Խնայողական հաշիվներ | ardshinbank

Խնայողական հաշիվներ

 

Հ/Հ Գործառնության տեսակը

Սակագին

 1.   

Հաշվի արժույթ

AMD

 1.  

Հաշվի բացման1 վճար

Անվճար

 

Հաշվի ամսական սպասարկման2 վճար

Անվճար

 1.  

Հաշվի ժամկետ

Անժամկետ

 1.  

Հաշվի փակում3

Անվճար

 1.  

Հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

 1.  

Հաշվի համալրման նվազագույն գումար

Չի սահմանվում

 1.  

Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ

Չի սահմանվում

 1.  

Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք` հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա համար հաշվի նվազագույն մնացորդի նկատմամաբ 4, 5, 6

Տոկոսադրույք

ընթացիկ ամիս՝ R1

վերջին 3 ամիս՝ R3

վերջին 6 ամիս՝ R6

վերջին 12 ամիս՝ R12

9.1

Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը մեծ կամ հավասար է 50,000 ՀՀ դրամից

6%

7%

8%

9.5%

9.2. 

Օրվա ավարտի դրությամբ մնացորդը փոքր է 50,000 ՀՀ դրամից

Բանկի սակագներով սահմանված  բանկային հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան տոկոսադրույք

 1.   

Հաշվով կատարվող գործառնությունների տեսակներ7

10.1.  

Հաշվին գումարի համալրում

Կանխիկի մուտքագրում

Այլ հաշիվներից փոխանցում, ինչպես նաև առցանց

10.2. 

Հաշվից գումարի ելքագրում

Փոխանցում հաճախորդի Բանկում առկա բանկային կամ քարտային հաշիվներին – անվճար,

Կանխիկի ելքագրում

Փոխանցումներ այլ հաշիվներին՝ տվյալ փոխանցման համար նախատեսված սակագնին

 

1 Խնայողական հաշիվը հնարավոր է բացել՝ այցելելով Բանկի ցանկացած մասնաճյուղ այդ թվում այն հասանելի է Բանկի կողմից շահագործվող առցանց ծրագրային Համակարգերից/Հավելվածներից(Mobil Bank և/կամ Internet Bank) օգտվող Հաճախորդների համար:

Սպասարկման վճար նախատսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է սկսած հաշվի բացման ամսվանից յուրաքանչուր ամսվա վերիջին օրը:

3 Խնայողական հաշիվը առանց հաճախորդի դիմումի կարող է փակվել Բանկի կողմից, եթե մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հաշվով գործառնություններ չեն կատարվել և որոնք չունեն դրական մնացորդ:

4 Տոկոսադրույքը կախված է հաշվին դրամական միջոցների գտնվելու ժամկետից և վերջին (ժամկետի մեկնարկը սկսվում է սակագներով նախատեսված նվազագույն մնացորդը ապահովելու օրվանից) 1, 3, 6 և 12 ամիսների նվազագույն մնացորդից, հետևաբար որքան երկար և շատ է կատարվում խնայողություն, այնքան բարձր է տոկոսադրույքը: Բանկը հաշվետու/տվյալ ամսվա նվազագույն մնացորդի համար հաշվարկված տոկոսագումարները հաշվեգրում և վճարում է օրացուցային ամսվա վերջում` կապիտալացնելով հաշվի մնացորդին, եթե այլ բան նախատեսված չի Բանկի ու Հաճախորդի միջև կնքված պայմանագրով, և վճարելիս պահում ու պետական բյուջե է փոխանցում օրենսդրությամբ գանձման ենթակա հարկերը: Օրացուցային ամսվա որևէ օրը մնացորդի զրոյական լինելու դեպքում, այդ օրացուցային ամսվա տոկոսները չեն հաշվեգրվում և չեն վճարվում:

5 Խնայողական հաշվի տոկոսադրույքը չի ամրագրվում անժամկետ, այն կրում է տեղեկատվական բնույթ: Բանկն իրավունք ունի այն միակողմանիորեն փոփոխել` դրանք ուժի մեջ մտնելուց առնվազն 7 օր առաջ տեղեկացնելով հաշվետիրոջը՝ համապատասխան տեղեկատվությունը Բանկի կորպորատիվ կայքէջում հրապարակելու միջոցով:

6 Ընթացիկ/հաշվետու օրացուցային ամսվա ամփոփ տոկոսադրույքը, որը կստանա հաճախորդը հաշվարկվում և կախված է վերջին 1,3,6,12 ամիսների նվազագույն մնացորդից և հաշվին միջոցների գտնվելու ժամկետից, որը հաշվարկվում է ստորև բանաձևով: Բանաձևի մեջ հաշվի են առնվում վերջին 1,3,6,12 ամիսների նվազագույն մնացորդները և 9-րդ կետով սահմանված տոկոսադրույքները:

R% =  max(S12 *R12;S6 * R6;S3 * R3; S1 *R1) * 100

                                                  S1

G =  S1*R*K                Տոկոսագումար(G) =  նվազագույն գումարը հաշվետու ամսում * R% * օրերի քանակը հաշվետու ամսում

                   365(366)                                                                                           365/(366)

 

R – ամփոփ տարեկան տոկոսադրույքն է, որով իրականացվում է հաշվետու ամսվա տոկոսների հաշվեգրումը և վճարումը

Sn – n վերջին ամիսների նվազագույն մնացորդը (n = 1,3,6,12 ամս.)

Rn – n ժամանակահատվածի տոկոսադրույքը (n = 1,3,6,12 ամս.)

G – հաշվետու ամսում հաշվեգրված տոկոսագումար

K – օրերի քանակը հաշվետու ամսում

S1 –նվազագույն գումարը հաշվետու ամսում

 

7 Խնայողական հաշվի քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած տարբերակով: Բանկը պարտավոր չէ Հաշվետիրոջը հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել:

Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկի գործող Սակագների:

Այն միջնորդավճարներ, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ:

Սույն սակագներով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներով։

 

 

 

 • եթե

  S1 = 100,000 ՀՀ դրամ` նվազագույն մնացորդ հաշվետու/ վերջին ամսում

  S= 90,0000 ՀՀ դրամ` նվազագույն մնացորդ վերջին 3 ամսում

  S6 = 70,0000 ՀՀ դրամ` նվազագույն մնացորդ վերջին 6 ամսում

  S12 = 60,0000 ՀՀ դրամ` նվազագույն մնացորդ վերջին 12 ամսում

   

  R1 = 6%` ընթացիկ ամսվա տոկոսադրույք

  R= 7%` վերջին 3 ամսվա տոկոսադրույք (առաջանում է 3-րդ ամսից)

  R6 = 8%` վերջին 6 ամսվա տոկոսադրույք (առաջանում է 6-րդ ամսից)

  R12 = 9.5%` վերջին 12 ամսվա տոկոսադրույք (առաջանում է 12-րդ ամսից)     

   

  R% = max(60,000*9.5%; 70,000*8%; 90,000*7%; 100,000*6%) * 100  = max(5700;5600;6300;6000) * 100 = 6300*100  = 6.3%

                                                                    100,000                                                                                                 100,000                              100,000

   

  G = 100,000*6.3%*31(օր) = 535.1 ՀՀ դրամ

              365 (366)  

   

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One