Հատուկ հաշիվներ | ardshinbank

Հատուկ հաշիվներ

Հ/Հ

 1. Հիմնական սակագներ*

AMD

 1. 1

Հաշվի բացում 

50000 (ՀՀ դրամ)

 1. 2

Հաշվի նվազագույն մնացորդ (հաշվի արժույթով)

0

 1. 3

Հաշվի տարեկան սպասարկման միջնորդավճար (ՀՀ դրամ)1

0

 1. 4

Հաշվի փակման միջնորդավճար`

 

 1. 4.1
 • Հաճախորդի դիմումի համաձայն (ՀՀ դրամ)

0

 1. 4.2
 • Բանկի նախաձեռնությամբ(ՀՀ դրամ)

2500

 1. 5

Հաշվի օրական մնացորդի դիմաց կուտակվող տարեկան տոկոսադրույք2

 

Պայմանագրային

 1. 6

Տոկոսների վճարման պարբերականություն

Եռամսյակային

 1. 7

Չաշխատող հաշվի լրացուցիչ ամսական վճար (ՀՀ դրամ)3

1000

 

 1. Լրացուցիչ սակագներ

 

 1. 1

Հաշվի շարժի և մնացորդի վերաբերյալ SMS ծանուցում 
(ՀՀ դրամ յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար)5

30

 1. 2

Հատուկ հաշվի քաղվածքի տրամադրում (ՀՀ դրամ)`5

 

2.2.1

 • Մինչև 1 ամիս ժամանակահատվածի համար

0

2.2.2

 • 2-12 ամիս ժամանակահատվածի համար

2000

2.2.3

 • 12 ամսից ավել ժամանակահատվածի համար

3000

 1. 3

Տեղեկանքների տրամադրում (ՀՀ դրամ)`5

 

2.3.1

Ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում6

2000

2.3.2

Ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքների տրամադրում6

5000

2.3.3

Աուդիտորական հարցման պատասխանների տրամադրում

10000

1 Մեկից ավել դրամային հաշիվ ունենալու դեպքում սպասարկման վճարը գանձվում է միայն մեկ դրամային հաշվի համար: Հաշվի սպասարկման վճարը գանձվում է միանվագ, յուրաքանչյուր 12 ամսվա համար:

2 Ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց բանկային հաշվի մնացորդի դիմաց հաշվեգրվող տոկոսադրույքները ներառում են ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի դրույքը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում):

3 Միջնորդավճարը գանձվում է հաճախորդի բոլոր հաշիվներով 12 ամիս անընդմեջ գործարք չիրականացնելու դեպքում:   Ընդ որում, հաճախորդի հաշիվներին բավարար միջոցներ չլինելու դեպքում, Բանկը գանձում է միջնորդավճար հաշիվներին առկա մնացորդի չափով: Ավել մնացորդների առկայության դեպքում 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար գանձվում է չաշխատող հաշվի միջնորդավճար:

4 Հիմնական հատուկ հաշվին մուտքերը և հաշվից ելքերը կատարվում են միայն ՀՀ դրամով:

5 Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

6  Բանկի ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բանկային հաշիվների առկայության, մնացորդի, հաշիվներ չունենալու, ավանդային հաշիվների, վարկային պարտավորությունների, պարտավորություններ չունենալու վերաբերյալ տեղեկանքներ: Բանկի ոչ ստանդարտ բնույթի տեղեկանքներ են համարվում բոլոր այլ ձևաչափերի փաստաթղթերը:

7  Բանկը կարող է սահմանել նաև Կառուցապատողի Հատուկ հաշվի սպասարկման Անհատական սակագներ:

 

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշիվներ բացում է ՀՀ-ում շինարարության թույլտվություն ունեցող և շինարարության համար նախատեսված հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունք ունեցող ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի համար: 

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշիվը բացում է փաստաթղթերի ցանկով սահմանված բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը 2 բանկային օրվա ընթացքում:

Բանկը Կառուցապատողի հատուկ հաշվի բացման դիմում-պայմանագրեր ընդունում և Կառուցաատողի հատուկ հաշիվները բացում և սպասարկում է Բանկի գլխամասային գրասենյակում, իսկ մասնաճյուղային ցանցում կառուցապատողի հատուկ հաշիվ բացելու և սպասարկելու համար անհրաժեշտ է ստանալ Վարչության նախագահի համաձայնությունը:

Բանկը ոչ ռեզիդենտ Կառուցապատողների հատուկ հաշիվների բացման դիմում-պայմանագրեր և Կառուցաատողի հատուկ հաշիվներ բացում է միայն Բանկի գլխամասում:

Բանկը յուրաքանչյուր Կառուցապատողի համար կարող է բացել մեկից ավել Կառուցապատողի հատուկ հաշիվ՝ միայն ՀՀ դրամով:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2023-05-26 17:38
Developed by Studio One