Դրամական միջոցների գրավով ապահովված երաշխիքներ | ardshinbank

Դրամական միջոցների գրավով ապահովված երաշխիքներ

Արժույթ ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, ՌԴ ռուբլի
Ժամկետ ըստ բենեֆիցիարի պահանջի
Բենեֆիցիարի օգտին թողարկվող ցանկացած տեսակի բանկային երաշխիքների տոկոսադրույք - ՀՀ տարածքում գործող 
երաշխիքի գումարի 0.5%, նվազագույնը` 10'000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50'000 ՀՀ դրամ 
- ՀՀ տարածքից դուրս գործող 
երաշխիքի գումարի 0.5%, նվազագույնը` 50'000 ՀՀ դրամ + Օտարերկրյա ֆինանսական հաստատության միջնորդավճար
Տոկոսագումարների մարումներ երաշխիքի թողարկման պահին (դիսկոնտ)
Երաշխիք/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն երաշխիքը թողարկվում է  գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթով` 
- մինչև 12 ամիս ժամկետով` գրավի արժեքի 98%
- 12 ամսից ավել ժամկետով` գրավի արժեքի 80%
երաշխիքը թողարկվում է  գրավադրվող դրամական միջոցների արժույթից տարբերվող արժույթով` 
- մինչև 12 ամիս ժամկետով` գրավի արժեքի 70%
- 12 ամսից ավել ժամկետով` գրավի արժեքի 60%
ժամկետանց տոկոսի տույժ ժամկետանց տոկոսի գումարի' 0.3% օրական
Դեբիտորական պարտքի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոս Բանկային երաշխիքով բենեֆիցիարին վճարում կատարելու օրվա դրությամբ ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափով
Դեբիտորական պարտքի վճարման ժամկետ 30 օր
Դեբիտորական պարտքը վճարելու ժամկետը խախտելու դեպքում վճարվող տոկոսներ Դեբիտորական պարտքի ձևակերպման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի կրկնապատիկի չափով
Հայտի ուսումնասիրության վճար 5'000 ՀՀ դրամ
Բանկի կամ այլ բանկերի հաճախորդների օգտին այլ ՕՖՀ կողմից թողարկված երաշխիքի ծանուցում և/կամ արդեն թողարկված երաշխիքի ներքո տեղեկատվության ծանուցում 15'000 ՀՀ դրամ
Բանկային երաշխիքի փոփոխություն 20'000 ՀՀ դրամ
Գրավի առարկայի փոխարինում այլ գրավով տվյալ գրավով ապահովված երաշխիքի համար սահմանված սակագներ + 30.000 ՀՀ դրամ
Բանկի կողմից թողարկված  երաշխիքի  ներքո վճարում` ըստ ներկայացված պահանջի երաշխիքի գումարի 0.15%, նվազագույնը 5'000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը 75'000 ՀՀ դրամ
Վարկառուին ներկայացվող պահանջներ վարկի տրամադրման օրվա դրությամբ ժամկետանց կամ դասակարգված վարկային պարտավորությունների բացակայություն

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երկ, 2022-08-15 12:43
Developed by Studio One