Ձեռքբերում | ardshinbank

Ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ

Սեփական ռեսուրս

Սեփական ռեսուրս

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ

1.Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում

1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում,

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք

(հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))

9.25 - 12.1%

12 – 13.7%

10.25 – 11.15%

Մանրամասն

Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)²

-

ՀԴ+4.97%

ՀԴ+4.7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.46 –16.03%

9.06– 15.76%

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

6 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

200 000 000 ՀՀ դրամ

400 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար

7.5%1

5%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

93 000 ՀՀ դրամ՝ մեկ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում, գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը

120 000 ՀՀ դրամ՝ երկու անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում, գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ;

 

* Սույն պայմանների իմաստով 1-ային շուկայից գույքի ձեռք բերում է համարվում ՀՀ տարածքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարանի ձեռքբերումը կամ ՀՀ տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ ԱՁ կառուցապատողից անհատական բնակելի տան ձեռքբերումը:

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 

Բանկի  Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

Գործող

6.13%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ

Սեփական ռեսուրս

Սեփական ռեսուրս

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ

Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք

(հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))

8.5 - 11.25%

11.25 - 12.95%

9.75 – 10.5%

Մանրամասն

Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)²

-

ՀԴ+4.47%

ՀԴ+4.2%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.46 –17.52%

9.61– 16.71%

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

6 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

200 000 000 ՀՀ դրամ

400 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար

10%1

5%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

93 000 ՀՀ դրամ՝ մեկ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում, գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը

120 000 ՀՀ դրամ՝ երկու անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում, գանձվում է մինչև վարկի տրամադրումը

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

1.վարկի պայմանագրային գումարի 0.05%

2.վարկի պայմանագրային գումարի 0.05% + 2.000 ՀՀ դրամ, եթե իրականացվում է կանխավճարի ապահովագրություն

Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ;

 

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 

Բանկի  Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

Գործող

6.13%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One