Էներգաարդյունավետ վարկ | ardshinbank

Էներգաարդյունավետ վարկ
1 Ռեսուրս Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության KFW ֆինանսավորմամբ էներգաարդյունավետության վարկեր *****
2 Նպատակ Էներգաարդյունավետության հետ կապված հիմնական միջոցների ձեռքբերում
3 Արժույթ ՀՀ դրամ
4 Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) 1,000,000
5***** Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)  500,000,000
6 Ժամկետ  առավելագույնը 60 ամիս
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում _
 
 
7** Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) Պայմանագրային
8***  Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար (15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ վարկի դեպքում՝ տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն) Չի սահմանվում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`
9*** Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
10 Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական

վարկը ձևակերպելու պահին

վարկավորման ժամկետի ավարտին

11 Մայր գումարի մարումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից
12 Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից
13**** Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք Պայմանագրային
14 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
15 Օգտագործման եղանակ անկանխիկ
16 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր, ֆիզիկական անձինք   

* Լիզինգի դեպքում գործում են վարկ,վարկային գծի համար ընդունված պայմանները:

** Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:

*** Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի դեպքում ` չի կիրառվում:

**** Միայն C դասի հաճախորդների դեպքում՝ Հաճախորդի և իր հետ փոխկապակցված անձանց Բանկում  ունեցած վարկային բեռի (գործող և դիտարկվող վարկային պարտավորությունների) առավելագույն սահմանաչափ: B և C դասերի հաճախորդներին Բանկի կոլլեգիալ մարմնի որոշմամբ առավելագույն սահմանաչափը գերազանցող գումարի տրամադրումը չի համարվում տվյալ պայմաններից շեղում:

***** Տվյալ ռեսուրսի կարգավորմամբ կարող է սահմանվել էներգաաուդիտ անցնելու պահանջ, որի գծով ծախսերը կամ դրանց մի մասը իրականացվում են վարկառուի կողից տվյալ ռեսուրսի պայմաններին համապատասխան: •   Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման դեպքում Վարկառուին տրամադրվող լրացուցիչ արտոնություններ
  1 անվճար «Բանկ-Հաճախորդ » համակարգի տրամադրում
  2 վարկառու կազմակերպության տնօրենին և սեփականատերին/երին Master Gold քարտի տրամադրում՝առաջին տարվա սպասարկում անվճար
  3 փաստաթղթային ակրեդիտիվների և միջազգային երաշխիքների թողարկում տարեկան` 5% տոկոսադրույքով 
  4 Բանկը իր վրա է կրում գրավի գնահատման և ձևակերպման ծախսերը
   

   


 • 1 Ֆինանսավարկային կազմակերպություններին տրամադրվող վարկային գործիքի պայմանները Բանկի կողմից որոշվում են յուրաքանչյուրի համար անհատական:  
      Վարկի սպասարկման միջնորդավճար` պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար/ֆակտորինգի դեպքում` պարգևավճար P կամ A դասի կազմակերպությունների համար Այլ դասի կազմակերպությունների համար
  2 2.1 Պայմանագրային Վարկային կոմիտեի որոշմամբ կարող են սահմանվել վարկի սպասարկման լրացուցիչ պարբերական վճարներ` վարկային պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածի համար, սակայն ոչ ավել, քան տարեկան 4 000 000 ՀՀ դրամը: Վարկային պայմանագրում/համաձայնագրում ամրագրվում է դրույթ առ այն, որ գանձված վարկի սպասարկման վճարները վերադարձման ենթակա չեն, անկախ վարկի ժամկետից շուտ մարման հանգամանքից
  2.2 Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման նպատակով վարկային հայտերի համար վարկի սպասարկման միջնորդավճար (սահմանվում է պայմանագրի գործողության յուրաքանչյուր տարվա համար, ընդ որում առաջին տարվա սպասարկման վճարը գանձվում է վարկի տրամադրման պահին  )  Պայմանագրային վարկի պայմանագրային գումարի 0.3%-1%
  3* Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետ   84 ամիս 
  4 4.1 Վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար Պայմանագրային 50 000 ՀՀ դրամ
  4.2 Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման նպատակով վարկային հայտերի համար վարկային գործառնությունների իրականացման գլխավոր պայմանագրի կնքման վճար   չի գանձվում
  5 5.1  Գործողության ժամկետը չլրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշման պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային 25 000 ՀՀ դրամ
  5.2 Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման նպատակով վարկային հայտերի դեպքում  Գործողության ժամկետը չլրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշման պայմաններում մինչև պայմանագրերի կնքումը փոփոխության համար հայտի ուսումնասիրության վճար  չի գանձվում
  6 6.1 Գործողության ժամկետը լրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար Պայմանագրային 30 000 ՀՀ դրամ
  6.2 Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման նպատակով վարկային հայտերի դեպքում գործողության ժամկետը լրացած հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը նույն պայմաններով վերահաստատման համար հայտի ուսումնասիրության վճար  չի գանձվում
  7 Գործող վարկային գործիքի վերանայման համար հայտի ուսումնասիրության վճար (բացառությամբ ակրեդիտիվների պայմանագրային պայմանների (բացառությամբ  գրավի պայմանագրի) Պայմանագրային 70 000 ՀՀ դրամ
  ընդ որում միայն առաջնակարգ գրավով ապահովված վարկային գործիքի (բացառությամբ ակրեդիտիվների) դեպքում Պայմանագրային 20 000 ՀՀ դրամ
  8 Ակրեդիտիվի ցանկացած փոփոխության (բացառությամբ գումարի ավելացումից, ժամկետի երկարաձգումից) դեպքում վճար Պայմանագրային 30 000 ՀՀ դրամ 
  Ակրեդիտիվի գումարի ավելացման կամ ժամկետի երկարաձգման վճար Պայմանագրային 30 000 ՀՀ դրամ +  թողարկման վճարը`ավելացված մասով
  9 երաշխիքի նամակի բովանդակության/տեքստի փոփոխության վճար (երբ չի պահանջվում վարկային կոմիտեի որոշման փոփոխություն կամ նոր որոշման կայացում) չի գանձվում
  10 Ապահովվածության միջոցի մեկ այլ միջոցով փոխարինման վճար (չի կիրառվում այն դեպքերում երբ ապահովվածության միջոցը փոխարինվում է `  Պայմանագրային յուրաքանչյուր պայմանագրի համար` 50 000 ՀՀ դրամ 
   - դրամական միջոցներով (այդ թվում ժամկետային և ցպահանջ ավանդ)
   - ՀՀ ԿԲ կողմից թողարկված արժեթղթերով,
   - ՀՀ պետական գանձապետական պարտատոմսերով
   - Բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսորով
   - Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներով
  11 Հաճախորդի պահանջով որևէ ապահովվածության միջոցի ազատման վճար (յուրաքանչյուր մեկ պայմանագրի համար՝ անկախ տվյալ պայմանագրով գրավադրված գույքի քանակից) Պայմանագրային 100 000 ՀՀ դրամ
  12 12.1 Գրավի առարկայի ապահովագրություն Բանկի պահանջով Բանկի պահանջով
  12.2 Այլ բանկում կամ վարկային կազմակերպություններում գործող վարկային պարտավորության վերաֆինանսավորման նպատակով վարկային հայտերի դեպքում գրավի առարկայի ապահովագրություն  չի պահանջվում
  Հայտի բավարարման վերաբերյալ որոշումը ուժի մեջ է այն ընդունվելու օրվանից 30 բանկային օր
   Տվյալ փաստաթղթի պայմաններից ավելի խիստ պայմանների կիրառումը չի համարվում տվյալ փաստաթղթով սահմանված պայմաններից շեղում 
           
  *   ՀԷԿերի դեպքում գլխավոր պայմանագրի առավելագույն ժամկետը հավասար է վերջինիս վարկավորման պայմաններով սահմանված առավելագույն ժամկետի:
   

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One