Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերում | ardshinbank

Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերում


1 Հիմնական պայմաններ
1.1 Վարկի նպատակ Բանկի սեփականությունը հանդիսացող անշարժ գույքի ձեռքբերում
1.2 Վարկառու Հողատարածքի դեպքում - ՀՀ քաղաքացի ֆիզիկական անձ (այդ թվում՝ Անհատ ձեռնարկատեր) կամ ՀՀ-ում գրանցված Իրավաբանական անձ
Մյուս բոլոր դեպքերում - սահմանափակում առկա չէ
1.3 Վարկի արժույթ AMD
1.4 Տարեկան տոկոսադրույք 10%, եթե կանխավճարի չափը <=29 %
9.5% եթե կանխավճարի չափը =30-49%
9% եթե կանխավճարի չափը>=50%
1.5 Նվազագույն կանխավճար (անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքից) Համաձայն սույն պայմանների 3-րդ կետի
1.6 Առավելագույն ժամկետ 20 տարի
1.7 Նվազագույն ժամկետ չի սահմանվում
1.8 Վարկի առավելագույն գումար Գույքի ձեռքբերման արժեք - իրականացված կանխավճար  
1.9 Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար չի սահմանվում
1.10 Վարկի սպասարկման ամսական վճար չի սահմանվում
1.11 Վարկի տրամադրման միանվագ վճար 20000 ՀՀ դրամ - միայն գյուղ. նշանակության հողատարածքի ձեռքբերման դեպքում
83000 ՀՀ դրամ - այլ գույքերի կամ ոչ գյուղ. նշանակության հողատարածքի ձեռք բերման դեպքում 
2 Ընդհանուր պայմաններ
2.1 Վարկառուին/համավարկառուին ներկայացվող պահանջներ Ֆիզիկական անձանց դեպքում 21 տարեկանը լրացած անձ,
Այլ դեպքերում սահմանակում առկա չէ
2.2 Վարկառուի/համավարկառուի վարկային պատմության նկատմամբ պահանջներ Հայտի դիտարկման պահին Բանկում գործող ժամկետանց պարտավորությունների բացակայություն
2.3 Վարկ/գրավ հարաբերակցություն Չի սահմանվում
2.4 Գրավի առարկային ներկայացվող պահանջներ Չեն սահմանվում
2.5 Տույժեր, տուգանքներ  
  Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում սահմանվող տոկոսադրույք 24% տարեկան` ժամկետանց վարկի նկատմամբ
  Ժամկետանց տոկոսագումարի դիմաց տույժ 48%` տարեկան
  Վարկի վաղաժամկետ մարման  դեպքում Տույժ չի սահմանվում
2.6 Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)
2.7 Վարկի տրամադրման եղանակ անկանխիկ
2.8 Բանկային հաշվի առկայություն պահանջվում է, համաձայն Բանկի սակագների
2.9 Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր Բանկի բոլոր մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն
  Ձեռքբերվող գույքի գրավադրման նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքների կադաստրային պետական գրանցման հետ կապված, ինչպես նաև միասնական տեղեկանքի հարցման ծախսերը կատարվում են Բանկի հաշվին, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վարկի հաշվին ձեռքբերվող գույքի նկատմամբ վարկառուի սեփականության և Բանկի գրավի իրավունքները հաճախորդը ցանկանում է գրանցել օրենքով նախատեսված ստանդարտ ժամկետներից արագացված կարգով:
  Գրավի պայմանագրերի նոտարական վավերացման ծախսերը կրում է հաճախորդը:
  Եկամուտների (առաջնային, երկրորդային) հայտարարագրում
Վարկերը տրամադրվում են Բանկի կողմից հաստատված տիպային պայմանագրերի կիրառմամբ
3 Նվազագույն կանխավճար ձեռքբերման արժեքից
  Վաճառվող գույքի տեսակ Սեփականատեր կամ նրա հետ փոխկապակցված այլ գնորդ 3 անձ գնորդ
Գույքի գտնվելու վայր
ք. Երևան Մարզեր ք. Երևան Մարզեր
Շահագործումից ազատված գույք և հողատարածք 10% 5% 10% 5%
Շահագործվող գույք* 5% 3% 5% 3%
* Գույքը համարվում է շահագործվող, եթե Գույքի վաճառքի ժամանակ համաձայն Բանկին սեփականություն անցած անշարժ գույքի և դրանով ապահովված պարտավորության մանրամասների վերաբերյալ տեղեկանքի առկա է տեղեկություն գույքի փաստացի շահագործման վերաբերյալ և Բանկում առկա չէ այդ գույքի մասով վտարման ավարտված վարույթ
4 Այլ պայմաններ
 

Գնորդը հիփոթեքային վարկերի տրամադրման նվազագույն կանխավճարի համար սահմանված  պայմաններին չբավարարելու դեպքում՝ նախքան գույքի վաճառքի իրականացումը գնորդի հետ կարող է կնքվել նախավճարի պայմանագիր՝ համաձայն նախավճարի պայմանագրի կնքման Պայմանների: 

Բանկի ռեսուրսով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով: 

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One