Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր | ardshinbank

Անշարժ գույքի գրավադրմամբ տրամադրվող Էքսպրես վարկեր

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

ԳՆԱՀԱՏՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Առանց եկամուտները հիմնավորող փաստաթղթերի պահանջի, անշարժ գույքի գրավադրման վարկեր 60-180 ամիս ժամկետով: 

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի գումար

1 500 000 - 150 000 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն (ճշգրտվող)1

Լողացող2

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

16.5% - 19%

ՀԴ+5% - ՀԴ+7.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

16.66% - 24%

Վարկի ժամկետ

5 - 15 տարի

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

80%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

(վաղաժամկետ մարման դեպքում վերադարձման ենթակա չէ)

9 900 ՀՀ դրամ

Գրավի ձևակերպման վճար

(գանձվում է վարկի տրամադրման պահին վարկային միջոցներից` Հաճախորդի կողմից գրանցման դեպքում գանձում չի կատարվում)

26 000 ՀՀ դրամ

Ապահովագրություն3

Համաձայն ապահովագրական ընկերության սակագնի

Անշարժ գույքի գնահատում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների4 սակագնի

Միասնական տեղեկանքի ստացում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից սահմանած սակագնի

Պայմանագրերի նոտարական վավերացում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարների

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ՝ բանկային հաշվի միջոցով

Բանկային հաշվի բացում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

Քաղվածքների տրամադրում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

1 Բանկը կարող է միակողմանիորեն վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից: 

2 Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ):

Եթե վարկառուն դիմումի համաձայն չի ցանկանում կատարել  ապահովագրություն, ապա տոկոսադրույքը սահմանվում է 0.5 տոկոսային կետով բարձր: Ապահովագրությունը կատարվում է վարկի տրամադրման առաջին տարվա համար և որպես շահառու հանդես է գալիս վարկառուն:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Տեղեկատվություն Սքորի և վարկային պատմության վերաբերյալ

Հայտի և փաստաթղթերի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղեր, Հաճախորդների սպասարկման վարչություն

Վարկի նպատակ

Վարկառուի և այլ ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց (այդ թվում՝ ԱՁ)՝ ՀՀ Բանկերում և վարկային կազմակերպություններում (բացառությամբ «Արդշինբանկ» ՓԲԸ) առկա վարկային պարտավորությունների վերաֆինանսավորում

Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1 500 000 - 150 000 000 ՀՀ դրամ

Տոկոսադրույքի տեսակը

Հաստատուն (ճշգրտվող)1

Լողացող2

Տարեկան անվանական տոկոսադրույք

16% - 16.5%

ՀԴ+5% - ՀԴ+5.5%

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք

15.50% - 20.64%

Վարկի ժամկետ

5 - 15 տարի

Վարկ/Գրավ առավելագույն հարաբերակցություն

80%

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի սահմանվում

Գրավի ձևակերպման վճար

Իրականացվում է Բանկի միջոցներով

Ապահովագրություն3

Համաձայն ապահովագրական ընկերության սակագնի

Անշարժ գույքի գնահատում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն Բանկի հետ համագործակցող անկախ գնահատող ընկերությունների4 սակագնի

Միասնական տեղեկանքի ստացում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի կողմից սահմանած սակագնի

Պայմանագրերի նոտարական վավերացում

Իրականացվում է հաճախորդի կողմից՝
Համաձայն նոտարական վավերացման համար սահմանված վճարների

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

Ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

Վարկի տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ՝ բանկային հաշվի միջոցով

Բանկային հաշվի բացում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

Վարկի գումարի կանխիկացում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

Քաղվածքների տրամադրում

Համաձայն Բանկի սակագների

https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ

1 Բանկը կարող է միակողմանիորեն վերանայել տարեկան անվանական տոկոսադրույքը՝ սկսած վարկային պայմանագրի գործողության 37-րդ ամսից:

2 Լողացող տոկոսադրույքի դեպքում վարկի տոկոսադրույքը որոշվում է հաշվարկային դրույքին (ՀԴ) գումարելով հաստատուն բաղադրիչ: Հաշվարկային դրույքը Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները Բանկի կողմից կարող են միակողմանիորեն վերանայվել ՀԴ փոփոխության և այդ մասին հաճախորդին իրազեկելուց  7 աշխատանքային օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ):

3 Եթե վարկառուն դիմումի համաձայն չի ցանկանում կատարել  ապահովագրություն, ապա տոկոսադրույքը սահմանվում է 0.5 տոկոսային կետով բարձր: Ապահովագրությունը կատարվում է վարկի տրամադրման առաջին տարվա համար և որպես շահառու հանդես է գալիս վարկառուն:

4Վերաֆինանսավորվող վարկերի դեպքում գնահատում չեն պահանջում այն գույքերը, որոնք համապատասխանում են  հետևյալ պայմաններին՝

ա.Գրավադրվող գույքը պետք է լինի բազմաբնակարան շենքի բնակարան և համապատասխանի Բանկի կողմից գրավադրվող անշարժ գույքին ներկայացվող պահանջներին,

բ. Բնակարանը գտնվի սահմանված առաջին և երկրորդ գոտիներում (գոտիները ըստ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1-ի /բացառությամբ 2-րդ գոտու գյուղական համայնքների/),

գ. Նոր տրամադրվող վարկի գումարը չգերազանցի 1-ին գոտում 25մլն. ՀՀ դրամը, երկրորդ գոտում՝ 15 մլն. ՀՀ դրամը և  ավելի մեծ չլինի քան նախորդ /վերաֆինանսավորվող/ վարկի 120%-ը և նախորդ գնահատված շուկայական արժեքի 60%-ը,

դ. Նախորդ գնահատումը, որով իրականացվել է վարկավորում այլ Ֆինանսական ընկերությունում իրականացվել է ոչ շուտ, քան վարկի դիմումը Բանկ ներկայացնելու օրվանից 3 տարի առաջ:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

Ե՞ՐԲ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Հնգ, 2024-01-18 13:30
Developed by Studio One