Ձեռքբերում | ardshinbank

Ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր

«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Գլխամասային գրասենյակ

Վարկի նպատակ

1.Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (կառուցվող բազմաբնակարան շենքում բնակարանի) (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում

1. Կառուցապատման աշխատանքներն ավարտված բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում,

2. Կառուցվող բնակելի անշարժ գույքի (դրա նկատմամբ իրավունքների) ձեռքբերում,

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,

Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք

(հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))

9.25 - 12.1%

13.5%

12.1%

Մանրամասն

Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)²

-

ՀԴ+5.97%

ՀԴ+6.1%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

9.67 –15.32%

10.58– 15.48%

Առավելագույն ժամկետ

240 ամիս

239 ամիս 240 ամիս

Նվազագույն ժամկետ

120 ամիս

120 ամիս 36 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

  200 000 000 ՀՀ դրամ

400 000 ԱՄՆ դոլար

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար

7.5%1

10%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5 000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

93 000 ՀՀ դրամ՝ մեկ անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում

120 000 ՀՀ դրամ՝ երկու անշարժ գույքի գրավով ապահովված վարկերի դեպքում

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Ամսական սպասարկման վճարների չափը վարկի գործողության ամբողջ ընթացքում փոփոխման ենթակա չէ;

 

* Սույն պայմանների իմաստով 1-ային շուկայից գույքի ձեռք բերում է համարվում ՀՀ տարածքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչպես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարանային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայնքից բնակարանի ձեռքբերումը կամ ՀՀ տարածքում բնակելի թաղամասերում կամ համալիրներում անմիջապես կազմակերպություն կամ ԱՁ կառուցապատողից անհատական բնակելի տան ձեռքբերումը:

¹ Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով:

² Lողացող տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:

 

Բանկի  Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) սահմանման աղյուսակ

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող

6%

4%

03.08.2020թ. - 01.02.2021թ.

6% 4.5%

29.04.2020թ.- 03.08.2020թ.

6.13%

4.5%

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-07-23 18:47
Developed by Studio One