Մրցույթներ | ardshinbank

Մրցույթներ

«Արդշինբանկ» փակ բաժնետիրական ընկերությունը հայտարարում է մրցույթ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ 2019 թվականի տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտն իրականացնելու նպատակով: Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն: Մրցույթին կարող են մասնակցել այն աուդիտորական կազմակերպությունները, որոնց մոտ բացակայում են «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 12-րդ հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված արգելքները, և որոնք միաժամանակ բավարարում են հետևյալ չափանիշներին`

 1. ունեն բանկերում կամ ապահովագրական ընկերություններում աուդիտի իրականացման առնվազն 5 տարվա փորձ: Ընդ որում, այս չափանիշը չի տարածվում միջազգային ճանաչում ունեցող աուդիտորական կազմակերպությունների վրա (http://www.accountancyage.com/static/top50-this-year,http://accountants.entrepreneur.com/, http://www.vault.com/wps/portal/usa/rankings/landing?rankingId=177&regio... կայքերից որևէ մեկում տեղադրված ցանկում ներառված լավագույն 10 աուդիտորական ցանցերի լիիրավ անդամ հանդիսացող կազմակերպություններ),

2) Աուդիտորական խմբում ներգրավված աշխատակիցների առնվազն կեսը պետք է ունենան աուդիտորական կազմակերպությունում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական) կամ Հայաստանի աուդիտորների և հաշվապահների ասոցիացիայի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից լիազորված մարմնի կողմից տրված աուդիտորի որակավորում,

3) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) պետք է ունենա ֆինանսական կազմակերպության աուդիտորի առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ և առնվազն 5 բանկի կամ ապահովագրական ընկերության աուդիտի իրականացման փորձ և միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորման (օրինակ Էյ-Սի-Սի-Էյ, Սի-Փի-Էյ, Սի-Այ-Էս-Էյ) փուլերի առնվազն կեսը ավարտած լինելու փաստը հավաստող փաստաթուղթ (վկայական),

4) Աուդիտորական կազմակերպությունը բանկի հետ կնքվող պայմանագրով համաձայնություն է տալիս Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հրավերով մասնակցելու Բանկի, աուդիտորական կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի միջև արտաքին աուդիտի արդյունքների քննարկման համար կազմակերպվող եռակողմ հանդիպմանը,

5) Աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարը (աուդիտորական կազմակերպության պատասխանատու աուդիտորը) չպետք է նախորդող 3 ֆինանսական տարիներին անընդմեջ իրականացրած լինի «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ֆինանսատնտեսական գործունեության աուդիտը:

Մրցույթի պայմաններն են`

 1. Աուդիտի իրականացման ժամկետն է` համապատասխան պայմանագրի կնքումից մինչև 2020 թվականի փետրվարի 28-ը ներառյալ,
 2. Աուդիտը պետք իրականցվի երկու փուլով՝ առաջին փուլի ավարտը պետք է լինի ոչ ուշ, քան 2019թ. դեկտեմբերի 20-ը: Առաջին փուլի ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ, քան հաջորդ տարվա երրորդ աշխատանքային օրը, աուդիտորական կազմակերպությունը, ներկայացնում է կարճ միջանկյալ հաշվետվություն կատարված աշխատանքի վերաբերյալ պարտադիր ներառելով հետևյալ տեղեկատվությունը՝
 • Կորպորատիվ պորտֆելի համար ձևավորված պահուստների ճշտությունը և այդ պահի դրությամբ ակնկալվող լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտությունը,
 • Մանրածախ վարկային պորտֆելի համար ձևավորված պահուստների ճշտության, կիրառված մոտեցումների և տոկոսադրույքների վերաբերյալ և այդ պահի դրությամբ ակնկալվող լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտության վերաբերյալ,
 • Այլ ակտիվների համար ձևավորված պահուստների ճշտության, կիրառված մոտեցումների և հնարավոր լրացուցիչ պահուստների ստեղծման անհրաժեշտության վերաբերյալ.

Վերը նշված հաշվետվությունը Բանկը օգտագործելու է 2019թ. 4-րդ եռամսյակի ֆինանսական հաշվետվությունները կազմելու համար:

 1. Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթղթերը պետք է կազմվեն հայերենով, անգլերենով և ռուսերենով, ընդ որում, երեք լեզուներով կազմված փաստաթղթերն էլ պետք է ունենան միևնույն իրավաբանական ուժ: Աուդիտորական եզրակացությունը և «Նամակ ղեկավարությանը» փաստաթուղթը պետք է ներկայացվեն ոչ ուշ, քան մինչև 2020 թվականի մարտի 20-ը ներառյալ,
 2. Մրցույթի կազմակերպման վայրը. ք. Երևան, Գր.Լուսավորչի 13 և 13/1,
 3. Մրցութային առաջարկները` Տեխնիկական և Ֆինանսական հայտերը, առանձին, սոսնձված և ստորագրված փակ ծրարներով, մեկ կնքված փաթեթով, հայերենով պետք է Բանկ ներկայացվեն 2019թվականի հուլիսի 24-ից  մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 23-ը ներառյալ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 9:00-ից մինչև ժամը 17:30 ներառյալ,
 4. Աուդիտը պետք է կատարվի Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներին համապատասխան,
 5. Աուդիտը պետք է ներառի Բանկի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկ ներկայացվող հաշվետվությունների արժանահավատության ստուգում:

Մրցույթի մասնակիցները Տեխնիկական հայտում պետք է ներկայացնեն  հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) ծառայությունների մատուցման բնութագիրը,

բ) աուդիտի իրականացման և աուդիտորական եզրակացության ներկայացման ժամկետները (ներառյալ նախնական աուդիտի անցկացման ժամկետները),

գ) այն բանկերի ցանկը, որոնց նախորդ հաշվետու տարվա ընթացքում մատուցվել են նմանատիպ ծառայություններ,

դ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող` միջազգային հաշվապահական և (կամ) աուդիտորական որակավորում ունեցող աշխատակիցների (այդ թվում՝ աուդիտորական խմբի ղեկավարի) անունները, նրանց աշխատանքային փորձը և քանակը,

ե) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ` իր կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը հաստատող այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները Ֆինանսական հայտում պետք է ներկայացնեն հետևյալ տեղեկատվությունը`

ա) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գինը (ներառյալ բոլոր տեսակի հարկերն ու ծախսերը),

բ) աուդիտի իրականացման ընդհանուր գնի վճարման եղանակն ու պայմանները, ցանկալի է վճարումը կատարել երեք փուլով՝ պայմանագրի ստորագրելուց հետո վճարվում է գումարի մինչև 30 տոկոսը, երկրորդ փուլով՝ մինչև 80 տոկոսը՝ միջանկյալ հաշվետվությունը ներկայացնելուց հետո, 20 տոկոսը՝ աուդիտն ավարտելուց հետո:

գ) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրությունը և ռիսկերի բավարար փոխհատուցման չափը

դ) մրցույթի մասնակցի հայեցողությամբ՝ ծառայությունների մատուցման ֆինանսական կողմին վերաբերող, ինչպես նաև լրացուցիչ այլ տեղեկություններ:

Մրցույթի մասնակիցները տեխնիկական և ֆինանսական հայտերի հետ՝ մեկ ծրարով պետք է ներկայացնեն հավաստում առ այն, որ բավարարում են սույն հայտարարության մեջ նշված մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող չափանիշներին և մրցույթի պայմաններին:

Մրցութային առաջարկները կբացվեն և կամփոփվեն մրցութային հանձնաժողովի կողմից 2019  թվականի օգոստոսի 27-ին, ժամը 17:00-ին, Բանկի գլխավոր գրասենյակում` ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի 13 հասցեում և մրցույթի մասնակիցները` վեջիններիս ցանկությամբ, կարող են ներկա գտնվել փաթեթների բացման գործընթացին: Մրցույթի հաղթող կճանաչվի ամենաբարձր միավոր հավաքած աուդիտորական կազմակերպությունը: Մրցույթի մասնակիցները գրավոր կտեղեկացվեն մրցույթի արդյունքների մասին մինչև 2019 թվականի օգոստոսի 29-ը ներառյալ և մրցույթի հաղթողի հետ կստորագրվի մրցույթի արդյունքների մասին արձանագրություն:

Մրցույթում հաղթող ճանաչված անկախ աուդիտորական կազմակերպությունը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ բաժնետերերի արտահերթ ընդհանուր ժողովի կողմից հաղթող ճա­նա­չված անձ հաստատվելուց հետո վերջինիս հետ համապատասխան պայմանագիրը կկնքվի տասնհինգօրյա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան մինչև 2019 թվականի սեպտեմբերի 13-ը:

Պայմանագիրը կնքելուց առաջ աուդիտորական ընկերությունը պետք է ներկայացնի մրցույթի չափանիշներին և պայմաններին բավարարելու փաստը հիմնավորող հետևյալ փաստաթղթերը`

ա) կանոնադրության, պետական գրանցման վկայականի և աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիայի պատճենները,

բ) աուդիտի աշխատանքներին մասնակցող աուդիտորների որակավորումը և աշխատանքային փորձը հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

գ) աուդիտն իրականացնող խմբի ղեկավարի որակավորումը և աշխատանքային փորձը (ներառյալ 5 բանկում աուդիտի իրականացման փորձը)  հավաստող վկայականների և փաստաթղթերի պատճենները,

դ) տեղեկանք լիցենզավորող պետական լիազորված մարմնի կողմից աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու լիցենզիան կասեցված կամ դադարեցված չլինելու վերաբերյալ,

ե) մասնագիտական գործունեության ձախողման կամ պայմանագրով ամրագրված պարտականությունների չկատարման ռիսկի ապահովագրության պայմանագրի պատճենը:

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության մրցույթով ընտրության կարգին կարող եք ծանոթանալ Բանկի ինտերնետային կայքի «Հայտարարություններ» բաժնում:

Լրացուցիչ տեղեկությունների, ինչպես նաև «Արդշինբանկ» ՓԲԸ կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգի պատճենը ստանալու համար կարող եք դիմել` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Երևան, Գրիգոր Լուսավորչի փողոց 13, 305 սենյակ, կամ զանգահարել 59-04-66, 59-04-43 հեռախոսահամարով (էլ. հասցե`chief-accountant@ardshinbank.am):

Ինտերնետային կայք` www.ardshinbank.am

 

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ք. Երևան, Ադոնցի 6 հասցեում («Երազ» բնակելի թաղամաս) «Երազ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության ընտրության համար հայտարարում է հրապարակային գնառաջարկների ընդունում (այսուհետ` Մրցույթ): Ստորև ներկայացված են մրցույթի պայմանները:

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` «12» սեպտեմբեր 2019թ., իսկ վերջնաժամկետը` «18» սեպտեմբեր 2019 թվականը, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր` ժամը 09:30-ից մինչև 17:00,
 • Մրցույթի կազմակերպման և մրցութային առաջարկների ներկայացման վայրը`  ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13 հասցեում գտնվող «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակ,
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ինտերնետային կայքի հայտարարութ­յուններ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու, լրացուցիչ տեղեկություն­ներ ստանալու, վերանորոգվող տարածքին ծանոթանալու համար կարող եք դիմել Մհեր Ստեփան­յա­նին` (հեռ.` 590562 կամ 093-77-81-52), կամ ուղարկել հաղորդագրություն service@ardshinbank.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին իրավունք չունեն մասնակցել Բանկի կամ Բանկի աշխատակցի հետ փոխկապակցված մասնակիցները, ինչպես նաև այն կազմակերպությունները, որոնք Բանկի մասնաճյուղերը վերանորոգելիս ժամկետների ուշացման և անբարեխիղճ աշխատանքի համար ենթարկվել են տույժերի: Նմանատիպ հայտերը չեն դիտարկվի մրցույթային կոմիտեի կողմից:
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) Համապատասխան գործունեության իրականացման թույլտվություն (լիցենզիա),

d) մասնակցի կողմից լրացված, ստորագրված և կնքված ծավալաթերթ-նախահաշիվը` ներկայացված է Հավելված 3-ի excel ֆայլում

e) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, սոսնձված, կնքված (կնիքի առկայության դեպքում) և ստորագրված ծրարով,
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորչի 13,
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ, Մրցույթային կոմիտեին,
 • ««Արդշինբանկ» ՓԲԸ «Երազ» մասնաճյուղի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացման» հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 •  «Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը» բառերը:
 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների կամ ծառայությունների կամ աշխատանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով հաստատում է (համաձայնություն է տալիս/ընդունելի է համարում) Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները և միաժամանակ ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են ամենացածր միևնույն գինը, ապա Բանկն իրավունք ունի բանակցել հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցների հետ և գործարքը կնքել ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Մրցույթն ամփոփվելուց հետո 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում հաղթող ճանաչված մասնակցի առաջարկած գինը հրապարակվում է Բանկի կայքի մրցույթների արխիվ բաժնում:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակցի կատարված աշխատանքների դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ եղանակով` բանկային փոխանցմամբ` «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակցի գործող բանկային հաշվի միջոցով:
 • Աշխատանքները կատարվում են համաձայն մրցույթային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

                   Ճարտարապետական լուծումներ

                   Կառուցում

                   Էլեկտրականություն

                   Ջեռուցում, օդափոխություն

                   Ջուր, կոյուղի

                    

                          

 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն մրցույթի վերաբերյալ

 

Մրցույթի կազմակերպիչ է հանդիսանում «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն:

Մրցույթն անց է կացվում Գլխամասային գրասենյակի վարչական շենքի արտաքին լուսավորության LED լամպերի փոխարինման, ինչպես նաև Բանկի մասնաճյուղերին 1-2 տարի ժամկետով LED տեսակի լամպերի մատակարարման համար համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության նպատակով:

Մրցույթին մասնակցելու կարգը, պայմաններն ու ժամկետները

 • Մրցութային հայտերի ընդունման սկիզբն է` 19 սեպտեմբերի 2019 թվականը, իսկ վերջնաժամկետը՝ 02.10.2019 թվականը՝ ժամը 17:00-ն:  
 • Մրցութային առաջարկները ներկայացվում են «Արդշինբանկ» ՓԲԸ` ք. Երևան 0015, Գր. Լուսավորիչ 13 հասցեով,
 • Մրցույթի մասնակիցները մինչև մրցույթի վերջնաժամկետը կարող են այցելել Բանկ և առավել մանրամասն ծանոթանալ կատարվող աշխատանքների բնույթին և ծավալին՝ յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա ժամը 10:00-17:00 ընկած ժամանակահատվածում:
 • Մրցույթին մասնակցելու հրավերը հրապարակված է Բանկի ինտերնետային կայքի հայտարարություն­ներ բաժնում (www.ardshinbank.am),
 • Մրցույթին մասնակցելու և լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել Գործերի կառավարչություն 590562, 093-77-81-52 հեռախոսահամարներով` Մհեր Ստեփանյա­նին կամ ուղարկել հաղորդագրություն service@ashib.am էլեկտրոնային փոստի հասցեին,
 • Մրցույթին հնարավոր է մասնակցել լամպերի ամբողջական կամ մասնակի (Լոտերով) մատակարարման առաջարկներով,
 • Մրցույթին մասնակցելու համար մասնակիցը «Արդշինբանկ» ՓԲԸ ներկայացնում է`

a) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված մրցութային հայտ` համաձայն հավելված 1-ի, որին կցվում են անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և փաստաթղթերը,

b) մասնակցի կողմից ստորագրված և կնքված տուժանքի վերաբերյալ համաձայնագիր՝ համաձայն հավելված 2-ի,

c) մասնակցի կողմից լրացված, ստորագրված և կնքված ծավալաթերթ-նախահաշիվը` հավելված 3

c) Պայմանագրի կնքման համար այլ անհրաժեշտ տեղեկությունները հայտատուի հայեցողութ­յամբ:

 • Մրցույթի մասնակցության հայտով ներկայացվող տեղեկությունները և փաստաթղթերը ներկայացվում են փակ, կնքված և ստորագրված ծրարով (կնիքի բացակայության դեպքում` միայն ստորագրված:
 • Մրցույթի հայտի ծրարի վրա կատարվում են հետևյալ գրառումները.
 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ,
 • Մրցույթային կոմիտեին,
 • LED լամպերի մատակարարման հայտ,
 • Կազմակերպության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը, ինտերնետային կայքի հասցեն (առկայության դեպքում),
 • Չբացել մինչև մրցույթի հայտերի բացման    նիստը,

Մրցույթում հաղթող մասնակցի որոշման կարգը

 • Հաղթող համարվելու համար Բանկի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջներին համապատասխանելու, սակայն մասնակցի առաջարկված գները նմանատիպ ապրանքների շուկայական գներից ավելի բարձր լինելու դեպքում Բանկը կարող է  մրցույթը չեղյալ հայտարարել:
 • Մրցույթով նախատեսված մատակարարումն իրականացվում է առանց կանխավճարի` միանգամից կամ փուլերով պայմանագրի և կատարողական (հանձնման-ընդունման) ակտի հիման վրա` ստանալով համապատասխան վճարներ կամ կանխավճարի անհրաժեշտության դեպքում` կանխավճարի չափով բանկային երաշխիքի ապահովում ՀՀ տարածքում գրանցված առևտրային Բանկի կողմից, ընդ որում կանխավճարի չափը չի կարող գերազանցել պայմանագրի արժեքի 20%-ը:
 • Մրցույթում հաղթող է ճանաչվում այն մասնակիցը, ով պահանջվող տեխնիկական և որակական հատկանիշների պարագայում Լոտերի մեջ նշված լամպերի հանրագումարով ներկայացնում է ամենացածր գինը:
 • Եթե երկու և ավելի մասնակիցներ առաջարկել են միևնույն գինը, ապա Պատվիրատուն իրեն իրավունք է վերապահում հավասար պայմաններ առաջարկող մասնակիցներին հրավիրել Բանկ` առաջարկի գնի վերջնական տարբերակի բանակցման համար: Գործարքը կնքվում է ամենացածր գին առաջարկած մասնակցի հետ:
 • Եթե Բանկը, մասնակցի առաջարկը ստացվելուց հետո 30-օրյա ժամկետում մրցույթի մասնակցին չի տեղեկացնում մրցույթի արդյունքի մասին, ապա համարվում է, որ տվյալ մասնակիցը տվյալ մրցույթում հաղթող չի ճանաչվել հաղթող:

Մրցույթի հաղթողի հետ պայմանագրի կնքման կարգն ու պայմանները

 • «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն մրցույթի հաղթողի հետ կնքում է համապատասխան ծառայությունների մատուցման պայմանագիր:
 • Մրցույթում հաղթող մասնակի աշխատանքների մատակարարման դիմաց վճարումները կիրականացվեն անկանխիկ (փոխանցումով) «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ում մասնակիցի գործող բանկային հաշիվների միջոցով:
 • Աշխատանքները կատարվում է համաձայն մրցութային առաջարկի և պայմանագրում ամրագրված պայմանների:

Մրցույթի հայտարարությանը կից հավելվածներ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ծանոթություն: Սույն հայտարարարությամբ կազմակերպվող մրցույթի անցկացումը չի կարգավորվում «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ օրենքով

 

      

 

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Բանկի մասնաճյուղերի համար եռաֆազ դիզելային գեներատորների ձեռք բերման, տեղափոխման եվ տեղադրման վերաբերյալ 

  «Գյումրի»` 2.800.000 ՀՀ դրամ, «Իջևան»` 2.800.000 ՀՀ դրամ և «Արտաշատ»` 2.800.000 ՀՀ դրամ
  Լազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման/վերանորոգման, անհրաժեշտության դեպքում փոխարինման (հավերժ քարթրիջ) պատվիրակման վերաբերյալ  1 քարթրիջի լիցքավորման/վերանորոգման համար 1.050 ՀՀ դրամ
  Թվով 6 մասնաճյուղերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում

  «Գորիս»` 29.412.797 ՀՀ դրամ, «Արարատ»` 22.844.589 ՀՀ դրամ, «Արմավիր»` 28.689.710 ՀՀ դրամ, «Ապարան»` 26.64.044 ՀՀ դրամ

   

  «Արտաշատ-2»` 23.879.917 ՀՀ դրամ, «Վաղարշապատ»` 19.400.385 ՀՀ դրամ

  Տվյալների կենտրոնի հակահրդեհային համակարգի ներդրում և սպասարկու

  12.466.080 ՀՀ դրամ

  Գլխամասային գրասենյակի դահլիճում կավրալինի տեղադրում

  Ընդհանուր 4.950.000 ՀՀ դրամ

  Visa Infinite և MasterCard Black տուփերի ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-ով (Visa Infinite տուփի պատրաստում և առաքում) որպես ամենացածր գին ներկայացրած կազմակերպություն միավորի համար 42.500 ՀՀ դրամ

   

  ԼՈՏ 2-ով (MasterCard Black տուփի պատրաստում և առաքում) որպես ամենացածր գին ներկայացրած կազմակերպություն միավորի համար 29.500 ՀՀ դրամ

  Մասնաճյուղային ցանցի Հաճախորդների սպասարկման/ ներկայացուցչական և Վաճառքի հմտություններ թեմաներով դասընթացների իրականացման համար ստացված գնառաջարկների եզրակացության վերաբերյալ հարց
  • ԼՈՏ 1 - Հաճախորդների սպասարկման և ներկայացուցչական հմտություններ թեմայով դասընթաց, որպես ամենացածր գին և ամենաբարձր բալ ստացած կազմակերպություն (5 բալ), ընդհանուր 3,596,000 ՀՀ դրամ
  • ԼՈՏ 2 - Վաճառքի հմտություններ, որպես աենացածր գին և ամենաբարձր բալ ստացած կազմակերպություն (5 բալ) ընդհանուր 3,600,000 ՀՀ դրամ

  Խոցելիության զննիչ համակարգի ձեռքբերման մրցույթ

  18,345,600.00 ՀՀ դրամ

  ESET DYNAMIC MAIL PROTECTION, ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION 1200 point 1 տարով 

  9,604,000․00 ՀՀ դրամ

  ESET NOD32 Smart Security Business Edition 160 point արտոնագրեր  

  2,021,760 ՀՀ դրամ

  Cisco ASA5525-X FirePOWER IPS, AMP, URL, Cisco AnyConnect Apex Term արտոնագրերի և Cisco ASA5525 support

  4,560,755 ՀՀ դրամ

  A4 թուղթ

  Երևան քաղաք – 1.465 ՀՀ դրամ

  ՀՀ մարզեր  – 1.515 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման մրցույթ

  ԼՈՏ 1  - 140.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 2 – 750.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 5 – 1.500.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 6 -908.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  4 -820.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 7 – 240.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 8 – 34000 ՀՀ դրամ և Լոտ 15  - 190.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 9 - 194.000 դրամ,  Լոտ 22 – 627.000 ՀՀ դրամ, ԼՈՏ 23 – 306.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 24 -342.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 25 – 300.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ  12 – 150.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 13 – 1.280.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ  11 – 2.200.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 18 – 1.680.000 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ  16 – 4.550.000 ՀՀ դրամ և Լոտ 14 – 1.632.000 ՀՀ դրամ  

  ԼՈՏ  10 – 198.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 20- 66.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 21 – 230.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 26 - 290.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 27 – 44.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 28 - 84.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 29 – 58.000 ՀՀ դրամ, Լոտ 30 – 34.800 ՀՀ դրամ, Լոտ 31-34.800 ՀՀ դրամ և Լոտ 32 – 70.000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 19 - 432.000 ՀՀ դրամ

  Մեկանգամյա կնիք
  21,6 ՀՀ դրամ

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  50 հատ ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  11.172.000 ՀՀ դրամ

  A4 չափի թղթի ձեռքբերում

  • Երևան քաղաքում եռամսյակային մատակարարմամբ 1 տուփը 1370 ՀՀ դրամ,
  • ՀՀ շրջանների մասնաճյուղերի մասով՝ 1.440 ՀՀ դրամ:

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերում

  2.217.700 ՀՀ դրամ

  Liebert APM 3 - Phase UPS - ների մարտկոցների փոխարինման մրցույթ

  21.600.000 ՀՀ դրամ

  Security information and event management ծրագրային համակարգի և համապատասխան սարքավորման ձեռքբերման մրցույթ

  52.800.000 ՀՀ դրամ

  Թվային հեռախոսակայանի սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում

  6.206.000 ՀՀ դրամ

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1, 2 և 3 -  1.975.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 4 -  512.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  5, 6 -  2.416.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 7, 26 -  121.800 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 9, 10, 11, 12, 13 -  4.753.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ  8,14, 16, 17, 19, 21, 23, 27, 28, 29, 30, -  3.985.600 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ,

  ԼՈՏ 15, 18, 20, 22, 24, 25, -  1.914.000 ՀՀ դրամ ընդհանուր գնառաջարկ                  

  Գ.Նժդեհ 32 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  57.529.160 ՀՀ դրամ

  Գ.Նժդեհ 32 հասցեում գտնվող շենքի 1-ին և 2-րդ հարկերի օդափոխության, հովացման եվ ջեռուցման համակարգերի տեղադրման աշխատանքներ

  52.900.957 ՀՀ դրամ

  «Աղասյան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.000.000 ՀՀ դրամ

  «Արաբկիր» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.500.000 ՀՀ դրամ

  «Կոմիտաս» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  21.200.000

  «Կենտրոն» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  24.000.000

  «Մալաթիա» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.100.000 ՀՀ դրամ

  «Գյումրի» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  26.200.000 ՀՀ դրամ

  «Արտաշատ» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  26.800.000 ՀՀ դրամ

  «Չարենցավան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  19.063.409 ՀՀ դրամ

  «Նոյեմբերյան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  16.521.304 ՀՀ դրամ

  «Իջևան» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.504.808 ՀՀ դրամ

  «Նաիրի» մ/ճ կապիտալ վերանորոգման աշխատանքներ

  18.000.000 ՀՀ դրամ

  Մասնաճյուղերի պոստերների տպագրության և  տեղադրման իրականացման համար հայտարարված մրցույթ

  3.272.450 ՀՀ դրամ

  Տպագրական նյութեր

  4.244.700 ՀՀ դրամ

  Ոսկե հուշամեդալ

  21.630.000 ՀՀ դրամ

  Լոգոտիպով գրիչ

  1.484.000 ՀՀ դրամ

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակի 1-2 տարվա համար ամենօրյա մաքրության եվ ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների իրականացում

  1.600.000 ՀՀ դրամ

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ Մհեր Մկրտչյան 12 հասցում գտնվող վարչական շենքի, թվով 61 մասնաճյուղերի, արխիվային տարածքի և կոմունիկացիոն կենտրոնի 1-2 տարվա համար ամենօրյա մաքրության եվ ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների իրականացում

  6.200.000 ՀՀ դրամ

  Տեսահսկման համակարգի արդիականացման համար անհրաժեշտ սարքերի մատակարարման նպատակով

  9.245,000 ՀՀ դրամ

  FireEye CM/NX/EX համակարգերի համար արտոնագրերի ձեռքբերման համար հայտարարված մրցույթ

  14.094,000 ՀՀ դրամ

   

   

   

   

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  վճարային տերմինալների ձեռքբերման մրցույթ

  17.993.000 ՀՀ դրամ -

  A4 չափի թղթի ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  1.390 ՀՀ դրամ

  1.440 ՀՀ դրամ

  1.390 ՀՀ դրամ (Երևան, 1 տուփի արժեք) և 1.440 ՀՀ դրամ (ՀՀ շրջաններ մասնաճյուղեր, 1 տուփի արժեք)
  Քաղաք Երևան, Կասյան 1 հասցեի տանիքին տեղադրված գովազդային վահանակը ապամոնտաժելու և «Արդշինբանկ» ՓԲԸ անվանմամբ գովազային վահանակ պատրաստելու մրցույթ 3.766.000 ՀՀ դրամ -
  Ericsson-LG eMG80 մոդելի 17 հատ ԱՀԿ-ների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.239.000 ՀՀ դրամ -
  Գր.Լուսավորիչ 13/1 հասցեում գտնվող դրամարկղային կենտրոնի ընդլայնման և Մհեր Մկրտչյան 12 հասցեում գտնվող Բանկի «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի վերանորոգման աշխատանքների իրականացման նպատակով  հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

  1. 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. 14.472.775 ՀՀ դրամ

  1. դրամարկղային կենտրոնի գծով` 3.280.000 ՀՀ դրամ

  2. «Տիգրան Մեծ» մասնաճյուղի գծով` 14.472.775 ՀՀ դրա

  Dell XPS 13 9350 մոդելի թվով 12 հատ նոթբուք և 6 հատ Dell Docking ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում 6.708.000 ՀՀ դրամ 1 հատի գինը 559.000 ՀՀ դրամ
  Արտաքին գովազդային վահանակների և ներքին գովազդային նյութերի պատրաստում 1.497.580 ՀՀ դրամ ընդհանուր Լոտերի հանրագումար
  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ մասնաճյուղերի համար կահույքի պատրաստում և տեղադրում

  1. 2.887.888 ՀՀ դրամ

  2.52.500 ՀՀ դրամ

  3. 423.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 1. Կահույքի պատրաստման և տեղադրման մասով` 2.887.888 ՀՀ դրամ,

  Լոտ 2. Կապույտ բազկաթոռի և աթոռի մասով` 52.500 ՀՀ դրամ գնառաջարկով,

  Լոտ 3. Կապույտ երկտեղանոց և երեքտեղանոց բազմոցի մասով` 423.000 ՀՀ դրամ:

  Lազերային տպիչների քարտրիջների լիցքավորման (վերանորոգման) պատվիրակում 14.400 ՀՀ դրամ 12 տեսակի քարտրիջների հանրագումար` ընդհանուր 14.400 ՀՀ դրամ
  Գլխամասային գրասենյակի և թվով 65 մասնաճյուղերի համար 19 լիտր ծավալով խմելու ջրի առաքման և/կամ ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման

  1. 1000 ՀՀ դրամ (միավորի արժեք)

  2. 6,000 ՀՀ դրամ

  1. տարայով խմելու ջրի առաքման մասով`  միավորի արժեքը 1.000 ՀՀ դրամ

  2. ստացիոնար դիսպենսերների տեղադրման մասով`  6,000 ՀՀ դրամ

  «Մեղրի», «Քաջարան», «Կապան», «Ախուրյան» և «Տավուշ» մասնաճյուղերի  վերանորոգում

  1. «Մեղրի» մասնաճյուղ` 15.422.985 ՀՀ դրամ,

  2. «Քաջարան» մասնաճյուղ` 2.881.690 ՀՀ դրամ,

  3. «Կապան» մասնաճյուղ` 26.189.000 ՀՀ դրամ,

  4. «Ախուրյան»  մասնաճյուղ` 18.300.000 ՀՀ դրամ,

  5. «Տավուշ» մասնաճյուղ` 20.707.824 ՀՀ դրամ:

  -

  Cisco ASA5525-X համակարգերի համար FirePOWER IPS, AMP and URL արտոնագրերի ձեռքբերում

  3.352.580 ՀՀ դրամ -

  «Վեդի» մասնաճյուղի  վերանորոգում

  19.930.039 ՀՀ դրամ -

  MICROSOFT ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերում

  149.736.384 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն Երևան քաղաքում գտնվող թվով 5 տարածքների շուրջօրյա պահպանություն

  3.186.000 ՀՀ դրամ -

  Ուսումնական հարթակի ձեռքբերում

  7.700.000 ՀՀ դրամ -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ համար Fire Eye 2500NX2(100mbit/s), 3500EX և 4500CM սարքավորումների մատակարարու

  57.230.000 ՀՀ դրամ -
  Պոստերմինալների ձեռքբերում Լոտ 2-4.500.000 ՀՀ դրամ
   

  Լոտ 3-6.900.000 ՀՀ դրամ

  -
  Ցանցային սարքավորումների ձեռքբերում

  ԼՈՏ 1-28,927.200 ՀՀ դրամ,

  ԼՈՏ 2- 51,461.900 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-7,735.520 ՀՀ դրամ

  -

  Համակարգչային տեխնիկայի արդիականացման նպատակով համակարգիչների և ցանցային լազերային բազմաֆունկցիոնալ տպող սարքեր

  ԼՈՏ 1-41,520,000 ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 2-8,820,000ՀՀ դրամ

  ԼՈՏ 3-1,404,000 ՀՀ դրամ
  -
  Գնահատող կազմակերպություններ Համագործակցության պայմանագրեր են կնքվել պայմաններին ամբողջովին բավարարող կազմակերպությունների հետ: -

  Oracle ծրագրային ապահովման արտոնագրեր

  23.417.100 ՀՀ դրամ -
  Տպագրական նյութեր, Բանկի լոգոտիպով գրիչներ և ոսկե հուշամեդալներ

  Լոտ 1- 7.050.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 2-667.000 ՀՀ դրամ

  Լոտ 3-21.630.000 ՀՀ դրամ
  -

  Kaspersky Total Security for Business. 1000-1499 Node 1 year Cross-grade License արտոնագրեր

  9.990.000 ՀՀ դրամ -

  Բանկի սեփականության իրավունքով պատկանող և շահագործումից հանված տրանսպորտային միջոց

  1.521.000 ՀՀ դրամ

  -
       

   

  Փաթեթավորման նյութերի, ձևաթղթերի, ծրարների և տոպրակների ձեռքբերման նպատակով մրցույթ

  Գրենական պիտույքների և գրասենյակային պարագաների ձեռքբերման նպատակով հրապարակային գնառաջարկների ընդունում

 • Մրցույթ

  Հաղթող գին

  Նշումներ

  Oracle Database Enterprise Edition ծրագրային ապահովման արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  165.503.736 ՀՀ դրամ

  -

  «Արդշինբանկ» ՓԲԸ-ն 2017թ. թվով 7 (յոթ) վերանորոգվող մասնաճյուղերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման, կազմման և հեղինակային հսկողության իրականացման նպատակով համապատասխան կազմակերպության (կազմակերպությունների) ընտրության մրցույթ

  1.ընդհանուր 2.390.000 ՀՀ դրամ

   

   

  2. 630.000 ՀՀ դրամ

  1. «Մեղրի», «Քաջարան», «Վեդի», «Ախուրյան» և «Վարդենիս» մասնաճյուղերի գծով – 2.000.000 ՀՀ դրամ

  2. «Կապան» մասնաճյուղի գծով – 630.000

  Վանաձոր-Քիմպրոմ ՓԲԸ-ի, Վանաձոր ՋԷԿ-ի և Քիմմանրաթելերի գործարանի տարածքների պահպանությունն իրականացնելու համար համապատասխան կազմակերպության ընտրության մրցույթ

  ամսական 4.500.000 ՀՀ դրամ

   

  SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 5.0 PER USER BNDL XGRD BASIC 12 MONTHS արտոնագրերի ձեռքբերման մրցույթ

  11.560.000 ՀՀ դրամ

  -

  Բանկի տեղեկատվական ենթակառուցվածքի անվտանգության և ներխուժման հնարավորության փորձարկումների իրականացման ծառայությունների մատուցման մրցույթ

  7,650,000 ՀՀ դրամ

  -

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One