Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին | ardshinbank

Հիփոթեքային վարկ զինծառայողներին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի նպատակ

Բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

(Երկրորդային շուկա, ոչ անմիջապես կառուցապատողից)

Կառուցապատողից անշարժ գույքի ձեռքբերում

(Առաջնային շուկա)

Տարեկան տոկոսադրույք

9,5% 7%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

10.8%

8%

Տոկոսադրույքի տեսակը

հաստատուն

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի նվազագույն գումար

3.000.000  ՀՀ դրամ 

Վարկի առավելագույն գումար

25.650.000  ՀՀ դրամ, սակայն ոչ ավել, քան վարկ/գրավ առավելագույն հարաբերակցությունը

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ՝ Բանկում վարկառուի անվամբ բացված բանկային հաշվին փոխանցման միջոցով

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

 

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ Կառավարության 2019թ. Օգոստոսի 22-ի N 1091-Ն որոշմամբ սահմանված Ծրագրի շրջանակում զինծառայողները հնարավորություն ունեն ստանալ պետական աջակցություն՝ կանխավճարի և տոկոսների մասնակի սուբսիդավորման տեսքով: 

Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են առաջնային և երկրորդային շուկաներից բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով:

Առաջնային շուկայից բնակարանի ձեռքբերման դեպքում գործում է նաև հիփոթեքային վարկի գծով վճարված տոկոսների գումարների չափով վճարված եկամտային հարկի գումարների վերադարձման հնարավորությունը:

ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ

1. Կանխավճարի սուբսիդավորում՜ մինչև 2.850.000 ՀՀ դրամի չափով

2. Տոկոսադրույքի սուբսիդավորում՝ 3% վարկի անվանական տոկոսադրույքից

Տարեկան անվանական տոկոսադրույքից Պետության կողմից սուբսիդավորվում է 3 տոկոսային կետ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2021-10-26 16:27
Developed by Studio One