Էներգաարդյունավետ վարկ | ardshinbank

Էներգաարդյունավետ վարկ
1 Ռեսուրս Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության KFW ֆինանսավորմամբ էներգաարդյունավետության վարկեր *****
2 Նպատակ Էներգաարդյունավետության հետ կապված հիմնական միջոցների ձեռքբերում
3 Արժույթ ՀՀ դրամ
4 Նվազագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ) 5,100,000
5***** Առավելագույն գումար (ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ)  500,000,000
6 Ժամկետ  առավելագույնը 60 ամիս
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում _
 
 
7** Տոկոսադրույք (որոշվում է կախված վարկի ժամկետից և հաճախորդի վարկանշից) Պայմանագրային
8***  Դիմում-հայտի ուսումնասիրության վճար (15 000 ՀՀ դրամը որպես նվազագույն վճար գանձվում է հայտը ընդունելու պահին, մնացած մասը՝ վարկի դեպքում՝ տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին, գանձված վճարները վերադարձման ենթակա չեն) Չի սահմանվում
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում (գանձվում է յուրաքանչյուր վարկային գործիքի համար)`
9*** Տրամադրման միջնորդավճար՝ վարկի դեպքում՝ գանձվում է տրամադրման պահին,իսկ վարկային գծի դեպքում՝ ծրագրային ձևակերպման պահին և վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ Պայմանագրային
ընդ որում`միայն դրամական միջոցների և/կամ Բանկի կողմից թողարկած պարտատոմսերի ապահովվածության դեպքում`
10 Տոկոսագումարների մարումներ

ամսական

վարկը ձևակերպելու պահին

վարկավորման ժամկետի ավարտին

11 Մայր գումարի մարումներ հաճախորդի հայեցողությամբ/կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից
12 Վարկային գծի գումարի նվազեցումներ կախված հաճախորդի գործունեության տեսակի առանձնահատկությունից
13**** Վարկային գծի չօգտագործված մասի տարեկան տոկոսադրույք Պայմանագրային
14 Տրամադրման եղանակ անկանխիկ
15 Օգտագործման եղանակ անկանխիկ
16 Գրավատու ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ՝ իրավաբանական անձինք , անհատ ձեռնարկատերեր, ֆիզիկական անձինք   

* Լիզինգի դեպքում գործում են վարկ,վարկային գծի համար ընդունված պայմանները:

** Արտարժույթային վարկային գործիքի դեպքում փոխարժեքը հավասար է վարկը տրամադրելու պահին ՀՀ ԿԲ փոխարժեքին: Առանձին դեպքերում` կախված ձևակերպման առանձնահատկություններից և համաձայնեցնելով հաճախորդի հետ կարող է կիրառվել այլ սակագին:

*** Սահմանվում է վարկային կոմիտեի քննարկման արդյունքում: Միայն առաջնակարգ ապահովվածությամբ վարկային գործիքի դեպքում ` չի կիրառվում:

**** Միայն C դասի հաճախորդների դեպքում՝ Հաճախորդի և իր հետ փոխկապակցված անձանց Բանկում  ունեցած վարկային բեռի (գործող և դիտարկվող վարկային պարտավորությունների) առավելագույն սահմանաչափ: B և C դասերի հաճախորդներին Բանկի կոլլեգիալ մարմնի որոշմամբ առավելագույն սահմանաչափը գերազանցող գումարի տրամադրումը չի համարվում տվյալ պայմաններից շեղում:

***** Տվյալ ռեսուրսի կարգավորմամբ կարող է սահմանվել էներգաաուդիտ անցնելու պահանջ, որի գծով ծախսերը կամ դրանց մի մասը իրականացվում են վարկառուի կողից տվյալ ռեսուրսի պայմաններին համապատասխան:

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One