  Oracle ծրագրային ապահովման արտոնագրեր

  23.417.100 ՀՀ դրամ -
  Տպագրական նյութեր, Բանկի լոգոտիպով գրիչներ և ոսկե հուշամեդալներ

  Լոտ 1- 7.050.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 2-667.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 3-21.630.000 ՀՀ դրամ
  -

  Kaspersky Total Security for Business. 1000-1499 Node 1 year Cross-grade License արտոնագրեր

  9.990.000 ՀՀ դրամ -

  Բանկի սեփականության իրավունքով պատկանող և շահագործումից հանված տրանսպորտային միջոց

  1.521.000 ՀՀ դրամ -

   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Oracle Database Enterprise Edition ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  165.503.736 ՀՀ դրամ

  -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն 2017թ. թվով 7 (յոթ) վերանորոգվող մասնաճյուղերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և հեղինակային հսկողության իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության մրցույթ

  1.ընդհանուր 2.390.000 ՀՀ դրամ

   

   

  2. 630.000 ՀՀ դրամ

  1. «Մեղրի», «Քաջարան», «Վեդի», «Ախուրյան» և «Վարդենիս» մասնաճյուղերի գծով – 2.000.000 ՀՀ դրամ

  2. «Կապան» մասնաճյուղի գծով – 630.000

  Վանաձոր-Քիմպրոմ ՓԲԸ-ի, Վանաձոր ՋԷԿ-ի և Քիմմանրաթելերի գործարանի տարածքների պահպանությունն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպության ընտրության մրցույթ

  ամսական 4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER BNDL XGRD BASIC 12 MONTHS արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  11.560.000 ՀՀ դրամ

  -

  Բանկի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի անվտանգության և ներխուժման հնարավորության փորձարկումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

  7,650,000 ՀՀ դրամ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2018-12-03 17:27
Developed by Studio One