Աշխատավարձային վարկ | ardshinbank

Աշխատավարձային վարկ

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Տարեկան տոկոսադրույք

13.5%

Առավելագույն տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

15.9%

Նվազագույն ժամկետ

36 ամիս

Առավելագույն ժամկետ

120 ամիս

Վարկի նվազագույն գումար

150 000 ՀՀ դրամ

Վարկի առավելագույն գումար

Ամսական զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների)* մինչև տասնչորսապատիկը (աշխատավարձը և դրան հավասարեցված այլ վճարները հարկումից հետո), բայց ոչ ավել քան 12 000 000 ՀՀ դրամ

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

Վարկի տրամադրման վճար

Բանկում գործող այլ վարկի կամ վարկային գծի վերաֆինանսավորման դեպքում՝ հայցվող վարկի պայմանագրային գումարի 2.3% նվազագույնը 30.000 ՀՀ դրամ, այլ դեպքերում՝ 1.8%: Գանձվում է միանվագ վարկի գումարից

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է
Developed by Studio One