Լիազորագրեր | ardshinbank

Լիազորագրեր

 

Ծառայության տեսակ

Սակագին Երևան քաղաքի մասնաճյուղերում

Սակագին մարզերի մասնաճյուղերում

1

Բանկի տարածքում լիազորագրի ձևակերպում (բացառությամբ սույն աղյուսակի 3-րդ կետով սահմանված լիազորագրերի) և հաշվի տվյալների համապատասխան սահմանում/փոփոխում

5’000 ՀՀ դրամ

3’000 ՀՀ դրամ

2

Նոտարական կարգով կամ նոտարի վավերացրած լիազորագրին հավասարեցված լիազորագրի ստուգում

5’000 ՀՀ դրամ

3’000 ՀՀ դրամ

3

Միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկային պայմանագրի շրջանակներում գործառույթների իրականացման լիազորություններ պարունակող լիազորագրի ձևակերպում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

4

Միայն ոսկու գրավով ապահովված վարկային պայմանագրի շրջանակներում գործառույթների իրականացման լիազորություններ պարունակող, նոտարական կարգով կամ նոտարի վավերացրած լիազորագրին հավասարեցված լիազորագրի ստուգում

չի սահմանվում

չի սահմանվում

5

ՀՀ տարածքից դուրս տրամադրված լիազորագրերի (դրանց թարգմանությունների) ստուգում

Անհատական գործարքային սակագին

Լիազորագրերով կատարվող գործարքների նկատմամբ առկա են հետևյալ սահմանափակումները.

  1. Մեկ օրվա ընթացքում լիազորողի բանկային հաշիվներից դրամական միջոցների կանխիկ և անկանխիկ ելքերի հանրագումարը (բացառությամբ ավանդի գումարի ելքագրումների) չի կարող գերազանցել 5’000’000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը (արտարժույթի դեպքում հաշվարկի հիմք է ընդունվում տվյալ պահին գործող ՀՀ ԿԲ փոխարժեքը)՝ բացառությամբ սույն կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված դեպքերի:
  2. Սույն կետի 1-ին ենթակետով սահմանված 5’000’000 (հինգ միլիոն) ՀՀ դրամը կամ դրան համարժեք արտարժույթը գերազանցող գումարի ելքագրման գործարքները լիազորված անձի կողմից կարող են իրականացվել Բանկի մասնաճյուղի սպասարկող մասնագետի կողմից հեռախոսազանգով լիազորողի լրացուցիչ հաստատումը ստանալու դեպքում:
  3. Լիազորված անձը չի կարող իրականացնել լիազորողի հաշիվներից արժեքների ելքագրումներ իր օգտին (իր անունով առկա հաշիվներին):

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One