Հատուկ հաշիվներ | ardshinbank

Հատուկ հաշիվներ

ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՂԻ ՀԱՏՈՒԿ ՀԱՇՎԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 Հիմնական սակագներ*

AMD

USD

EUR

RUR

Հաշվի բացում (ՀՀ դրամ)

50000

50000

50000

50000

Հաշվի նվազագույն մնացորդ (հաշվի արժույթով)

0

0

0

0

Հաշվի տարեկան սպասարկման միջնորդավճար (ՀՀ դրամ) 1

0

0

0

0

Հաշվի փակման միջնորդավճար`

 

 

 

 

-       Հաճախորդի դիմումի համաձայն (ՀՀ դրամ)

0

0

0

0

-       Բանկի նախաձեռնությամբ2 (ՀՀ դրամ)

2500

2500

2500

2500

Հաշվի օրական մնացորդի դիմաց կուտակվող տարեկան տոկոսադրույք2

պայմանագրային

Տոկոսների վճարման պարբերականություն

եռամսյակային

Չաշխատող հաշվի լրացուցիչ ամսական վճար (ՀՀ դրամ)3

1000

1000

1000

1000

Կառուցապատողի Հիմնական հատուկ հաշվից (ՀՀ դրամով) Կառուցապատողի Լրացուցիչ Հատուկ հաշվին (արտարժույթով) փոխանցվող գումարի փոխարկման փոխարժեք4

Տվյալ արտարժույթի համար Բանկի սահմանած վաճառքի  փոխարժեք, հանած   վաճառքի ու առքի  փոխարժեքների դրական տարբերության 35 տոկոսը4

Կառուցապատողի լրացուցիչ հատուկ հաշվից (արտարժույթով) Կառուցապատողի Հիմնական Հատուկ հաշվին (ՀՀ դրամով) փոխանցվող գումարի փոխարկման փոխարժեք4

Տվյալ արտարժույթի համար Բանկ սահմանած առքի փոխարժեք գումարած   վաճառքի ու առքի  փոխարժեքների դրական տարբերության 35 տոկոսը 

Լրացուցիչ սակագներ

 

 

 

 

Հաշվի շարժի և մնացորդի վերաբերյալ SMS ծանուցում 
(ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար)5

30

30

30

30

Հատուկ հաշվի քաղվածքի տրամադրում (ՀՀ դրամ)`5

 

 

 

 

-       Մինչև 1 ամիս ժամանակահատվածի համար

0

0

0

0

-       2-12 ամիս ժամանակահատվածի համար

2000

2000

2000

2000

-       12 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար

3000

3000

3000

3000

Տեղեկանքների տրամադրում (ՀՀ դրամ)`5

 

 

 

 

Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում6

2000

2000

2000

2000

Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում6

5000

5000

5000

5000

Աուդիտորական հարցման պատասխանների տրամադրում

10000

10000

10000

10000

1 Մեկից ավել դրամային կամ մեկից ավել արտարժութային հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային և միայն մեկ արտարժութային հաշվի համար: Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար:

2 Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույքները ներառում են ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դրույքը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում):

3 Միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում:   Ընդ որում, հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվներին առկա մնացորդի չափով: Ավել մնացորդների առկայության դեպքում 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար գանձվում է չաշխատող հաշվի միջնորդավճար:

4 Հիմնական հատուկ հաշվին մուտքերը և հաշվից ելքերը կատարվում են միայն ՀՀ դրամով:

5 Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ: Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բոլոր այլ ձևաչափերի փաստաթղթերը:

Բանկը կարող է սահմանել նաև Կառուցապատողի Հատուկ հաշվի սպասարկման Անհատական սակագներ:

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ բացում է ՀՀ-ում շինարարության թույլտվություն ունեցող և շինարարության համար նախատեսված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար: 

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշիվը բացում է փաստաթղթերի ցանկով սահմանված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը 2 բանկային օրվա ընթացքում:

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման դիմում-պայմանագրեր ընդունում և Կառուցաատողի հատուկ հաշիվները բացում և սպասարկում է միայն Բանկի գլխամասային գրասենյակում:

Բանկը ոչ ռեզիդենտ Կառուցապատողների հատուկ հաշիվների բացման դիմում-պայմանագրեր և Կառուցաատողի հատուկ հաշիվներ բացում է միայն Բանկի գլխամասում:

Բանկը յուրաքանչյուր Կառուցապատողի միևնույն հասցեով գտնվող հողամասի համար բացում է ՀՀ դրամով միայն մեկ Կառուցապատողի հատուկ հաշիվ և արտարժույթով միայն մեկ Կառուցապատողի լրացուցիչ հատուկ հաշիվ:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One