Բանկային հաշիվ | ardshinbank

Բանկային հաշիվ

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ ֆիզիկական անձանց համար անվճար կարող է բացել ընթացիկ հաշիվներ ՀՀ դրամով և արտարժույթով և իրականացնել հաշիվների համալիր սպասարկում և հաճախորդի հանձնարարությամբ այն բոլոր հաշվարկային և դրամարկղային գործառնությունները, որոնք ՀՀ իրավական ակտերով արգելված չեն: Հաճախորդը կարող է հաշիվներով կատարել դրամական միջոցների մուտքագրման և ելքագրման գործառնություններ:

Հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ է մոտենալ կամայական մասնաճյուղ, անցնել նույնականացման պարզագույն գործընթաց, որը տևում է ընդամենը մի քանի րոպե։ Հաճախորդները կարող են նաև օգտվել Ինտերնետ բանկինգի և Mobile banking-ի ծառայությունների բազում առավելություններից։

Նշենք նաև, որ հաշիվ բացելուց հետո հաճախորդները կարող են տեղում լրացնել Լիազորագրեր՝ հետագա հաշվի հետ կապված գործողությունները լիազորելով այլ անձանց։

Հաշիվ բացելուց առաջ խնդրում ենք ծանոթանալ հետևյալ պայմաններին.

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ  գործում է  նոր հաճախորդների համար՝ 04.01.2023թ.-ից և գործող հաճախորդների համար՝ 27.01.2023թ.-ից

ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող ֆիզիկական անձ հաճախորդների հետ իրավահարաբերություն հաստատելու և Բանկի ծառայությունների մատուցման պայմաններ - գործում է 25.04.2022թ.-ից   

 

Հ/Հ

Ֆիզիկական անձանց բանկային հաշիվների բացման և սպասարկման սակագներ ու պայմաններ

Գործառնության տեսակը

Սակագնի չափը

  1.  

Հաշվի բացմանվճար

Ռեզիդենտ հաճախորդների  համար

Անվճար2

Ոչ ռեզիդենտ հաճախորդների  համար

15,000 ՀՀ դրամ3

 

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

Անվճար4

  1.  

Հաշվի ժամկետ

Անժամկետ

  1.  

Հաշվի oրական մնացորդի վրա կիրառվող տարեկան անվանական տոկոսադրույքի չափ

0%

  1.  

Հաշվի փակում

Հաճախորդի դիմումի համաձայն

2,500 ՀՀ դրամ5

Բանկի նախաձեռնությամբ, եթե ոչ ակտիվ հաճախորդի բոլոր հաշիվը/ները վերջին մեկ տարվա ընթացքում ունեն 0 (զրոյական) մնացորդ

Անվճար6

  1.  

Հաշվի նվազագույն մնացորդ

Չի սահմանվում

  1.  

Հաշվով գործարքների նվազագույն չափ

Չի սահմանվում

  1.  

Հաշվով գործարքների առավելագույն չափ

Չի սահմանվում

  1.  

Ոչ ակտիվ հաճախորդի 7 հաշվի/ների սպասարկման վճար

Հաշվի/ների ընդհանուր մնացորդը 2,500 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք գումարից պակաս լինելու դեպքում՝ հաշվի մնացորդի չափով

Հաշվի/ների ընդհանուր մնացորդը 2,500 ՀՀ դրամից կամ դրան համարժեք գումարից ավել լինելու դեպքում` 2,500 ՀՀ դրամ, իսկ 13-րդ ամսից սկսած հաջորդող չաշխատող ժամանակահատվածի համար`  ամսական 1,000 ՀՀ դրամ:

  1.  

Տեղեկատվական ծառայություններ 8.9

 10.1

Հաշվի մուտքի, ելքի և մնացորդի վերաբերյալ կարճ հաղորդագրության ուղարկում (SMS ծանուցում, այդ թվում ավանդային և վարկային հաշիվների վերաբերյալ հիշեցումներ)` յուրաքանչյուր հաղորդագրության համար

30 ՀՀ դրամ

10.2

Վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակի տրամադրում`

Թղթային տարբերակով պահպանվող տեղեկատվություն պարունակելու դեպքում`

մինչև 1 տարի վաղեմության յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

3,000 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավելի վաղեմության յուրաքանչյուր փաստաթղթի համար

10,000 ՀՀ դրամ, մեկ հաճախորդից գանձվող առավելագույն գումար` 50,000 ՀՀ դրամ (մեկ գործառնական օրվա ընթացքում)

Էլեկտրոնային տարբերակով պահպանված տեղեկատվություն պարունակելու դեպքում

1,500 ՀՀ դրամ

10.3

Բանկի կողմից սահմանված ձևի քաղվածքների տրամադրում` ըստ ժամանակահատվածի

մինչև 1 ամիս կտրվածքով

անվճար

1 ամսից մինչև 1 տարի կտրվածքով

2,000 ՀՀ դրամ

1 տարուց ավելի ժամանկահատվածի համար

3,000 ՀՀ դրամ

 10.4

Տեղեկանքների տրամադրում 10

Բանկի կողմից սահմանված ձևի ստանդարտ տեղեկանք

1,500 ՀՀ դրամ 11

Հաճախորդի պահանջով Բանկի կողմից սահմանված ստանդարտ ձևերից տարբերվող ոչ ստանդարտ տեղեկանք

5,000 ՀՀ դրամ

Աուդիտորական հարցման պատասխանների պատրաստում և տրամադրում (բացառությամբ բանկերին)

15,000 ՀՀ դրամ

  1.  

Հաշվով կատարվող գործառնությունների տեսակներ 12

  11.1

Հաշվին գումարի համալրում

Կանխիկի մուտքագրում - տվյալ ծառայության համար Բանկի սահմանած սակագնով

Անկանխիկ՝ փոխանցումներ ստանալով միևնույն հաճախորդի հաշիվների միջև կամ այլ հաճախորդի հաշվից(նաև այլ բանկից) - տվյալ ծառայության համար Բանկի սահմանած սակագնով

11.2

Հաշվից գումարի ելքագրում

Կանխիկի ելքագրում - տվյալ ծառայության համար Բանկի սահմանած սակագնով

Անկանխիկ՝ փոխանցումներ ուղարկելով միևնույն հաճախորդի հաշիվների միջև կամ այլ հաճախորդի հաշվին(նաև այլ բանկ) - տվյալ ծառայության համար Բանկի սահմանած սակագնով

 
 

                                                                                                                                                 

1. Հաշվի բացման վճար նախատեսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաշվի համար առանձին: ՀՀ դրամով հաշիվը պարտադիր է, ընդ որում, եթե Հաճախորդը միաժամանակ բացում է արտարժութային հաշիվ(ներ), ապա ՀՀ դրամով հաշվի բացումն անվճար է:

2. Սույն կետի սակագինը սահմանվում է 200 ՀՀ դրամ,  եթե հաշվի բացումը իրականացվել է Հաճախորդի կողմից Բանկի «Մոբայլ-Բանկ» կամ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգերից:

3. Անկախ բացվող հաշիվների քանակից սահմանվում է լրացուցիչ 50,000 ՀՀ դրամ վճար, եթե Հաճախորդի նույնականացումը կատարվում է հեռավար՝ առանց հաճախորդի ֆիզկապես Բանկ այցելելու:

4.  Սպասարկման վճար նախատեսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաշվի համար առանձին՝ սկսած հաշվի բացման ամսվանից յուրաքանչուր ամսվա վերջին օրը:

5. Վճար նախատեսված լինելու դեպքում վճարը գանձվում է յուրաքանչյուր հաշվի համար առանձին: Սույն կետի սակագինը սահմանվում է 0 ՀՀ դրամի չափով եթե հաշվի փակումը իրականացվել է Հաճախորդի կողմից Բանկի «Մոբայլ-Բանկ» կամ «Ինտերնետ-Բանկ»  համակարգերից:12 (տասներկու) և ավել ամսիների վաղեմությամբ հաշվի(ների) փակումը անվճար է:

6. Եթե հաճախորդը ոչ ակտիվ է և նրա բոլոր հաշիվները վերջին մեկ տարվա (12 ամիսների) ընթացքում ունեն 0 (զրոյական) մնացորդ, ապա համարվում է, որ Բանկը հաճախորդին չի սպասարկել՝ ծառայություն չի մատուցել, և այդ ժամանակահատվածի համար հաճախորդից Հաշվի ամսական սպասարկման վճար՝ սպասարկման վճար նախատեսված լինելու դեպքում, չի գանձվում:

7. Սույն պայմանների իմաստով ոչ ակտիվ է համարվում այն հաճախորդըը, ով իր բոլոր հաշիվներով միաժամանակ գործառնություններ չի կատարել վերջին մեկ տարվա (12 ամիսների) ընթացքում, ընդ որում, սույն սահմանման իմաստով հաշվով գործառնությունների ներքո չեն ընդգրկվում Բանկի կողմից հաշվի սպասարկման վճարի կամ Բանկի առջև Հաճախորդի այլ պարտավորությունների դիմաց համապատասխան դրամական միջոցների գանձման (հաշվանցի), ինչպես նաև դատարանի վճռի հիման վրա հաշվի միջոցների բռնագանձման դեպքերը: Սույն կետով նախատեսված ոչ ակտիվ հաճախորդից վճարը չի գանձվում, եթե հաճախորդն ունի Բանկում ներդրված և գործող ավանդ կամ ունի ստացված և դեռևս չմարված վարկ:

8. Թվարկված տեղեկատվական ծառայություններից Բանկի հաճախորդներին տրամադրման ենթակա չեն ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պահպանության ժամկետը լրացած փաստաթղթերը և/կամ տեղեկատվությունը:

9. Սակագները ներառում են ավելացված արժեքի հարկ (ԱԱՀ):

10. Սույն կետով սահմանված սակագները կիրառելի են նաև ոչ հաշվետեր հաճախորդների համար:

11. Սույն կետի սակագինը սահմանվում է 1,000 ՀՀ դրամի չափով եթե տեղեկանքը ձևավորվում է հաճախորդի կողմից Բանկի «Մոբայլ-Բանկ» կամ «Ինտերնետ-Բանկ» համակարգերից:

12. Սույն սակագներով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներով, իսկ այն միջնորդավճարներ, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ։

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Երք, 2023-01-17 12:32
Developed by Studio One