Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ | ardshinbank

Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներ

 

Հ/Հ

Ֆիզիկական անձ հաճախորդների «առարկայազուրկ մետաղական հաշիվների» (այսուհետ նաև՝ Հաշիվ) բացման և սպասարկման սակագներ ու պայմաններ

Գործառնության տեսակը

Սակագնի չափը 1

  1.   

Հաշվի արժույթ 2

Ոսկի (XAU) 3

  1.  

Հաշվի բացման վճար

Անվճար

 

Հաշվի ամսական սպասարկման վճար

Անվճար

  1.  

Հաշվի ժամկետ

Անժամկետ

  1.  

Հաշվի փակում 4

Անվճար

  1.  

Հաշվի նվազագույն մնացորդ / թանկարժեք մետաղի նվազագույն քանակ (1 գր.) 5

Չի սահմանվում

  1.  

Թանկարժեք մետաղի առքուվաճառքի(hաշվով գործարքների) նվազագույն չափը

1 գր.

  1.  

Հաշվով գործարքների առավելագույն չափ

Պայմանավորված է գործարքի պահանջներով

  1.  

Հաշվի մնացորդի նկատմամբ հաշվեգրվող տոկոսադրույք՝ տարեկան անվանական տոկոսադրույք

0%
(տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը հավասար է 0%) 6

  1.  

Հաշվով կատարվող գործառնությունների տեսակներ 7

10.1.

Մետաղական հաշվի համալրում

Հաճախորդի Բանկում առկա այլ արժույթով հաշիվների միջոցներից անկանխիկ եղանակով Բանկից անկանխիկ/առարկայազուրկ մետաղ գնելու և այն մետաղական հաշվին մուտքագրելու միջոցով՝ գործարքի իրականացման պահի դրությամբ Բանկի փոխարժեքով

Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվից անկանխիկ/առարկայազուրկ մետաղի փոխանցում ստանալու միջոցով

Մետաղների ֆիզիկական/կանխիկ ձևով մուտքագրում չի իրականացվում

10.2. 

Մետաղական հաշվի ելքագրում

Մետաղական հաշվում առկա անկանխիկ/առարկայազուրկ մետաղը Բանկին վաճառելու միջոցով, գործարքի իրականացման պահի դրությամբ Բանկի փոխարժեքով՝ Վաճառքից ձևավորված գումարը Հաճախորդի Բանկում առկա այլ արժույթով հաշիվներին անկանխիկ եղանակով մուտքագերլու միջոցով

Հաճախորդի կամ այլ անձի Բանկում կամ այլ բանկում առկա մետաղական հաշվին անկանխիկ/առարկայազուրկ մետաղի փոխանցում կատարելու միջոցով

Մետաղների ֆիզիկական/կանխիկ ձևով ելքագրում չի իրականացվում

10.2.1 

Առարկայազուրկ մետաղի փոխանցում Բանկի ներսում (ներբանկային փոխանցումներ) հաճախորդի(ների) մետաղական հաշիվների միջև

Անվճար

10.2.2 

Առարկայազուրկ մետաղի միջբանկային փոխանցում ՀՀ տարածքից դուրս 8

0.2% նվզ. 10,000 ՀՀ դրամ, առվ. 80,000 ՀՀ դրամ

 

1 Միջնորդավճարը գանձվում է ՀՀ դրամով: Այն միջնորդավճարներ, որոնք ենթակա են ԱԱՀ-ով հարկման, ներառում են նաև ԱԱՀ:

2 Մետաղական հաշվից օգտվելու համար ՀՀ դրամով բանկային հաշվի առկայությունը պարտադիր է: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվները նախատեսված են անկանխիկ մետաղի հաշվառման համար և չեն ենթադրում մետաղի կանխիկ մուտքագրում և ելքագրում:

3 Ոսկու հաշվառման համար հիմք են հանդիսանում միայն ոսկու հարգը և կշիռը: Առարկայազուրկ մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ ոսկին չափվում է գրամներով: Մետաղական հաշիվները ոսկու համար կարող են բացվել միայն 999.9 հարգի ոսկով:

4 Մետաղական հաշիվը(ներ) առանց հաճախորդի դիմումի կարող է փակվել Բանկի կողմից, եթե մեկ տարվա ընթացքում տվյալ հաշվով գործառնություններ չեն կատարվել և որոնք չունեն մնացորդ:

5 Մետաղական հաշիվներում հաշվառվող անկանխիկ մետաղի հաշվառումն իրականացվում է ՀՀ դրամով` ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից տվյալ մետաղի համար հայտարարած հաշվարկային գնով և կշռային արտահայտությամբ` արտահայտված գրամներով` 0.01 գրամ ճշտությամբ:

6 Հաշվում առկա միջոցների նկատմամբ տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա։ Իսկ տարեկան տոկոսային եկամտաբերությունը ցույց է տալիս, թե որքան եկամուտ կստանա հաճախորդը՝ իր կողմից ավանդի հետ կապված պարտադիր վճարներ կատարելու և սահմանված պարբերականությամբ վաստակած տոկոսագումարները ստանալու արդյունքում։ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկման կարգը կարող եք գտնել հետևյալ հղմամբ Տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկ:

7 Մետաղական հաշվի քաղվածքները տրամադրվում են հաճախորդին առնվազն երեսնօրյա պարբերականությամբ հաճախորդի նախընտրած տարբերակով: Բանկը պարտավոր չէ Հաշվետիրոջը հաշվի քաղվածք տրամադրել, եթե հաշվետու ժամանակաշրջանում բանկը տվյալ հաշիվը չի դեբետագրել կամ կրեդիտագրել:

8 Հաշվից միջբանկային փոխանցումներ իրականացնելուց առաջ հարկավոր է նախապես համաձայնացնել Բանկի հետ՝ ներկայացնելով ստացող կողմի ռեկվիզիտները։ Բանկը իրավասու է մերժել փոխանցման հայտը, եթե թղթակից բանկի միջոցով հնարավոր չէ կատարել տվյալ փոխանցումը:

Հաշվով կատարված գործառնությունների դիմաց քաղվածքների և վճարային փաստաթղթերի կրկնօրինակների և այլ տեղեկությունների տրամադրման սակագները սահմանվում են համաձայն Բանկի գործող Սակագների:

Սույն սակագներով չկարգավորվող դրույթները կարգավորվում են Բանկի կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագներով։

 

Ուշադրություն.

Մետաղական հաշիվները չեն հատուցվում Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի կողմից:

Մետաղական հաշիվներով չեն կարող իրականացվել 10-րդ կետով սահմանված գործառնություններից բացի այլ գործառնություններ, այդ թվում` մետաղական հաշվի վարկավորում, ինչպես նաև մետաղական հաշիվների համալրում կամ ելքագրում ոչ դրամական միջոցներով:

Մետաղական հաշիվները կարող են գրավադրվել:

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Ուրբ, 2022-12-23 15:06
Developed by Studio One