Արշակունյաց պողոտա 9/2 հասցեներում գտնվող բնակելի շենքերում կառուցման ընթացքում գտնվող և/կամ կառուցման աշխատանքներն ավարտված բնակարանների ձեռքբերում | ardshinbank

Արշակունյաց պողոտա 9/2 հասցեներում գտնվող բնակելի շենքերում կառուցման ընթացքում գտնվող և/կամ կառուցման աշխատանքներն ավարտված բնակարանների ձեռքբերում

Վարկի ֆինանսավորման աղբյուր «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ
Վարկի նպատակ «Սկայ բիլդինգ» ՍՊԸ կողմից կառուցվող ՀՀ, ք. Երևան, Արշակունյաց պողոտա 9/2 հասցեներում  գտնվող բնակելի շենքերում կառուցման ընթացքում գտնվող և/կամ կառուցման աշխատանքներն ավարտված բնակարանների և ավտոկայանատեղիի* (բնակարանի հետ միաժամանակ ձեռքբերման դեպքում) ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի նվազագույն գումար

3 000 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

Վարկի առավելագույն գումար

60 000 000 ՀՀ դրամ

200.000 ԱՄՆ դոլար

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն

1. Հաստատուն (ճշգրտվող)¹,
2. Լողացող

Տարեկան տոկոսադրույք հաստատուն / հաստատուն (ճշգրտվող)¹

1. 3.0 - 35.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը  վարկերի դեպքում՝ 10.87% կամ 12.3%` կախված վարկունակության գնահատումից,
2. 35.1 - 60.0 մլն (ներառյալ) ՀՀ դրամը վարկերի դեպքում՝ 13.0%
12.5%
Տարեկան տոկոսադրույք (լողացող)² - ՀԴ+6.7%

 Տարեկան փաստացի     տոկոսադրույք

11.46-14.28%

11.8-13.71%

Առավելագույն ժամկետ

20 տարի

Նվազագույն ժամկետ

10 տարի

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ վճարումներ (անուիտետ)

Նվազագույն կանխավճար բնակարանի  ձեռքբերման արժեքից

10%

5%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

5.000 ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման միանվագ միջնորդավճար

Յուրաքանչյուր գույքի (բնակարան կամ ավտոկայանատեղի) գծով՝ 50,000 ՀՀ դրամ

Վարկի ամսական սպասարկման վճար

Չի սահմանվում

Գրավի ձևակերպման վճար** 53,100 ՀՀ դրամ

** Գույք(եր)ի գծով կադաստրային գրանցումները կատարվում են միայն ստանդարտ ժամկետով (ոչ արագացված կարգով):

¹Հաստատուն (ճշգրտվող) տոկոսադրույքով տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքները վերանայվում են՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից` Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) փոփոխման դեպքում: Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով: 

Վարկի Հաշվարկային դրույքի  (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման վերաբերյալ որոշման կայացման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:
 Հաշվարկային դրույքը (ՀԴ)  հարապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին:Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքերը վերանայվում են  ՀԴ փոփոխությունից մեկ ամիս հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ Հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքերը փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:
Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 6 տոկոսային կետով: 
 
Հաշվարկային դրույքի սահմանման աղյուսակ
 

 

ՀՀ դրամ

ԱՄՆ դոլար

Գործող 7% 4.5%

01.02.2021թ. - 02.08.2021թ.

6%

4.0%

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԻ (ՀԴ) ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ և ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

ԵՐԲ՞ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2021-12-03 12:30
Developed by Studio One