Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն | ardshinbank

Արժեթղթերի պահառուական ծառայություն

«Արդշինբանկ» ՓԲԸ մատուցում է արժեթղթերի պահառուական ծառայություններ «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքով, ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից ընդունված պահառության գործունեությունը կարգավորող կանոնակարգերով, կանոններով, այլ նորմատիվ իրավական ակտերով Հաճախորդին պատկանող Արժեթղթերի պահպանությամբ և Արժեթղթերի նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային իրավունքների հաշվառմամբ և փոխանցմամբ: Արժեթղթերի պահառուական ծառայության մատուցման շրջանակներում Բանկը իրականացնում է դեպո հաշիվների բացում, արժեթղթերի նկատմամբ իրավունքների և պարտավորությունների գրանցում, փոխանցման, գրավադրման, արգելադրման և այլ հանձնարարականների ընդունում և կատարում, հաշվի մնացորդի և շարժի վերաբերյալ քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում, ինչպես նաև արժեթղթերի պահառությանն առնչվող այլ գործառնություններ:

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ - գործում է  14.04.2023թ.-ից 

Անձնական հաշվի բացում

Անվճար

Դեպո հաշվի սպասարկում

Տարեկան 5.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

Անվճար

Հայաստանի Ֆոնդային բորսայում պատվերի գնանշում 1000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցում

 

Որակավորված ներդրող հանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

Որակավորված ներդրող չհանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի արգելադրում, արգելանքից հանում, գրավադրում, գրավից ազատում

Որակավորված ներդրող հանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

Անվճար

Որակավորված ներդրող չհանդիսացող իրավաբանական անձանց համար

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի արգելադրում, արգելանքից հանում, գրավադրում, գրավից ազատում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

Անվճար

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

Ամսական մեկ անգամ

Անվճար

Ամսական 2 և ավելի անգամ` յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ տեղեկանքի համար

500 ՀՀ դրամ

 

Անձնական հաշվի բացում

Անվճար

Դեպո հաշվի սպասարկում

Տարեկան 5.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի մուտքագրում հաճախորդի դեպո հաշվին

Անվճար

Արժեթղթերի ներպահառուական և միջպահառուական փոխանցում

 
Հայաստանի Ֆոնդային բորսայում պատվերի գնանշում 1000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառուական փոխանցում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառութական փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի միջպահառուական փոխանցում

1.500 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի միջպահառութական փոխանցում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի ներպահառութական և միջպահառուական գրավադրում և գրավից ազատում

Արժեթղթերի ներպահառութական և միջպահառուական գրավադրում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի գրավադրում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և արգելադրումից հանում

Արժեթղթերի ներպահառուական արգելադրում և արգելադրումից հանում

1.000 ՀՀ դրամ

Արժեթղթերի արգելադրում և արգելադրումից հանում Բանկի հետ կնքած բրոքերային գործարքի արդյունքում

Անվճար

Արժեթղթերի դիմաց եկամուտների ստացում, հաշվարկում, մուտքագրում հաճախորդի հաշվին

Անվճար

Քաղվածքների և տեղեկանքների տրամադրում

 

Ամսական մեկ անգամ

Անվճար

Ամսական 2 և ավելի անգամ` յուրաքանչյուր քաղվածքի կամ տեղեկանքի համար

500 ՀՀ դրամ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2023-04-20 17:35
Developed by Studio One