Անգրավ վարկեր | ardshinbank

Անգրավ վարկեր

Այս սպառողական վարկի համար կարող եք դիմել նաև ՄՈԲԱՅԼ ԲԱՆԿԻՆԳ հավելվածի միջոցով և ստանալ օնլայն վարկ Ձեր հաշվին՝ առանց տանից դուրս գալու:

Ներբեռնի´ր Մոբայլ Բանկինգ հավելվածը 
ℹ️  https://www.ardshinbank.am/content/մոբայլ-բանկինգ

App Store ` https://goo.gl/PcNJ1K
Google Play` https://goo.gl/SqVDyX

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՕԳՆԱԿԱՆ

 

Վարկի նպատակ

Սպառողական

Վարկատեսակ

Բանկի վճարային քարտի միջոցով դիմելու պահին կամ հետագայում աշխատավարձ ստացող

Ամսական եկամուտներ ունեցող և փաստաթղթերի ցանկով սահմանված փաթեթ ներկայացնող

Առանց հավելյալ փաստաթղթերի և եկամուտների վերլուծության

Բանկի վճարային քարտի միջոցով

կենսաթոշակ ստացող

Նախահաստատված ցանկ

 

Համաձայն բանկում հաստատված թիրախային խմբերի

 

Վերաֆինանսավորում

 

Տարեկան տոկոսադրույք (հաստատուն/հաստատուն (ճշգրտվող))

9% - 20.2%

 

15.8% -21.1%

21.1%

17.8%

17.1%

16.5-18.7%

 

Ստորև դասակարգումից տարբերվող ոլորտներում գործող ընկերությունների աշխատակիցների տոկոսադրույք

20.2%

 

 

Նախարարություններ, Տեղական կառավարման մարմիններ, մարզպետարաններ և ուժային կառույց չհամարվող այլ պետական կառույցներ

19.2%

 

ՊՈԱԿ դպրոցներ

18.7%

 

հանքագործական արդյունաբերություն և բաց հանքերի շահագործում

17.2%

 

Առողջապահություն,

Կրթություն (բացառությամբ ՊՈԱԿ դպրոցների)

16.7%

 

Էներգետիկա (Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում)

16.2%

 

Ֆինանսական կազմակերպություններ,  տեղեկատվություն և կապ

15.7%

 

Համապատասխան վարկարժանության դեպքում` անկախ ոլորտից

14.7%

 

Տարեկան առավելագույն փաստացի տոկոսադրույք

9,37%-22,16%

16,97%-23,24%

23,23%

19,3%

18,48%

17,78%-20,13%

 

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

 

Ժամկետ

36-120 ամիս

 

 

Առավելագույն գումար

Աշխատավարձի*  մինչև 14-ապտիկ, բայց ոչ ավել քան 8.000.000 ՀՀ դրամ

 

12 000 000 ՀՀ դրամ

համաձայն վարկունակության գնահատման**

Կենսաթոշակի մինչև քառապատիկ չափով

 

 

 

50.000.000

վերաֆինանսավորվող վարկի մնացորդի 103%-ի չափով, վարկային գծի դեպքում՝ պայմանագրային գումարի, բայց ոչ ավելի քան 8.000.000 ՀՀ դրամ 500.000 ՀՀ դրամ և ավել զուտ աշխատավարձի դեպքում, հակառակ դեպքում՝ ոչ ավելի քան 5.000.000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի նվազագույն գումար

300 000 ՀՀ դրամ

200 000 ՀՀ դրամ

150 000 ՀՀ դրամ

Չի սահմանվում

300 000 ՀՀ դրամ

300.000 ՀՀ դրամ

 

Վարկի և տոկոսագումարի մարումներ

ամենամսյա հավասարաչափ մարումներ (անուիտետ)

Հայտի ընդունման վայր

Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ

Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ կամ I-Banking համակարգ

Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ

Բանկի մասնաճյուղ, ՀՍՎ

 

Ապահովվածություն

Աշխատավարձի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցով

Առանց ապահովվածության

Կենսաթոշակի ստացում վարկառուի անունով Բանկում բացված վճարային քարտի միջոցով

Առանց ապահովվածության

Առանց ապահովվածության

 

Վարկի տրամադրման եղանակ****

1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում՝ քարտային կամ բանկային հաշվին՝ հաճախորդի ընտրությամբ

2. Բանկի հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում՝ բանկային հաշվին՝ անկանխիկ

Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար

Չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման վճար

Չի սահմանվում

Վարկի տրամադրման համար հիմք հանդիսացող աշխատավարձը կամ դրան հավասարեցված վճարները Բանկի վճարային քարտի միջոցով չստանալու դեպքում գանձվող միջնորդավճար

Պայմանագրի գումարի 1% ***

Չի սահմանվում

 

 

Բանկային հաշվի բացում/սպասարկում

1. Բանկի մասնաճյուղում կամ ՀՍՎ-ում հայտի ներկայացման դեպքում՝ անհրաժեշտ է Բանկում գործող նույնանուն արժույթով ցանկացած քարտային կամ բանկային հաշիվ

2. Բանկի հեռակառավարման համակարգերի միջոցով դիմելու դեպքում անհրաժեշտ է ՀՀ դրամով հաճախորդի անունով գործող բանկային (այդ թվում՝ քարտային) հաշիվ

 

Քաղվածքների տրամադրում

Անվճար՝ մինչև 1 ամիս կտրվածքով քաղվածք,

Անվճար՝ տարեկան առնվազն չորս անգամ, վարկառուի պահանջով՝ վերջինիս կողմից

նշված ժամանակահատվածի համար

1000-5000 ՀՀ դրամ՝ այլ ժամանակահատվածով քաղվածքներ և տեղեկանքներ   (տես՝ https://www.ardshinbank.am/content/բանկային-հաշիվ/):

Ապահովագրություն

Վարկառուի առողջության և դժբախտ պատահարներից կամավոր ապահովագրություն (Չի գործում I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում)

 

 

* Ամսական զուտ աշխատավարձ (դրան հավասարեցված այլ վճարներ հարկումից հետո և այլ պարտադիր պահումներից հետո): Այն դեպքում, երբ հաճախորդի զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) մասին տեղեկանք չի ներկայացվում, ապա զուտ աշխատավարձի (դրան հավասարեցված այլ վճարների) չափը որոշվում է հաճախորդի վերջին չորս ամիսների ընթացքում ստացված և աշխատավարձի վճարման նպատակով իրականացված մուտքերը վերլուծելու եղանակով: Այս դեպքում որպես զուտ աշխատավարձի չափ համարվում է վերջին չորս ամիսներին ստացված աշխատավարձերից նվազագույնը, ընդ որում` եթե դիտարկվող չորս ամիսներից որևէ մեկի ընթացքում հաճախորդը չի ստացել աշխատավարձ կամ դրան հավասարեցված այլ վճարներ, այդ ամիսը դիտարկմանը չի մասնակցում, իսկ որպես չորրորդ ամիս դիտարկվում է  նախորդողը:

Այն դեպքում, երբ հաճախորդի աշխատավարձի չափը փոփոխվել է և առավելագույն վարկային սահմանաչափը, հաճախորդի ցանկությամբ, պետք է հաշվարկվի ավելի բարձր զուտ աշխատավարձի հիման վրա` որպես զուտ աշխատավարձի չափ դիտարկվում է հաճախորդի գործատուի կողմից տրված աշխատավարձի չափի մասին տեղեկանքում նշված զուտ աշխատավարձը, որին համապատասխան առկա է առնվազն մեկ մուտք վերջին 4 ամսվա ընթացքում:

** Համաձայն Բանկի կողմից սահմանված սահմանաչափերի

****  Վարկի Հաշվարկային դրույքի (ՀԴ) արժեքը հավասար է վարկի տրամադրման պահին Բանկում գործող ՀԴ արժեքին:
 Վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում վարկի տոկոսադրույքը վարկի տրամադրման ժամանակ սահմանված տոկոսադրույքի համեմատ չի կարող բարձրանալ կամ իջնել ավելի քան 2.5 տոկոսային կետով, սակայն ոչ ավել, քան փաստացի տոկոսադրույքի 24%: 

Վարկարժանության գնահատումն իրականացվում է Ֆայկո սքորի կամ Բանկի ներքին սքորինգային մեխանիզմի հիման վրա:

 
Հաշվարկային դրույքը հրապարակվում է Բանկի www.ardshinbank.am կայքում, Բանկի կողմից վերանայվում է յուրաքանչյուր տարվա փետրվարի 1-ին և օգոստոսի 1-ին: Կնքված պայմանագրերի գծով տոկոսադրույքները վերանայվում են ՀԴ փոփոխությունից 7 օր հետո (եթե ծանուցման մեջ ավելի երկար ամսաթիվ սահմանված չէ)՝ հաշվարկային դրույքի փոփոխված լինելու դեպքում: Տոկոսադրույքները փոփոխվում՝ բարձրացվում կամ նվազեցվում են ՀԴ փոփոխության չափով:
Չի գործում այլ վարկի մարման պայմանով տրամադրվող վարկերի և I-Banking համակարգի միջոցով դիմելու դեպքում
 
 
 
 
 

1. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

2. ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

 

Content for comparison

Հեռախոսազանգի պատվեր

Ե՞ՐԲ ԿԱՊՎԵՆՔ ՁԵԶ ՀԵՏ
:
ԷՋԸ ԹԱՐՄԱՑՎԵԼ Է Չոր, 2023-12-27 18:27
Developed by Studio One