Ձեռքբերում | ardshinbank

Ձեռքբերում

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի* անշարժ գույքի ձեռքբերում

Կառուցվող բնակելի* անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում

Նվազագույն կանխավճար (անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից)

5%

Տարեկան տոկոսադրույք**

8.5 - 15.25%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.46 – 18.83%

Ժամկետ

10-20 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

100 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում վճարը չի գանձվում

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

  • Վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%
  • վարկի պայմանագրային գումարի 0.05% + 2.000 ՀՀ դրամ, եթե իրականացվում է կանխավճարի ապահովագրություն

Առաջնային շուկայից գույքի ձեռք բերման նպատակով վարկի տրամադրման դեպքում ամսական սպասարկման վարձը սահմանվում է 0 

* Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում գույքը կարող է լինել նաև այլ նշանակության:

** Ըստ հաճախորդների խմբերի սահմանված տարեկան տոկոսադրույքից կարող են կիրառվել զեղչեր, ընդ որում նշված անձանց կողմից Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը նվազեցվում է սահմանված զեղչերից միայն մեկի՝ առավելագույնի չափով: «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման հիմքով վարկի տոկոսադրույքի յուրաքանչյուր վերանայման ժամանակ, վերանայվում են նաև հաճախորդների խմբերի համար կրառված զեղչերը, եթե վարկառուն այլևս չի հանդիսանում այդ խմբերից որևէ մեկի անդամ, կամ վերանայման օրվան նախորդող 12 անընդմեջ ամիսների ընթացքում չի ստացել աշխատավարձ Բանկի վճարային քարտով:  

 

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի* անշարժ գույքի ձեռքբերում

Կառուցվող բնակելի* անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում

Նվազագույն կանխավճար (անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից)

5%

20%

Տարեկան տոկոսադրույք***

10.5-14%

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում  հիմնական և ընդհանուր պայմանների բավարարելու դեպքում, բացի սույն պայմաններով նախատեսված զեղչերից նշված տոկոսադրույքները նվազեցում են ևս 2 տոկոսային կետով: Ընդ որում, զեղչի կիրառման արդյունքում տոկոսադրույքը չի կարող ցածր լինել 10.5%-ից:
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք 11.03 – 16.71%

Ժամկետ

3-20 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

6 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումար

200 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում վճարը չի գանձվում

Վարկի ամսական սպասարկման վճար
  • Վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%
  • վարկի պայմանագրային գումարի 0.05% + 2.000 ՀՀ դրամ, եթե իրականացվում է կանխավճարի ապահովագրություն

Առաջնային շուկայից գույքի ձեռք բերման նպատակով վարկի տրամադրման դեպքում ամսական սպասարկման վարձը սահմանվում է 0 

* Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում գույքը կարող է լինել նաև այլ նշանակության:

** Ըստ հաճախորդների խմբերի սահմանված տարեկան տոկոսադրույքից կիրառվում են ստորև ներկայացված զեղչերը. Ընդ որում նշված անձանց կողմից Բանկի սեփականությունը հանդիսացող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման դեպքում տարեկան տոկոսադրույքը նվազեցվում է սահմանված զեղչերից միայն մեկի՝ առավելագույնի չափով: «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ի կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխման հիմքով վարկի տոկոսադրույքի յուրաքանչյուր վերանայման ժամանակ, վերանայվում են նաև հաճախորդների խմբերի համար կրառված զեղչերը, եթե վարկառուն այլևս չի հանդիսանում այդ խմբերից որևէ մեկի անդամ, կամ վերանայման օրվանը նախորդող 12 անընդմեջ ամիսների ընթացքում չի ստացել աշխատավարձ Բանկի վճարային քարտով: 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One