Կենսաթոշակային վարկային գծեր | ardshinbank

Կենսաթոշակային վարկային գծեր

Ուշադրություն

Հաճախորդի կողմից տոկոսագումարների և վարկի գումարների մարումները ժամանակին չկատարելու դեպքում այդ մասին տեղեկատվությունը կտրամադրվի ՀՀ Կենտրոնական Բանկի վարկային ռեգիստրին և ԱՔՌԱ Քրեդիտ Ռեփորտինգ ՓԲԸ-ին:

Հ/Հ

Պայմաններ

Վարկային գծի արժույթ AMD

1.1  

Վարկային գծի տեսակ

Նվազող վարկային գիծ

1.2  

Վարկային գծի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ՝ կենսաթոշակային քարտին փոխանցելու միջոցով

1.3  

Վարկային գծի տրամադրման ձև

Միանվագ կամ մաս-մաս

1.4  

Վարկային գծի ձևակերպման վայր

Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում (գրասենյակում)

1.5  

Վարկային գծի տրամադրման առավելագույն ժամկետ (ամիսներով)

50

1.6  

Վարկային գծի առավելագույն սահմանաչափ

Մինչև կենսաթոշակի եռապատիկի չափով

1.7  

Վարկային գծի տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%

1.8  

Վարկային գծի տոկոսագումարի հաշվարկման ձև*

Տոկոսագումարը հաշվարկվում է վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց անվանական տոկոսադրույքի կիրառման միջոցով հետևյալ բանաձևով`

I=R*L/D, որտեղ

I` մեկ օրվա տոկոսագումարն է

R` անվանական տոկոսադրույքը

L` վարկային գծի օգտագործված մասը

D` տարվա փաստացի օրերի քանակը

1.9  

Վարկային գծի ամսական սպասարկման վարձ

Վարկային գծի պայմանագրային գումարի 1%  

1.10  

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք**

24% առավելագույնը 

1.11  

Ժամկետանց վարկային պարտավորությունների գծով տարեկան տոկոսադրույք

24%

1.12  

Փոխհաշվարկի օր

Յուրաքանչյուր ամսվա 5-ը, եթե այլ օր չի նշել

1.13  

Վարկային գծի մարման կարգ

Նվազագույն մարման սահմանաչափին համաձայն

1.14  

Վարկային գծի օգտագործված մասի մարման միջանկյալ ժամկետ

Յուրաքանչյուր վճարային ժամանակահատված

1.15  

Վարկային գծի տոկոսների մարում

Ամսական, Վճարային ժամանակահատվածի ընթացքում

1.16  

Պարտադիր մարման չափ (ըստ մարման հերթականության)

·      Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ քարտային հաշվի գերածախսի (դեբիտորական պարտք) դիմաց հաշվարկված տույժ,

·   Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ քարտային հաշվի գերածախս (դեբիտորական պարտք),

·   Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ Պայմանագրով, Վարկային գծի պայմանագրով և (կամ) Խառը պայմանագրով նախատեսված վճարման ենթակա այլ միջնորդավճարներ,

·   Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին չվերադարձված տոկոսագումար (այդ թվում նաև ժամկետին չվերադարձված Կրեդիտի դիմաց հաշվարկված տոկոս և ժամկետանց տոկոսների տույժ)` առկայության դեպքում,

·   Նախորդ ժամանակաշրջանի համար ժամկետին չվերադարձված Նվազագույն մարման սահմանաչափեր` առկայության դեպքում,

·   Հաշվետու ժամանակաշրջանի ավարտի դրությամբ Վարկային գծի օգտագործված մասի դիմաց հաշվարկված (կուտակված) տոկոսագումար,

·   Նվազագույն մարման սահմանաչափ

1.17  

Նվազագույն  մարման սահմանաչափ

Հաշվետու ժամանակահատվածի ավարտի դրությամբ վարկային գծի օգտագործված մասի 2% չափով  

1.18  

Վարկային գծի նվազեցման չափ

Վարկային սահմանաչափի 2%-ի չափով ամսական հավասարաչափ մարումներով` սկսած վարկային գծի նվազեցման հետաձգման ժամկետի ավարտից

1.19  

Վարկային գծի նվազեցման հետաձգում

 -

1.20  

Մարման արտոնյալ ժամանակահատված

-

1.21  

Վճարային ժամանակահատված

1 ամիս

1.22  

Վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ

Հաճախորդի կողմից Բանկում և ՀՀ այլ բանկերում վարկի և (կամ) դրա նկատմամբ հաշվարկված տոկոսագումարների մարումները մեկ տարվա ընթացքում ուշացել են ոչ ավել, քան 30 (երեսուն) օր, կամ վարկային պատմության բացակայություն, ինչպես նաև դասակարգման բացակայություն

1.23  

Վարկային գծի երկարաձգում***

-

1.24  

Վարկային սահմանաչափի ավելացում

-

1.25  

Այլ պահանջներ

 

1.25.1  

Տարիքային սահամանափակում

Հաճախորդը պետք է վարկի հաստատման պահին լինի առնվազն 21 տարեկան, իսկ վարկի վերջնաժամկետին ոչ ավել քան-72 տարեկան

1.25.2  

Վարկային պարտավորությունների նկատմամբ պահանջներ

Առավելագույն հնարավոր վարկային բեռը (ներառյալ դիտարկվող վարկը) չպետք է գերազանցի կենսաթոշակի քսանապատիկը: Վարկային բեռի հաշվարկում չեն ընդգրկվում հիփոթեքային վարկերի, ոսկու և դրամական միջոցների (ավանդի) ապահովվածությամբ վարկերի գծով պարտավորությունները:  Վարկային գծի առկայության դեպքում հաշվարկում այն ներառվում է առավելագույն վարկային գծի սահմանաչափով:

1.25.3  

Հաճախորդի կենսաթոշակի նկատմամբ պահանջներ

1. Հաճախորդի ամսական կենսաթոշակը պետք է բավարար լինի վարկային գծի նվազագույն մարման սահմանաչափի, վարկային գծի ամսական սպասարկման վարձի և հաշվարկված տոկոսագումարի մարման համար,

2. Հաճախորդը պետք է առնվազն վարկային գծի հայտի ներկայացման կամ դրան նախորդող ամսում առնվազն 1 ամսվա կենսաթոշակ ստացած լինի Բանկի կենսաթոշակային վճարային քարտով, ընդ որում, հաշվարկում հիմք է ընդունվում վերջին վճարված 1 ամսվա կենսաթոշակի գումարը:

1.25.4  

Քաղաքացիության և գրանցման նկատմամբ պահանջներ

 • Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ քաղաքացի,
 • Վարկառուի բնակության վայր պետք է հանդիսանա Հայաստանի Հանրապետությունը, որի համար հիմք պետք է հանդիսանա անձնագրում հասցեի դրոշմակնիքի առկայությունը կամ նույնականացման քարտի էլեկտրոնային կրիչի միջոցով կամ դրա կիրառմամբ հասանելի դարձած տեղեկատվությունը:

1.25.5  

Անձնական տվյալների նկատմամբ պահանջներ

 • բջջային հեռախոսահամարի առկայություն
 • էլեկտրոնային փոստի հասցեի առկայություն

*** Սույն կետում նշված պայմանը նախատեսվում է միայն վարկային պայմանագրով սահմանված լինելու դեպքում:

          Նշված պայմաններին համապատասխանության ստուգումն իրականացվում է վարկային գծի ժամկետի ավարտից երկու ամիս առաջ:

 

Որոշման կայացման և վարկային գծի տրամադրման ժամկետները`

Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացումից և նախնական հավանությունը ստանալուց հետո վարկային գծի տրամադրման վերաբերյալ վերջնական որոշումը կայացվում է և Հաճախորդը տեղեկացվում է առավելագույնը 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Վերջնական որոշման կայացումից հետո վարկային գիծը տրամադրվում է առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում: 

 

 

 

 • * Տոկոսագումարի հաշվարկման օրինակ

  Վարկային գծի սահմանաչափ – 500.000 ՀՀ դրամ

  Օգտագործված մաս-200.000 ՀՀ դրամ

  Վարկի տարեկան տոկոսադրույք – 0%

  Տարվա օրերի քանակ – 365 օր

  Օրական կուտակվող տոկոսի մեծությունը կկազմի – 0 ՀՀ դրամ (տոկոսագումարը կկազմի 200.000*0% /365=0 ՀՀ դրամ)

   ** Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման կարգ

  Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկում չեն ներառվում`

  ·         Վճարային քարտի կամ լրացուցիչ վճարային քարտի թողարկման վարձը և քարտային հաշվի տարեկան սպասարկման վարձը,

  ·         Կրեդիտի մարման պարտավորության խախտման և վճարային սահմանաչափի գերազանցման համար հաշվարկվող տոկոսները, տուժանքը (տույժերը և տուգանքները),

  ·         Կանխիկացման և կանխիկի մուտքագրման համար միջնորդավճարները,

  ·         Տարբեր տեսակի փաստաթղթերի տրամադրման համար վճարները,

  ·         Արժույթի փոխարկման համար միջնորդավճարները:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One