Դեբետային քարտեր | ardshinbank

Դեբետային քարտեր

Քարտը տրամադրվում է 5 տարի ժամկետով:

 

Հ/Հ

MasterCard Business

AMD

USD/EUR/RUR

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

Անվճար

Անվճար

1.2

Քարտի սպասարկման վարձ

 

 

1.2.1

1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի առկայության դեպքում

Անվճար

Անվճար

1.2.2

1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի բացակայության դեպքում

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

1.3

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

1.4

Կից քարտի սպասարկման վարձ

1000 ՀՀ դրամ ամսական

1000 ՀՀ դրամ ամսական

1.5

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բանկոմատներում

0.2%

0.2%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.5% min 1500 ՀՀ դրամ

1.5% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

1.6

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 • Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից

Անվճար

Անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

Անվճար

Անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1.7

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք*

0%

0%

1.8

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back)

0%

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

Անվճար

Անվճար

2.2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

2.3

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

2.4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի արտակարգ տրամադրում

Անվճար

Անվճար

2.5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր արտակարգ վերաթողարկում 

Անվճար

Անվճար

2.6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2.7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ

3.1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

Տարեկան 48%

Տարեկան 48%

 1. Փոխանցումներ

4.1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.3%

0.3%

4.2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.5%

0.5%

4.3

Քարտային հաշվից ներբանկային փոխանցում

Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերեր հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

 1. Այլ միջնորդավճարներ

5.1

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.2

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

Անվճար

Անվճար

5.3

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.4

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.5

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

Անվճար

Անվճար

5.6

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

 

 • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

Անվճար

Անվճար

5.7

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում **

Համաձայն  Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր

6.1

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

100 000  ՀՀ դրամ

200 USD,

200 EUR,

15 000  RUR

6.2

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

5

5

6.3

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

3 000 000 ՀՀ դրամ

6 000 USD,

7 500 EUR,

350 000  RUR

6.4

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ

7.1 

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է Բանկում գործող (ոչ փակված) հաշիվ ունեցող Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերին՝ 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում

7.2

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, ով ունի համապատասխան Իրավաբանական անձի կողմից տրամադրված լիազորություն կամ իրավասություն:

7.3

Վճարային քարտը թողարկվում է Բանկ դիմելուց հետո առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելու դեպքում:

Վճարային քարտն ակտիվացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

 

*«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկում» Կանոնակարգ 8/02-ով:

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

 

Հ/Հ

Visa Business

AMD

USD/EUR/RUR

 1. Հիմնական միջնորդավճարներ

1.1

Քարտի տրամադրում (թողարկում)

Անվճար

Անվճար

1.2

Քարտի սպասարկման վարձ

 

 

1.2.1

1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի առկայության դեպքում

Անվճար

Անվճար

1.2.2

1 մլն. ՀՀ դրամ և դրան համարժեք արտարժույթի չափով միջին ամսական մնացորդի բացակայության դեպքում

2000 ՀՀ դրամ ամսական

2000 ՀՀ դրամ ամսական

1.3

Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

Չի սահմանվում

1.4

Կից քարտի սպասարկման վարձ

1000 ՀՀ դրամ ամսական

1000 ՀՀ դրամ ամսական

1.5

Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 • Բանկի և ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկի բանկոմատներում

0.2%

0.2%

 

 • Բանկի կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

 • «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1%

1%

 

 • Այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

1.5% min 1500 ՀՀ դրամ

1.5% min 1500 ՀՀ դրամ

 

 • Առանց քարտի առկայության կանխիկ գումարի ստացում Բանկի դրամարկղերից (կիրառելի չէ քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում)

Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի համար կանխիկով գործառնությունների պայմանների

 

 • Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում

անվճար

անվճար

1.6

Քարտային հաշվին դրամական միջոցների մուտքագրման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

 

 

 

 • Կանխիկ դրամական միջոցների մուտքագրում բանկի դրամարկղից

Անվճար

Անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում անկանխիկ փոխանցմամբ

Անվճար

Անվճար

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում սպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1%

1%

 

 • Քարտային հաշվի համալրում «ԱրՔա» պրոցեսինգային կենտրոնում չսպասարկվող բանկերի բանկոմատներում (Cash-in)

1,5%

1,5%

1.7

Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույք*

0%

0%

1.8

Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

0%

0%

Անկանխիկ վճարման համար գործարքի գումարից հաճախորդին հետվճար (Cash-back)

0%

0%

 1. Կորուստ, վերաթողարկում և փակում

2.1

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

Անվճար

Անվճար

2.2

Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում և տեղադրում Stop-list-ում

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

15000 ՀՀ դրամ 2 շաբաթվա համար

2.3

Քարտի վերաթողարկում՝  համաձայն հաճախորդի դիմումի

5000 ՀՀ դրամ

5000 ՀՀ դրամ

2.4

Արտասահմանում քարտի կորստի դեպքում կանխիկի արտակարգ տրամադրում

Անվճար

Անվճար

2.5

Արտասահմանում քարտի ժամանակավոր արտակարգ վերաթողարկում 

Անվճար

Անվճար

2.6

PIN կոդի սխալ մուտքագրումների արդյունքում  կասեցված քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

1000 ՀՀ դրամ

1000 ՀՀ դրամ

2.7

Վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակում

Անվճար

Անվճար

 1. Տույժեր և տուգանքներ

3.1

Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

Տարեկան 48%

Տարեկան 48%

 1. Փոխանցումներ

4.1

Քարտից քարտ փոխանցում Բանկի քարտին

0.3%

0.3%

4.2

Քարտից քարտ փոխանցում «Արքա» համակարգի անդամ այլ բանկերի քարտերին

0.5%

0.5%

4.3

Քարտային հաշվից ներբանկային փոխանցում

Համաձայն Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերեր հաճախորդների բանկային փոխանցումների և վճարումների սակագներ ու պայմանների (ներբանկային և միջբանկային փոխանցումները ՀՀ բանկեր վճարային քարտի և քարտային հաշվի փակման դեպքում կատարվում են անվճար)

 1. Այլ միջնորդավճարներ

5.1

Լուսանկարի արտապատկերում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.2

Բանկի Զեղչային ակումբին մասնակցություն

Անվճար

Անվճար

5.3

Priority Pass քարտի տրամադրում և վերաթողարկում

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.4

Priority Pass ցանցին պատկանող սրահների մուտք

Ծառայությունը հասանելի չէ

Ծառայությունը հասանելի չէ

5.5

Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

Անվճար

Անվճար

5.6

Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

 

 

 • Վարկային պարտավորությունների մարման վերաբերյալ

Անվճար

Անվճար

5.7

Քաղվածքի և տեղեկանքի տրամադրում **

Համաձայն  Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերի բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագների ու պայմանների

 1. Հավաստագրման սահմանաչափեր

6.1

Օրական կանխիկացման սահմանաչափ

100 000  ՀՀ դրամ

200 USD,

200 EUR,

15 000  RUR

6.2

Օրական կանխիկացման գործարքների քանակ

5

5

6.3

Օրական անկանխիկ գործարքների առավելագույն սահմանաչափ

3 000 000 ՀՀ դրամ

6 000 USD,

7 500 EUR,

350 000  RUR

6.4

Օրական անկանխիկ գործարքների քանակ

10

10

 1. Տրամադրման պայմաններ

7.1

Հիմնական չիպային, առանց հպման գործարքներ կատարելու հնարավորությամբ  վճարային քարտը տրամադրվում է Բանկում գործող (ոչ փակված) հաշիվ ունեցող Իրավաբանական անձանց և Անհատ ձեռնարկատերերին՝ 5 տարի ժամկետով: Վճարային քարտի վերաթողարկումը նոր ժամկետով իրականացվում է  Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված դեպքերում

7.2

Կից քարտի քարտապան կարող է հանդիսանալ ցանկացած ֆիզիկական անձ` անկախ քաղաքացիությունից և տարիքից, ով ունի համապատասխան Իրավաբանական անձի կողմից տրամադրված լիազորություն կամ իրավասություն:

7.3

Վճարային քարտը թողարկվում է Բանկ դիմելուց հետո առավելագույնը 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում` Անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաստաթղթերը Բանկ ներկայացնելու դեպքում:

Վճարային քարտն ակտիվացվում է Վճարային քարտերի կանոններով սահմանված կարգով:

*«Տարեկան պարզ (անվանական) տոկոսադրույքը» տարեկան կտրվածքով սակագներով սահմանված տոկոսադրույք է, որի հիման վրա Բանկը հաշվարկում է Հաճախորդին վճարման ենթակա տոկոսագումարները:

Օրինակ` 1000 ՀՀ դրամ * 5% = 50 ՀՀ դրամ` 365 օրվա համար

Հաշվի տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը (APY) այն տոկոսն է, որն անձը կստանա 1000 ՀՀ դրամ ավանդի դիմաց 365-օրյա ժամանակահատվածի ընթացքում տարեկան պարզ տոկոսադրույքի կիրառման և տոկոսների կապիտալացման ու վճարման հաճախականության հետևանքով:

Ավանդի տարեկան տոկոսային եկամտաբերություն է հանդիսանում տարեկան տոկոսային եկամտաբերության տոկոսադրույքով վճարվող տոկոսների հաշվարկման արդյունքում ստացված գումարը:

Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը սահմանված է ՀՀ ԿԲ «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտբարերության հաշվարկում» Կանոնակարգ 8/02-ով:

Բանկը վճարման ենթակա տոկոսագումարը վճարում է հաճախորդի հաշվին յուրաքանչյուր եռամսյակը մեկ անգամ, ընդ որում «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն Հաճախորդին հաշվեգրված տոկոսները վճարելիս Բանկը հանդես է գալիս որպես ավանդատուի հարկային գործակալ, գանձում է եկամտային հարկ տոկոսագումարի (եկամտի) օրենքով սահմանված չափով և փոխանցում պետական բյուջե:

** Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

 

 • Arca Business

  AMD

  1. Հիմնական միջնորդավճարներ

  Քարտի տրամադրում (թողարկում)

  անվճար

  Քարտի սպասարկման վարձ

  4000 ՀՀ դրամ ամսական

  Քարտային հաշվի նվազագույն մնացորդ

  -

  Լրացուցիչ քարտի սպասարկման վարձ

  2000 ՀՀ դրամ

  Քարտի շտապ թողարկման համար (24 ժամ) առաջին տարվա սպասարկման վարձ

  5000 ՀՀ դրամ

  Կանխիկացման գործարքներ իրականացնելու դիմաց վճարներ

   

  • Բանկի բանկոմատներում 

  0,2%

  • Բանկի կանխիկացման կետերում 

  0,2%

  • “Արքա” համակարգի անդամ այլ բանկերի բանկոմատներում և կանխիկացման կետերում

  0,8%

  • Այլ բանկերի բանկոմատներում

  ծառայությունը հասանելի չէ

  Քարտային հաշվին առկա մնացորդի դիմաց օրական հաշվարկվող տարեկան տոկոսադրույք

  2%

  Ապրանքների և ծառայությունների համար անկանխիկ վճարման միջնորդավճար

  0%

  2. Կորուստ, վերաթողարկում

  Քարտի գործողության կասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

  0

  Քարտի գործողության ապակասեցում բանկի հավաստագրման համակարգում

  1000 ՀՀ դրամ

  3. Տույժեր և տուգանքներ

  Քարտային հաշվի գերածախսի համար տույժ

  48% տարեկան

  Գործարք չհիմնավորված բողոքարկում ներկայացնելու համար տուգանք

  2000 ՀՀ դրամ

  4. Փոխանցումներ

  Քարտից քարտ փոխանցում վիրտուալ քարտերի միջոցով Բանկի որևէ այլ քարտին

  0.3%

  Քարտից քարտ փոխանցում վիրտուալ քարտերի միջոցով այլ բանկերի քարտին

  0.5%

  5. Այլ միջնորդավճարներ

  Հավաստագրումների վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  Քարտային հաշվի վերաբերյալ SMS հաղորդագրության ուղարկում

  30 ՀՀ դրամ

  Քաղվածքի տրամադրում

  անվճար

  Գործարքի անդորրագրի պատճեի պահանջ

  2000 ՀՀ դրամ

  6. Հավաստագրման սահմանաչափեր

  Անկանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ

  Կանխիկ գործարքների օրական առավելագույն սահմանաչափ

  գումար
  (USD)

  գումար
  (EUR)

  գումար
  (ՀՀ դրամ)

  քանակ

  գումար
  (USD)

  գումար
  (EUR)

  գումար
  (ՀՀ դրամ/ համարժեք)

  քանակ

  -

  -

       2,000,000.00

  10

  -

  -

      500,000.00

  5

  7. Վարկային գիծ

  Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույք  - 20-24%

  Վարկային գծի մարման ամսական նվազագույն սահմանաչափ - չի սահմանվում

  Վարկային գծի մարման ամսական նվազագույն սահմանաչափ - չի սահմանվում

   

  Այս վճարային քարտը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օգտագործելու համար: Քարտի միջոցով Դուք կարող եք կատարել անկանխիկ վճարումներ Հայաստանի Հանրապետության առևտրի և սպասարկման կետերում, ինչպես նաև կանխիկացման գործարքներ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված գրեթե բոլոր բանկոմատների և կանխիկացման կետերի միջոցով:

  Ուշադրություն. Arca Business քարտը չի գործում Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս և հիմնականում նախատեսված չէ Ինտերնետում վճարումների իրականացման համար (սակայն քարտի հիման վրա Ինտերնետ միջավայրում կարող է գրանցվել վիրտուալ քարտ, որը հնարավորություն կընձեռի վճարումներ կատարել Հայաստանի Հանրապետության որոշ ինտերնետային կայքերում) և դրա օգտագործումը Ինտերնետում և այլ ոչ երես առ երես գործառնությունների միջավայրում (հեռախոսային պատվեր, փոստային պատվեր) մեծամասնությամբ սահմանափակված կամ արգելված է:

   

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One